Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Chu Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

1
2.980
lượt xem
319
download

Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của Người được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của Người được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của Người được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ , và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Người được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam.Người đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 1. Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 2. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- PH N BA: NH NG M U CHUY N V T M GƯƠNG Đ O Đ C H CHÍ MINH T M LÒNG BÁC H V I CHI N SĨ BÁC H V I CHI N SĨ NGƯ I DÂN T C T M LÒNG BÁC H V I THƯƠNG BINH, LI T SĨ T M LÒNG C A BÁC BÁC H T M CHO TR VI T B C LÀM SAO CHO CÁC CHÁU ĂN NO, CÓ QU N ÁO M C QU TÁO BÁC H CHO EM BÉ M NG CHO CÁC CHÁU, BÁC CÀNG THƯƠNG NH M BÁC H QUAN TÂM Đ N N PHÓNG VIÊN TÌNH YÊU THƯƠNG BAO LA T ĐÔI DÉP Đ N CHI C Ô TÔ KHÔNG CÓ VI C GÌ KHÓ Đ O Đ C NGƯ I ĂN CƠM GƯƠNG M U TÔN TR NG LU T L DÙ TÁ HAY TƯ NG Đ U PH I LO PH C V NHÂN DÂN PH I QUAN TÂM Đ N M I NGƯ I HƠN Đ I S NG C A DÂN QUAN TR NG HƠN CÓ ĂN B T PH N CƠM C A CON KHÔNG? BÁT CHÁO CHIA BA BÁC MU N BI T S TH T KIA ĐÓN VUA HAY ĐÓN BÁC ĐI LÀM RU NG V I NÔNG DÂN Nh ng m u chuy n v t m gương đ o đ c H Chí Minh M ng cho các cháu, Bác càng thương nh m M t l n trên ñư ng ñi thăm h p tác xã tr ng cây gi i huy n Qu ng Oai (Hà Tây), Bác H ñã nh c ñ n m Bác. Hôm y khi xe ôtô ñ n Qu ng Oai, m t ñoàn các em bé gái c quàng khăn ñ , em m c áo hoa xen em m c áo tr ng, tay c p sách v a trong trư ng ra, líu ríu như chim s l ng. Nhìn th y các cháu vui, Bác H cũng vui theo. Ngư i nói v i chú Vũ Kỳ và các chú ng i cùng xe: - Này! Các chú th y không, các cháu ñư c ăn m c ñ p, ñư c ñi h c, cháu nào cũng vui v ph n kh i, Bác m ng cho các cháu. R i gi ng Bác b ng tr m h n xu ng. - Lúc này Bác r t nh m c a Bác. M Bác r t thông minh, l i là con gái ông ñ nho. Th mà m Bác l i không ñư c ñ n l p, ñ n trư ng ñâu các chú . Cũng như ph n ngày xưa, t nh m Bác ñã ph i lo vi c nhà. M i ngư i cùng ñi không nén n i c m xúc trư c tình c m c a Bác ñ i v i m Bác là c Hoàng Th Loan. Theo l i k c a ñ ng chí Vũ Kỳ
 3. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Tháng ch p năm 1968, các dũng sĩ thi u niên mi n Nam ñang h c T Ng n thì có m y chú ñưa xe ô tô ñ n ñón v Hà N i. Luy n, Thu, N t, Ph , Mên, Hoà… chưa hi u có chuy n gì. V Th ñô hôm trư c thì năm gi chi u ngày hôm sau có xe ñ n ñón ñi. Vào ñ n sân Ph Ch t ch m i bi t là ñư c g p Bác H . V a bư c chân xu ng xe, ñã nhìn th y Bác H và Bác Tôn ng i m t cái gh g dài kê trư c c a nhà, t t c ch y ào t i chào Bác. Bác cháu trò chuy n v i nhau. Sau ñó hai Bác b o: - Thôi, các cháu vào ăn cơm v i hai Bác! B a cơm ch ng có th t cá gì nhi u nhưng r t m cúng. Các dũng sĩ thi u niên ñư c ng i ăn cùng Bác H và Bác Tôn. N t, ngư i nh quá, cái ñ u ch l p ló c nh bàn ñư c Bác g p th c ăn cho luôn. V a ăn, Bác cháu v a nói chuy n r t vui. Ăn xong, hai Bác cho m i cháu m t bông h ng, m t qu táo, m t qu lê và ba quy n sách “Ngư i t t vi c Các thi u niên dũng sĩ mi n Nam t t”. Sau ñó, Bác H b o: ñư c ch p hình v i Bác H và Bác Tôn. ðoàn Văn Luy n ngư i ñ u tiên - Các cháu l i c ñây hôn hai Bác r i ra v . bìa ph i. nh tư li u Các dũng sĩ hôn hai Bác xong, Bác H l i d n: - Các cháu v trư ng c g ng h c t p cho gi i. T t c ñ u r t c m ñ ng. ðoàn Văn Luy n lên ti ng thưa v i Bác: - Thưa Bác, chúng cháu c tư ng hai Bác g i các cháu v có vi c c n. Bác H cư i hi n t và b o: - Hai Bác nh các cháu cho nên g i các cháu v ñ hai Bác g p h i chuy n. Nghe Bác nói, Luy n và các b n c m ñ ng, mu n trào nư c m t. Hai Bác tu i ñã cao, trăm nghìn công vi c, v y mà hai Bác v n nh ñ n các cháu mi n Nam. Luy n nghĩ: “Mình ñư c ngoài B c mà hai Bác còn lo và thương như v y, các b n còn trong Nam, hai Bác còn lo và thương bi t ch ng nào!... (theo “117 CHUY N K V T M GƯƠNG ð O ð C H CHÍ MINH” – Ban Tuyên giáo Trung ương) HL ðoàn dũng sĩ mi n Nam ra thăm Bác H năm 1968. nh tư li u
 4. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- T m lòng Bác H v i chi n sĩ (23/06/2008-8:16) (THO) - Đ i v i chi n sĩ là nh ng ngư i hy sinh nhi u nh t cho dân t c, Bác H thư ng dành cho anh em s chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nh t. Mùa đông, thương anh em chi n sĩ rét mư t r ng núi hay bưng bi n, Bác đem t m áo l a c a mình đư c đ ng bào t ng, bán đ u giá đ l y ti n mua áo m g i cho các chi n sĩ. Bác thư ng nói: “Chi n sĩ còn đói kh , tôi ăn ngon sao đư c!”. “Chi n sĩ còn rách rư i, mình m c th này cũng là đ y đ l m r i!”. Mùa hè năm y (1967), tr i Hà N i r t nóng. S c kh e Bác H đã kém, th n kinh tu i già cũng suy như c, d b toát m hôi, ư t đ m, có ngày ph i thay m y l n qu n áo, có khi hong t i ch , r i l i thay ngay. Bác không cho dùng máy đi u hòa nhi t đ . Bác b o: mùi nó hôi l m, Bác không ch u đư c! (Bác không dùng nên nói v y thôi, ch máy đã có nút x thơm). Th y tr i oi b c quá, Bác nói v i đ ng chí Vũ Kỳ: - N ng nóng th này, các chú b đ i tr c phòng không trên nóc h i trư ng Ba Đình thì ch u sao đư c? Các chú y có đ nư c u ng không? Chú th lên tìm hi u xem th nào, v cho Bác bi t. Đ ng chí Vũ Kỳ lên, đư c bi t trên đó có m t t súng máy 14 ly 5. cát sơ sài, n u đ ch b n vào thì ch có hy sinh, r t nguy hi m. Tr i n ng chói, đ ng m t lúc mà hoa c m t. Đ ng chí Vũ Kỳ h i: - Các đ ng chí có nư c ng t u ng không? - Nư c chè thư ng còn chưa có, l y đâu ra nư c ng t! - Dư i h i trư ng th y có nư c ng t cơ mà! - Đ y là dành cho các “ông bà” đ n h p m i đư c u ng, còn b n tôi l y đâu ra! Đ ng chí Vũ Kỳ v nói l i v i Bác, Bác g i đi n ngay cho đ ng chí Văn Ti n Dũng: - Sao các chú không lo đ nư c u ng cho các chi n sĩ tr c phòng không? Nghe nói súng trên nóc h i trư ng Ba Đình r t sơ sài, chú ph i lo s a ngay đ b o đ m an toàn cho chi n sĩ trong chi n đ u! Sau đó Bác b o đ ng chí Vũ Kỳ đi l y s ti t ki m c a Bác, xem ti n ti t ki m c a Bác còn bao nhiêu. T i sao Bác có ti n ti t ki m? Lương Bác cao nh t nư c, nhưng hàng tháng cũng ch đ tiêu. M i chi phí cho sinh ho t c a Bác, t cái ch i lông gà, đ u ghi vào lương c . Ti n ti t ki m c a Bác là do các báo tr nhu n bút cho Bác. Bác vi t báo nhi u, có năm hàng trăm bài. Các báo g i đ n bao nhiêu, văn phòng đ u g i vào s ti t ki m c a Bác. Trong kháng chi n ch ng th c dân Pháp, Bác cũng đã có ti n ti t ki m. Đ n d p T t Nguyên đán, Bác l i đem chia cho cán b các cơ quan chung quanh Bác, mua l n đ đón xuân. Đ ng chí Vũ Kỳ xem s và báo cáo: - Thưa Bác, còn l i t t c hơn 25.000 đ ng (lúc đó là m t món ti n r t l n, tương đương v i kho ng 60 l ng vàng). Bác b o: - Chú chuy n ngay s ti n đó cho B T ng tham mưu và nói: đó là quà c a Bác t ng đ mua nư c ng t cho anh em chi n sĩ tr c phòng không u ng, không ph i ch cho nh ng chi n sĩ Ba Đình, mà cho t t c các chi n sĩ đang tr c chi n trên mâm pháo kh p mi n B c. N u s ti n đó không đ thì yêu c u đ a phương nào có b đ i phòng không tr c chi n góp s c vào cùng lo! V sau, B Tư l nh Phòng không không quân báo cáo l i cho Văn phòng Ph Ch t ch bi t: s ti n c a Bác đ mua nư c u ng cho b đ i phòng không, không quân đư c m t tu n! Tr n Đ c Hi u (theo l i k c a đ ng chí Vũ Kỳ) Trích trong cu n “Bác H , con ng i và phong cách” NXB Lao đ ng, H.1993, T1
 5. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Bác có ph i là vua ñâu 30/11/2009 GMT+7 Có m t s ngư i ngôi cao, ch c c , s ng trong s tr ng v ng, chi u chu ng c a m i ngư i, thư ng xuyên ñư c hư ng s ưu ñãi ñ c bi t, lâu d n cũng quen ñi mà không h bi t r ng mình ñã nhi m thói ñ c quy n, ñ c l i. Su t ñ i tâm ni m là ngư i công b c c a nhân dân, lo trư c cái lo c a thiên h , vui sau cái vui c a thiên h , Bác H c a chúng ta luôn luôn hòa mình vào cu c s ng chung c a ñ ng bào, ñ ng chí, không nh n b t c m t s ưu tiên nào ngư i khác dành cho mình. Kháng chi n toàn qu c bùng n , nhi u nhân sĩ, trí th c cao tu i theo Bác lên Vi t B c, ñi kháng chi n, ñèo cao, su i sâu, ñư ng bùn l y, nhi u v ph i n m cáng. Anh em ph c v lo Bác m t cũng ñ ngh Bác lên cáng, Bác g t ñi: “Bác còn kho , còn ñi ñư c, các chú có nhi m v ñưa Bác ñi như th này là t t r i”. Năm 1950, Bác H ñi chi n d ch Biên gi i. Chuy n ñi dài ngày, gian kh . Anh em c nh v ki m ñư c m t con ng a, m i Bác lên. Bác cư i: “Chúng ta có b y ngư i, ng a ch có m t con, Bác cư i sao ti n!”. Anh em kh n kho n: Chúng cháu còn tr , Bác ñã cao tu i, ñư ng xa, vi c nhi u… Không n t ch i, Bác ñã tr l i: - Thôi ñư c, các chú c mang ng a theo ñ nó ñ h ba lô, g o nư c và th c ăn. Trên ñư ng ñi, ai m t thì cư i. Bác m t, Bác cũng s cư i. H Ch T ch làm vi c trư c l u d ng t m trên ñư ng ñi Chi n d ch Biên gi i H Ch T ch làm vi c trư c l u d ng t m trên ñư ng ñi năm 1950 ( nh tư li u) Chi n d ch Biên gi i năm 1950. ( nh tư li u) Cu i năm 1961, Bác v thăm xã Vĩnh Thành, huy n Yên Thành, t nh Ngh An, m t xã có phong trào tr ng cây t t. T i m t ng n ñ i th p, Bác ñ ng nói chuy n v i nhân dân trong xã. Tr i ñã g n trưa, tuy ñã sang ñông mà n ng còn gay g t. Nhìn Bác ñ ng gi a n ng trưa, ai cũng băn khoăn. ð ng chí Ch t ch huy n cho tìm mư n ñư c chi c ô, ñ nh giương lên che n ng cho Bác, thì Bác quay l i h i: - Th chú có ñ ô che cho t t c ñ ng bào không? Thôi, c t ñi, Bác có ph i là vua ñâu? Bác H ân c n thăm h i nhân dân xã Tân Phong - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc trong chuy n v thăm 12/2/1956 ( nh tư li u). M t l n, trong b a ăn, ñ ng chí ph c v d n lên cho Bác m t ñĩa cá anh vũ, m t lo i cá sông quý hi m thư ng ch có khúc sông H ng ño n B ch H c – Vi t Trì. Nhìn ñĩa cá bi t ngay là c a hi m, Bác khen và b o: - Cá ngon quá, th mà chú Tô (t c ñ ng chí Ph m Văn ð ng) l i ñi v ng. Thôi, các chú ñ ñ n chi u ñ ng chí Tô v cùng thư ng th c. Mi ng ngon không bao gi Bác ch u ăn m t mình. Chia s ng t bùi là th , tư ng chuy n cũng s qua ñi. Nhưng ñ n b a sau, trong mâm cơm l i có món cá hôm trư c. Nhìn ñĩa cá Bác hi u ngay và t ra không b ng lòng. - Bác có ph i là vua ñâu mà ph i cung v i ti n!
 6. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- R i Ngư i kiên quy t b t mang ñi không ăn n a. Như Bác ñã t ng nói, ñ i ai ch ng thích ăn ngon, m c ñ p, nhưng n u mi ng ngon ñó l i ñánh ñ i b ng s m t nh c, phi n hà c a ngư i khác thì Bác ñâu có ch p nh n. Nh ng anh em công tác trong ph Ch t ch hàng ngày v n thư ng ñi l i b ng xe ñ p, th nh tho ng v n g p Bác ñi b . Nhìn th y Bác, m i ngư i ñ u xu ng d t xe ch Bác ñi qua r i m i lên xe ñi ti p. Th y v y, Bác thư ng khoát tay ra hi u b o anh em c ñi ti p, không c n xu ng xe. Nhưng ai có th cho phép mình ng i trên xe khi Bác ñi b . M t l n, Bác g i ñ ng chí v a xu ng d t xe l i g n và b o: - Các chú có công vi c c a mình nên c ti p t c ñ p xe mà ñi. Bác ñâu có ph i là cái ñ n có bi n “h mã” trư c ñ ai ñi qua cũng ph i xu ng xe, xu ng ng a? Lão T có nói: “Tr i ñ t s dĩ có th dài và lâu vì không s ng cho mình nên m i ñư c trư ng sinh. Thánh nhân ñ t thân mình sau mà l i trư c, ñ t thân mình ngoài mà l i còn”. Bác H s ng quên mình, không nghĩ ñ n mình mà l i tr thành s ng mãi. L i Lão T th t sâu s c l m thay! Ch t ch H Chí Minh thăm b ñ i di n t p (năm 1957) - nh tư li u. (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG)
 7. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Nói v i dân, ph i rõ ràng (19/06/2008-7:52) (THO) - Trung ương Đ ng quy t đ nh m chi n d ch biên gi i v i m c đích tiêu di t b ph n sinh l c quan tr ng c a đ ch, m thông đư ng giao liên v i Trung Qu c và các nư c XHCN, c ng c căn c Vi t B c – Ch t ch H Chí Minh nói đây là chi n d ch l n nh t đ u tiên ch đư c đánh th ng không đư c b i. Bí thư kiêm Tư l nh chi n d ch Võ Nguyên Giáp sau cu c tr c ti p th sát đã h p Đ ng y m t tr n m r ng, ch huy trư ng các trung đoàn, đ i đoàn l y ý ki n. Các đ ng chí d h p ki n ngh đánh đ n Đông Khê ch không ph i th xã Cao B ng như d ki n lúc ban đ u vì tương quan l c lư ng và đi u ki n không cho phép – d a trên bài h c chi n th ng c a các ti n nhân (Nguy n Trãi nói: “Đánh thành là h sách” khi mà quân gi c Minh c th thành Đông Quan (50 v n quân) ch ti p vi n. Qu nhiên là khó đánh nhưng khi ta di t đư c đ o quân Li u Thăng ng c u thì l p t c lũ gi c chi m thành Đông Quan b giáo xin hàng). T kinh nghi m y, đ ng y phân tích các lý l c a tham mưu, h u c n r i nh t trí quy t ngh đánh Đông Khê; chi m c đi m nh m cô l p Cao B ng, d đ ch L ng Sơn lên ng c u. Ta t ch c tr n đ a mai ph c đ tiêu di t l n quân đ ch t i đây. Th a th ng ta s ti n công gi i phóng Cao B ng. Ch t ch H Chí Minh đ n s ch huy chi n d ch nghe Đ i tư ng Võ Nguyên Giáp Báo cáo ch trương c a Đ ng y m t tr n. Ngư i h i các đ ng chí d h i ngh : - Các chú còn phân vân gì không? Báo cáo Bác, không !. - Bác nói ti p - T t c th t s đ ng lòng là t t, như v y m i có s c m nh. Bác cũng đ ng ý phương án này có nhi u cái hay. Đông Khê là đi m xung y u trong h th ng phòng th c a đ ch biên gi i nhưng l i là đi m quân đ ch tương đ i y u vì nó n m gi a 2 c m căn c L ng Sơn và Cao B ng nên k đ ch cho r ng ta không dám vào đánh. N u ta đánh vào Đông Khê, L ng Sơn t t ph i rung đ ng không còn gan lỳ c th n a, nó ph i đi c u nhau. Ta ph i dàn quân ch hi m mà đánh t t s th ng. Lúc đó ta không đánh thì Cao B ng, quân gi c cũng s b cô l p ph i rút. Các chú rõ ý Bác r i ch ? - Rõ r i ! T t c đ ng thanh. Đ ng chí Vũ Xuân Chiêm lúc đó ng i sau lưng Ch nhi m T ng c c H u c n Tr n Đăng Ninh c tr m t nhìn. Ông nghĩ: Ông C nói chuy n chi n tr n mà gi n d như vi c nhà, vi c c a, th t d hi u... Công tác v n đ ng c a mình cũng ph i như v y m i làm cho qu n chúng hi u rõ ch trương. Bác cũng nhìn th y anh cán b tr , tay lăm lăm cây bút chăm chú l ng nghe. Gi gi i lao Ngư i v y l i ôn t n h i: - Chú cũng làm vi c ch chú Ninh à? - Vâng ! - đó chú làm vi c gì? - Báo cáo Bác, cháu làm công tác chính tr ! - Đó là vi c tuyên truy n, v n đ ng m i ngư i th c hi n ch trương đư ng l i cách m ng. Công vi c đó quan tr ng l m nhưng ph i có c p tai thính, đôi m t tinh tư ng m i làm t t đư c, chú hi u ch ? Th y Vũ Xuân Chiêm chưa rõ ý, Bác vui v nói: - Bác k chú nghe m t chuy n nhé: M t l n Bác ch làm vi c v nhà, chú b o v đón, Bác kh g t, đưa tay lên mi ng nói: “Cho Bác chút nư c...” chú b o v đi vào r i quay ra ngay, đưa thu c và l a cho Bác. M y chú đ ng quanh cư i lên: “Bác h i nư c sao l i đưa l a”. Bác nh n thu c đưa m i ngư i cùng hút và can anh em đ ng r y chú y, r i h i: T i Bác nói không rõ hay t i chú y nghe nh m, nhưng t i ai thì cũng có bài h c là cán b nói cho dân nghe ph i rõ ràng, d t khoát và cũng ch làm như chú b o v , dân xin nư c l i cho l a. R i Bác cư i. Chuy n ch có th , chú th y cái tai, con m t, cách nói, khi làm công tác tuyên truy n v i qu n chúng quan tr ng th nào ch ! Vũ Xuân Chiêm ghi nh su t đ i bu i ti p xúc đ u tiên v i Bác H . T đ y anh luôn tâm ni m làm cán b chính tr là truy n bá, giáo d c đư ng l i ch trương chính sách c a Đ ng. Suy ra theo l i Bác là ph i bi t th n tr ng khi nghe, trung th c th ng th n khi nói, ch u trách nhi m trư c nhân dân và cán b , chi n sĩ khi làm. Võ Thúc Loan (ST và biên so n theo S ki n và Nhân ch ng)
 8. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Gương m u tôn tr ng lu t l 30/11/2009 GMT+7 Hàng ngày, Bác thư ng căn d n anh em c nh v chúng tôi ph i luôn có ý th c t ch c, k lu t, tri t ñ tôn tr ng n i quy chung. Bác b o: “Khi bàn b c công vi c gì, ñã quy t ngh thì ph i tri t ñ thi hành. N u ñã t ñ t ra cho mình nh ng vi c ph i làm thì cương quy t th c hi n cho b ng ñư c”. M t hôm chúng tôi theo Bác ñ n thăm m t ngôi chùa l ch s . Hôm y là ngày l , các v sư, khách nư c ngoài và nhân dân ñi l , tham quan chùa r t ñông. Bác v a vào chùa, v sư c li n ra ñón Bác và kh n kho n xin Ngư i ñ ng c i dép, nhưng Bác không ñ ng ý. ð n th m chùa, Bác d ng l i ñ dép ngoài như m i ngư i, xong m i bư c vào và gi ñúng m i nghi th c như ngư i dân ñ n l . Ch t ch H Chí Minh thăm cán b , chi n sĩ c nh v năm 1963. ( nh tư li u) Trên ñư ng t chùa v nhà, xe ñang bon bon, b ng ñèn ñ m t ngã tư b t lên. ðư ng ph ñang lúc ñông ngư i. Xe c a Bác như các xe khác ñ u d ng l i c . Chúng tôi lo l ng nhìn nhau. N u nhân dân trông th y Bác, h s ùa ra ngã tư này thì chúng tôi không bi t làm th nào
 9. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- ñư c. Nghĩ v y, chúng tôi bàn c m t ñ ng chí c nh v ch y ñ n b c yêu c u công an giao c nh b t ñèn xanh m ñư ng cho xe Bác. Nhưng Bác ñã hi u ý, Ngư i ngăn l i r i b o chúng tôi: - Các chú không ñư c làm như th . Ph i gương m u tôn tr ng lu t l giao thông, không nên b t ngư i khác như ng quy n ưu tiên cho mình. Chúng tôi v a ân h n, v a xúc ñ ng, h i h p ch ngư i công an giao c nh b t ñèn xanh ñ xe qua... (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG) Thi ñua v lòng yêu nư c thì ta th ng (17/06/2008-8:06) (THO) - Nh ng b c nh Bác H chúng ta bi t đư c đ n ngày nay, thư ng là không th y Bác m c com-lê, th t ca-vát. Nh l i kho ng tháng 10-1945, khi đi thăm t nh Thái Bình, Bác g p m t đ i viên b o v chân đi giày gh t, th t lưng to b n và th t ca-vát n a. Bác d ng l i nói: - Chú mà cũng ph i th t cái này à? Trong B c b ph , th y có m t s cán b t chi n khu m i v đã “xúng xính”, Bác nh nhàng: - Trông các chú ra dáng nh ng ngư i thành ph r i... Bác bao gi cũng mong đ ng bào ai cũng có cơm ăn, áo m c, ai cũng đư c h c hành. Bác còn mong các cháu có áo đ p, c già có khăn l a... Bác không bao gi l y ý c a mình áp đ t ngư i khác. Có l n sang thăm m t nư c b n, m t cán b ngo i giao xin phép Bác ra ph , Bác b t cán b đó m c qu n áo, th t ca-vát nghiêm ch nh r i m i cho phép đi. Bác nói: - Đ i s ng khá hơn thì ăn m c cũng đư c khá lên, nhưng ph i tùy c nh, tùy th i. “Th i” và “c nh” năm 1945 là đa s đ ng bào ta v a qua 80 năm b áp b c nô l , qua cơn đói t D u, v a b l t bão, mi ng cơm, c khoai chưa đ ăn, áo không đ m c, th mà các cán b – nh ng đ y t c a nhân dân, như l i Bác d y – l i m c nh ng b qu n áo sang tr ng, đ t ti n, không ph i lúc thì “khó coi”. Khi đi thăm bà con nông dân, t i ru ng, Bác b dép, x n qu n l i ru ng, tát nư c v i bà con. Trong khi đó, có anh cán b đi giày bóng loáng, ch có th đ ng trên h i thăm. Báo Nhân Dân ngày 18-5-1994, có đăng m t bài, n i dung tóm t t như sau: Chuy n r ng, vào kho ng cu i tháng 4-1946, do th c dân Pháp không ch u t b ý đ xâm lư c tr l i Vi t Nam, đ t o đi u ki n, th i gian chu n b kháng chi n, Bác và phái đoàn do Th tư ng Ph m Văn Đ ng làm trư ng đoàn, sang Pháp đi u đình v i Chính ph Pháp. Trư c ngày ra đi, v n th y Bác làm vi c theo đúng th i gian bi u đã đ nh, ch ng th y Bác “s m s a” gì. Trong khi đó, m t s cán b trong phái đoàn lo tìm hi u “m t” Pari, lo may m c nh ng b com-lê, sơ mi, ca-vát, đóng gi y m i và có ngư i còn lo c kho n nư c hoa. Vi c làm y c a các cán b cũng là đi u t t, nhưng có đi u ch c các “v ” y đi hơi xa, hay có th hơi “ n ào”, có v như m t cu c thi đua may s m. Chuy n đó đ n tai Bác. Thương yêu, bình đ ng, nhưng không th không nh c nh . Bác nói: - Các chú mu n thi đua v i t ng th ng, th tư ng nư c ngoài v ăn m c thì thua h thôi. Bác cháu ta đua v i h v lòng yêu nư c, thương dân thì ta m i th ng. Lê Trung Sơn (Ban Tuyên giáo T nh y) Theo cu n “Bác H – đ o đ c và phong cách” (NXB Lao đ ng)
 10. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Không ph i là siêu nhiên 30/11/2009 GMT+7 Bác H c a chúng ta là m t con ngư i vĩ ñ i, siêu vi t, nhưng cũng gi n d , g n gũi, thân thu c v i t t c m i ngư i. Không có gì thu c v con ngư i l i không vang v ng sâu xa trong tâm h n c a Bác. Linh m c Ph m Bá Tr c là m t ngư i yêu nư c, kính Chúa. ðư c may m n g p Bác H , do s c c m hóa và h p d n ñ c bi t c a Ngư i, cha Tr c ñã kiên quy t m t lòng ñi theo cách m ng và kháng chi n. Là Phó trư ng Ban Thư ng tr c Qu c h i khóa I (t c Phó Ch t ch Qu c h i ngày nay), cha Tr c ñư c m i tham d các phiên h p c a H i ñ ng Chính ph do Bác ch trì. Nhi u bu i h p khuya, cha thư ng ñư c l i v i Bác. Có m t l n, dư i ng n ñèn khuya cha Tr c ng i yên l ng, ng m Bác làm vi c, cha c m th y Bác như là hi n thân c a Chúa, mang ñ c ñ nhân t , bác ái, v tha c a m t b c thánh, cha Tr c b ng th t lên: - Vous - êtes surnaturel! Bác m m cư i, ph nh n: - Non, nous sommes contre - naturel! Ý Bác mu n nói: vi c Ngư i cũng như cha Tr c, ho c vì ph ng s cách m ng ho c vì ph ng s Chúa, mà quên l p gia ñình ch là ñi u ph n t nhiên thôi ch không có gì th n thánh c . Cũng như v y, có l n, sau m t phiên h p H i ñ ng Chính ph (24-5-1948) các thành viên trong Chính ph l i ăn cơm chi u v i Bác. Trong nh ng cu c g p g như v y, Ngư i thư ng r t vui, k chuy n nh ng ngày còn bôn ba h i ngo i, chuy n Tây, chuy n Tàu ñ c . Nhân ñó, có ngư i m nh d n h i: vì sao Bác không l p gia ñình? Bác cư i và tr l i: - Mình cũng ch ng th n thánh gì, cũng như t t c m i ngư i thôi. Nhưng v i hoàn c nh ñã qua và hi n nay, còn có ñi u ki n nào mà nghĩ ñ n chuy n l p gia ñình, không ph i vì ñ o ñ c mà là ph i ch u ñ o ñ c ñó thôi. Nhưng chưa lo ñư c gia ñình nh thì ta hãy lo cho gia ñình l n ñã v y. M côi m t năm lên 9 tu i. Mư i năm sau giã bi t cha già, ra ñi tìm ñư ng c u nư c. Anh m t r i ch m t, ñ u không có ñi u ki n chăm lo. Cũng như m i ngư i, Bác H c a chúng ta r t quý tr ng tình c m gia ñình, cơ s b n v ng c a lòng yêu nư c, thương dân. Bác, nh ng tình c m l n, dù sâu s c, mênh mông ñ n ñâu cũng không bao gi che khu t hay át ñư c nh ng tình c m riêng tư. Bác H c a chúng ta cũng ph i g ng g i vư t lên trên nh ng phút cô ñơn.
 11. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Chi u Vi t B c, r ng Chiêm Hóa u bu n, sương l nh. Gia ñình các ñ ng chí trong Thư ng v Trung ương ñ u quanh Bác, nhưng cách nhau ñ n m y qu ñ i, m y cánh r ng. Chi u ñông, càng im ng, cô qu nh. M t hôm, bà Trư ng Chinh d t cô bé gái c a mình lên thăm Bác, có ý ñ nh ñ cô bé l i v i Bác m y hôm cho Bác ñ bu n. Lúc ñ u, ñư c lên v i Bác, cô bé r t thích, vui v nh n l i. Nhưng khi chi u ñ n, bà xin phép Bác ra v , trong c nh u t ch, v ng v , cô bé ñ i ý, khóc ñòi v v i m . Không gi ñư c, Bác ti n m con ra ñ u d c và c ñ ng nhìn theo mãi. Khi Bác quay v , các ñ ng chí ph c v th y ñôi m t Bác long lanh ư t. Bác nói v i các ñ ng chí xung quanh: - Chúng ta, ai cũng ñ u mu n có m t cu c s ng gia ñình m cúng. Ngư i cách m ng là ngư i giàu tình c m, l i càng quý tr ng cu c s ng gia ñình, ch ng qua vì chưa có ñi u ki n thu n l i nên chưa th c hi n ñư c, ñành ph i ch u ñ ng mà thôi. (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG) Vi c chi tiêu c a Bác H (26/05/2008-7:30) Các đ ng chí g n Bác đ u cho bi t Bác r t ti t ki m. Có đôi t t rách đã vá đi, vá l i m y l n Bác cũng không dùng t t m i. Bác nói: - Cái gì còn dùng đư c nên dùng. B đi không nên... Khi t t rách chưa k p vá, anh em đưa đôi m i đ Bác dùng, Bác xoay ch rách vào bên trong r i cư i xí xóa: - Đ y, có trông th y rách n a đâu... Có qu chu i hơi n u, anh cán b chê không ăn, Bác l y dao g t ph n n u đi, bóc ăn ngon lành, r i nói: - chi n khu có đư c qu chu i này cũng đã quý... Câu nói và vi c làm c a Bác làm đ ng chí cán b “khi p vía”, h i h n mãi. Dù cho đã làm đ n Ch t ch nư c, su t trong nh ng năm Vi t B c, Hà N i, Bác chưa bao gi “có ti n” (như anh em cán b , chi n sĩ công tác quanh Bác thư ng nh n xét). Th c t l ch s cho th y r ng: su t cu c đ i ho t đ ng c a Bác nư c ngoài, Bác g p r t nhi u khó khăn v tài chính do nh ng nguyên nhân khác nhau. Đư c đ ng nào, ch y u do lao đ ng t thân mà có, Bác dành cho công tác cách m ng. Bác chi tiêu r t dè x n, cân nh c t ng xu. Liên hoan m ng thành l p Đ ng cũng ch có bát cơm, món xào, tô canh, đĩa cá. Chiêu đãi đ ng chí Lý B i Qu n - ngư i Trung Qu c, ngư i đã mua chi c máy ch t H i Phòng v t ng mình (năm 1939), Bác cũng ch “khao m t món canh và 2 đĩa th c ăn, thêm hai l ng rư u, t ng c ng chưa h t m t đ ng b c”. T th t đãi mình “khi nghe tin H ng quân b t s ng 33 v n quân Hítle Xtalingrát năm 1943”, t i nhà tù, trong túi ch còn v n v n m t đ ng b c, Bác đã “nh ngư i lính gác mua giùm cho ít k o và d u ch qu y”. Sau khi ph n kh i hô m y kh u hi u hoan nghênh th ng l i c a Liên Xô, Bác “ng i m t mình, chén t c, chén thù r t đàng hoàng, vui v ”... Năm 1957, Bác v thăm Ngh - Tĩnh, khi ăn cơm chung v i đ ng chí Nguy n Sĩ Qu , Nguy n Chí Thanh, Hoàng Văn Di m, Bác đã đ b t ra ngoài mâm m y món ăn, r i nói: “Ăn h t l y thêm, không ăn h t đ ngư i khác ăn, đ ng đ ngư i ta ăn th a c a mình”. Có th d n ra nhi u n a nh ng ví d v cách chi tiêu, s d ng ti n b c, cơ s v t ch t c a Bác, r t “mâu thu n th ng nh t”: ch t chiu, t n ti n nhưng v n r ng rãi, không hoang phí mà cũng không keo ki t, “ki bo”. Th gi i, loài ngư i t hào v Bác. Là ngư i Vi t Nam, chúng ta càng t hào bi t bao! Cách ng x c a Bác v i ti n tài, v i cái ăn, cái m c, v i cơ s v t ch t nói chung đâu có ph i là cao quá mà chúng ta không h c t p đư c, đâu có ph i là m t tòa thánh c m uy nghiêm mà chúng ta không đ t chân lên đư c th m b c, dù là b c th m th nh t?
 12. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- (Theo cu n M t s l i d y và m u chuy n v t m gương đ o đ c c a Ch t ch H Chí Minh)
 13. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Qu táo Bác H cho em bé 30/11/2009 GMT+7 Tháng 4-1946, v i danh nghĩa là Ch t ch nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, Bác H sang Pháp ñ ñàm phán v i Chính ph Pháp v nh ng v n ñ có liên quan ñ n v n m nh c a ñ t nư c Ông ð c lý thành ph Paris m ti c long tr ng th t ñãi Bác H . Trư c khi ra v , Ngư i ch n l y m t qu táo ñ p trên bàn, b vào túi. M i ngư i, k c ông ð c lý ñ u kinh ng c chú ý t i vi c y, ng c nhiên và không gi u ñư c s tò mò. Khi Bác H bư c ra kh i phòng, r t ñông bà con Vi t ki u và c ngư i Pháp n a ñang ñ ng ñón Bác. Bác H t i Paris. ( nh tư li u) Bác chào m i ngư i. Khi Bác trông th y m t bà m b m t cháu nh c lách ñám ñông l i g n, Bác li n giơ tay b cháu bé và ñưa cho cháu bé qu táo. C ch c a Bác H ñã làm nh ng ngư i có m t ñó t ch tò mò ng c nhiên ñ n ch vui m ng và c m ph c v t m lòng yêu tr c a Bác. (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG) Ch t ch H Chí Minh v i s nghi p tr ng ngư i (22/05/2008-7:38) (THO) - Ch t ch H Chí Minh luôn quan tâm đ c bi t đ n s nghi p “tr ng ngư i”. T m t thanh niên yêu nư c và ham h c, Ngư i đã ra đi tìm đư ng c u nư c. Năm 1920, t i H i ngh Tua (Pháp) Ngư i đã ra b n ki n ngh trong đó có yêu sách v n n giáo d c (GD) cho ngư i Vi t Nam. Ngư i t cáo m nh m ch đ th c dân c u k t v i phong ki n h n ch GD và th c hi n GD nh i s làm hư h ng thanh niên nư c ta. Chúng đã thi hành chính sách ngu dân đ i v i dân t c Vi t Nam làm cho hơn 90% dân ta mù ch . Cùng v i th ng l i vĩ đ i c a Cách m ng Tháng Tám, Ngư i đã khai sinh ra n n GD m i, m t n n GD Vi t Nam mang tính nhân đ o và tính dân ch cao, b o đ m cho s phát tri n hoàn toàn nh ng năng l c s n có c a con ngư i. Đó là m t n n GD cách m ng, mang tính dân t c ti n b , khoa h c, nhân dân và đ i chúng. Quan đi m c a Bác v m c đích c a h c t p là đ tr thành m t công dân t t, m t cán b t t, giúp ích cho công cu c ki n thi t đ t nư c. Mu n v y “Trư c h t ph i ra s c t y s ch nh hư ng GD nô d ch c a th c dân còn sót l i như: thái đ th ơ đ i v i xã h i, xa r i đ i s ng lao đ ng đ u tranh c a nhân dân; h c t p đ l y b ng c p, d y theo l i nh i s ”. Ngay sau khi Cách m ng Tháng Tám thành công, Bác đã đ t v n đ : cùng v i vi c ch ng gi c đói, gi c ngo i xâm là gi c d t. “Ph i ra s c ch ng gi c d t đ làm cho dân t c Vi t Nam tr thành dân t c thông thái”. Tư tư ng H Chí Minh v GD th hi n trong ham mu n t t b c c a Ngư i là: “Làm sao cho nư c ta đư c hoàn toàn đ c l p, dân ta đư c hoàn toàn t do, đ ng bào ai cũng có cơm ăn, áo m c, ai cũng đư c h c hành”. Trong ch đ m i, quy n đư c đi h c c a tr em cũng như t t c m i ngư i là đi u thiêng liêng. Trong “Thư g i các em h c sinh” nhân ngày khai trư ng đ u tiên c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, tháng 9-1945, Ngư i vi t: “Non sông Vi t Nam có tr nên tươi đ p hay không, dân t c Vi t Nam có bư c t i đài vinh quang đ sánh vai v i các cư ng qu c năm châu đư c hay không, chính là nh m t ph n l n công h c t p c a các em”.
 14. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Bác l i nói: “D t nát cũng là k đ ch”, “M t dân t c d t là m t dân t c y u”, và “Cán b ph i l y văn hóa làm g c”, vì “Mu n xây d ng ch nghĩa xã h i nh t đ nh ph i có h c th c”. Bác đi nhi u, h c nhi u, ti p thu tinh hoa văn hóa và nh ng trí th c c a GD phương Đông, ti p xúc v i văn minh và n n GD phương Tây và không ng ng b i đ p thêm cho mình, nên Ngư i th y rõ m i quan h gi a h c đi đôi v i hành, lý lu n k t h p v i th c ti n. Tư tư ng quan tr ng nh t trong quan ni m c a Ch t ch H Chí Minh v GD đó là h c ch ph i g n li n v i h c làm ngư i. Ngư i lưu ý các nhà trư ng không tách r i m c đích d y và h c ch v i vi c d y và h c làm ngư i có ích cho đ t nư c. Nhà trư ng ph i GD cho h c sinh có tình yêu đ t nư c, thương nòi: “Dân ta ph i bi t S ta, Cho tư ng g c tích nư c nhà Vi t Nam”. D y h c là d y ki n th c, nhưng trư c h t ph i d y cho h c sinh bi t yêu nư c, thương nòi, t hào v dân t c, v t tiên. Trong tác ph m: “Đ i s ng m i” vi t năm 1947, Ngư i nói: “T ti u h c, trung h c cho đ n đ i h c, là nơi rèn luy n nhi đ ng và thanh niên. Óc nh ng ngư i tu i tr trong s ch như m t t m l a tr ng. Nhu m xanh thì nó s xanh. Nhu m đ thì nó s đ . Vì v y s h c t p trư ng có nh hư ng r t l n cho tương lai c a thanh niên, t c là tương lai c a nư c nhà. Vì v y c t nh t là ph i d y cho h c trò bi t yêu nư c, thương nòi. Ph i d y cho h có chí t l p, t cư ng, quy t không ch u thua kém ai, quy t không ch u làm nô l ”. Trong thư g i h i ngh GD toàn qu c (tháng 3-1955), Ngư i vi t: “Trách nhi m n ng n và v vang c a ngư i th y d y h c là: chăm lo d y d con em c a nhân dân thành công dân t t, ngư i lao đ ng t t, ngư i chi n sĩ t t, ngư i cán b t t c a nư c nhà”. Ngư i còn nói: “Các th y giáo có nhi m v n ng n và v vang là đào t o cán b cho dân t c. V y GD c n nh m vào m c đích là th t thà ph ng s nhân dân. Các cháu thì h c t p c n g n v i th c hành đ mai sau th c hi n m c đích cao quý: th c thà ph ng s nhân dân”. Ngư i kh ng đ nh: Ph i d y cho h c sinh bi t đem ki n th c h c đư c trong nhà trư ng ph c v cho l i ích c a c ng đ ng, l i ích c a cách m ng, ch không ch dùng ki n th c y, b ng c p y thu l i cho riêng b n thân mình. H c ph i đi đôi v i hành. Không tách r i vi c h c ch v i lao đ ng chân tay, không tách r i trí th c v i qu n chúng lao đ ng. Có ki n th c là quý, nhưng ch th c s quý khi ki n th c y ph c v cho dân, cho nư c. Ngư i cũng nêu lên các phương pháp GD c th g i ý cho các th y giáo, cô giáo và h c sinh, vv... Bác là ngư i đã đ xư ng và lãnh đ o nhân dân th c hi n hàng lo t ch trương to l n, đúng đ n và sáng su t như: xóa n n mù ch , ph c p GD sơ h c, t ng bư c nâng cao trình đ h c v n cho ngư i lao đ ng, đào t o cán b , đào t o nhân tài... Nh đó đ t nư c đã có đư c m t th h công nhân, nông dân, quân nhân trí th c, c trai và gái, thu c m i t ng l p, m i dân t c, giàu lòng yêu nư c, quý tr ng đ c l p t do, t n t y ph c v T qu c, ph c v nhân dân. M t th h cán b , đ ng viên bi t rèn luy n theo nh ng chu n m c đ o đ c và nh ng giá tr văn hóa tinh th n cao đ p: c n, ki m, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm t n h c h i, dũng c m, năng đ ng và sáng t o trong lao đ ng, trong chi n đ u, k t c s nghi p cách m ng v vang c a Đ ng và c a dân t c. Su t cu c đ i ho t đ ng c a mình, Ch t ch H Chí Minh đ c bi t quan tâm đ n s nghi p “tr ng ngư i”. B n thân Bác là m t t m gương t h c và là nhà GD l n nh t trong l ch s Vi t Nam t trư c đ n nay. Ngư i đã có công đào t o nên nhi u th h cách m ng Vi t Nam, nh ng lãnh t xu t s c cho Đ ng, nh m gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p, gi i phóng con ngư i. Trư c khi đi xa, trong Di chúc, Ngư i căn d n: “B i dư ng th h cách m ng cho đ i sau là m t vi c r t quan tr ng và r t c n thi t”. H c t p và làm theo t m gương đ o đ c H Chí Minh, chúng ta quy t tâm th c hi n th t t t l i d y c a Bác: “Vì l i ích mư i năm thì ph i tr ng cây, Vì l i ích trăm năm thì ph i tr ng ngư i”. NGND Ph m Ng c Quang (S Giáo d c và Đào t o)
 15. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- M ng cho các cháu, Bác càng thương nh m 30/11/2009 GMT+7 M t l n trên ñư ng ñi thăm h p tác xã tr ng cây gi i huy n Qu ng Oai (Hà Tây), Bác H ñã nh c ñ n m Bác. Bà Hoàng Th Loan (1868 - 1901), thân m u Ch t ch H Chí Minh. ( nh tư li u) Hôm y khi xe ôtô ñ n Qu ng Oai, m t ñoàn các em bé gái c quàng khăn ñ , em m c áo hoa, em m c áo tr ng, tay c p sách v a trong trư ng ra, líu ríu như chim s l ng. Nhìn th y các cháu vui, Bác H cũng vui theo. Ngư i nói v i chú Vũ Kỳ và các chú ng i cùng xe: - Này! Các chú th y không, các cháu ñư c ăn m c ñ p, ñư c ñi h c, cháu nào cũng vui v ph n kh i, Bác m ng cho các cháu. R i gi ng Bác b ng tr m h n xu ng. Bác H ra ñ i t i quê ngo i ngôi làng Hoàng Trù (tên nôm na là C n Trùa sau thành làng Chùa) huy n Nam ðàn, trong ngôi nhà tranh ba gian. Ngôi nhà n m g n sát nhà c Hoàng ðư ng, ñư c c d ng lên vào d p l thành hôn c a con gái Hoàng Th Loan và ông Nguy n Sinh S c vào năm 1883. ðây là Gian th ba ñ b khung c i d t v i. Bà Loan thư ng khuya s m d t v i, d t l a giúp gia ñình nh ng lúc khó khăn, thi u th n. Sát bên là chi c võng cói dài ñ bà ti n tay ru con nh ng lúc ñang ñưa thoi d t v i. Nh ng l i ru ng t
 16. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- ngào và âm thanh c a khung c i êm ñ m là ký c khó quên trong quãng th i thơ u c a ba ch em c u Nguy n Sinh Cung ngày y. ( nh tư li u) - Lúc này Bác r t nh m c a Bác. M Bác r t thông minh, l i là con gái ông ñ nho. Th mà m Bác l i không ñư c ñ n l p, ñ n trư ng ñâu các chú . Cũng như ph n ngày xưa, t nh m Bác ñã ph i lo vi c nhà. M i ngư i cùng ñi không nén n i c m xúc trư c tình c m c a Bác ñ i v i m Bác là c Hoàng Th Loan. (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG) Bác H v i chi n sĩ ngư i dân t c (19/05/2008-8:29) (THO) - Bác c a chúng ta yêu quý m i chi n sĩ. Đ i v i các chi n sĩ gi i, chi n sĩ ngư i dân t c, Bác còn chăm sóc hơn vì đây là nh ng ngư i làm cách m ng khó khăn hơn chi n sĩ trai, chi n sĩ ngư i Kinh nhi u. Anh hùng La Văn C u, dân t c Tày mãi mãi không quên b a cơm c a Bác “đãi” v i rau, th t gà... nh ng “s n ph m” do chính Bác nuôi, tr ng. Bác h i thăm m C u, g i quà cho m , d n cán b t o m i đi u ki n đ C u v thăm m , giúp đ gia đình. Nhi u chi n sĩ ngư i dân t c đã l y h H cho mình như H Vai, H Can L ch, H Văn B t... Mùa thu năm 1964, ch Choáng Kring Thêm – chi n sĩ ngư i dân t c Cà Tu, tham gia đoàn đ i bi u M t tr n Dân t c gi i phóng mi n Nam đư c ra mi n B c, g p Bác H . Ch Thêm k : “Đoàn chúng tôi v a bư c xu ng xe thì đã th y Bác đ ng ch ngay ngoài sân. Bác ôm hôn th m thi t các thành viên trong đoàn. Chúng tôi theo Bác đ n dãy bàn ti p khách kê ngay ngoài vư n đ y hoa và n ng. Th y tôi m c b qu n áo dân t c, Bác nói: Cháu đúng là con gái dân t c Cà Tu gi đư c tính ch t c a dân t c mình. Ch Ngân, ch Cao g p Bác, m ng quá khóc lên. Bác d u dàng b o: - Các cháu gái đ ng khóc. G p Bác ph i vui ch . Hai cháu hãy k cho Bác nghe bà con ta ti n tuy n đánh M như th nào? Tôi thưa: - Thưa Bác, cháu thương, cháu nh Bác. T t c đ ng bào dân t c mi n Nam đ u thương nh Bác. Sau đó tôi k Bác nghe m t s chuy n chi n đ u c a m Gi n, anh Bên, em Thơ... Bác nói: - Cu c kháng chi n c a đ ng bào mi n Nam ta là toàn dân, toàn di n. Tr , già, gái, trai, Kinh, Cà Tu, Cà Tang và đ ng bào các dân t c khác đ u s n xu t gi i, chi n đ u gi i”. Tôi hi u đó là Bác dành tình thương mênh mông c a Bác cho t t c chúng ta. (Trích trong cu n “T m lòng c a Bác” Sđd, tr.138).
 17. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Không có vi c gì khó 30/11/2009 GMT+7 Năm 1927-1929, v i tên g i là Th u Chín, Bác H s ng và ho t ñ ng trong ki u bào Vi t Nam Xiêm (Thái Lan). ðây là m t trong nh ng th i gian Ngư i s ng lâu nh t v i ñ ng bào, trư c năm 1945. Sau khi ñ t chân ñ n Phi Ch t, Ngư i nêu ý ki n ñi ra U ðon ñ tìm g p Vi t ki u. T Phi Ch t ñ n U ðon ph i ñi b , băng r ng hàng tháng. M i ngư i ñi ñư ng ñ u gánh theo hai thùng s t tây ñ ng qu n áo, ñ dùng l t v t, có n p ñ y ñ tránh mưa núi, v t r ng. Bác H ra t n c ng H i Phòng ñón ki u bào t Thái Lan v nư c. ( nh tư li u) Th c ăn mang theo cũng là 10 ký g o và m t ng “cheo” (th t gà ho c sư n l n băm nh rang mu i. Sau này, năm 1945 khi ñi Côn Minh, Bác cũng mang theo m t ng “cheo” nhưng ñ t tên là mu i Vi t Minh”). Th u Chín cùng m t s anh em ra ñi vào d p mùa thu. Cây r ng ñang r ng lá. Tr i n ng to, ñư ng ñi ñá s i g p gh nh, m i ngư i ñ u m t m i. Th y Th u Chín không quen gánh, có ngư i mu n giúp ñ , nhưng Th u Chín không ch u. Ít ngày sau, ñôi chân c a Th u Chín ñã sưng lên, r m máu, t y ñ . Anh em l i yêu c u Th u Chín như ng gánh. Th u Chín nói: “Thánh hi n ñã d y: Thiên h vô nan s , nhân tâm t b t kiên”, ý nói là dư i tr i này không có vi c gì khó, ch s lòng ngư i không kiên trì... c c g ng, ñ th vài hôm n a s quen ñi... Qu nhiên m y ngày sau n a, bư c chân Th u Chín ñã nhanh, ñi g n, ñôi thùng ñung ñưa có v ñã nh nhàng. M y tháng sau, có l n t U ðon v ñ n Xa Vang ñư ng dài hơn 70 km, Th u Chín ch ñi h t m t ngày. Hơn 20 năm sau, vào cu i mùa ñông năm 1950, trong m t l n g p g anh em thanh niên xung phong làm ñư ng ðèo Kh , Thái Nguyên, Bác H ñã ñ c t ng b n câu:
 18. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- Bác H v i thanh niên ( nh tư li u). ... Không có vi c gì khó Ch s lòng không b n ðào núi và l p bi n Quy t chí t làm nên. B n câu thơ y, tuy là mư n ý c a “Thánh hi n” nhưng ñã ñư c ki m nghi m trong th c t cu c s ng c a Bác H m y ch c năm trư c ñó... (theo M t s l i d y và m u chuy n v T M GƯƠNG ð O ð C C A CH T CH H CHÍ MINH – NXBCTQG) Bác H là th ñ y (15/05/2008-11:39) (THO) - Th i ch ng M . M t bu i trưa, H Ch t ch đang chu n b n m ngh thì c n v vào báo cáo Bác là có khách. Khách là m t c già Hưng Yên. Cùng đi v i c có m t v lãnh đ o t nh. Trên xe còn có m t thùng cá khá n ng. - Thưa Bác, cháu xin thay m t bà con đ a phương lên thăm s c kh e Bác và có ít cá m i đánh đem lên bi u Bác. Cá lo i này là cá ti n n i ti ng đ m D Tr ch đ y ! - Thưa c , c ngang tu i tôi, xin c đ ng xưng hô như th ! - Vâng, n u c cho phép... - Ao nhà ta có r ng không mà c th đư c nhi u cá v y? - D thưa c , đây là cá c a h p tác xã. - Cá c a h p tác xã là tài s n chung c a bà con, ph i đ bà con dùng ch ! - Thưa c , nh có ông lãnh đ o t nh giao cho nên l n đ u tiên tôi m i đư c g p C Ch t ch nư c, th t may m n cho tôi quá. Còn cá, đã trót mang lên đây r i, xin c vui lòng nh n cho, chúng tôi kh i ph i đem v . H Ch t ch cho m i ông cán b ph trách nhà b p lên g p Ngư i. - Lo i cá này ch B c Qua bán bao nhiêu m t cân? - Thưa Bác, m t cân giá... - V y chú cân lên xem t t c là bao nhiêu cân, coi như nh p vào nhà b p c a cơ quan. Và chú tính xem bao nhiêu ti n đ g ic c mv . Quay sang v khách quý Hưng Yên, H Ch t ch ân c n nói: - Tôi xin đa t t m lòng c a c và bà con xã nhà đ i v i tôi. Quà c và bà con cho, tôi nh n r i, còn đây là s ti n tôi g i c đem v n p vào qu h p tác xã.
 19. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- (Trích trong cu n K chuy n Bác H NXB Giáo d c – Hà N i, 2006, T.4, tr.114)
 20. B MÔN CHÍNH TR : TRƯ NG ĐH KTKTCN -CNT- T ñôi dép ñ n chi c xe ôtô 25/11/2009 GMT+7 ðôi dép c a Bác “ra ñ i” vào năm 1947, ñư c “ch t o” t m t chi c l p ôtô quân s c a th c dân Pháp b b ñ i ta ph c kích t i Vi t B c. ðôi dép ño c t không dày l m, quai trư c to b n, quai sau nh r t v a chân Bác. Trên ñư ng công tác, Bác nói vui v i anh em cán b ñi cùng: - ðây là ñôi hài v n d m trong chuy n c tích ngày xưa... ðôi hài th n ñ t, ñi ñ n ñâu mà ch ng ñư c. Ch ng nh ng khi “hành quân” mà c mùa ñông, Bác ñi thêm ñôi t t cho m chân, ti p khách trong nư c, khách qu c t v n thư ng th y Bác ñi ñôi dép y. G p su i ho c tr i mưa trơn, bùn nư c vào dép khó ñi, Bác t t dép xách tay. ði thăm bà con nông dân, s i chân trên các cánh ñ ng ñang c y, ñang v g t, Bác l i x n qu n cao l i ru ng, tay xách ho c nách k p ñôi dép... Mư i m t năm r i v n ñôi dép y... Các ñ ng chí c nh v cũng ñã ñôi ba l n “xin” Bác ñ i dép nhưng Bác b o “v n còn ñi ñư c”. Cho ñ n l n ñi thăm n ð , khi Bác lên máy bay, ng i trong bu ng riêng thì anh em l p m o gi u dép ñi, ñ s n m t ñôi giày m i... Máy bay h cánh xu ng Niu ðêli. Bác tìm dép. Anh em thưa: - Có l ñã c t xu ng khoang hàng c a máy bay r i... ðôi dép cao su c a Bác H ( nh tư li u). Thưa Bác... Bác ôn t n nói: - Bác bi t các chú c t dép c a Bác ñi ch gì. Nư c ta còn chưa ñư c ñ c l p hoàn toàn. Nhân dân ta còn khó khăn. Bác ñi dép cao su nhưng bên trong l i có ñôi t t m i th là ñ l m mà v n l ch s ... Th là các ông “tham mưu con” ph i tr l i dép ñ Bác ñi vì dư i ñ t ch nhà ñang nóng lòng ch ñ i... Trong su t th i gian n ð , các chính khách, nhà báo, quay phim, ch p nh l i r t quan tâm ñ n ñôi dép c a Bác. H cúi xu ng s n n quai dép, thi nhau b m máy t nhi u góc ñ , ghi ghi chép chép... làm anh em c nh v l i ph i m t phen xem ch ng và b o v “ñôi hài th n kỳ” y. Năm 1960, Bác ñ n thăm m t ñơn v H i quân nhân dân Vi t Nam. V n ñôi dép “thâm niên y”, Bác ñi thăm nơi ăn, ch n , tr i chăn nuôi c a ñơn v . Cán b và chi n sĩ r ng r n kéo theo, ai cũng mu n chen chân, vư t lên ñ ñư c g n Bác, Bác vui cư i n m tay chi n sĩ này, v vai chi n sĩ khác. B ng Bác ñ ng l i: - Thôi, các cháu gi m làm t t quai dép c a Bác r i... Nghe Bác nói, c ñám d ng l i cúi xu ng yên l ng nhìn ñôi dép r i l i n ào lên: - Thưa Bác, cháu, ñ cháu s a... - Thưa Bác, cháu, cháu có “rút dép” ñây... Nhao nhác, m ĩ như th , nhưng ñ ng chí c nh v ch ñ ng cư i vì bi t ñôi dép c a Bác ñã ph i ñóng ñinh r i; có “rút” cũng vô ích... Bác cư i nói: - Cũng ph i ñ Bác ñ n ch g c cây kia, có ch d a mà ñ ng ñã ch ! Bác “l p x p” l t ñôi dép ñ n g c cây, m t tay v n vào cây, m t chân co lên tháo dép ra, “thách th c”: - ðây! Cháu nào gi i thì ch a h dép cho Bác...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản