Những thao tác cơ bản với Table

Chia sẻ: Nguyen Huu Tai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
83
lượt xem
21
download

Những thao tác cơ bản với Table

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như trên đã nói về cấu trúc file trong Mapinfo, muốn mở Table có nghĩa là bạn đã lưu giữ và quản lý trong máy tính các file theo cấu trúc của Mapinfo. Để hiển thị các file thông tin Table, bạn làm như sau: ( Vào thực đơn File chọn Open Table, màn hình xuất hiện hộp hội thoại, đưa con trỏ vào hộp File Name, đánh hoặc chọn tên file rồi Click Open (hoặc là chọn tiếp ổ đĩa, thư mục, rồi tên file nếu chưa tìm thấy), file sẽ được mở ra cửa sổ màn hình. Lưu ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những thao tác cơ bản với Table

 1. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 chương II những thao tác cơ bản với table 2.1. Mở một table. a. File dữ liệu dạng Table. Như trên đã nói về cấu trúc file trong Mapinfo, muốn mở Table có nghĩa là bạn đã lưu giữ và quản lý trong máy tính các file theo cấu trúc của Mapinfo. Để hiển thị các file thông tin Table, bạn làm như sau: ( Vào thực đơn File chọn Open Table, màn hình xuất hiện hộp hội thoại, đưa con trỏ vào hộp File Name, đánh hoặc chọn tên file rồi Click Open (hoặc là chọn tiếp ổ đĩa, thư mục, rồi tên file nếu chưa tìm thấy), file sẽ được mở ra cửa sổ màn hình. Lưu ý rằng, các file Table được mở ra theo toạ độ mà nó đang lưu giữ, nếu có cùng toạ độ thì các file (mỗi file là một lớp) sẽ chồng ghép lên nhau, còn nếu sai toạ độ, thi mỗi file sẽ hiện ra một vị trí khác nhau. b. Mở các file TAB từ các dạng file MIF. Vào Table ( Import, Click chuột vào Import ta có: 52
 2. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 Chän æ ® Üa, t ª n f i l e cÇn I m t , Cl i ck chuét Open, xuÊt por hi Ön hép héi t ho¹ i dí i 2.2. T¹o cöa sæ b¶n ®å tæng hîp tõ c¸c Table. Khi m Ýt nhÊt m ë ét Tabl e t h× t r ª n t hanh t hùc ® n chÝnh ¬ cña Mapi nf o cã t hª m t hùc ® n M ¬ AP, chi t i Õt cña t hanh t hùc ®n M ¬ AP ® nghi ª n cøu kü ë ch¬ · ng 1. §Ó bi ª n t Ëp m ét b¶n ®å cho ®Õn khi ® t kÕt qu¶ i n r a gi Êy, b¹ n cÇn l µm c¸c bí c ¹ sau: ⇒ Vµo t hùc ® n W ndow ¬ i s, chän New M ap W ndow i s, m h× µn nh hi ª n r a hép héi t ho¹ i t ¹ o cöa sæ ® bi ª n t Ëp b¶n ® Ó å. ⇒ Chän t ª n cña c¸c Tabl e b¹ n muèn hi Ón t hÞ ® t ¹ o t hµnh l í p Ó b¶n ® t æ hî p t r ong cöa sæ m h× å ng µn nh, vµ OK. 53
 3. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 Trong hép héi tho¹i nµy b¹n chØ thÊy hiÖn lªn mét sè l íp th«ng tin, nÕu b¹n muèn b¶n ®å cã nhiÒu l íp h¬n, th× b¹n h·y dïng c¸ch t¹o ra b¶n ®å tæng hîp ë møc kho¶ng 4 l íp, sau ®ã l¹ i tiÕp tôc lµm b¶n ®å kh¸c víi 4 l íp cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c l íp th«ng tin ® biªn tËp thµnh b¶n ®å cña b¹n. îc 2.3. T¹o c¸c biÓu ®å cña table C¸c biÓu ®å trong Mapinfo thÓ hiÖn m ®å ho¹ cña c¸c d÷ Æt l iÖu trong c¸c b¶ng, chóng cã thÓ lµ d¹ng ®å thÞ, biÓu ®å thanh, biÓu ®å ® êng, vïng.. . . §Ó t¹o ra biÓu ®å b¹n lµm nh sau: - Vµo Window, chän New Graphic Windows, mµn h×nh xuÊt hiÖn hép héi tho¹i t¹o biÓu ®å. - Chän tªn cña Table, tªn c¸c f ie ld d÷ l iÖu (tèi ®a 4), chän OK Qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¹n cã thÓ thay ® kiÓu d¹ng biÓu æi ®å, tiªu ®Ò, ghi chó.. 2.4. DuyÖt qua mét b¶ng b»ng lÖnh (Browsing) Khi muèn xem hoÆc nhËp trùc tiÕp d÷ l iÖu vµo b¶ng nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, b¹n cã thÓ dïng Brows ®Ó hiÖn thÞ c¸c th«ng tin. Vµo Windows, chän New Brows Windows, mµn h×nh xuÊt hiÖn hép héi tho¹i : 54
 4. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 Chän tªn Table vµ OK. ta cã b¶ng sau: 2.5. §ãng c¸c b¶ng §ãng c¸c b¶ng (lµ c¸c l íp th«ng tin) b¹n ph¶i hiÓu lµ lo¹ i bá ra khái trang lµm viÖc hoÆc cöa sæ b¶n ®å hiÖn thêi. §Ó ®ãng th«ng tin b¹n chän Close, mµn h×nh sÏ : 2.6. Ghi l¹i b¶ng vµo ®Üa cøng Khi thùc hiÖn xong viÖc biªn tËp trªn c¸c b¶ng hoÆc f i le d÷ l iÖu (thªm vµo hoÆc xo¸ bít) th«ng tin cña mét b¶ng nµo ®ã, b¹n cÇn ph¶i gi÷ l¹ i sù thay ® ®ã, v× vËy b¹n ph¶i æi ghi l¹ i vµo ®Üa cøng, vµo Fi le vµ chän Save: 55
 5. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 Chän tªn Table vµ Click Save 2.7. Trang lµm viÖc (Workspace). Trang lµm viÖc chÝnh lµ cöa sæ cña b¶n ®å tæng hîp mµ b¹n võa biªn tËp, nã gåm mét hay nhiÒu table, ® s¾p xÕp îc mét c¸ch l«gic theo b¶n ®å b¹n ®Þnh biªn tËp, vµ sù s¾p xÕp nµy ® l u gi÷ tæng hîp thµnh mét Workspace, khi tho¸t khái îc mµn h×nh b¹n vµo Fi le vµ Save Workspace (wor), mµn h×nh sÏ lµ 2.8. T¹o mét table míi (new table) Vµo thùc ® Fi le chän New Table, cã 3 sù lùa chän nh ¬n sau: 56
 6. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 - Open New Browser - më cöa sæ míi, trùc tiÕp nhËp th«ng tin thuéc tÝnh cho c¸c ®èi t îng ®å ho¹ - Open New Mapper - më cöa sæ b¶n ®å míi, trùc tiÕp t¹o ra c¸c ®èi t îng b¶n ®å - Add to Current Mapper - thªm vµo cöa sæ b¶n ®å hiÖn t¹ i , c¸c th«ng tin trong b¶ng míi nµy tù ®éng thªm vµo b¶n ®å hiÖn thêi B¹n chän 1 trong 3 chøc n¨ng trªn råi Click phÝm Creat Table Trong hép héi tho¹i trªn b¹n cã thÓ x¸c ®Þnh cÊu tróc d÷ l iÖu, thuéc tÝnh cho l íp ®èi t îng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh tªn tr êng, lo¹ i d÷ l iÖu, ®é réng tr êng, ®ång thêi x¸c ®Þnh lo¹ i l í i chiÕu b¶n ®å cho l íp th«ng tin sÏ t¹o ra qua Project ion nh mµn h×nh sau: 57
 7. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 H·y chän to¹ ®é cho l íp b¶n ®å t¹o ra theo hép Categoty sau ®ã chän tªn cña hÖ to¹ ®é trong hép vµ OK, theo híng dÉn ë c¸c bíc tiÕp theo cho ®Õn khi xong 2.9. C¬ së d÷ liÖu trong Mapinfo. CÊu tróc b¶ng lµ mét cÊu tróc c¬ b¶n trong CSDL cña Mapinfo, mçi b¶ng ® x¸c ®Þnh b»ng sè b¶n ghi (records), îc tr êng (f ie lds) vµ chØ sè (Index), mçi b¶n ghi lµ mét dßng bao gåm nhiÒu tr êng kh¸c nhau, c¸c tr êng trong b¶n ghi ® îc s¾p xÕp theo thø tù tõ 1,2,3. . . sù s¾p xÕp ®ã gäi lµ chØ sè ho¸, vÒ b¶n chÊt chØ sè cña c¸c tr êng d÷ l iÖu lµ mét m¶ng con trá (Pointer) gióp cho hÖ thèng truy cËp c¸c th«ng tin ë b¶n ghi nhanh vµ hiÖu qu¶ h¬n. Trong CSDL cña Mapinfo cã thÓ sö dông 2 lo¹ i Table lµ th«ng tin chøa thuéc tÝnh kh«ng gian *.TAB (b¶n ®å) vµ phi kh«ng gian nh biÓu d÷ l iÖu d¹ng *.DBF, *.XLS.. . 2.10. Biªn tËp cÊu tróc cña Table B¹n cã thÓ thay ® cÊu cña Table nh thªm vµo, bít ®i æi c¸c tr êng d÷ l iÖu hoÆc thay ® kiÓu, vÞ trÝ. . . B¹n vµo æi thùc ® Table ⇒ chän Mainternance ⇒ chän Table Structure, ¬n mµn h×nh nh sau: 58
 8. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 B¹n cã thÓ thay ® c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trong hép æi héi tho¹i nh thªm, bít , thay ® thø tù tr êng, thay ® æi æi lo¹ i d÷ l iÖu . . . sau ®ã OK 2.11. T¹o b¶n sao vµ ghi l¹i c¸c Table thµnh mét tªn  kh¸c §Ó gi÷ ® sù thay ® mµ b¹n ®· t¹o ra qua c¸c bíc îc æi trªn, b¹n vµo Fi le ⇒ Save Table, nÕu cã nhiÒu l íp th«ng tin ®ang më th× sÏ cã danh s¸ch c¸c l íp, b¹n chän tªn l íp ®· thùc hiÖn thay ® ®Ó l u gi÷, nÕu muèn ghi l¹ i c¶ Table æi (nghÜa lµ t¹o ra mét Table míi) , vµo FI le ⇒ Save Copy As. - Lu l¹ i b¶n sao cña Table gèc - Ghi l¹ i c¸c th«ng tin trong l íp Query - Ghi l¹ i sù thay ® cÊu tróc cña b¶ng - Thay ® hÖ to¹ æi æi ®é cña mét table Vµo chøc n¨ng mµn h×nh nh sau: Chän tªn l íp trong danh s¸ch råi Click chän Save As, mµn h×nh sÏ lµ 59
 9. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 H·y ghi tªn Table míi, hoÆc chän tªn cò ®Ó ghi ®Ì råi Click OK. NÕu muèn ® hÖ to¹ ®é th× chän ProJect ion chän æi hÖ to¹ ®é cÇn chuyÓn ® vµ Click OK æi 2.12. §æi tªn cña Table Nh b¹n ®· râ trong Mapinfo c¸c Table ® qu¶n lý kh«ng îc chØ mét Fi le ®éc lËp duy nhÊt mµ nã lµ mét tËp hîp tèi thiÓu Ýt nhÊt 4 Fi le (nh ®· nãi phÇn trªn). NÕu b¹n dïng lÖnh cña DOS th× cã thÓ b¹n dÔ dµng bá qua mét sè Fi le cÇn thiÕt, do vËy trong Mapinfo cã chøc n¨ng cho phÐp b¹n cã thÓ sao chÐp, ® tªn toµn bé c¸c Fi le l i ªn quan ®Õn Table æi dÔ dµng. B¹n vµo thùc ® Table. ¬n Chän tªn Table cÇn ® æi sau ®ã nhËp tªn míi cho Fi le ë Table t¹ i hép héi tho¹i ghi Fi le råi chän OK. 2.13 Thªm b¶n ghi vµo Table B¹n chän mét Table vµ ® nã vµo chÕ ®é biªn tËp ® , Æt îc b¹n muèn thªm mét b¶n ghi vµo Table, b¹n vµo thùc ® Edit ¬n ⇒ New record hoÆc Click phÝm CTRL + E. B¹n nhËp c¸c th«ng tin cho b¶n nghi míi theo cÊu tróc ®· x¸c ®Þnh cho Table. 2.14. GhÐp nèi c¸c Table. C¸c Table muèn ghÐp nèi víi nhau ph¶i cã cïng mét cÊu tróc. NÕu chóng kh¸c nhau th× b¹n cã thÓ thay ® cÊu tróc æi 60
 10. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 cña mét l íp theo cÊu tróc cña l íp kia. B¹n vµo thùc ®¬n Table > Appen Rows to Table. Hép héi tho¹i hiÖn ra: T¹i héi tho¹i nµy b¹n x¸c ®Þnh c¸c Table gèc (to Table) vµ Table sÏ ghÐp vµo nã (Append table) sau ®ã chän OK. 2.15. Xo¸ mét Table. Muèn xo¸ Table khái c¬ së d÷ l iÖu, vµo Table ⇒ Maintenance ⇒ Delete Table, chän tªn tÖp cÇn xo¸ (trong c¸c danh s¸ch tÖp ®ang më) vµ chän Delete vµ xem l¹ i c¸c f i le cÇn xo¸ ®óng cha, nÕu ®óng chän OK. 2.16. §ãng gãi mét Table. §ãng gãi (Packing) Table cho phÐp b¹n nÐn c¸c th«ng tin vµ tèi u ho¸ c¸c th«ng tin trong Table. Vµo thùc ® Table ¬n >Maintenanee > Pack Table. Chän tªn l íp trong danh s¸ch c¸c Table ®ang më. Mµn h×nh hiÖn ra T¹i hép héi tho¹i nµy b¹n chän: - Pack Tabular Data - §ãng gãi d÷ l iÖu thuéc tÝnh - Pack Ghaphics Data - §ãng gãi d÷ l iÖu b¶n ®å - Pack Both Type of Data - §ãng gãi c¶ 2 lo¹ i d÷ l iÖu Chän 1 trong 3 thùc ® trªn, Save khi mµn h×nh th«ng ¬n b¸o th«ng tin tr íc khi ®ãng gãi, nªn dïng chøc n¨ng nµy khi ®· biªn tËp hoµn chØnh l íp th«ng tin theo lùa chän ngÇm ®Þnh. 2.17. CËp nhËt th«ng tin cho Table. C¸c gi¸ trÞ cña mét tr êng d÷ l iÖu trong Table cã thÓ ®îc cËp nhËt thay ® theo gi¸ trÞ cña c¸c tr êng kh¸c trong æi table hoÆc nhËn gi¸ trÞ cña mét tr êng d÷ l iÖu trong mét 61
 11. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 table kh¸c, thùc hiÖn chøc n¨ng nµy vµo Table ⇒ Update Column, mµn h×nh: C¸c tr êng ® Update d÷ l iÖu cã thÓ lµ kÕt qu¶ cña mét îc c«ng thøc tõ hai tr êng d÷ l iÖu, vÝ dô nh : MËt ®é d©n sè (MDDS) = D©n sè (DS) / DiÖn tÝch (DT), sau khi x¸c ®Þnh c¸c tr êng cÇn Update, råi chän ASISST ®Ó x¸c ®Þnh biÓu thøc tÝnh gi¸ trÞ cho tr êng d÷ l iÖu sau ®ã chän JOIN ®Ó thùc hiÖn l i ªn kÕt D÷ l iÖu hai l íp th«ng tin víi nhau. nÕu tÝnh to¸n trong cïng mét Table th× chän Ok ®Óthùc hiÖn 2.18. ChuyÓn ®æi d¹ng d÷ liÖu cña Table. B¹n muèn biÕt xuÊt mét l íp th«ng tin (TABLE) ra mét d¹ng d÷ l iÖu trao ® ví i c¸c hÖ thèng kh¸c nh DXF, DBF, MIF. æi v. v.. . b¹n thùc hiÖn c¸c bíc sau - Më l íp th«ng tin cÇn xuÊt hoÆc nhËp (Export, Import) th«ng qua FILE > OPEN TABLE - Vµo TABLE > EXPORT, mµn h×nh hiÖn ra héi tho¹i xuÊt d÷ l iÖu fomat b¹n cã thÓ chän mét trong 4 lo¹ i d÷ l iÖu sau: + MIF (d÷ l iÖu trao ® cña Mapinfo) æi + DXF (d÷ l iÖu trao ® cña Autocad) æi + ASCII (d÷ l iÖu theo bé m· ASCII) + DBF (d÷ l iÖu trao ® cña c¸c hÖ qu¶n trÞ CS D÷ æi l iÖu) 62
 12. Híng dÉn sö dông phÇn mÒm MapInfo ®Ó biªn tËp  b¶n ®å ­ Ch¬ng 2 X¸c ®Þnh c¸c tham sè cÇn thiÕt trong c¸c hép héi tho¹i xuÊt th«ng tin vµ Click EXPORT, nÕu chän lo¹ i d÷ l iÖu lµ DXF mµn h×nh nh sau: T¹i ® y, muèn chuyÓn c¶ c¸c d÷ l iÖu thuéc tÝnh ®· g¾n © ví i ®å thÞ th× b¹n ®¸nh dÊu chän « vu«ng Preserve Attr ibute Data, b¹n cã thÓ chän sè ch÷ sè sau dÊu phÈy ®éng t¹ i « Number of Decimal Place còng nh hÖ d÷ l iÖu cña phÇn mÒ m Autocad. b¹n chän Set Transformation mµn h×nh sÏ hiÖn ra hép chuyÓn ® to¹ ®é, x¸c ®Þnh xong tham sè b¹n b¸m OK. æi - NhËp tªn f i le l u kÕt qu¶, sau ®ã chän OK. 63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản