Niềm tin

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
54
download

Niềm tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi tin một đứa trẻ hơi chậm phát triển về trí tuệ và rất nhút nhát. Điều náy là sự thật, tôi không mỉa mai nghi ngờ gì cả bởi vì mọi người đề nói thế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Niềm tin

  1. Toâi laø moät ñöùa treû hôi chaäm phaùt trieån veà trí tueä & raát nhuùt nhaùt. Ñieàu naøy laø söï thaät. Toâi khoâng maûy mai nghi nghôø gì caû bôûi vì moïi ngöôøi ñieàu noùi theá. Baûn thaân Toâi cuõng ñaõ töøng 02 laàn ôû laïi lôùp. Ñoái vôùi Toâi vieäc hoïc haønh laø caû moät cuoäc vaät loän ñaày gian nan vaø ngay töø khi khôûi ñaàu Toâi ñaõ nghó laø mình thaát baïi. Theá nhöng Thöông Ñeá ñaõ ban cho Toâi moät ñieàu kyø dieäu, laøm thay ñoåi caû cuoäc ñôøi Toâi. Ñieàu kyø dieäu ñoù chính laø Thaày Frank. Luùc gaëp Thaày Toâi chæ laø moät caäu hoïc troø caáp 02. Hoâm ñoù, Toâi ñeán lôùp cuûa Thaày ñeå chôø moät ngöôøi baïn. Ñang lôù ngôù ñöùng tröôùc cöûa lôùp hoïc, Toâi chôït nghe moät gioïng traàm aám vang leân beân tai :< Con coù theå leân baûng laøm baøi taäp naøy khoâng ?>. Thaày ñöùng treân buïc giaûng, nhìn Toâi vôùi aùnh maét ñaày trìu meán vaø khích leä. Luùc aáy Toâi caûm thaáy voâ cuøng boái roái, maët thì ñoû gay, tay thì cöù loùng nga loùng ngoùng. Toâi ngaäp ngöøng cuùi ñaàu vaø laép baép traû lôøi : < Thöa Thaày, Con xin loãi. Con khoâng theå laøm ñöôïc ñaâu aï, Con ñaõ thi rôùt raát nhieàu moân. Con laø moät hoïc sinh chaäm phaùt trieån veà trí tueä >. Thaày lieàn tieán ñeán beân Toâi dòu daøng naâng ñaàu Toâi leân, nhìn thaúng vaøo maét Toâi vaø baûo: < Töø nay Con khoâng ñöôïc noùi nhö theá. Con thi rôùt ñieàu ñoù khoâng quan troïng,. Thi rôùi, ñieàu ñoù chæ coù nghóa laø Con caàn hoïc sieâng naêng hôn. Ñieåm soá khoâng phaûi laø cô sôû quyeát ñònh xem Con laø ngöôøi nhö theá naøo vaø Con coù theå coáng hieán ñöôïc gì cho cuoäc ñôøi. Ñöøng töï ñaùnh giaù mình qua caùch nhìn cuûa ngöôøi khaùc. Trong moãi con ngöôøi ñieàu toàn taïi moät söùc maïnh vó ñaïi vaø nhöõng khaû naêng ñaëc bieät. Neáu Con tin töôûng vaø caûm nhaän ñöôïc moät tia saùng töø hình aûnh lôùn lao cuûa baûn thaân mình, bieát ñöôïc baûn thaân mình laø ai, bieát ñöôïc nhöõng gì maø Con coù theå mang ñeán cho theá giôùi naøy thì khi ñoù Con seõ coù khaû naêng laøm cho caû theá giôùi thay ñoåi, Con seõ laø nieàm haûnh dieän cuûa boá meï, Con coù theå laøm cho nhaø tröôøng & coäng ñoàng caûm thaáy töï haøo vaø chaéc chaén Con seõ giuùp ñôû cuoäc soáng cuûa haøng trieäu ngöôøi khaùc >. Aùnh maét cuûa Thaày nhìn Toâi khi aáy thaät maïnh meõ nhöng cuõng thaät hieàn hoøa, khoâng heà mang veû xoùt thöông vaø aùi ngaïi nhö aùnh maét cuûa moïi ngöôøi vaãn thöôøng nhìn Toâi. Giaây phuùt aáy ñoái vôùi Toâi thaät laø kyø dieäu. Noù ñaõ giuùp Toâi thoaùt khoûi caùi voû boïc töï ti voán coù maø Toâi ñaõ töï taïo neân cho mình, giuùp Toâi hieåu raøng Toâi phaûi can ñaûm hôn, phaûi ñoái dieän vôùi caùi nhìn cuûa moïi ngöôøi vaø phaûi chöùng toû ñöôïc baûn thaân mình laø tuyeät vôøi. Toâi naém laáy tay Thaày, noùi vôùi gioïng thaät kieân quyeát :< Xin Thaày haûy nhôù teân Con. Moät ngaøy naøo ñoù Thaày seõ nghe laïi caùi teân naøy vaø Con höùa khi ñoù Thaày seõ caûm thaáy töï haøo veà Con.” Töø ngaøy ñoù trôû ñi, Toâi nhö ñöôïc tieáp theâm söùc maïnh trong cuoäc chieán ñaáu ñaày gian nan naøy. Toâi cöù vöôït qua töøng lôùp moät vaø ñaõ coù nhöng böôùc tieán boä roõ reät trong hoïc taäp. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi Toâi ñöôïc coù teân trong danh saùch nhöõng hoïc sinh xuaát saéc. Böôùc ngoaëc naøy ñaõ thay ñoåi caû cuoäc ñôøi Toâi. Toâi daønh ñöôïc hoïc boång ñi hoïc veà kòch ngheä. Vaø cuoäc ñôøi Toâi ñaõ böôùc sang moät trang môùi… Nhieàu naêm sau ñoù, giöõa luùc Toâi ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng vang doäi trong lónh vöïc kòch ngheä, Toâi nhaän ñöôïc ñieän thoaïi cuûa Thaày. Cuõng vaãn gioïng noùi hieàn hoøa vaø ñieàn tónh nhö xöa : < Coù phaûi Em laø caäu beù ñaõ töøng höùa seõ laøm cho Thaày caûm thaáy haûnh dieän vaø töï haøo ñoù khoâng ? “. ( Söu taàm töø Internet)
Đồng bộ tài khoản