Những thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Chia sẻ: cuulongvhit

Trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế thời đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế như gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đang trong tiến trình đàm phán để gia nhập WTO, tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế cũng như các hiệp định thúc đẩy quan hệ thương mại song...

Nội dung Text: Những thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Những thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình
hội nhập quốc tế

Trong hơn hai thập kỷ qua, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một xu thế
thời đại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trong xu thế đó, Việt Nam
đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế như gia nhập khối
ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định
thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đang trong tiến trình đàm phán để gia nhập
WTO, tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế cũng như các hiệp định thúc
đẩy quan hệ thương mại song phương khác. Trong bối cảnh chung đó của cả
nền kinh tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội
hơn, song cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Điều này đòi hỏi hệ
thống NHTM phải chủ động nhận thức và sẵn sàng tham gia vào quá trình hội
nhập và cạnh tranh này.

1. Cơ hội cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội để trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng.
Ngành Ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ khai thác các ngân hàng nước ngoài
về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ … Đồng
thời, tiến trình hội nhập cũng tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới và nâng cao
tính minh bạch của hệ thống NHTM, đáp ứng các cam kết với các định chế và tổ chức
thương mại quốc tế.
Như vậy, hội nhập quốc tế tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội cho các ngân hàng
Việt Nam phát triển thành một hệ thống ngân hàng hoạt động năng động, an toàn, hiệu
quả và phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
2. Những thách thức đối với ngân hàng Việt Nam
a. Thách thức trực tiếp đối với khách hàng của ngân hàng
Đến năm 2003, Việt Nam phải cắt giảm thuế suất nhập khẩu, (hiện chỉ còn
phổ biến ở mức 0-5%) và đến 2006 là 0% theo lộ trình thực hiện cam kết về Hiệp định
về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA). Để gia nhập WTO và thực hiện
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, Việt Nam phải cắt giảm thuế suất mạnh hơn nữa và
phải tạo lập một hệ thống pháp luật, chính sách nhằm nâng cao cạnh tranh, hạn chế sự
bảo hộ của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.
Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng cho thấy, khả
năng cạnh tranh của các nhóm ngành công nghiệp ở Việt Nam được đánh giá sơ bộ
như sau: (Xem bảng).
Lao động kỹ thuật Hạn chế Đang tăng Tốt Trong khi đó, hầu hết các NHTM
Việt Nam hiện đang đầu tư rất nhiều vào ngành chế biến nông phẩm và công nghiệp
nặng dựa vào tài nguyên (xi măng, sắt, thép, giấy, đường, phân bón, dầu mỏ tinh chế) là
những ngành mà doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn không có nhiều lợi thế cạnh tranh
và đang được nhà nước bảo hộ thuế quan.
Như vậy, hội nhập quốc tế đặt ngân hàng và doanh nghiệp trước những thách
thức và khả năng bị tổn thất lớn.
b. Thách thức trực tiếp đối với ngân hàng
* Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam còn yếu
Trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã có nhiều đổi mới, song đến nay,
hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu, năng lực tài chính
của nhiều NHTM còn yếu, nợ quá hạn cao, nhiều rủi ro. Nhóm NHTM nhà nước (5 ngân
hàng) tuy chiếm gần 76% tổng nguồn vốn huy động và 80% thị phần tín dụng, nhưng
tổng số vốn tự có chưa tới 1 tỷ USD, đạt tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản chưa tới 5%
(thông lệ tối thiểu là 8%). Khối NHTM cổ phần với 36 ngân hàng chiếm 11% tổng nguồn
vốn huy động và 10% thị phần tín dụng. Trong khi đó, nhóm chi nhánh các ngân hàng
nước ngoài và liên doanh bắt đầu cho vay thận trọng hơn nên chỉ chiếm 10% thị phần
tín dụng, nhưng nhìn chung họ có ưu thế hơn các NHTM Việt Nam về công nghệ, loại
hình dịch vụ, chiến lược khách hàng, hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản.
Thêm vào đó, hiện nay dịch vụ ngân hàng của các NHTM Việt Nam còn đơn
điệu, nghèo nàn, tính tiện lợi chưa cao, chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho các
khách hàng thuộc các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân
hàng. Tín dụng vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho các ngân hàng,
các nghiệp vụ mới như thanh toán dịch vụ qua ngân hàng, môi giới kinh doanh, tư vấn
dự án chưa phát triển. Cho vay theo chỉ định của Nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong
cơ cấu tín dụng của các NHTM nhà nước ở Việt Nam. Việc mở rộng tín dụng cho khu
vực kinh tế NQD đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Hầu hết
các chủ trang trại và công ty tư nhân khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng và vẫn
phải huy động vốn bằng các hình thức khác.
Hơn nữa, phần lớn các NHTM thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả, bền
vững. Hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ còn yếu, thiếu tính độc lập; hệ thống thông
tin báo cáo tài chính, kế toán và thông tin quản lý còn chưa đạt tới các chuẩn mực và
thông lệ quốc tế.
Đội ngũ lao động của các NHTM Việt Nam khá đông nhưng trình độ chuyên
môn nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu của điều kiện hội nhập. Cơ cấu tổ chức
trong nội bộ nhiều NHTM còn lạc hậu, không phù hợp với các chuẩn mực quản lý hiện
đại đã được áp dụng phổ biến ở các nước trong nhiều năm qua.
Ngoài ra, các chỉ số và chi phí nghiệp vụ và khả năng sinh lời của phần lớn
các NHTM Việt Nam đều thua kém các ngân hàng trong khu vực. Nếu tính đến những
khoản khoanh nợ và nợ khó đòi thì nhiều NHTM Việt Nam đang ở tình trạng thua lỗ.
Trên cơ sở phân tích năng lực và xu thế cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt
Nam, những thách thức cụ thể của NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập là:
Thứ nhất, việc loại bỏ dần các hạn chế đối với các ngân hàng nước ngoài có
nghĩa là các ngân hàng nước ngoài sẽ từng bước tham gia vào lĩnh vực hoạt động ngân
hàng tại nước ta. Điều này có nghĩa là sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh trong ngành Ngân
hàng và buộc các ngân hàng Việt Nam phải tăng thêm vốn, đầu tư kỹ thuật, cải tiến
phương thức quản trị và hiện đại hoá hệ thống thanh toán để nâng cao hiệu quả hoạt
động và năng lực cạnh tranh.
Thứ hai, khả năng tài chính, trình độ quản lý và công nghệ của các ngân hàng
Việt Nam còn thấp, dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, tiện lợi nên trong giai đoạn đầu,
thách thức về cạnh tranh đối với các ngân hàng Việt Nam là khá lớn, đặc biệt là đối với
các ngân hàng có những phạm vi hoạt động kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động,
có ưu thế của các ngân hàng nước ngoài như: thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại,
đầu tư dự án và các khách hàng trọng tâm của các ngân hàng nước ngoài như các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu…
Thứ ba, tình trạng các ngân hàng Việt Nam đầu tư tập trung quá nhiều vào các
DNNN mà phần lớn các doanh nghiệp này đều có thứ bậc xếp hạng tài chính thấp thuộc
các ngành có khả năng cạnh tranh yếu. Đây là nguy cơ rủi ro rất lớn đối với các NHTM
nói chung và các NHTM nhà nước nói riêng
Thứ tư, hội nhập quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống
ngân hàng, trong khi đó cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng còn rất
đơn giản, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa có hiệu quả và hiệu lực để bảo đảm
việc tuân thủ nghiêm pháp luật về ngân hàng và sự an toàn của hệ thống ngân hàng,
nhất là trong việc ngăn chặn và cảnh báo sớm các rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Ngoài ra, các ngân hàng Việt Nam còn gặp phải một số khó khăn về mặt pháp
lý, hệ thống pháp luật trong nước, thể chế thị trường còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và
nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng. Vì vậy có
hạn chế nhất định đối với sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển thị
trường tiền tệ. Luật hoạt động của các tổ chức tín dụng hiện hành còn có một số điểm
chưa phù hợp với nội dung của GATS và Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.
3. Những giải pháp cơ bản đối với NHTM Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng một
hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ năng cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả cao, an toàn,
có khả năng huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư.
a. Giải pháp từ phía Chính phủ và Ngân hàng nhà nước
* Các nhóm giải pháp từ Chính phủ
Thứ nhất, cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp.
Việc bảo hộ cho khu vực DNNN là nguyên nhân chính khiến mức nợ khó đòi, nợ quá
hạn tại các NHTM nhà nước cao. Vì vậy, nếu không kiên quyết đẩy mạnh tiến trình cải
cách DNNN thì việc cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và các
NHTM nói riêng là khó thực hiện.
Thứ hai, nâng cấp và bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhanh chóng
ban hành Luật Cạnh tranh và kiểm soát độc quyền, đưa luật này trở thành công cụ để
Chính phủ kiểm soát cạnh tranh.
Thứ ba, thống nhất quan điểm, xác định rõ và cụ thể về lộ trình mở cửa tài
chính. Tự do hoá tài chính phải được thực hiện sau cùng, sau khi đã thực hiện cải cách
cơ cấu (trong đó có cải cách tài chính bên trong) và tự do hoá thương mại. Việc có được
lộ trình hội nhập tài chính thích hợp sẽ đảm bảo hệ thống tài chính hội nhập hiệu quả,
tăng năng lực cạnh tranh mà không bị vướng vào các dạng khủng hoảng tài chính -
ngân hàng khác nhau.
Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện hoạt động của thị trường tiền tệ và hoàn thiện
hoạt động của thị trường chứng khoán, xác định cụ thể lộ trình mở cửa thị trường tài
chính - ngân hàng.
* Về phía Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Thứ nhất, năng cao năng lực quản lý điều hành. Từng bước đổi mới cơ cấu tổ
chức, quy định lại chức năng nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước nhằm năng cao hiệu
quả điều hành vĩ mô, nhất là trong việc thiết lập, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
và trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các trung gian tài chính.
Thứ hai, phối hợp cùng Bộ Tài chính tham gia xây dựng và phát triển đa dạng
thị trường vốn, tạo điều kiện san sẻ bớt gánh nặng cung cấp vốn hiện nay mà các
NHTM đang phải gánh vác.
Thứ ba, NHNN cần nhanh chóng xin phép Chính phủ để đẩy nhanh thực hiện
cổ phần hóa các NHTM nhà nước, tạo điều kiện cho các ngân hàng này hoạt động an
toàn và hiệu quả hơn.
b. Giải pháp trong nội bộ các ngân hàng
* Nâng cao năng lực tài chính
Năng lực tài chính của các NHTM nước ta nhìn chung là kém, tất cả các chỉ số
đều còn là thấp so với các nước trong khu vực. Do đó, để nâng cao năng lực tài chính,
các ngân hàng nên thực hiện một số biện pháp như: Khẩn trương tăng vốn điều lệ và
xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao khả năng
cạnh tranh và chống rủi ro.
Đối với các NHTM nhà nước, cần áp dụng các biện pháp thực tế như phát
hành cổ phiếu ở mức cần thiết hoặc bán tài sản và thuê lại để bổ sung vốn điều lệ
nhằm đạt được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%, xử lý hết nợ tồn đọng.
Đối với các NHTM cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp
nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; đối với những NHTM hoạt động quá yếu kém, không
thể tăng vốn điều lệ và không khắc phục được những yếu kém về tài chính thì có thể
thu hồi giấy phép hoạt động.
* Hiện đại hoá công nghệ, chú trọng hoạt động Marketing, đa dạng hoá và
nâng cao tiện ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên công nghệ kỹ
thuật tiên tiến.
Công nghệ ngân hàng nước ta dù được chú trọng trong thời gian qua nhưng
vẫn bị đánh giá là yếu kém. Hiện nay, nhiều ngân hàng đã triển khai các phần mềm
hiện đại với chức năng hoạt động trực tuyến (Online), tạo thêm nhiều sản phẩm gia
tăng cho khách hàng trong quá trình giao dịch với ngân hàng. Nhìn chung, các phần
mềm mà một số NHTM đang ứng dụng đều là những phần mềm thế hệ mới được nhiều
ngân hàng trên thế giới đang sử dụng. Tuy nhiên, công tác triển khai chậm và khi triển
khai xong, một số bộ phận lại chưa tạo được một cơ chế nhằm khai thác hiệu quả công
nghệ đó.
Song song với việc hiện đại hoá công nghệ, các NHTM cần có chính sách khai
thác công nghệ hiệu quả thông qua việc phát triển những sản phẩm và nhóm sản phẩm
dựa trên công nghệ cao nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ, tạo
ra sự đa dạng trong lựa chọn sản phẩm và tăng cường bán chéo (Cross - selling) cho
khách hàng. Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cũng sẽ góp
phần phân tán và hạn chế bớt rủi ro trong quá trình hoạt động.
Ngoài ra, các NHTM cần cải tiến và đơn giản hoá các thủ tục vay vốn nhằm
tạo thuận lợi cho khách hàng.
* Xây dựng chiến lược khách hàng và phát triển mạng lưới
Xây dựng chiến lược khách hàng đúng đắn, ngân hàng và khách hàng luôn
gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững và phát triển mối quan hệ lâu bền với tất cả
khách hàng. Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống và khách hàng có uy tín trong
giao dịch ngân hàng. Đối với những khách hàng này, khi xây dựng chiến lược ngân hàng
phải hết sức quan tâm, gắn hoạt động của ngân hàng với hoạt động của khách hàng,
thẩm định và đầu tư kịp thời các dự án có hiệu quả rõ ràng.
Ngoài ra, các đặc tính sản phẩm từ các ngân hàng đều có điểm giống nhau
nên việc tạo ra sự khác biệt là hết sức quan trọng. Về chiến lược thu hút tiền gửi, cần
xây dựng một hệ thống thanh toán điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dân chúng thói quen
sử dụng tài khoản ngân hàng. Đồng thời, những thủ tục rắc rối cần được cắt giảm để
tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.
Bên cạnh đó, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo được quy trình cung cấp linh hoạt
sản phẩm của ngân hàng, đặc biệt đối với khách hàng tiềm năng có thể đưa ra điều
kiện cho vay và lãi suất ưu đãi hơn theo thoả thuận giữa hai bên.
* Nâng cao năng lực quản trị điều hành
Cần cải cách bộ máy quản lý điều hành theo tư duy kinh doanh mới. Đồng
thời, xây dựng chuẩn hoá và văn bản hoá toàn bộ quy trình nghiệp vụ của các hoạt
động chủ yếu của NHTM, thực hiện cải cách hành chính doanh nghiệp.
* Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng.
Cần đào tạo và đào tạo lại cán bộ để thực hiện tốt các nghiệp vụ của ngân hàng hiện
đại. Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, nhất là
những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán
bộ thanh tra giám sát và cán bộ chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán bộ sử
dụng và vận hành công nghệ mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản