NTFS Psermission

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
148
lượt xem
73
download

NTFS Psermission

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NTFS Permission dùng để phân quyền sử dụng chi tiết trên từng thư mục - Bài lab gồm nhưng nội dung chính sau : * Sử dụng standard permission * Sử dụng special permission * Take owership * Kết hợp NTFS permission và Share Permission * Take owner ship

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NTFS Psermission

 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com NTFS PERMISSION I. Giới Thiệu - NTFS Permission dùng để phân quyền sử dụng chi tiết trên từng thư mục - Bài lab gồm nhưng nội dung chính sau : * Sử dụng standard permission * Sử dụng special permission * Take owership * Kết hợp NTFS permission và Share Permission * Take owner ship II. Chuẩn Bị - 1 máy window Vista - Trong ổ C tạo 1 cây thư mục : Data | |___data chung | |___KeToan | |___NhanSu - Tạo Group KeToan và Group NhanSu - Tạo các user : kt1, kt2  add các user này vào group KeToan - Tạo các user : ns1, ns2  add các user này vào group NhanSu III.Thực Hiên 1. Sử dụng Standart permission Chia quyền cho các thư mục như sau : - Trên thư mục data : * Ketoan – NhanSu có quyền Read - Trên thư mục datachung : * KeToan – NhanSu có quyền Full - Trên thư mục Ketoan * KeToan có quyền Full – NhanSu không có quyền - Trên thư mục Nhansu * NhanSu có quyền Full – KeToan không có quyền A. Phân quyền trên thư mục data B1 : Chuột phải lên thư mục data  Chọn Properties  qua tab Security Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn Advanced B3 : Chọn Edit 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Bỏ dấu chọn trước dòng “Include inheriable permissions from this objects’s parent” B5 : Chọn Copy  OK  OK B6 : Chọn Edit Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B7 : Chọn mục Users (..)  Chọn remove  chọn Add B8 : Điền vào ô trống : “ketoan” và “nhansu”  chọn Check Names  OK 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B9 : - Trong khung Group or user names  Chọn Ketoan(….) - Trong khung Permissions for ketoan  chọn Allow Read & execute B10 : - Trong khung Group or user names  Chọn Nhansu(….) - Trong khung Permissions for ketoan  chọn Allow Read & execute  OK  Đóng cửa sổ Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B. Phân quyền trên thư mục data chung B1 : Chuột phải lên thư mục datachung chọn properties  qua tab security B2 – B6 : giống phần A B7 : - Trong khung Group or user names : chọn ketoan(…) - Trong khung Permissions for ketoan : chọn Allow Full control B8 : - Trong khung Group or user names : chọn nhansu(…) - Trong khung Permissions for nhansu : chọn Allow Full control  Ok  đóng cửa sổ 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com C. Phân quyền trên thư mục ketoan B1 : Chuột phải lên thư mục ketoan  chọn properties  Qua tab security B2  B6 : giống phần A B7 : - Trong khung Group or username : Chọn nhansu(….)  chọn Remove - Trong khung Group or username : Chọn ketoan(….) - Trong khung Permissions for ketoan : Chọn Allow Full control  OK  OK D. Phần quyền trên thư mục nhansu B1 : chuột phải lên thư mục nhansu  chọn properties  qua tab Security B2  B6 : giống phần A B7 : - Trong khung Group or username : Chọn ketoan(….)  chọn Remove - Trong khung Group or username : Chọn nhansu(….) - Trong khung Permissions for nhansu : Chọn Allow Full control  OK  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 2. Sử dụng Special Permissions B1: Chuột phải lên thư mục ketoan chọn properties  qua tab Security  Chọn Advanced B2 : Chọn edit 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Trong khung Permission entries  chọn Group ketoan  Edit B4 : Bỏ 2 dấu check sau dòng “Delete subfolders anf files” và “delete” - Check vào dòng: “Apply these permissions to objects and/or containers within this container only” OK  Ok  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B5 : Quan sát thấy group ketoan đã có thêm “Special permissions”  OK  OK  OK B6 : Kiểm tra : - Log on kt1  truy cập vào thư mục ketoan  tạo 1 file hopdong1.txt - Log on kt2  truy cập thư mục ketoan  tạo 2 file hopdong 2.txt  xóa file hopdong1.txt  không được - Kt 2 xóa file hopdong2.txt  ok 5. Take Owership B1 : Chuột phải lên thư mục ketoan  chọn Properties  Qua tab Security  chọn Advanced  Edit B2 : Trong khung Permission entries : chọn Administrator  chọn edit 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B3 : Cuộn xuống cuối kiểm tra thấy Administrator có quyền Allow Take ownership B4 : Log on kt1  Chuột phải thư mục ketoan  tab Security edit  chọn administrator  remove B5 : log on administrator  truy cập thư mục ketoan  báo lỗi Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 11
 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B6 : Chuột phải thư mục ketoan  chọn properties  qua tab Security Chọn Advanced B7 : Qua tab Owner  Chọn Edit 12 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 13. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B8 : Trong khung Change ower to : Chọn Administrator (….)  check vào trước dòng Replace ower on subcontainers and object Apply Hộp thoại cảnh báo chọn yes Hộp thoại cảnh báo chọn OK  đóng các cửa sổ chương trình B9 : Truy cập lại thư mục ketoan  truy cập thành công Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 13
Đồng bộ tài khoản