Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Chia sẻ: hata300190

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

GVHD : Đàm Thị Hải Âu

Nhóm 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH


I. Bản chất và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài chính

II. Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính

III. Cơ sở lập Thuyết minh báo cáo tài chính

IV. Phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ
phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính
của doanh nghiệp, được lập để giải thích và
bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản
xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của
doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
Ý nghĩa
Đưa ra các thông tin về cơ sở dùng để lập báo cáo tài
chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp
dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.

Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn
mực kế toán mà chưa được trình bày trong các báo cáo
tài chính khác.

Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong
các báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc
trình bày trung thực và hợp lý.
Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt
động của doanh nghiệp; nội dung một số chế độ kế toán được doanh
nghiệp lựa chọn để áp dụng; tình hình và lý do biến động của một số
đối tượng tài sản và nguồn vốn quan trọng; phân tích một số chỉ tiêu
tài chính chủ yếu và các kiến nghị của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy
định trong Thuyết minh báo cáo tài chính, ngoài ra doanh nghiệp
cũng có thể trình bày thêm các nội dung khác nhằm giải thích chi tiết
hơn tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp.
Thuyết minh báo cáo tài chính được lập căn cứ vào số liệu
trong:
-Các sổ kế toán kỳ báo cáo;

-Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo (Mẫu số B 01- DN);

-Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo (Mẫu số
B 02 - DN);

- Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước (Mẫu
số B 09 - DN).
Nguyên tắc chung
-Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài
chính”(đoạn 60-74)

- Phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ
ràng, dễ hiểu. Phần trình bày bằng số liệu phải
thống nhất với số liệu trên các báo cáo khác.

- Đối với báo cáo quý, các chỉ tiêu thuộc phần chế
độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp phải thống
nhất trong cả niên độ kế toán. Nếu có sự thay đổi
phải trình bày rõ ràng lý do thay đổi.
TMBC Tài Chính phải trình bày những nội dung sau:

+ Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính
cũng như những chính sách kế toán cụ thể áp dụng.

+ Trình bày các thông tin theo quy địng của các chuẩn
mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài
chính khác (Các thông tin trọng yếu)
+ Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày
trong báo cáo tài chính khác nhưng lại cần thiết cho
việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài
chính doanh nghiệp.-Trình bày một cách có hệ thống. Mỗi khoảng mục trong
Bảng CĐKT, Báo cáo KQHĐKD và Báo cáo LCTT cần
được đánh dấu dẫn đến thông tin liên quan trong
TMBCTC
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ trong kế toán
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
IV. Các chính sách kế toán áp dụng
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng
cân đối kế toán
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ
VIII- Những thông tin khác
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1- Hình thức sở hữu vốn

2- Lĩnh vực kinh doanh

3- Ngành nghề kinh doanh

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài
chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trrong kế toán1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày…../……/…..kết thúc ngày
…../……/…..)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán
và Chế độ kế toán
3- Hình thức kế toán áp dụng
IV- Các chính sách kế toán áp dụng
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản
tương đương tiền.
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động
sản đầu tư:
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự
phòng phải trả.
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài
chính.
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hoãn lại.
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày
trong Bảng cân đối kế toán
01- Tiền
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác
04- Hàng tồn kho
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
06- Phải thu dài hạn nội bộ
07- Phải thu dài hạn khác
08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính
10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư
13- Đầu tư dài hạn khác
14- Chi phí trả trước dài hạn
15- Vay và nợ ngắn hạn
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
17- Chi phí phải trả
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
19- Phải trả dài hạn nội bộ
20- Vay và nợ dài hạn
a - Vay dài hạn
b - Nợ dài hạn
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn
lại phải trả
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
22- Vốn chủ sở hữu
a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân
phối cổ tức, chia lợi nhuận
d- Cổ tức
đ- Cổ phiếu
e- Các quỹ của doanh nghiệp
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn
chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
23- Nguồn kinh phí
24- Tài sản thuê ngoài
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê
hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày
trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo
lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm
giữ nhưng không được sử dụng
VIII- Những thông tin khác
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những
thông tin tài chính khác:
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
năm
3- Thông tin về các bên liên quan
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ
phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo
quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ
phận”(2)
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo
cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6- Thông tin về hoạt động liên tục
7- Những thông tin khác. (3)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ ) Mẫu
số B03a-DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B09a-
DN


Báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)
Mẫu số B03b-DN
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B09a-
DN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản