Nối đất trong hệ thống điện

Chia sẻ: bk20062011

Nhiệm vụ của nối đất là để tấn dòng điện vào đất và để giữ mức điện thế thấp trên các vật được nối đất. Trong HTĐ chúng ta có các loại nối đất sau đây: -nối đât an toàn: nhằm đảm bảo an toàn cho con người, nối tất cả các bộ phận kim loại của TBĐ hay của các kết cấu kim loại mà khi cách điện bị tuột xuống thì nó xuất hiện điện áp xuống hệ thống nối đất.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nối đất trong hệ thống điện

Chæång 8: Näúi âáút trong hãû thäúng âiãûn
Ch ng
I) Khaïi niãûm chung:
Nhiãûn vuû cuía näúi âáút laì âãø taín doìng âiãûn vaìo âáút vaì âãø giæî mæïc âiãûn thãú tháúp trãn caïc váût dæåüc näúi âáút
Trong HTÂ chuïng ta coï caïc loaûi näúi âáút sau âáy :
-Näúi âáút an toaìn : nhàòm âaím baío an toaìn cho con ngæåìi , näúi táút caí caïc bäü pháûn
kim loaûi cuía TBÂ hay cuía caïc kãút cáúu kim loaûi maì khi caïch âiãûn bë hæ hoíng thç
noï xuáút hiãûn âiãûn aïp xuäúng hãû thäúng näúi âáút .
-Näúi âáút chäúng seït : âaím baío an toaìn cho TBÂ laì chênh. Näúi tæì bäü pháûn thu seït
Caí 2 loaûi näúi âáút trãn âæåüc goüi laì näúi âáút baío vãû
-Näúi âáút laìm viãûc : nhàòm âaím baío âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng cho TBÂ vaì
1 säú bäü pháûn cuía TBÂ theo chãú âäü âaî âæåüc qui âënh sàôn
II) Hãû säú muìa:
Âáút laì mäi træåìng dáùn âiãûn phuû thuoüoc vaìo ráút nhiãöu yãúu täú:
-Læåüng áøm trong âáút .
-Nàng læûc giæî áøm cuía âáút
Tæïc laì phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc haût âáút : haût caìng mën caìng täút
âáút giæî áøm caìng täút thç laì âáút täút
-Taûp cháút trong âáút
Vç váûy khi tênh toaïn näúi âáút thç ngæåìi ta láúy ρ tt = ρ do . k mua
Kmuìa thoaí maîn caí 4 muìa
* Khi âo vaìo muìa mæa thç nhán våïi Kmuìa låïn do ρ nhoí
Khi âo vaìo muìa nàõng thç nhán våïi Kmuìa nhoí do ρ lớn
* Kmuìa phuû thuäüc vaìo âäü chän sáu cuía âiãûn cæûc
* Kmuìa phuû thuäüc vaìo loaûi näúi âáút: näúi âáút chäúng seït
láúy kmuìa nhoí hån so våïi näúi âáút an toaìn
III) Tênh toaïn näúi âáút an toaìn: Iâ
1)Xaïc âënh âiãûn tråí näúi âáút cuía caïc âiãûn cæûc âån :
Khi näúi âáút an toaìn coï Iâ = INM 1 pha
Iâ =Ichaûm âáút ro r
Xaïc âënh Rnâ ta
xuáút phaït tæì âënh luáût Ohm daûng vi phán
du dr
E= = J .ρ
dr
_máût âäü doìng âiãûn âi trong âáút
J
ρ _âiãûn tråí suáút cuía âáút
Id
Xeït 1màût cáöu baïn kênh r báút kyì ta coï: J=
2∏ r2
I d .ρ I d .ρ
du
E= = ⇒ du = dr
2∏ r 2∏ r
2 2
dr
Âiãûn aïp trãn bãö màût baïn cáöu ro:
u ro = ϕ ro − ϕ α
α
I d .ρ

= dr
2∏ r 2
ro

− I d .ρ I d .ρ

= =
2∏ r 2 ∏ ro
ro

Âiãûn tråí näúi âáút cuía baïn cáöu ro:
ρ
u ro
R bc = =
2 ∏ ro
Id
*Âiãûn tråí näúi âáút cuía coüc chän sáu trong âáút:
m
m = ( 0 ,5 ÷ 0 ,8 ) m
t
l
t=m+
2
ρ tt  2 l 1 4t + l  l
Rc = + ln d
ln
2∏l  d 4t − l 
 
2
d = ( 2 ÷ 5 ) cm
l = ( 2 ÷ 3) m
*Âiãûn tråí näúi âáút cuía thanh chän nàòm ngang:
ρ tt kL 2
Rc = ln
2∏ L t .d t

d = ( 2 ÷ 3 ) cm d
K_hãû säú phuû thuäüc vaìo hçnh daïng näúi âáút
T_âäü chän sáu

L
2)Xaïc âënh âiãûn tråí näúi âáút cuía 1 hãû thäúng : Id
Xeït âiãûn cæûc gäöm 2 baïn cáöu baïn kênh ro
Id/2 Id/2
Id Id
.ρ .ρ ro ro
=2 +2
u1 a
2 ∏ ro 2∏ a
Âiãûn tråí näúi âáút cuía hãû thäúng:
ρ ρ
u1
R 2 bc = = +
2 . 2 ∏ ro 2 . 2 ∏ a
Id
ρ
Khi xeït âãún aính hæåíng láùn nhau giæîa 2 âiãûn cæûc coï thãm so våïi træåìng håüp lyï tæåíng
2 .2 ∏ a
η
Âãø âàûc træng cho hiãûn tåüng naìy thç ngæåìi ta âæa ra 1 hãû säú goüi laì hãû säú sæí duûng
ρ
2 . 2 ∏ ro 1 / ro
η= =
ρ ρ 1 / ro + 1 / a
+
2 . 2 ∏ ro 2 . 2 ∏ a
η Ecpâ thç vuìng âáút xung quanh âiãûn cæûc seî bë phoïng âiãûn , luïc naìy tæång âæång våïi kêch thæåïc cuía
âiãûn cæûc tàng laìm giaím âaïng kãø trë säú âiãûn tråí näúi âáút
di s
a=
-Do låïn do âoï khäng thãø boí qua aính hæåíng cuía âiãûn caím cuía baín thán âiãûn cæûc. Båíi vç noï
dt di s
gáy ra 1 âiãûn aïp giaïng trãn baín thán âiãûn cæûc.
L
dt
Lúc này hãû thäúng näúi âáút khäng thuáön tuyï nhæ 1 âiãûn tråí næîa maì laì täøng tråí Z vaì laìm trë säú Ohm tàng lãn khaï låïn
Khi l >40 m thç luïc âoï måïi xeït aính hæåíng cuía âiãûn caím
Khi doìng âiãûn seït âi vaìo âáút laìm cho ρ thay âäøi , ta coï cäng thæïc ρ xk = ρ (1 − kEr )
k = (0,01÷ 0,05)

2) Phán loaûi :
-Näúi âáút táûp trung : khi chiãöu daìi cuía âiãûn cæûc chän vaìo trong âáút l < 40 m
Boí qua aính hæåíng cuía L chè xeït dãún hiãûn tæåüng phoïng âiãûn åí trong âáút

l ≥ 40 m
-Näúi âáút phán bäú daìi:
Xeït âäöng thåìi caí 2 aính hæåíng:
+Hiãûn tæåüng phoïng âiãûn trong âáút
+ AÍnh hæåíng cuía âiãûn caím
Tuy nhiãn baìi toaïn naìy khaï phæïc taûp, cho nãn âäúi våïi træåìng håüp nay chè xeït âãún L boí qua hiãûn tæåüng phoïng âiãûn
trong âáút
3)Xaïc âënh Rxk cuía näúi âáút táûp trung : Is

ro
r Φ E cpd = E o
r
ρ xk = ρ (1 − kE r ) dr
Is
E o = J . ρ xk = . ρ xk
2 ∏ rΦ 2


I s ρ xk I s ρ (1 − kE o )
rΦ = =
Suy ra
2Π Eo 2Π E o
Xeït taûi 1 màût cáöu coï baïn kênh r báút kyì, ta coï:
Is
E r = J . ρ xk = . ρ (1 − kE r )
2∏ r2
Isρ du
Er = =
2 ∏ r 2 + I s ρk dr
Isρ
du = dr
2 ∏ r + I s ρk
2


Isρ
u=∫ dr
2 ∏ r 2 + I s ρk

∏ 

ρ  rΦ 2 ∏  

u = Is − arctg 
I s ρk  
2
2 ∏ I sk  

∏ 1 − kE o 
ρ  
u = Is − arctg
2 kE o 
2 ∏ I sk  
∏ 
ρ 1 − kE o
u  
R xk = = − arctg
2 ∏ I sk  2 
Is kE o
 
R xk = f ( I s , ρ )
Rxk gáön nhæ khäng phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc hçnh hoüc ban âáöu cuía hãû thäúng näúi âáút
Thæûc tãú hiãûn nay ngæåìi ta hay biãøu diãùn Rxk bàòng:
R xk = α xk R
Hãû säú xung kêch 0 < α xk < 1
R xkc = α xk R c
R xkt = α xk R t
*âiãûn tråí näúi âáút cuía n coüc liãn kãút våïi nhau bàòng thanh chän nàòm ngang
R xkc . R xkt 1
R xkht = .
R xkc + nR xkt η xk

η xk : hãû säú sæí duûng xung kêch (tra phuûc luûc 31)
4)Xaïc âënh Zxk cuía näúi âáút phán bäú daìi :
Så âäö thay thãú

Lo
GoLo _ âiãûn caím trãn 1 âån vë daìi cuía baín thán âiãûn cæûc
l 
[µ H / m]
L o = 0 , 2  ln − 0 ,31 
r 
Go_ Âiãûn dáùn trãn 1 âån vë daìi cuía baín thán âiãûn cæûc
1
1
Go =  Ω .m 
 
R .l
l _ chiãöu daìi cuía âiãûn cæûc
t
r_ baïn kênh âiãûn cæûc
ρ tt kL 2 d
Rt = ln
2∏ L t .d
Våïi 1 thanh k=1
ρ tt = ρ do .k mua L
set

Kmuìa seït tra trang 241
Láûp âæåüc hãû phæång trçnh vi phán:

∂u ∂i
− = Lo
∂x ∂t
∂i
− = G ou
∂x
 
−t

1− e k ∏ x

a Tk
t + 2T1 ∑
u ( x, t ) = cos
Gol  l
k2
 
k =1
 
 
− τ ds

1− e

a 
Tk
τ ds + 2T1 ∑
u max = u ( 0 , τ ds ) =
G ol  k2 
 
k =1
 
2
Våïi Lo G o l
T1 =
∏2
T
Tk = 1
k2
I
τ ds = s
a  
− τ ds

u ( 0 , τ ds ) 2T1 ∝ 1 − e T k
1 
1 + τ ∑
⇒ Z ( 0 , τ ds ) = = 
i (τ ds ) k2
Gol
 
k =1
ds
 
− τ ds

1− e∝ Tk

*Tênh ∑
k2
k =1
− τ ds − τ ds

1− e
∝ ∝ ∝
Tk Tk
1 e
∑1 k 2 ∑ −∑
=
k 2 k =1 k 2
k= k =1

∏2

1
∑ =
k2 6
k =1
− τ ds

τ ds
Tk
e 1
= > 3 thç boí qua
Khi
τ ds
k2 Tk
Tk
k 2e τ
T
T k = 1 ⇒ ds k 2 > 3
k2 T1
3T1
⇒ k=
τ ds


∑ = K ? laì âuí
Vê duû: Tênh ra k=6 thç
k =1
2
Lo G o l
T1 =
∏2
⇒k
I
τ ds =s
a −τ
− τ ds − 4 τ ds − 9 τ ds − 16 τ ds − 25 τ ds − 36 τ ds
ds
Tk T1 T1 T1 T1 T1 T1
6
e e e e e e e
∑ = + + + + +
k2 12 22 32 42 52 62
k =1
V) Näúi âáút åí âæåìng dáy vaì traûm biãún aïp :
Is
1) Näúi âáút åí âæåìng dáy :
Näúi âáút åí âæåìng dáy laì näúi âáút åí caïc cäüt âiãûn laìm nhiãûm vuû näúi âáút chäúng seït

I s .Rcot ≤ u50% chuoi cach dien
Yãu cáöu kyî thuáût:

Nãúu Rcäüt tàng thç nguy cå phoïng âiãûn qua sæï tàng lãn dáùn âãún ngàõn maûch vaï
sæû cäú seî xaíy ra
Hiãûn nay ngæåìi ta quy âënh:
Rcot = 10 Ω
ρ < 10 4 Ω .cm
Rcot = 15 Ω
10 4 Ω .cm < ρ < 5 . 10 4 Ω .cm
Rcäüt
Rcot = 20 Ω
Ω .cm < ρ < 10 5 Ω .cm
5 . 10 4
Rcot = 30 Ω
ρ > 10 5 Ω .cm
Quy âënh naìy xuáút phaït tæì yãu cáöu kinh tãú - kyî thuáût sao cho håüp lyï
2) Näúi âáút åí traûm biãún aïp :
Coï 2 loaûi näúi âáút:
-Näúi âáút an toaìn
-Näúi âáút chäúng seït
Nguyãn tàõc: laìm 2 hãû thäúng näúi âáút khaïc nhau laì täút nháút cho 2 loaûi näúi âáút
Tuy nhiãn viãûc thæûc hiãûn 2 hãû thäúng näúi âáút trong 1 traûm phán phäúi laì khäng thãø laìm âæåüc, maì chè coï 1 hãû thäúng
näúi âáút laìm 2 nhiãûm vuû
R ≥ 0,5 Ω
+Âäúi våïi näúi âáút an toaìn
at

I s .Z (0,τ ds ) ≤ u50% MBA
+Âäúi våïi näúi âáút chäúng seït
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản