Nội dung phần mềm Việt HRM 2010

Chia sẻ: Viet Hrm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
180
lượt xem
47
download

Nội dung phần mềm Việt HRM 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những yếu tố đó đã tạo nên một hệ thống thực sự khác biệt: mềm dẻo nhưng chặt chẽ, đơn giản cho người sử dụng nhưng lại hiệu quả đối với ban quản trị. Mời bạn khám phá them các thong tin chức năng bên dưới của phần mềm: Các chức năng chính hệ thống. I. Phân hệ quản lý nguồn nhân lực dự trữ 1. Quản lý nguồn dữ liệu 2. Quản lý đánh giá nhân sự dự trữ 3. Quản lý nhân sự dự trữ 4. Cập nhật tự động nguồn nhân lực dự trữ qua internet 5. Tìm nhân sự dự trữ theo yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung phần mềm Việt HRM 2010

  1. N i dung chính Vi t HRM là h th ng qu n tr nhân s đư c phát tri n b i VietHRM. 1 Nhân s , ch m công, ti n lương 2 Giám sát, đánh giá 3 Tuy n d ng, Đào t o 4 Ho ch đ nh, phân tích, t ng h p
  2. Ch c năng chính h th ng - Thông tin nhân s Nhân s Ch m công Tham s ch m công - Phân công công tác B ng kê Ch tiêu ch m công - H p đ ng lao đ ng T ng h p ch m công -… ... - Ch tiêu lương cơ b n - Ngư i s d ng & quy n - Tham s lương - Thi t k m u báo cáo - Tính lương - Sao lưu ph c h i d li u - T ng h p lương Tính lương H th ng - Báo cáo đ ng Các ch tiêu và tham s đ u đư c đ nh nghĩa phù h p v i doanh nghi p c a b n
  3. Ch c năng chính h th ng - Thông tin nhân s Đánh giá Tuy n d ng Nhu c u tuy n d ng - Phân công công tác K ho ch tuy n d ng - H p đ ng lao đ ng Th c hi n tuy n d ng - Khen thư ng, k lu t K t qu tuy n d ng - Nhu c u đào t o - Ngu n d tr - K ho ch đào t o - Nhóm ngành d tr - Tri n khai - Thông tin d tr - K t qu đào t o Đào t o D tr
  4. Sơ đ ch c năng Ngu n Tính d tr lương Tuy n D li u lưu tr Thông tin Ch m D li u tính T ng d ng nhân s công toán phân tích h p Đào t o Đánh giá nhân s D li u đư c liên k t v i nhau và đ ng l i trung tâm nhân s
  5. Quy trình tính toán D li u t ng D li u t ng D li u thô D li u thô h p h p B ng B ng ch m B ng Báo kê công lương cáo • Ví d : d li u t • T ng h p d • T ng h p t • Phân tích t d máy ch m công li u t b ng kê tham s lương và li u lương và b ng ch m công b ng ch m công • D li u nh p tr c ti p
  6. Mô hình thông tin – ch c năng Các d li u t 2 ngu n: ít thay đ i và di n bi n đư c quy t v m t m i là thông tin nhân s Ch m công Tính lương Ngu n d tr D li u D li u c đ nh phát Đánh giá ít thay sinh Đang ho t đ ng đ i T ng h p Đã ngh Đào t o
  7. T i sao nên ch n Vi t HRM Đáp ng các yêu c u khó tính nh t Ch c năng Tuân th đúng & đ theo các quy trình chu n H tr các công c nh p li u làm gi m Ti n ích th i gian nh p li u. Qu n tr Đưa ra các báo cáo qu n tr , phân tích theo yêu c u c a lãnh đ o
  8. Liên h Vi t HRM 2010 Website: http://www.viethrm.net Email: info@viethrm.net Yahoo: viethrm Skype: viethrm Gmail: viethrm2010 Copyright (c)2009 VietHRM. All Rights Reserved.
Đồng bộ tài khoản