Những nẻo đường Hà Nội

Chia sẻ: Minh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
417
lượt xem
173
download

Những nẻo đường Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hà Nội 36 phố phường, mỗi phố là một phường bay, mỗi phường là một phố. Bởi mỗi nghề còn giữ lại trên tên phố Hà Nội nay đã bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu thay đổim còn đến hơn 60 phố bắ đầu bằng chữ hàng như Hàng đào, hàng tre, hàng sắt.... trong hơn ba trăm sáu mươi phố của Hà Nội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những nẻo đường Hà Nội

 1. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 1 Muåc luåc Chûä "haâng" gúåi caãm ..................................................................................2 Baâi thú aáo daâi ............................................................................................8 Hûúng àïm Haâ Nöåi .................................................................................12 Ngoä Haâ Nöåi ..............................................................................................16 Mûa trïn phöë ...........................................................................................21 Haâ Nöåi muâ sûúng ....................................................................................25 Cêy xanh neát riïng Haâ Nöåi....................................................................30 Tiïëng hoa .................................................................................................33 Mêëy neão ngoaåi ö ......................................................................................37 Quaâ Haâ Nöåi vaâ ngûúâi Haâ Nöåi ùn quaâ ....................................................42 Hoa sûäa ....................................................................................................55 Cöëm Voâng.................................................................................................59 Cêy quanh höì Gûúm ...............................................................................65 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 2 Chûä "haâng" gúåi caãm Haâ Nöåi ba mûúi saáu phöë phûúâng, möîi phöë laâ möåt phûúâng hay möîi phûúâng laâ möåt phöë? Khöng hùèn thïë. Búãi möîi nghïì coân giûä laåi trïn tïn phöë Haâ Nöåi nay àaä qua bao thay àöíi, coân àïën hún saáu mûúi phöë bùæt àêìu bùçng chûä Haâng nhû Haâng Àaâo, Haâng Tre, Haâng Sùæt, Haâng Maânh, Haâng Buán, Haâng Beâ... trong hún ba trùm saáu mûúi phöë cuãa Haâ Nöåi hiïån nay. Haâ Nöåi lúán lïn khöng ngûâng. Gûúng mùåt tûâng phöë ngaây möîi àöíi thay vaâ hùèn trong loâng noá, trong loâng möîi phöë, trong loâng möîi cùn nhaâ vaâ möîi con ngûúâi Haâ Nöåi. Cuöåc àúâi laâ möåt doâng söng chaãy ài bêët têån, mang lúáp lúáp phuâ sa múái böìi àùæp vaâo cuöåc àúâi mònh. Coá nhûäng phöë nguyïn coá chûä Haâng nhûng àaä àûúåc mang tïn múái nhû Haâng Coã (Trêìn Hûng Àaåo), Haâng Àêîy (Nguyïîn Thaái Hoåc), Haâng Gioâ (Baâ Triïåu phña trïn), Haâng Loång (Àûúâng Nam Böå röìi Lï Duêín), Haâng Nêu (Trêìn Nhêåt Duêåt), Haâng Keân, (Quang Trung), Haâng Böåt (Tön Àûác Thùæng) v.v... Trong kyá ûác cuãa nhûäng ngûúâi Haâ Nöåi, möåt cùn nhaâ, möåt goác phöë, möåt göëc cêy, coá khi chó laâ möåt êm thanh, möåt laân hûúng, möåt maâu sùæc... cuäng hiïån lïn bao hònh aãnh thên yïu, gúåi caãm. Àûúng nhiïn caái múái phaãi sinh ra, phaãi vûún lïn, caái cuä phaãi nhûúâng chöî. Mùng thay tre. Con söng tiïëp nhêån nhûäng doâng suöëi. Nhûng cêy mùng chúá quïn buåi tre àaä öm êëp che chúã mònh. Doâng söng hònh thaânh sao àûúåc nïëu khöng coá nhûäng con suöëi cêìn cuâ nùm thaáng trong rûâng sêu im vùæng? Ngûúâi Haâ Nöåi höm nay ài quanh Höì Gûúm, ài voâng Höì Têy, ài thuyïìn trïn höì Thöëng Nhêët, thaã höìn trïn àûúâng Thanh Niïn coá hoa phûúång hoa ban tñm (coân goåi laâ cêy moáng boâ), vaâo http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 3 baão taâng Höì Chñ Minh, ngùæm vûúân höìng àûúâng Bùæc Sún, ra Àiïån Biïn nhòn laåi Cöåt Cúâ cöí kñnh, voâng vïì chúå Àöìng Xuên, reä ra búâ söng Caái coá cêìu Chûúng Dûúng, bûúác lïn con àï xanh... coá bao giúâ quïn àûúåc nhûäng tïn phöë thên thûúng, gúåi nhúá caã möåt thúâi xa xûa oanh liïåt vaâ trûä tònh. Haâ Nöåi coá nhûäng nghïì cöí truyïìn, coá àaám, coá phûúâng, coá nhûäng moán ùn thanh lõch, nhûäng caãnh trñ thú möång vaâ caã nhûäng niïìm vui möåc maåc giaãn dõ cuãa möåt vuâng quï Bùæc Böå. Haâng Baâi khöng coân laâ baâi laá, tam cuác, töí töm coá nhûäng cêy xe höìng, tõnh vaâng xuêët hiïån trïn öí rúm nhûäng ngaây tïët êëm cuáng trong bao gia àònh, nhûäng cêy baát saách, cûãu vaån maâ cêu ca dao àaä phaãi thöët lïn: "Laâm trai biïët àaánh töí töm, uöëng traâ maån haão, xem nöm Thuáy Kiïìu" laâ ba caái thuá, ba sûå lõch laäm möåt thúâi; nhûäng quên baâi àaä thaânh kyã niïåm in trong kyá ûác bao thïë hïå. Nay úã àêy coá trûúâng Trûng Vûúng, nhaâ triïín laäm, hiïåu baán saách khoa hoåc, baán bùng nhaåc, coá cûãa haâng baách hoáa lúán nhêët Thuã àö. Haâng Baåc khöng coân nhûäng cö gaái kiïu kyâ kiïíu cöng chuáa cêëm cung, ùn caái giaá àöî cuäng phaãi ngùæt laâm àöi, caái phöë tûâng saãn xuêët nhûäng voâng, xuyïën, kiï ìng vaâng cho lúáp giaâu sang, saãn xuêët nhûäng àöi khuyïn vaâng vaâ tñch baåc cho cö dêu vïì nhaâ chöìng, cho nhûäng vuâng xa vïì kinh kyâ keã chúå sùæm cûúái; chó coân raåp Töë Nhû cuä (raåp Chuöng Vaâng-Vùn Lang) núi sinh ra Trung àoaân Thuã àö bêët tû ã trong nhûäng ngaây khaáng chiïën oanh liïåt cuãa Liïn khu Möåt nùm 1946. Nhaâ cö Beá Tyá àaä thay àöíi hoaân toaân, khöng coân ai nhúá àïën nûäa, àònh Haâng Baåc cuäng hoang taân, nhûäng ngûúâi thúå baåc Chêu Khï (Cêím Bònh Haãi Hûng) coá àònh thúâ riïng, nay lang baåt ài àêu, hiïåu thuöëc cam coá Con Hûúu, coân àêëy, nhûng em beá naâo coân ùn thûá thuöëc cam êëy (coá àïën böën nùm hiïåu cuâng coá Con Hûúu, cuäng húi phiïìn). Haâng Chuöëi tûâng coá nhûäng baäi chuöëi baåt ngaân àïí chùn àaân voi cho nhaâ vua phuã chuáa, nay laâ möåt phöë daâi cêy xanh rúåp boáng, nhûäng biïåt thûå yïn lùång nhû vêìng traán trêìm tû trong tõch mõch. Caái maâu http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 4 xanh àêët baäi êëy mêët ài chùng? Khöng, noá laåi höìi sinh trong maâu laá hai bïn àûúâng cêy, àïí xuên vïì, oáng aã, tú non, taåo ra caái maái nhaâ xanh cuãa thuã àö rêët Haâ Nöåi. Truå súã Höåi Phuå nûä luác naâo cuäng coá boáng cêy dõu maát, caái dõu maát cuãa cêy hay cuãa ngûúâi phuå nûä Viïåt Nam? Baân tay naâo kheáo leáo, têm höìn naâo giaâu rung àöång, àïí àaä tûâ möåt öëng tre, möåt quaã bêìu khö, möåt miïëng da rùæn... taåo ra cêy nhõ cêy höì nhêët laâ cêy àaân bêìu bêët huã. Haâng Àaân hùèn möåt thúâi naáo nhiïåt nhûäng giai nhên taâi tûã, nghïå sô àïën so dêy, nùæn phñm. Nhûäng traái tim êëy àaä ra ài nhûng taâi hoa coân laåi vúái àêët nûúác nghòn nùm vùn vêåt. Hùèn hoå cuäng àaä quaá bûúác taåt sang Haâng Quaåt bïn caånh àïí thûãa caái quaåt thûúác, chiïëc quaåt tñm trang kim, chiïëc quaåt göî àaân hûúng thoaãng gioá thúm, chiïëc quaåt göî trêìm ngaâo ngaåt, khiïën yïu caái quaåt yïu caã ngûúâi cêìm quaåt, noái nhû nûä sô Xuên Hûúng: "Mûúâi bêíy hay laâ mûúâi taám àêy Cho ta yïu dêëu chùèng rúâi tay... ... Yïu àïm chûa phó laåi yïu ngaây..." Quaåt taåo ra gioá maát, quaåt coân che nûãa mùåt hoa cho khoãi raám maá höìng trûa nùæng, laâm duyïn cho tao nhên... Haâng Noán sao laåi khöng tûâng tùång liïìn anh liïìn chõ àêët Kinh Bùæc nhûäng chiïëc noán thuáng quai thao àïí: "Yïu nhau gûãi noán cho nhau Vïì nhaâ döëi meå qua cêìu gioá bay..." Nhûäng chiïëc noán êëy àaä úã laåi maäi maäi vúái cêu ca say àùæm loâng ngûúâi, trûúâng töìn vúái dên töåc taâi hoa vaâ tha thiïët. Haâng Khay coá nhûäng ngûúâi thúå khaãm trûá danh. Tûâ maãnh göî àún sú, tûâ chiïëc voã con trai chùèng giaá trõ gò, hoå àaä taåo ra nhûäng taá c phêím thûåc sûå, oáng aánh, baãy sùæc cêìu vöìng; nhûäng àûúâng neát, phong caãnh, tûúãng nhû àang hiïín hiïån trûúác mùæt maâ ta àang bûúác vaâo àoá trïn àoaån àûúâng ta àang ài daåo. Bïën söng Nhõ Haâ xûa coân ùn sêu vaâo àêët liïìn hún bêy giúâ nhiïìu. Tûâ rûâng nuái, theo nhûäng con ngûåa thöì, nhûäng chiïëc xe thö sú vaâ caã nhûäng con thuyïìn lúán... nhûäng cuã nêu xuâ http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 5 xò nhûng bïìn bó sùæc maâu dên daä quï hûúng àaä vïì àêy àïí nhuöåm cho meå cho chõ nhûäng têëm aáo che möåt nùæng mêëy sûúng. Doåc Haâng Nêu xuöëng Haâng Chônh, Haâng Mùæm, Haâng Muöëi, Haâng Tre. Nûúác Mùæm Nghïå, muöëi chúå Cöìn Vùn Lyá, ang chônh Thöí Haâ, tre vêìu rûâng Bùæc... àaä theo nhûäng maãnh buöìm, nhûäng beâ nöíi lïnh àïnh vïì vúái kinh kyâ. Öi nhûäng con thuyïìn àaä rong ruöíi bao dùåm trûúâng soáng nûúác, neo vaâo bïën Cêìu Àêët, gûãi cho Haâ Nöåi nhûäng moán quaâ bïìn chùæc, nöìng mùån àêåm àaâ, àïí maâ nhúá nhau maäi maäi nhû cêu ca dao: "Gûâng cay muöëi mùån xin àûâng..." Ngûúâi Haâ Nöåi taâi hoa, tao nhaä, hiïëu hoåc, Haâng Giêëy, Haâng Buát coân àoá. Nhûäng khoa thi naâo, anh khoáa, cêåu tuá, baác cûã ài choån giêëy buát àïí tung hoaânh trïn trûúâng vùn trêån buát. Caái "cöng danh xa maä" êëy tûâng àaä laâm khöí bao ngûúâi, nhûäng anh àöì daâi lûng töën vaãi, nhûäng ngûúâi phuå nûä ûúác mú voäng anh ài trûúác voäng naâng theo sau, luåi cuåi caã möåt àúâi cho tuöíi treã tröi qua luác naâo khöng biïët. Tuy nhiïn chuáng ta cuäng tûå haâo coân lûu laåi àûúåc nhiïìu aáng thú vùn thiïn cöí kyâ taâi, nhûäng tuöíi tïn coân khùæc àêìy trïn hún taám chuåc têëm bia àaá núi Vùn Miïëu kia. Coân cuöåc àúâi thûúâng cuãa ngûúâi dên lao àöång vúái nhûäng nhu cêìu khöng thïí thiïëu àûúåc thò àaä coá Haâng Gaåo, Haâng Caá, Haâng Àûúâng, Haâng Khoai, Haâng Àêåu, Haâng Dêìu, Haâng Böåt (Tön Àûác Thùæng). Muöën sùæm sûãa thò lïn Haâng Baát Àaân, Baát Sûá, Haâng Àuäa (Ngö Sô Liïn). Cha giaâ meå heáo cêìn möåt cöî aáo thò àaä coá Haâng Suä gêìn kia. Thaáng chñn thaáng mûúâi giúã trúâi, àau caã xûúng cöët, moán rûúi cuãa vuâng Haãi Àöng (Haãi Dûúng Haãi Phoâng ngaây nay) àöí vïì kinh kyâ khöng ñt. Khen ai laâ ngûúâi àêìu tiïn àaä biïët choån voã quyát laâm gia võ cho moán chaã rûúi, quaã laâ taâi tònh, quaã laâ nghïå thuêåt. Caái lûúäi con ngûúâi tinh tïë àïën thïë laâ cuâng. Haâng Rûúi cuäng laâ núi hoåp chúå hoa ngaây tïët. Cö gaái ài mua hoa, caânh àaâo hay caânh mêån, nhaánh haãi àûúâng hay böng vaån thoå, cö coá http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 6 thïí sùæm thïm gûúng lûúåc maâ àiïím trang cho thïm nhan sùæc, cho àeåp caã muâa xuên, coá Haâng Lûúåc àoá. Haâ Nöåi coá möåt caái döëc khaá cao. Àoá laâ Haâng Than. Caái thúâi chûa coá àiïån, chûa coá than àaá, than quaã baâng, hùèn úã àêy luön luön bêån röån nhûäng haâng baán than hoa àïí thúm lûâng võ chaã nûúáng, àïí êëm nöìng nhûäng löìng êëp, àïí thanh tao nhûäng cheán traâ cuãa caác cuå àöì trong sûúng súám. Sau naây, Haâng Than coân nöíi tiïëng vúái moán baánh cöëm ngon laå thûúâng, möåt moán quaâ àùåc biïåt, chó Haâ Nöåi múái coá taâi laâm ngon àïën thïë. Cöëm xanh biïëc, nhên àöî xanh vaâng hûúm, cuâi dûâa trùæng tinh, àiïím vaâi viïn haåt sen nhûâ túi; àûúåc goái trong laá chuöëi tûúi, laåi möåt maâu xanh oáng chuöët cuãa quï hûúng àöìng baäi, buöåc chùåt bùçng chiïëc laåt àoã caánh sen, gúåi muâa cûúái chan chûáa ên tònh. "Nùçm àêët vúái chõ haâng hûúng"... Haâng Hûúng cö haâng, ngûúâi thúm tho göî hoaâng àaân, thoaãng muâi xaå, phaãng phêët hûúng trêìm... Tïët, ngaây giöî maâ khöng coá hûúng sao coân goåi laâ tïët, laâ giöî? Ngöi chuâa cöí Viïåt Nam, ngöi àònh laâng trang nghiïm sao coá thïí thiïëu àûúåc nhûäng neán hûúng àen, nhûäng cuöån hûúng voâng, nhûäng cêy hûúng saâo thùæp möåt ngaây chûa hïët, phöë Haâng Hûúng tuy nhoã nhûng thûåc sûå laâ möåt phöë mang laåi caái cêìn thiïët cho Haâ Nöåi, cho caã vuâng vïì àêy maâ mua maâ cêët, möåt caái duyïn riïng vêåy. Maâu sùæc oáng aánh trong chiïëc thùæt lûng hoa lyá, hoa àaâo, höì thuãy, thiïn thanh, daãi yïëm àoã, aáo àöíi vai nêu non... cûá phêëp phúái lïn trïn phöë Haâng Àaâo, nhêët laâ nhûäng ngaây phiïn chúå tú. Caác thûá luåa tú tûâ Ba La Trinh Tiïët cuãa tónh Àú, cuãa Àöìng Tónh Huï Cêìu cuãa tónh Bùæc... mang àïën. Coân Haâng Vaãi thêm laâ núi ài vïì cuãa ngûúâi dên aáo vaãi. Cö gaái Àònh Baãng, Cêìu Lim mùåc vaáy cûãa voäng caåp àiïìu mang vaãi vïì àêy nhuöåm hoùåc traã cho khaách hùèn tûâng laâm xao xuyïën bao chaâng trai kinh thaânh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 7 Trung thu, tiïëng tröëng ïëch röån raâng. Trûúâng hoåc naâo cêìn bûng laåi mùåt tröëng da trêu àïí kõp khai trûúâng, àònh laâng naâo cêìn möåt chiïëc tröëng àeäi àïí vaâo àaám giïng hai, Haâng Tröëng sùén saâng chúâ àoán. Phöë naây àïën nay vêîn coân mêëy nhaâ coá nghïì laâm tröëng cöí truyïìn, dûång tang tröëng, thuöåc da, lïn mùåt tröëng... àïìu bùçng phûúng phaáp thuã cöng nhûng chiïëc tröëng haâng chuåc nùm vêîn kïu vang, khöng hoãng. Haâ Nöåi àaä söëng gêìn ngaân nùm dûúái chïë àöå vua quan. Coá bao caái àeåp vaâ cuäng coá bao caái phaãi mêët ài nhûúâng cho caái múái. Haâng Loång (phöë Lï Duêín) coá ga Haâng Coã têëp nêåp ngaây àïm, àoán vaâ àûa nhûäng con taâu Nam Bùæc, ra caãng Haãi Phoâng, lïn tónh coá cheâ ngon nöíi tiïëng Thaái Nguyïn... Vúái trïn saáu mûúi phöë mang chûä Haâng, veã xa xûa chûa hïët, Haâng Maânh vêîn laâm maânh. Haâng Hoâm vêîn àoáng hoâm, va li göî, Haâng Thiïëc laâm thuâng tön, öëng maáng, cùæt kñnh, laâm àöì chúi trung thu cho treã, chó tiïëc àöì chúi ñt thay àöíi, khöng theo kõp sûå phaát triïín cuãa xaä höåi vaâ lúán nhanh cuãa têm lyá thiïëu nhi. Haâng Maä vêîn laâm àeân löìng hoa giêëy. Haâng Böng vêîn coân nhiïìu nhaâ laâm cöët chùn böng. Bïn caånh àoá nhiïìu phöë mang tïn cuä nhûng khöng coân möåt ai laâm nghïì cuä êëy nûäa: Haâng Gaâ, Haâng Caá, Haâng Gai, Haâng Buán, Haâng Coát, Haâng Böì... Vêîn caãm àöång khi bûúác chên àïën nhûäng khu nhaâ khêëp khïính nhû tranh Buâi Xuên Phaái: Haâng Cên, Haâng Chó, Haâng Chai, Haâng Haânh, Haâng Beâ, Haâng Giêëy, Haâng Vöi, Haâng Chaáo... Thïë kyã hùm möët sùæp àïën, chûa hònh dung nöíi nhûäng àöíi thay. Nhûäng con ngûúâi vûâa sinh ra trong thêåp kyã cuöëi naây seä laâm chuã àêët nûúác, laâm chuã Haâ Nöåi. Hoå thêåt laâ haånh phuác. Hoå seä sung sûúáng hún chuáng ta, vûâa yá àeåp loâng hún chuáng ta cuäng nhû chuáng ta sung sûúáng hún cha öng chuáng ta xûa. Qua nhûäng chûä Haâng, ta caâng yïu Haâ Nöåi hún, yïu nhû yïu maáu thõt meå cha cho, búãi chñnh àoá laâ möåt trong nhûäng khña caånh cuãa nïìn vùn hoáa Viïåt Nam tûâ böën nghòn nùm. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 8 Baâi thú aáo daâi Àaä coá khöng ñt ngûúâi nûúác ngoaâi ngaåc nhiïn àïën sûäng súâ trûúác veã àeåp kyâ diïåu cuãa têëm aáo daâi Viïåt Nam, mùåc duâ úã nûúác hoå, ngûúâi phuå nûä cuäng coá nhûäng böå aáo vaáy dên töåc thïu rua vúái nhiïìu veã àeåp. Möåt neát duyïn daáng nhû mêy thu mú höì hay caái àeåp löång lêîy cuãa ngaây heâ choái chang hoa phûúång coá gioá löång xaâo xaåc ngoån àïì. Khoá maâ noái àûúåc niïìm bay nheâ nheå cuãa taâ aáo tñm bïn höì hay veã lêng lêng cuãa maâu aáo trùæng nhû tung àuâa trong sùæc xanh cêy laá. Ngay giûäa caái öìn aâo têëp nêåp àua chen, taâ aáo daâi nhû hoa cuäng mang laåi sûå thanh thaãn nhû sau möåt tiïëng thúã daâi. Daám àoaán chùæc khöng möåt cö gaái Viïåt Nam naâo laåi khöng sung sûúáng àûúåc mùåc têëm aáo daâi trong ngaây höåi, ngaây lïî, ngaây tïët vaâ nhêët laâ ngaây bûúác xuöëng chuyïën àoâ haånh phuác, kheä cuái xuöëng nhòn taâ aáo daâi maâ móm cûúâi e lïå vaâ sung sûúáng höìi höåp bïn ngûúâi yïu àaä thaânh chuá rïí ngûúång nguâng. Vaâ cuäng daám àoaán chùæc rùçng khöng möåt ngûúâi àaân öng naâo duâ cûåc taã hay cûåc hûäu, duâ àang yïu hay traái tim àaä raån vúä bao lêìn, laåi khöng ûa thñch taâ aáo daâi, khöng ngùæm caái àeåp àang chêåp chúân phña trûúác nhû caánh bûúám trong giêëc möång Trang Chu, àïí vïì àïën nhaâ bïn ngûúâi vúå thuãy chung vêîn coân baãng laãng boáng hònh cuãa cêu thú bêët chúåt êëy laâm xao xuyïën. Têëm aáo daâi Viïåt Nam khöng hùèn höm nay múái coá. Chùèng qua noá bõ boã quïn, bõ àaánh rúi trong dô vaäng. Song thûåc ra noá àûúåc sinh ra tûâ dô vaäng àêìy vùn hiïën cuãa dên töåc ta àïën ngaân àúâi, kïí caã nhûäng thïë kyã coá keã muöën àöìng hoáa dên ta bùçng nhûäng têëm "aáo khaách". Cuå http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 9 chuáng ta, baâ chuáng ta, meå chuáng ta tûâng chùèng mùåc aáo daâi àoá û? Caái aáo nùm thên, tûá thên buöng taâ hay thùæt vaåt, caái aáo múá ba, múá baãy àöíi vai hoùåc khöng àöíi vai ài cuâng vúái vaáy söìi hoùåc quêìn lônh tña... àaä vaâo ca dao, thaânh cêu vñ, nïn hònh aãnh cuãa neát ùn daáng mùåc thanh nhaä, haâo hoa, nïìn naä. Coá thûá huên chûúng naâo tùång cho taác giaã caái aáo àöíi vai. Nöëi vai nhûng laåi so le, möåt àûúâng gêëp khuác, taåo maãnh hònh khöng àùng àöëi nhûng ûa nhòn, giöëng nhû caái rùng khïính trïn khuön mùåt traái xoan, hoùåc möåt bïn luám àöìng tiïìn cuãa cö gaái dêåy thò. Àêu coá phaãi vò ngheâo, vò aáo raách vai súân maâ phaãi àöíi vai, giûä laåi phêìn laânh thay ài phêìn raách, maâ chñnh laâ möåt kiïíu khoe kheáo, caái kheáo tay vïì àûúâng kim muäi chó, vïì caách choån maâu, vïì sûå caách àiïåu vaâ àoá chñnh laâ taâi hoa, laâ saáng taåo vêåy. Thúâi gian duâ bao thïë kyã cuäng khöng baâo moân àûúåc tinh hoa dên töåc. Noá cûá sûâng sûäng thaách thûác cuâng biïën thiïn. Têëm aáo daâi vaãi röìng, möåt thûá vaãi moãng nhû sa, nhû the, saãn phêím cuãa xûá Sún Nam, röìi àûúåc nhuöåm maâu nêu úã cûãa ö Àöìng Lêìm àêët Thùng Long, nïn noá thaânh vaãi Àöìng Lêìm, chiïëc aáo daâi Àöìng Lêìm àaä töìn taåi bao thïë hïå. Tûâng hònh thaânh nïëp söëng ài ra àûúâng, ài ra khoãi nhaâ laâ khöng thïí khöng mùåc aáo daâi, duâ trùæng hay àen, höì thuãy hay thiïn thanh, nêu non hay cuå giaâ, duâ sang hay heân, giaâ hay treã... Àêët Thùng Long -Haâ Nöåi, ngay caã cö baán buán chaã rong, chõ cùæp thuáng baán rao quaã bûúãi, baác àöåi chùn böng ài àöíi, baâ haâng xöi chaá o baán trûa, chõ thuyïìn chaâi taåm rúâi con thuyïìn nan lïn böå baán múá caá múái àaánh àûúåc... Cuäng phaãi coá têëm aáo daâi trïn thên, thong thaã thò buöng chuâng, vöåi vaâng thò thùæt vaåt trûúác, maâ höëi haã hún thò thùæt vaåt sau lûng maâ chaåy gùçn cho tiïån. Nùæng hay mûa cuäng vêåy. Àêìu nùm hay sùæp tïët cuäng thïë. Nhûäng nùm ba mûúi cuãa thïë kyã naây, têëm aáo daâi àûúåc caách àiïåu ài, khöng thùæt vaåt, khöng àöíi vai maâ thaânh aáo tên thúâi. Chûä tên thúâi àaä mang möåt nghôa múái, cuäng nhû chûä caãi lûúng trong haát caãi lûúng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 10 aáo nhung, aáo gêëm, aáo mònh khö hoa ûúát, aáo lú-muya, aáo cöí thêëp röìi cöí cao, tay thuång hay tay boá, tay daâi hay tay lûãng... àaä nhiïìu thay àöíi, nhiïìu "möët" tuây thñch. Riïng chó hai caái taâ nhû hai caánh bûúám, nhû hai daãi liïîu bay, nhû hai laá thû tònh, nhû hai nöîi aám aãnh têm höìn nam giúái, nhû linh höìn cuãa chiïëc aáo vaâ cuãa ngûúâi mùåc... laâ vêîn àûúåc trên troång giûä nguyïn. Noá vêîn giûä chiïìu daâi gêìn saát goát àïí coá àaâ tung bay, coá khi nhêëp nhö nhû soáng lûúån, àïí coá àaâ vêîy goåi nhûäng con mùæt doäi theo. aáo daâi nhung àoã ài vúái kiïìng vaâng, aáo daâi nhung àen coá chuöîi haåt trai saáng lêëp laánh, aáo daâi trùæng coá maái toác àen huyïìn thaã buöng lûãng sau lûng aáo, aáo tñm haâng Vên coá chiïëc noán baâi thú ngaâ trùæng... àoá laâ sûå tuyïåt àónh haâi hoâa hay löång lêîy khön cuâng, cuäng tûåa nhû têëm aáo Àöìng Lêìm coá thùæt lûng höì thuãy hay hoa àaâo cuäng vêåy. Nhûäng ai nay coân soát laåi cuãa thïë hïå nûä sinh trûúâng Àöìng Khaánh Trûng Vûúng, chiïìu höì Gûúm khoan thai nhõp bûúác, cùæp cùåp trûúác ngûåc, toác àung àûa sau lûng, coân hai taâ aáo daâi cûá nhû trïu cúåt, nhû àuâa nö, nhû vö tònh maâ nghi ngúâ, maâ nhùæn nhuã maâ xa xöi... vúái bao maâu sùæc tûâ àêåm àïën nhaåt, nhû cung bêåc cêy àaân tûâ thêëp àïën cao, gêìn xa buöng bùæt. Taâ aáo daâi gêìn chêëm goát nhûäng ngaây êëy àuã sûác chuyïån troâ cuâng gioá. Mïìm maåi, uyïín chuyïín, run rêíy, lung linh... hònh nhû àaä lan truyïìn sang caã soáng höì nïn höì cûá lùn tùn, lan truyïìn caã vaâo têìng laá nïn cêy laá cûá rò rêìm, lay àöång. Coá phaãi luác naây laâ luác höìn Haâ Nöåi àaä mú maâng nhû baát rûúåu nïëp saáng muâng nùm thaáng nùm àöëi vúái cö thiïëu nûä chûa quen men rûúåu, laâ luác cung àaân àaä têëu lïn vúái traái tim nhaåc sô, "toan" àaä cùng trïn giaá veä trûúác nhaâ taåo hònh, naâng thú àaä öëp möåt caách bñ hiïím vaâo nhaâ thú, vaâ muâa maâng chñn röå laâm raåo rûåc ngûúâi gieo cêëy... Ai göî àaá àïí coá thïí dûãng dûng àûúåc trûúác neát thanh tên àêìy ma lûåc cuãa taâ aáo daâi cûá laã lûúát nhû soáng caån maâ bùæt mêët höìn ngûúâi êëy, búãi noá vûâa ngêåp ngûâng laåi vûâa thaách thûác. Mûúi nùm trúã laåi àêy, taâ aáo daâi Haâ Nöåi bõ ngùæn ài, chó coân trïn àêìu göëi. Noá khöng coân àuã sûác http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 11 bay, coá luác chïët cûáng trïn nûãa thên ngûúâi, nhû con bûúám bõ chùåt cuåt böå caánh rûåc rúä. Thêåt tiïëc. Taâ aáo daâi vúái chiïìu daâi cêìn thiïët, laâ sûå truyïìn caãm cuãa àûúâng kim khêu tay, cuãa neát eo thùæt àaáy, cuãa sûå múã röång cuãa h ai taâ xoâe ra böën phña. Ruát ngùæn phêìn bay lûúån xoâe röång êëy khaác naâo cùæt ài caái tûúãng tûúång vaâ aão tûúãng cuãa nhaâ thú. Phuå nûä mùåc aáo daâi chó àeåp thïm. Nam giúái cuäng àûúåc thúm lêy. Cuöåc àúâi rûåc rúä laâ àiïìu hùèn ai cuäng mong muöën, coá phaãi khöng húäi baâi thú aáo daâi? http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 12 Hûúng àïm Haâ Nöåi Coá nhûäng ngûúâi thñch ài nguã súám àïí dêåy súám thò cuäng coá nhûäng ngûúâi coá thoái quen ngûúåc laåi: thñch thûác khuya nïn thûúâng dêåy muöån. Saáng súám, Haâ Nöåi coá nhûäng neát àeåp, veã nïn thú thò àïm khuya, Haâ Nöåi cuäng coá nhûäng àiïìu dïî laâm say loâng ngûúâi, nhûäng àiïìu nhû trong mú vaâ àöi khi coân nhû mú trong mú nûäa. Nhiïìu ngûúâi coá nhêån xeát Haâ Nöåi laâ thaânh phöë xinh àeåp, duyïn daáng. Coá nhûäng khu vûåc trêìm lùång, cöí kñnh, àêìy veã thanh bònh tinh khiïët. Àiïìu nhêån xeát naây laâ thûåc tïë vò noá àaä gêy àûúåc êën tûúång töët àeåp vúái nhûäng con ngûúâi khöng mêëy ûa öìn aâo, ö nhiïîm, xö böì. Neát xinh àeåp duyïn daáng êëy coân àûúåc bònh phûúng lïn trong àïm. Haâ Nöåi vïì àïm mang maâu aáo khaác, húi thúã khaác, hònh daáng khaác. Nhêët laâ khi coá nhûäng laân hûúng àêìy kyâ aão khiïën Haâ Nöåi nhû mang möåt têm höìn khaác, àêìy veã trûä tònh thú möång. Nhûäng maái nhaâ trùm nùm àaä tûåa vai nhau, ruã nhau vaâo giêëc nguã chêåp chúân trûúác khi gùåp nhûäng giêëc mú hiïån vïì tûâ thúâi con röìng vaâng bay lïn àoán Lyá Cöng Uêín, tûâ thúâi con ruâa vaâng nöíi lïn chaâo Lï Lúåi, tûâ thúâi tiïëng chuöng höì Têy vang khiïën con trêu vaâng tûâ phûúng Bùæc phaãi löìng sang àoán con ngheá oå... Nhûäng con àûúâng nhû cuäng àûúåc thû giaän gên cöët sau möåt ngaây phaãi göìng lïn toaân böå sûác lûåc dûúái guöìng xe höëi haã. Nhûäng têìng cêy ban ngaây xanh biïëc àaä chuyïín sang maâu thêîm nhû nhuöåm aánh àïm. Hoa khöng cêìn khoe sùæc àïí goåi bûúám ong, àïí goåi mùæt ngûúâi maâ àaä laâm möåt viïåc khaác mú maâng hún: toãa hûúng vaâo bêìu trúâi thanh saåch. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 13 Muâa naâo Haâ Nöåi cuäng coá riïng möåt thûá hûúng àïm, giöëng nhû ngûúâi phuå nûä biïët àiïím trang, möîi thúâi àiïím biïët duâng möåt loaåi phêën son riïng àïí aánh nùæng àïí gioá maát... haâi hoâa cuâng maâu sùæc, nêng nhan sùæc lïn gêëp nhiïìu lêìn. Cuäng khöng hiïíu muâa taåo ra hûúng hay hûúng goåi muâa vïì, húäi Haâ Nöåi mïën yïu úi. Muâa thu laâ muâa Haâ Nöåi mang trïn mònh nhûäng neát yïu kiïìu diïîm aão nhêët chùng? Cö gaái àaä bûúác qua tuöíi thiïëu nûä chûa phaát triïín hïët, bûúác vaâo tuöíi thanh niïn rûåc rúä nhûng húi àaáng súå, vaâ cö gaái cuäng chûa bûúác vaâo tuöíi thiïëu phuå úã döëc àöìi bïn kia thêëp thoaáng aánh taâ. öi, sùæc àeåp cuãa tuöíi vûâa àuã àöå chñn cuãa mùån maâ, àùçm thùæm, nêy troân nhû quaã chñn cêy. Haâ Nöåi muâa thu laâ thïë chùng? Nhaâ Haâ Nöåi hoåc coân maãi ài tòm möåt vùn bia, möåt viïn àaá laát, möåt cuöën gia phaã. Coân ngûúâi thú ài tòm gò àoá húäi thi nhên? Muâa thu khöng bõ êím ûúát cuãa mûa phuân, khöng bõ nùæng xeám caã laá cêy. Cuäng khöng bõ gioá muâa àöng bùæc laâm tï taái. Lêîn trong laá bay vaâng röåm mùåt àûúâng, lêîn trong sûúng lam mú höì trïn mùåt soáng... thúâi tiïët cûá dòu dõu nhû tú chùng, loåc gioá cho maát vai ngûúâi, cho deão bûúác chên. Lêîn vaâo nhûäng niïìm mï man êëy laâ nhûäng laân hûúng tûâ àêu àoá lan toãa vaâo khöng gian nhû tûâng súåi êm thanh cuãa cêy vô cêìm vö hònh maâ rêët thûåc. Nhûäng laân hûúng cûá reáo rùæt qua voâm laá gêìn xa, qua têìng cêy thûác nguã, qua nhûäng cöng trònh kiïën truác, nhûäng con àûúâng, nhûäng ngaä tû àêìy haâo hoa thanh lõch. Hoa daå húåp nöìng naân trùæng muöët, vûâa tónh khoãi möåt cún möång nöìng naân, khi nhûäng ngoån àeân àûúâng sùæp thûác dêåy. Chùèng dïî gò tòm thêëy cêy nûãa thùèng nûãa leo êëy, thêëy nhûäng caânh mïìm cho böën caánh hoa mêåp maåp, cong nhû moáng con röìng thiïng bñ mêåt. Chó caãm thêëy àêu àêy núã böng hoa nhû sûå coá mùåt cuãa ngûúâi vö hònh, ngûúâi thñch troâ uá tim êín hiïån, ngûúâi heån hoâ vúái ta nhûng coân nêëp vaâo chöî naâo àïí ta phaãi höìi höåp kiïëm tòm. Khu vûúân biïåt thûå naâo trïn àûúâng Phan Àònh Phuâng àêìy bñ êín kia cûá xoâe baân tay coá nùm ngoán tay xanh mïìm maåi àïí tung ra nhûäng con soáng http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 14 hûúng hoaâng lan thoaãng nheå, vaâ hûúng ngoåc lan nhû ngoán tay thaáp buát, trùæng muöët, sùæc saão hún, khiïu khñch hún. Ngoä Tûác Maåc, Cung Thiïëu nhi vaâ nhûäng núi naâo, cêy hoaâng lan mêëy trùm nùm coân bïìn loâng xûác nûúác hoa cho Haâ Nöåi. Xin nhûäng àöi ngûúâi haäy thuãy chung àïën baåc àêìu nïëu möåt lêìn àaä soáng bûúác dûúái àûúâng thúm hoa sûäa phöë Trêìn Hûng Àaåo, Nguyïîn Du. Hùèn coá ngûúâi khoá nguã nïëu bïn cûãa söí coá xoâa möåt caânh sûäa muâa thu. Coá leä sûúng thu àaä lêën aát, àaä bùæt hûúng sûäa chó àûúåc bay ngang, hoùåc saâ xuöëng thêëp, sûúng thu chiïëm phêìn chiïìu cao? Vò vêåy maâ hûúng sûäa cûá ûúát àêîm toác nhûäng àöi ngûúâi. Àaä coá nhûäng ngûúâi taâi hoa cuãa Haâ Nöåi ngúåi ca hoa sûäa bùçng kõch thú, bùçng thú vaâ bùçng nhaåc. Àaä coá nhûäng em beá ra àúâi sau àïm hoa sûäa cuãa ngûúâi yïu nhau say àùæm vaâ trong saåch. öi, biïët bao têm höìn àaä thao thûác khùæc khoaãi khi nhúá vïì Haâ Nöåi coá hoa sûäa àïm thu, coá hoaâng lan, ngoåc lan man maác. Duâ úã phûúng trúâi naâo, hûúng êëy chùèng mêët ài, chùèng tan ra, maâ noá cûá àoång laåi, àêåm laåi nhû khöëi ngoåc Trûúng Chi. Coá ngûúâi nhúá vïì hoa sûäa, hoa hoaâng lan, ngoåc lan àïí tûúãng niïåm tuöíi hoa niïn cuãa mònh, tûúãng niïåm thúâi hoåc troâ, tuöíi yïu àûúng, nhûäng thaáng nùm mú möång... Thûåc sûå coá àöi ngûúâi àaä coá chaáu nöåi chaáu ngoaåi nùm naâo hoå cuäng phaãi möåt lêìn dùæt tay nhau ài trong àïm sûúng thu àêìy hoa sûäa. Luác êëy hoå noái gò vúái nhau, hoå nghô gò bïn nhau, hoå nghô gò vïì Haâ Nöåi, húäi muâa thu ài qua maâ chùèng bao giúâ mêët. Haâ Nöåi àêu phaãi chó coá hoaâng lan, ngoåc lan, hoa sûäa, daå húåp... Vûúân Chñ Linh coá mêëy khoám daå lan hûúng, àïm heâ hoa núã nhû nñu chên ngûúâi qua laåi àïí têm sûå àiïìu gò. Doåc bao phöë cêy xum xuï troân boáng, nhûäng haâng sêëu cöí thuå cûá thaáng ba laåi khiïm töën toãa möåt thûá hûúng ra xung quanh. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 15 Khöng thúm ngaát, khöng tònh tûá, chó thoaãng nheå nhû khöng coá, chúåt hiïån röìi chúåt biïën, khi nhûäng böng hoa nhû caái chuöng nhoã xñu trùæng ngaâ rúi nheå khöng möåt êm vang. Caã hûúng vaâ hoa cûá bay cûá rúi, coân mang mang nhû liïîu bïn höì, khöng àïí yá coá khi ngûúâi vö tònh khöng thêëy. Ài trong àïm, nhêët laâ khuya Haâ Nöåi, maâu àïm àaä loåc ài nhûäng êm thanh öìn aä, nhû loåc ài nhûäng taåp chêët, àïí coân laåi trong höìn ta sûå tinh khiïët, thanh tao, cho ta caãm nhêån àûúåc hoaân toaân chêët thiïn nhiïn tinh khöi trong hûúng thúm hoa laá. Àöi khi hiïëm hoi bùæt gùåp tûâ ban cöng chuöìng chim nhaâ ai möåt chuát hûúng nhaâi khïu gúåi maâ kñn àaáo, laã lúi maâ thùæc thoãm, khöng àuã sûác bay xa hoùåc qua möåt ngoä nhaâ coá ngöi chuâa cöí kñnh trùm nùm, möåt göëc bûúãi cùçn naâo àoá böîng toãa laân hûúng möåc maåc àöìng quï, gúåi nhúá àïën àôa baánh tröi baánh chay thaáng ba coá höåi laâng röån raä, vaâ coá nhûäng laân mûa lêy phêy laâm duyïn cho caánh àöìng, cêy coã... Hûúng àïm Haâ Nöåi khöng phaãi laâ nûúác thúm nhên taåo, maâ laâ moán quaâ thanh saåch cuãa thiïn nhiïn, trúâi àêët gûãi cho ngûúâi. Caái löìng nan ngûåc thiïëu dûúäng khñ thûúâng xuyïn kia àûúåc no nï nhûäng laân hûúng naây seä tûúi laåi doâng maáu, maát dõu laåi caãm giaác, treã trung laåi têm höìn, say àùæm laåi tònh ngûúâi... Yïu biïët bao nhiïu laâ nhûäng laân hûúng êëy vaâ cuäng laâ khöng uöíng phñ, nïëu phaãi thûác nhûäng àïm daâi àïí ài daåo trïn nhûäng con àûúâng ngan ngaát cuãa Haâ Nöåi thanh lõch. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 16 Ngoä Haâ Nöåi Ngûúâi úã caác núi vïì Haâ Nöåi thïë naâo cuäng phaãi àïën hai núi: Búâ Höì vaâ chúå Àöìng Xuên. Coá thïë múái laâ hoaân thaânh chuyïën "ài Haâ Nöåi". Nûúác xanh cêìu àoã, thaáp nhoån àeân thiïng, hoa tûúi cöí thuå... nhû thïu nhû dïåt, nhû múâi nhû àoán. Phöìn hoa têëp nêåp àêëy maâ lêng lêng thoaát tuåc cuäng ngay àêëy. Giûäa nhûäng àua chen maâ coá núi trêìm lùæng tõch liïu. Bêåt ra khoãi bao chêåt chöåi laâ mêy bay soáng àuöíi thoaáng àaäng... Höì Gûúm àaä thaânh niïìm ao ûúác, say mï, lûu niïåm cuãa bao ngûúâi. Àöìng Xuên laåi khaác - êëy laâ noái caái chúå chûa xêy laåi - thiïëu möåt vêåt cêìn duâng, ngûúâi naây dùån, keã kia nhúâ, cûá àïën Àöìng Xuên laâ coá, laâ xong. Núi têåp húåp moåi taâi hoa, àuã thúâi trên, ngöìn ngöån saãn vêåt böën phûúng tuå höåi, tûâ hoa quaã àïën con caá laá rau, quñ hiïëm traái muâa cuäng coá, tûâ haâng cao cêëp lêëp laánh àïën caái têìm thûúâng reã tiïìn cho con treã nhû túâ giêëy thêëm, caái ngoâi buát, con giöëng bùçng böåt nùån hay ngöi chuâa beá bùçng ngoán tay àïí öng giaâ gùæn lïn non böå... Àöìng Xuên àaä thaânh niïìm hoâ heån, chöî ài vïì, núi thoãa maän nhu cêìu cho trùm miïìn àêët nûúác. Ai úã xa vïì chùèng phaãi àûa chên àïën àoá. Vúái ngûúâi Haâ Nöåi thò hai núi êëy àaä thaânh quen thuöåc, quen nhû neát mùåt vúå hiïìn lêëy nhau tûâ thuúã àöi mûúi nay toác àaä ngaã maâu sûúng khoái, quen nhû têëm aáo suöët böën muâa mûa gioá nùæng nöi, quen nhû chñnh tiïëng noái, chñnh húi thúã, chñnh da thõt mònh. Coá möåt nöîi nhúá khaác, möåt niïìm vui khaác. Khi loâng ngöín ngang, khi trñ khöng yïn öín, cêìn möåt núi tônh lùång maâ trêìm tû, suy lùæng, maâ http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 17 höìi tûúãng hay kiïëm tòm vúái loâng mònh... coá ngoä Traâng An kia. Caái ngoä mang tïn rêët xa xöi nhû thúâi gian, nhû hoaâi niïåm cuãa ngöi chuâa cöí gêìn nhû bõ laäng quïn giûäa phöë phûúâng. Noá hiïån hûäu àêëy. Traâng An khöng coân laâ kinh àö, laâ thaânh àö, nhûng ngoä Traâng An vêîn gúåi trong loâng bao vang boáng. Ngoä Traâng An hiïån diïån nhû möåt nöîi bêët ngúâ ngay giûäa phöë Huïë laâm nhiïìu ngûúâi phaãi ngaåc nhiïn khi gùåp ngoä. Ngöi chuâa cöí vúái ba chûä àeäi tûå Traâng An Tûå, coá göëc ba tiïu, coá cêy àeäi cöí thuå, coá khoám hoa möåc, thoaãng möåt húi mú höì ngêu chñn, coá thên cau nhû ngoån ö vêîy xoám thön gêìn laåi. Phöë Huïë, chúå Höm vöåi vaâng chen chuác ngay gêìn àêëy, nhûng chó mêëy bûúác chên, ta àaä úã möåt khöng gian khaác, möåt thïë giúái riïng. Ngoä tûúãng laâ cuåt böîng múã ra möåt ngaä ba, chúåt ngoùåt möåt àûúâng thùèng. Phaãi chùng ngoä laâ möåt cêy dûúng cêìm chûáa àêìy bñ mêåt, hay möåt súåi àaân bêìu, caâng chaåm àïën caâng hûáng khúãi laå kyâ. Muâi nhang th úm, tûúång Phêåt vaâng son lêëp laánh, nhûäng têëm hònh àaä phai nûúác aãnh trong hûúng khoái thúâi gian. Ngûúâi thên cuãa ai àoá? Ngûúâi àang vöåi vaä thiïët kïë cho tûúng lai chùèng nïn vaâo àêy, búãi möåt chuát hoaâi niïåm seä nñu chên ta, möåt hûúng hoa cau laâm ta nhúá nhung day dûát möåt maái toác xa xûa naâo, möåt tiïëng mûa trïn taâu chuöëi laâm àïm vïì khoá nguã. Cöí sú àïën caã ngoån coã ven tûúâng, giaân nho hoang daä. Ngoä Traâng An nhû möåt ngûúâi giaâ kyá tïn mònh vaâo lùång im tõch mõch. Bêìu trúâi úã àêy thu heåp mêëy vuöng sên xanh lú vaâ trùæng àuåc theo muâa laâm bêng khuêng caã tiïëng chuöng tiïëng moä, cêu kinh tûâng khiïm cung nheâ nheå nhû súå àûác Phêåt cuäng giêåt mònh, súå tûúâng nhaâ xao xuyïën. Laâng quï naâo àoá nhó, lûng àöìi àêu chùèng coá àöi búâ lau, ngö mña xaåc xaâo vaâ doâng söng lûäng lúâ xuöi vïì àêu chùèng biïët. Khöng. Àoá chó laâ aão giaác do tiïëng chuöng tiïëng moä döåi trong ta. Vaâo àêy, loâng trêìn cuãa ngûúâi phöìn hoa cuãa àêët bon chen cuäng nguöi ngoai ài phên nûãa. Haäy àuâa chúi ài em beá thú ngêy, chó coá gioá dïåt mêy trïn giaân nho vaâ ö nùæng mùåt heâ, khöng xe cöå naâo àe doåa àûúåc. Haâ Nöåi khöng thïí coá ngoä http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 18 thûá hai nhû Traâng An àêu, duâ sau naây lúán lïn, em phaãi nhiïìu cöng ài tòm ài khaão. Hònh nhû linh höìn ngûúâi àaä khuêët chùèng muöën rúâi ngoä, cûá nhúá thûúng maâ taãn maån bay vïì, lêín khuêët àêu àêy trong êëm cuáng khoái nhang trong mú höì siïu thoaát. Bûúác haâi thïu, neát giaây nhung khua àöång khöng gian thêëp thoaáng sau caánh cûãa ú húâ chïính maãng, khiïën mònh tûúãng sùæp coá möåt kyâ nûä trong Liïu Trai Chñ Dõ bûúác ra. Khöng coá höì nûúác maâ tim ta soáng saánh. Thaãng hoùåc möåt muâi ngö nûúáng khoai luâi thoaáng bay tûâ àêìu ngoä phña phöë Huïë laâm ta chúåt tónh vúái àúâi thûúâng. Nïëu ngoä Traâng An laâ möåt khöng gian kheáp kñn àêìy bêët ngúâ thò ngoä Phêët Löåc laåi coá neát khaác rêët riïng. Töi tûâng coá möåt baâ chõ nuöi söëng trong ngoä Phêët Löåc. Chõ hún töi gêìn chuåc tuöíi, ngûúâi chùèng àeåp, giûäa thõ thaânh maâ chõ vêîn êm thêìm leã loi nïn chõ thûúâng döìn êu yïëm cho töi. Chõ úã trong ngöi nhaâ cöí, thêëp, quaá giang, cêu àêìu aám khoái, tûúâng vöi long lúã. Ngoä cöí hay ngûúâi cöí maâ chõ lêy chêët êm thêìm, húã chõ Quyâ cuãa em? Ngoä Phêët Löåc ùn thöng tûâ Haâng Mùæm sang phöë Nguyïîn Hûäu Huên - phöë Bùæc Ninh cuä - thïm möåt nhaánh ùn thöng Lûúng Ngoåc Quaáïën. aång giaám sinh hoå Buâi laâng Phêët Löåc huyïån Àöng Quan Thaái Bònh lïn àêy dûång lïìu troå hoåc. Röìi thaânh xoám thaânh laâng, thaânh tïn ngoä àaä mêëy àúâi, chó coân àïìn thúâ vaâ ngöi chuâa cöí nhûng hoang phïë nûãa phêìn. Khaáng chiïën chöëng Phaáp, Phêët Löåc laâ trung têm cuãa Khu Möåt, tûâng àoán hoa àaâo Nhêåt Tên vaâo ùn tïët, tûâng uöëng lêîn caã Uaátki, Canhkina con Meâo vúái nûúác giïëng, laâ thûá giaãi khaát cuãa chiïën sô Trung àoaân Thuã àö. Dên taãn cû coân àeo kiïìng vaâng, hoa höåt nhûng nguã trïn caánh cûãa bûác baân ngaã ra, göëi àêìu bùçng tay naãi. Khöng trêìm tû khöng u uêín. Àúâi thûúâng àaä xêm nhêåp khaá nhiïìu vaâo Phêët Löåc. Nhaâ àaá rûãa, ban cöng bïn naây sùæp chaåm ban cöng bïn kia. Àêìu ngoä àuã haâng quaâ: baánh cuöën, caâ phï, buán moåc, phúã http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 19 gaâ, chaáo tim gan... caã cheâ cheán "nûúác mûa"... Tiïëng xe lïn xuöëng cêìu Chûúng Dûúng rêët roä. Phêët Löåc khöng coân im lùång hoaâi niïåm nhû thúâi chõ töi úã àoá. Taåt vaâo àêy xuyïn qua ngoä chûä chi, nhaâ hai bïn nhû vûâa quen vûâa laå, phöë chêåt ngûúâi àöng hoâa cuâng rïu phong cöí kñnh. Phêët Löåc coá vaâo tranh Buâi Xuên Phaái khöng nhó? Ngoä söëng maäi nhúâ hoåa sô hay hoåa sô seä bêët tûã nhúâ vaâo neát riïng biïåt àöåc àaáo cuãa ngoä? Truå cöåt trïn noác nhaâ, tûúâng khêëp khïính nhêëp nhö, nhaâ thoâ ra thuåt vaâo, àûúâng ài lùæt leáo, caái nêåm rûúåu cûãa chuâa bùçng xi mùng àùæp beåt tröng thùèng thò àêìy rûúåu, tröng nghiïng chó laâ maãnh bòa... àaä thaânh möåt maãng têm höìn Haâ Nöåi haâo hoa maâ anh duäng, lam luä maâ kiïn cûúâng, àùæm say maâ dûä döåi... Haâ Nöåi coá bao nhiïu ngoä nhû Traâng An, Phêët Löåc? Coân ai laâ ngûúâi sûãng söët khi gùåp ngoä nhû gùåp hoa laå giûäa rûâng, gùåp ngûúâi yïu xa lêu àuáng luác mònh khöng chúâ àúåi? Ngoä Tûác Maåc coá cêy hoaâng lan cöí thuå thúm suöët àïm thu. Ngoä Huïë khöng coá gò àùåc biïåt lùæm, bõ Myä neám bom túi taã. Ngoä chúå Khêm Thiïn lêìy löåi chêåt heåp vêët vaã lem luöëc. Ngoä Vùn Chûúng ngoùæt ngoeáo chùçng chõt. Ngoä Sêìm Cöng öìn aâo naáo nhiïåt bao nhiïu vúái muâi xaâo nêëu moán ùn têìu thò ngoä Liïn Trò laåi thanh vùæng àaåm baåc bêëy nhiïu, suöët ngaây nhû nguã mïåt mï. Ngûúâi Haâ Nöåi coá luác naâo nhaân taãn, taåm quïn dùçn vùåt lo êu cuãa àúâi thûúâng laåm phaát choáng mùåt, quïn nhûäng cún söët giaá gaåo, giaá dêìu, giaá àiïån... tûå cho mònh thaã höìn vaâo caái ngoä àïí lùæng cuâng höìn kinh kyâ xûa cuä, cuâng höìn àêët nûúác trûúâng töìn, cuãa quï hûúng ngaân nùm vùn vêåt... hùèn seä thêëy mònh giaâu thïm caãm xuác, thûúng yïu thïm, nhên aái thïm, say àùæm thïm... Höì Têy baát ngaát quaá. Lùng Baác thiïng liïng vaâ laånh leäo nûäa. Búâ söng röång daâi quaá. Cêìu Thùng Long xa vaâ cao quaá. Viïån baão taâng trang nghiïm quaá... Ngoä Haâ Nöåi thên thûúng hún nhiïìu, nhoã heåp maâ yïn vui, cöí xûa maâ àêìm êëm, khuêët khuác maâ chùèng hûäng húâ... Xin möåt lêìn gheá thùm àïí àûâng quïn laâ Haâ Nöåi vêîn coân nhiïìu ngoä nhoã rêët riïng Haâ Nöåi, nhû http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. NHÛÄNG NEÃO ÀÛÚÂNG HAÂ NÖÅI 20 têm höìn ta vêîn coân nhûäng khoaãng sêu lùæng àöi khi múái coá dõp lêìn giúã àïën... vaâo möåt höm naâo trúã gioá... Mong sao nhûäng ngoä nhoã êëy, nhûäng goác sêu trong têm höìn êëy àûâng bõ nhûäng aâo aåt cuãa xêy dûång phaá phaách, xêm lùng mêët. Cêìn baão töìn lùæm. http://www.ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản