NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
19
lượt xem
5
download

NÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết ngành trồng trọt có vai trò chính trong SX nông nghiệp, chăn nuôi đang ngày càng phát triển. - Biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó cây lúa gạo được trồng nhiều nhất. - Nhận biết trên BĐ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NÔNG NGHIỆP

  1. Bài 10 NÔNG NGHI P
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t ngành tr ng tr t có vai trò chính trong SX nông nghi p, chăn nuôi ang ngày càng phát tri n. - Bi t nư c ta tr ng nhi u lo i cây, trong ó cây lúa g o ư c tr ng nhi u nh t. - Nh n bi t trên B vùng phân b c a m t s lo i cây tr ng, v t nuôi chính nư c ta. II - DÙNG D Y H C - B n Kinh t VN. - Tranh nh v các vùng tr ng lúa, cây công nghi p, cây ăn qu nư c ta. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - Câu h i 1 – SGK? - kh c ph c tình tr ng m t cân i gi a dân cư các vùng, nhà nư c ta ã làm gì?
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO HO T NG VIÊN C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Ngành tr ng tr t * Ho t ng 1 : làm vi c c l p - HS tr l i. - Hãy cho bi t ngành tr ng tr t có vai trò ntn trong SX nông nghi p - HS th o lu n. nư c ta? - HS trình bày. - GV k t lu n * Ho t ng 2 : làm vi c theo bàn - Th o lu n theo c p. Bư c 1 : HS qs H1 và tr l i các câu h i c a m c 1 – SGK. - HS tr l i và ch B . Bư c 2 : i di n các nhóm HS tr l i câu h i; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. * Ho t ng 2 : làm vi c cá nhân
  4. ho c theo c p - HS tr l i. Bư c 1 : HS qs H1, k t h p v i - Vài HS c v n hi u bi t và tr l i câu h i cu i m c 1 – SGK. Bư c 2 : HS tr l i câu h i, ch B v vùng phân b c a m t s cây tr ng ch y u nư c ta. - GV k t lu n. 2 – Ngành chăn nuôi * Ho t ng 4 : Làm vi c c l p - Vì sao s lư ng gia súc, gia c m ngày càng tăng? - HS tr l i câu h i c a m c 2 – SGK. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Hai c p thi làm nhanh câu h i 2 – SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 11/89.
  5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản