Nước: Chức năng và nhu cầu

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
126
lượt xem
38
download

Nước: Chức năng và nhu cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước thường không được xếp loại như là một dưỡng chất mặc dù nước cấu tạo từ 1/2-1/3 cơ thể con vật trưởng thành và coq khi chiếm 90% trọng lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nước: Chức năng và nhu cầu

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 3 n−íc: chøc n¨ng vµ nhu cÇu Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ 1mlv& &+mv& 1g1* 9$s 1+8 &h|8 1ˆ‡‘F WKˆ‡ŽQJ NK†QJ „ˆ‡œF […šS ORDœL QKˆ ODŽ P†œW Gˆ‡QJ FKƒšW P‚›F GXŽ Qˆ‡‘F FƒšX WD›R WˆŽ  F‡ WK…˜ FRQ Yƒ››W WUˆ‡QJ WKDŽQK YDŽ FR‘ NKL FKL…šP WURœQJ Oˆ‡œQJ WKX‘ V‡ VLQK 7X\ QKL…Q Wƒ—P TXDQ WURœQJ FXD YL…›F FXQJ FƒšS „ƒ—\ „X YDŽ Qˆ‡‘F VD›FK FKR FRQ Yƒ›W „D „ˆ‡œF TXDQ WƒP UƒšW QKL…—X 1JDŽ\ QD\ Wƒ—P TXDQ WURœQJ FXD YL…›F ODŽP VD›FK Qˆ‡‘F † QKL…™P P†L WUˆ‡ŽQJ E‚“QJ FD‘FK FDL WL…šQ FKƒšW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F YDŽ Vˆ› SKX› WKX†œF FXD QJX†—Q Qˆ‡‘F FXQJ FƒšS ODŽ P†œW YƒšQ „…— „‚›W UD WURQJ FK‚Q QX†L 1ˆ‡‘F FKL…šP P†œW W\ O…› UƒšW TXDQ WURœQJ WURQJ F‡ WK…˜ JLD VX‘F YDŽ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q F‡ EDQ FXD FƒšX WD›R F‡ WK…˜ EDR J†—P Qˆ‡‘F FƒšX WD›R YDŽ Qˆ‡‘F VLQK KRD›W /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F Qƒ—\ SKDL Oƒš\ WˆŽ E…Q QJRDŽL QKˆ Qˆ‡‘F X†šQJ Qˆ‡‘F WURQJ WKˆ‘F ‚Q YDŽ Qˆ‡‘F GR WUDR „†˜L E…Q WURQJ F‡ WK…˜ WD›R UD 1KL…—X W†˜ FKˆ‘F FXD F‡ WK…˜ FR‘ WK…˜ FKˆ‘D „…šQ Qˆ‡‘F 1JD\ ‡ „†œQJ Yƒ›W WKX\ VLQK Qˆ‡‘F FXQJ NK†QJ FKŠ ODŽ P†œW FKƒšW WU‡ 1Jˆ‡ŽL WD ODŽP WKŒ QJKL…›P QKˆ VDX „‚›W P†œW WUˆ‘QJ …šFK „D WKX› WLQK Q‚›QJ NKRDQJ YDŽL PLOLJUDP YDŽR WURQJ Qˆ‡‘F QJX\…Q FKƒšW WK‰ YDŽL QJDŽ\ VDX WUˆ‘QJ Q‡ UD P†œW FRQ QRIQJ QRœF Q‚›QJ „…šQ YD‰ JUDP iHP SKƒQ WŒFK WKƒš\ Yƒ›W FKƒšW NK† FXD QRŽQJ QRœF ŒW K‡Q FXD WUˆ‘QJ …šFK Y‰ P†œW SKƒ—Q „D „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ „…˜ Oƒš\ Q‚QJ Oˆ‡œQJ WURQJ TXD‘ WU‰QK VLQK WUˆ‡QJ SKƒ—Q WURœQJ Oˆ‡œQJ JLD W‚QJ ODŽ GR Qˆ‡‘F „D „ˆ‡œF WKX YDŽR YDŽ WU‡ WKDŽQK FƒšX Wˆ WKL…šW \…šX FXD F‡ WK…˜ 1KDŽ GLQK Gˆ‡QJ KRœF 5XEQHU „D TXDQ VD‘W WKƒš\ U‚“QJ F‡ WK…˜ FR‘ WK…˜ PƒšW K…šW P‡ YDŽ WU…Q SKƒQ QˆD SURWHLQ PDŽ Yƒ™Q V†šQJ „ˆ‡œF QKˆQJ Q…šX PƒšW „L P†œW SKƒ—Q Pˆ‡ŽL Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WK‰ F‡ WK…˜ VH FK…šW ,7q1+ &+h7 9$s &+mv& 1g1* &8t$ 1mlv& i†šL Y‡‘L WƒšW FD VLQK Yƒ›W Qˆ‡‘F FR‘ KDL FKˆ‘F Q‚QJ TXDQ WURœQJ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FKX \…šX WURQJ YL…›F WUDR „†˜L FXD F‡ WK…˜ YDŽ ODŽ \…šX W†š FKŒQK WURQJ YL…›F „L…—X KRŽD WKƒQ QKL…›W FXD F‡ WK…˜ +DL FKˆ‘F Q‚QJ TXDQ WURœQJ FX Qˆ‡‘F „ˆ‡œF WK…˜ KL…›Q QKˆ VDX 1ˆ‡‘F ODŽ P†œW P†L WUˆ‡ŽQJ SKƒQ WD‘Q O\‘ Wˆ‡QJ FR‘ NKD Q‚QJ KRŽD WDQ YDŽ LRQ KR‘D FDR JLX‘S FKR FD‘F SKDQ ˆ‘QJ W…š EDRŽ G…™ WL…šQ KDŽQK QKDQK FKR‘QJ NK‚–S F‡ WK…˜ 1K‡Ž FR‘ W\ QKL…›W FDR Q…Q Qˆ‡‘F FR‘ NKD Q‚QJ KƒšS WKX QKL…›W FXD FD‘F SKDQ ˆ‘QJ PDŽ QKL…›W „†œ W‚QJ UƒšW ŒW &DQQRQ „D QR‘L 1KL…›W VDQ VLQK GR P†œW E‚–S 
 3. WKW ODŽP YL…›F OL…Q WX›F WURQJ SKX‘W UƒšW O‡‘Q Q…šX Oˆ‡œQJ QKL…›W Qƒ—\ NK†QJ „ˆ‡œF UX‘W „L QKDQK FKR‘QJ WK‰ QR‘ FR‘ NKD Q‚QJ QƒšX FKŒQ „‚›F Fˆ‘QJ DOEXPLQ QKˆ P†œW WUˆ‘QJ JDŽ OX†œF OƒX 1KL…›W E†šF K‡L FXD Qˆ‡‘F FDR ODŽP FKR WKD\ „†˜L QKL…›W FKƒ›P OD›L QKˆ WK…š WKƒQ QKL…›W FXD FRQ Yƒ›W „ˆ‡œF „L…—X KRŽD &D‘F WŒQK FKƒšW Yƒ›W O\‘ NKD‘F UƒšW TXDQ WURœQJ FXD Qˆ‡‘F „†šL Y‡‘L VLQK O\‘ FXD FRQ Yƒ›W QKˆ Vˆ‘F F‚QJ P‚›W QJRDŽL FDR K‚“QJ V†š Oˆ‡QJ „L…›Q YDŽ K\GUDW KR‘D FDR FXQJ JLX‘S ŒFK „‚–F Oˆ›F FKR TXD‘ WU‰QK WL…X KR‘D FKX\…Q FK‡ YDŽ EDŽL WKDL FD‘F FKƒšW 1ˆ‡‘F ODŽ FKƒšW F‡ EDQ FXD FD‘F SKDQ ˆ‘QJ WUDR „†˜L FKƒšW WURQJ F‡ WK…˜ 7URQJ TXD‘ WU‰QK WL…X KR‘D FD‘F SKDQ ˆ‘QJ WKX\ JLDL Fƒ—Q FR‘ Qˆ‡‘F WURQJ TXD‘ WU‰QK „†—QJ KR‘D QKL…—X SKDQ ˆ‘QJ W†˜QJ K‡œS FXQJ Fƒ—Q FR‘ Qˆ‡‘F 1ˆ‡‘F ODŽ Yƒ›W „†œQ WURQJ SKƒ—Q O‡‘Q F‡ TXDQ QKˆ WURQJ GFK NK‡‘S ODŽP WU‡Q NK‡‘S [ˆ‡QJ JLDP Oˆ›F WD‘F „†œQJ JLDP Oˆ›F PD VD‘W WURQJ GFK QDR WX\ ODŽP Yƒ›W „…›P FKR QDR E†œ YDŽ WX\ V†šQJ ‡ WDL WURQJ JLX‘S FKR Vˆ› WUX\…—Q ƒP ‡ P‚–W JLX‘S WUX\…—Q D‘QK VD‘QJ ‡ PDŽQJ ERœF WKDL JLˆ FKR WKDL „ˆ‡œF …P D 1ˆ‡‘F FRŽQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FƒQ E‚“QJ FD‘F FKƒšW „L…›Q JLDL WURQJ Fˆ WK…˜ 9‰ QKˆQJ WŒQK FKƒšW „‚›F EL…›W YDŽ TXDQ WURœQJ PDŽ QJ‡ŽL WD FKR U‚“QJ Qˆ‡‘F ODŽ Gˆ‡QJ FKƒšW WKL…šW \…šX TXDQ WURœQJ Eƒ›F QKƒšW ,, 1*8k|1 1mlv& &81* &h3 &+2 &l 7+j} &R‘ QJX†—Q Qˆ‡‘F FKŒQK FKR F‡ WK…˜ Qˆ‡‘F X†šQJ Qˆ‡‘F WURQJ WKˆ‘F ‚Q YDŽ Qˆ‡‘F GR WUDR „†˜L FKƒšW EL…šQ Gˆ‡QJ  1ˆ‡‘F X†šQJ YDŽ Qˆ‡‘F WURQJ WKˆ‘F ‚Q 1ˆ‡‘F OX†Q OX†Q FR‘ V‚”Q WURQJ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F WKD\ „†˜L WˆŽ Gˆ‡‘L ‡ WKˆ‘F ‚Q WLQK FKR „…šQ WU…Q ‡ WKˆ‘F ‚Q FX TXD 1JRDŽL Qˆ‡‘F WL…šS WKX WˆŽ WKˆ‘F ‚Q JLD VX‘F FRŽQ WL…X WKX› KDŽQJ QJDŽ\ P†œW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F X†šQJ UƒšW O‡‘Q 1ˆ‡‘F ELH‘Q Gˆ‡QJ 6ˆ› EL…šQ Gˆ‡QJ KD\ Vˆ› R[LG KR‘D Qˆ‡‘F 1ˆ‡‘F GR WUDR „†˜L FKƒšW VLQK FKX \…šX WˆŽ FD‘F SKDQ ˆ‘QJ R[LG KR‘D FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW YDŽ P†œW ŒW WˆŽ W†˜QJ K‡œS SURWHLQ NKˆ Qˆ‡‘F 9Œ GX› SKDQ ˆ‘QJ R[LG KR‘D JOXFRVH &+2 2 → &2 +2 7ˆŽ SKDQ ˆ‘QJ WU…Q FKR WKƒš\ JOXFRVH E R[LG KR‘D VDQ VLQK UD WURœQJ Oˆ‡œQJ FXD QR‘ ODŽ Qˆ‡‘F 6†š Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F SKƒ—Q WU‚P VLQK UD Qƒ—\ „ˆ‡œF [HP QKˆ FKXQJ FKR WƒšW FD JOXFLG 1ˆ‡‘F FRŽQ VLQK UD GR TXD‘ WU‰QK GR WUDR „†˜L FKƒšW FXD SURWHLQ ODŽ YDŽ FXD OLSLW ODŽ WU…Q  
 4. 6R VD‘QK FDUERK\GUDWH SURWHLQ YDŽ OLSLG Y…— Qˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ YDŽ QKL…›W Q‚QJ EL…šQ Gˆ‡QJ Y‡‘L QKL…›W Q‚QJ EL…šQ Gˆ‡QJ WD WKƒš\ R[LG KR‘D JOXFLG ODŽ FR‘ KL…›X TXD QKƒšW 1KL…›W Q‚QJ 1ˆ‡‘F +2 EL…šQ Gˆ‡QJ.FDO EL…šQ Gˆ‡QJ EL…šQ Gˆ‡QJ QKL…›W Q‚QJ EL…šQ Gˆ‡QJ .FDO J J  J FDUERK\GUDW  [    J SURWHLQ  [   J OLSLG  [  1Kˆ Yƒ›\ FDUERK\GUDW ODŽ QJX†—Q FKX \…šX WD›R UD Q‚QJ Oˆ‡œQJ YDŽ Qˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ 7URQJ TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS SURWHLQ NKL FD‘F DFLG DPLQ Q†šL QKDX K‰QK WKDŽQK FKX†™L SRO\SHSWLG „D VDQ VLQK UD FD‘F SKƒQ Wˆ Qˆ‡‘F 1ˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ „†L NKL FXQJ TXDQ WURœQJ WURQJ YDŽL WUˆ‡ŽQJ K‡œS VLQK O\‘ „‚›F EL…›W 7KŒ GX› ‡ FD‘F FRQ Yƒ›W QJX PXŽD „†QJ Qˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ ODŽ QJX†—Q Qˆ‡‘F GX\ QKƒšW Qˆ‡‘F QDŽ\ VLQK UD WˆŽ Vˆ› R[LW KR‘D FD‘F JOXFLG YDŽ P‡ Gˆ› WUˆ „X „…˜ FƒQ E‚“QJ Y‡‘L Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKD\ UD TXD „ˆ‡ŽQJ K† KƒšS YDŽ E†šF K‡L 7‰QK KX†šQJ Qƒ—\ NKD‘F EL…›W Y‡‘L Q‡L NK† KD›Q QKˆ ‡ VD PD›F Qˆ‡‘F WKRD‘W UD GR K† KƒšS YDŽ E†šF K‡L TXD‘ QKL…—X VR Y‡‘L Qˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ VLQK UD 6FKPLGW1LHOVRQ „D WŒQK U‚“QJ NKL FRQ OD›F „DŽ JLD W‚QJ K† KƒšS WK‰ Fƒ—Q R[LG KR‘D NJ P‡ YDŽ VH FR‘ NJ Qˆ‡‘F VLQK UD WURQJ NKL „R‘ WK‰ PƒšW „L NJ Qˆ‡‘F QKˆ Yƒ›\ VH NK†QJ FR‘ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKXƒ—Q VDQ VLQK UD Gˆ‡‘L „L…—X NL…›Q QKˆ Yƒ›\ 1ˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ FKŠ FKL…šP  W†˜QJ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WL…šS WKX FXD JLD VX‘F YDŽ WKD\ „†˜L WKHR Pˆ‘F EL…šQ Gˆ‡QJ ,,, 1mlv& %$s, 7+$t, 1ˆ‡‘F „ˆ‡œF EDŽL WKDL TXD K‡L WK‡ P†— K†L SKƒQ Qˆ‡‘F WL…˜X 1ˆ‡‘F WURQJ SKƒQ D /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKDL UD WURQJ SKƒQ WXŽ\ WKX†œF K‰QK WKˆ‘F FXD WKˆ‘F ‚Q /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F Qƒ—\ W‚QJ NKL WKˆ‘F ‚Q ODŽ WKˆ‘F ‚Q WK† YDŽ ORD›L WKˆ‘F ‚Q FR‘ WŒQK QKXƒ›Q WUˆRŽQJ 1R‘L FKXQJ NKL V†š Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q NK†QJ WL…X KR‘D FDŽQJ O‡‘Q WK‰ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKDL UD WURQJ SKƒQ FDŽQJ QKL…—X 
 5. E /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKDL UD WURQJ SKƒQ FRŽQ WXŽ\ WKX†œF YDŽR ORDŽL JLD VX‘F 7KŒ GX› SKƒQ SKƒQ ER WKˆ‡ŽQJ FKˆ‘D Qˆ‡‘F FRŽQ SKƒQ FˆŽX OD›L NK† K‡Q SKƒQ ERŽ WURQJ FXŽQJ P†œW NKƒ˜X SKƒ—Q 3KƒQ WUƒX OD›L ORQJ K‡Q SKƒQ ERŽ SKƒQ YW ORQJ K‡Q SKƒQ JDŽ 1ˆ‡‘F WURQJ FD‘F GFK WL…X KR‘D „†˜ YDŽR UX†œW UƒšW O‡‘Q O‡‘Q K‡Q FD Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F FXD PD‘X QKˆQJ Qˆ‡‘F WURQJ SKƒQ WKˆ‡ŽQJ UƒšW QKR Y‰ SKƒ—Q O‡‘Q Qˆ‡‘F WURQJ FD‘F GFK WL…X KR‘D „…—X „ˆ‡œF KƒšS WKX› WU‡ OD›L &DŽQJ JLD W‚QJ Pˆ‘F „†œ FKƒšW NK† ‚Q YDŽR WK‰ WŠ O…› Qˆ‡‘F PƒšW „L FDŽQJ FDR 1ˆ‡‘F WURQJ Qˆ‡‘F WL…˜X 1ˆ‡‘F WKDL UD WURQJ Qˆ‡‘F WL…˜X UƒšW WKD\ „†˜L YDŽ WXŽ\ WKX†œF QKL…—X \…šX W†š 7Kƒ›Q Y‡‘L QKL…›P YX› „L…—X WL…šW WK…˜ WŒFK YDŽ WKDŽQK SKƒ—Q WK…˜ GFK EDŽL WKDL Qˆ‡‘F QKL…—X KD\ ŒW WXŽ\ WKX†œF YDŽR /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F YDŽR WˆŽ FD‘F K…› WK†šQJ NKD‘F „ˆD „…šQ WKƒ›Q YDŽ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WˆŽ WKƒ›Q „L UD 6†š Oˆ‡œQJ FD‘F VDQ SKƒ˜P G KR‘D QKˆ PX†šL NKRD‘QJ YDŽ QKˆQJ FKƒšW GR WUDR „†˜L Q†œL VLQK QKˆ XU… Y‰ Qˆ‡‘F JLˆ YDL WURŽ GXQJ P†L KRŽD WDQ FD‘F FKƒšW QDŽ\ 'R NKD Q‚QJ ORœF YDŽ WD‘L KƒšS WKX Qˆ‡‘F WKˆ›F KL…›Q QKS QKDŽQJ WKƒ›Q FR‘ WK…˜ KD›Q FK…š Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW „L „R‘ „…šQ Pˆ‘F WKƒšS QKƒšW 7K†QJ WKˆ‡ŽQJ Oˆ‡œQJ SURWHLQ YDŽ NKRD‘QJ FXD WKˆ‘F ‚Q FDŽQJ FDR WK‰ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WURQJ Qˆ‡‘F WL…˜X FDŽQJ O‡‘Q YDŽ QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F GR „R‘ FXQJ JLD W‚QJ 0†œW O\‘ GR FXD KL…›Q Wˆ‡œQJ QDŽ\ ODŽ Qˆ‡‘F GR WUDR „†˜L FKƒšW FXD SURWHLQ WKƒšS K‡Q FXD JOXFLG YDŽ OLSLW 1ˆ‡‘F FXD Qˆ‡‘F WL…˜X FXQJ WKD\ „†˜L WKHR ORDŽL „†œQJ Yƒ›W GR Vˆ› NKD‘F EL…›W Y…— VDQ SKƒ˜P FX†šL FXŽQJ FXD Vˆ› G KR‘D FKƒšW „D›P l ORDŽL KˆX QKX VDQ SKƒ˜P G KR‘D FKƒšW „D›P ODŽ XU… 8U… UƒšW „†œF FKR FRQ Yƒ›W YDŽ OD›L UƒšW G…™ WDQ Y‰ WK…š Fƒ—Q FR‘ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F QKL…—X „…˜ ODŽP ORDQJ YDŽ WKDL QR‘ UD NKRL W†˜ FKˆ‘F lt ORDŽL FKLP VDQ SKƒ˜P G KR‘D FKƒšW „D›P ODŽ D[LW XULF „ˆ‡œF WKDL UD Gˆ‡‘L GD›QJ Kƒ—X QKˆ „‚›F 9D OD›L G KR‘D „D›P WKDŽQK D[LG XULF VDQ VLQK QKL…—X Qˆ‡‘F EL…šQ Gˆ‡QJ K‡Q ODŽ G KR‘D WKDŽQK XU… 9‰ WK…š ‡ WURQJ FXŽQJ „L…—X NL…›Q QJRD JL‡‘L JLD Fƒ—P „RŽL KRL Qˆ‡‘F ŒW K‡Q VR Y‡‘L JLD VX‘F KˆX QKX QKQ „R‘L V†šQJ „ˆ‡œF OƒX K‡Q ODŽ QKQ NKD‘W YDŽ QKƒšW ODŽ Q…šX ‚Q WKˆ‘F ‚Q QKL…—X SURWHLQ PDŽ QKQ NKD‘W WK‰ OD›L FDŽQJ PDX FK…šW Y‰ XU… WŒFK WX› FDŽQJ QKL…—X NK†QJ WKDL „ˆ‡œF QˆD *LD Fƒ—P U‚–Q YDŽ F†Q WUXŽQJ FKX „ˆ›QJ W‰QK WUD›QJ QDŽ\ JLRL K‡Q 1ˆ‡‘F WURQJ K‡L WK‡ 
 6. +‡L WK‡ UD FR‘ K‡L Qˆ‡‘F EDR KRŽD GR „R‘ Qˆ‡‘F E PƒšW „L V†š Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW FDŽQJ W‚QJ WK…P NKL FRQ Yƒ›W Yƒ›Q „†œQJ KR‚›F Y‰ P†œW O\‘ GR QDŽR „R‘ ODŽP FRQ Yƒ›W W‚QJ QKS WK‡ 1ˆ‡‘F WURQJ P†— K†L 1ˆ‡‘F FRŽQ E WKDL UD TXD GD GR FD‘F WUX\…šQ P†— K†L 1ˆ‡‘F WURQJ P†— K†L FR‘ WD‘F GX›QJ E†šF K‡L ODŽP KD› QKL…›W „†œ F‡ WK…˜ /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW „L WURQJ P†— K†L W‚QJ O…Q NKL FRQ Yƒ›W Yƒ›Q „†œQJ KR‚›F ‡ WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ QR‘QJ 1ˆ‡‘F ED‰ WKDL WURQJ K‡L WK‡ YDŽ P†— K†L W‚QJ O…Q NKL QKL…›W „†œ ƒ˜P „†œ W‚QJ YDŽ FRŽQ WXŽ\ WKX†œF ‡ ORD›L WKˆ‘F ‚Q YDŽ FD V†š Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F X†šQJ YDŽR .KL Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q YDŽ Qˆ‡‘F X†šQJ NK†QJ „D‘QJ N…˜ WK‰ Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW „L TXD K‡L WK‡ P†— K†L YDŽ SKƒQ FKL…šP P†œW V†š Oˆ‡œQJ FDR VR Y‡‘L Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKDL UD WURQJ Qˆ‡‘F WL…˜X /D›F „DŽ FKX „ˆ‡œF NKD‘W WURQJ KDŽQK WU‰QK GDŽL WU…Q VD PD›F ODŽ QK‡Ž FR‘ FD‘F \…šX W†š WL…šW FK…š QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F QKˆ gQ WRDŽQ WKˆ‘F ‚Q FDUERK\GUDWH GR „R‘ ŒW VDQ VLQK XU… /†QJ GDŽ\ ODŽ JLDP WKR‘DW K‡L Qˆ‡‘F TXD GD 3KƒQ NK† 1R‘L FKXQJ WK‰ ‡ WƒšW FD FD‘F ORD›L JLD VX‘F YDŽ JLD Fƒ—P Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F X†šQJ W\ O…› WKXƒ›Q Y‡‘L Oˆ‡œQJ FKƒšW NK† FXD WKˆ‘F ‚Q 1KQ „R‘L WK‰ FXQJ ŒW X†šQJ Qˆ‡‘F ,9 $t1+ +mlt1* &8t$ 6m€ 7+,j8 1mlv& 9$s 1+8 &h|8 1mlv& $tQK Kˆ‡QJ FXD Vˆ› WKL…šX Qˆ‡‘F &D‘F ORDŽL JLD VX‘F „…—X NKD‘F EL…›W QKDX Y…— NKD Q‚QJ Gˆ› WUˆ Qˆ‡‘F YDŽ FKX „ˆ›QJ „L…—X NL…›Q WKL…šX Qˆ‡‘F $GROSK FKR EL…šW W‰QK WUD›QJ VLQK O\‘ FXD P†œW QJˆ‡ŽL E WKL…šX Qˆ‡‘F ‡ P†œW Q‡L NK† YDŽ QR‘QJ QKˆ VDX 7Uˆ‡‘F K…šW ODŽ NKD‘W Qˆ‡‘F NKL Qˆ‡‘F PƒšW „L O†šL  WK…˜ WUD›QJ WK‰ FR‘ GƒšX KL…›X Eˆ›F E†œL YDŽ PƒšW ‚Q /ˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW O…Q „…šQ  WK‰ E QKˆ‘F „ƒ—X „L NK†QJ YˆQJ OD›F JLRœQJ NKR‘ WK‡ YDŽ WD‘L [DQK i…šQ  WK‰ P‚–W WKX›W GD QK‚Q OD›L PL…›QJ NK†QJ QX†šW „ˆ‡œF YDŽ QJƒšW „L 1ˆ‡‘F WURQJ PD‘X JLDP „L GR „R‘ „†œ QK‡‘W W‚QJ YDŽ FKD\ FKƒ›P OD›L WLP „ƒ›S QKDQK O…Q .KL WLP NK†QJ FRŽQ „X Vˆ‘F „D›S QKDQK „ƒ˜\ PD‘X FKD›\ FKR QKL…›W WKRD‘W WˆŽ E…Q WURQJ UD WK‰ WKƒQ QKL…›W W‚QJ FDR „…šQ Pˆ‘F FR‘ WK…˜ FK…šW lt P†L WUˆ‡ŽQJ QR‘QJ PƒšW Qˆ‡‘F WK‰ QJˆ‡ŽL VH FK…˜W .KD Q‚QJ FKX „ˆ›QJ W‰QK WUD›QJ PƒšW Qˆ‡‘F FXD OD›F „DŽ FDR K‡Q FD‘F ORDŽL JLD VX‘F NKD‘F YDŽ QJˆ‡ŽL 1KX Fƒ—X Qˆ‡‘F 
 7. &‡ WK…˜ Fƒ—Q SKDL WL…šS WKX „ƒ—\ „X Qˆ‡‘F „…˜ EXŽ „‚–S Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F PƒšW „L F†œQJ Y‡‘L Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F Fƒ—Q „…˜ WKDŽQK Oƒ›S W†˜ FKˆ‘F P‡‘L YDŽ WD›R VDQ SKƒ˜P 1KˆQJ QKˆ „D „…— Fƒ›S ‡ WU…Q QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F WKD\ „†˜L UƒšW QKL…—X \…šX W†š OX†Q EL…šQ „†œQJ „L…—X NKL…˜Q Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F EDŽL WKDL 'R „R‘ YL…›F Oƒ›S QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F FKR JLD VX‘F JLD Fƒ—P FR‘ NKR‘ NK‚Q YDŽ QKˆQJ V†š OL…›X W‰P „ˆ‡œF FKŠ FR‘ JLD‘ WU Wˆ‡QJ „†šL 'ƒ—X VDR QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F FXD JLD VX‘F FXQJ NK†QJ TXD‘ NK‚–W NKH FRQ Yƒ›W X†šQJ TXD‘ QKL…—X Qˆ‡‘F FXQJ NK†QJ FR‘ DQK Kˆ‡QJ J‰ WDL KD›L O‚–P 1KX Fƒ—X E‰QK TXƒQ Qˆ‡‘F K‚“QJ QJDŽ\ FXD JLD VX‘F YXŽQJ †Q „‡‘L EDQJ %DQJ QKX Fƒ—X Qˆ‡‘F E‰QK TXƒQ FXD JLD VX‘F YXŽQJ †Q „‡‘L *LD VX‘F 1KX Fƒ—X Qˆ‡‘F OŒWQJDŽ\ %RŽ VˆD „DQJ FKR VˆD %RŽ VˆD GX\ WU‰ %RŽ FD‘L WKW „DQJ FKR VˆD 1Jˆ›D ODŽP YL…›F E‰QK WKˆ‡ŽQJ 1Jˆ›D „DQJ FKR VˆD +HR QD‘L QX†L FRQ +HR WKW NJ +HR QD‘L WKW  NJ &ˆŽX FD‘L „DQJ QX†L FRQ &ˆŽX WKW Y†™ EH‘R *DŽ PD‘L „H 1ˆ‡‘F X†šQJ 1JX†—Q Qˆ‡‘F P‚›W YDŽ Qˆ‡‘F /ˆ‡œQJ NKR‘DQJ Fƒ—Q WKL…šW FKR JLD VX‘F NK†QJ „D‘QJ JL…šQJ N…˜ i†œ P‚›Q  PJOŒW 1KˆQJ „†˜L WˆŽ QJRœW VDQJ „†œW QJ†œW JLD VX‘F FR‘ WK…˜ E WL…X FKD\  444 *DŽ NK†QJ FKX  444 %RŽ WKW FˆŽX QJˆ›D KHR EDQ „ƒ—X NK†QJ X†šQJ QKˆQJ VDX WKŒFK QJKL YDŽ VDQ [XƒšW E‰QK WKˆ‡ŽQJ  444 %RŽ JLDŽ QJˆ›D G… FˆŽX JLDŽ FKX „ˆ‡œF 9ƒ›W QRQ YDŽ PDQJ WKDL NK†QJ FKX Q†˜L +HR FKX NH‘P QKƒšW 
 8. &KƒšW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F 1R‘L FKXQJ Qˆ‡‘F DQ WRŽDQ FKR QJˆ‡ŽL WL…X WKX› FR‘ WK…˜ Vˆ GX›QJ „ˆ‡œF FKR JLD VX‘F 7X\ QKL…Q JLD VX‘F FKX P‚›Q FDR K‡Q QJˆ‡ŽL YDŽ Vˆ› FKX›L „ˆ›QJ FD‘F FKƒšW NKD‘F FXQJ NKD‘F K‡Q VR Y‡‘L QJˆ‡ŽL &KƒšW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F DQK Kˆ‡QJ Vˆ› WL…X WKX› FD‘F WKˆ‘F ‚Q Q…šX FKƒšW Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F JLDP Vˆ› WL…X WKX› Qˆ‡‘F JLDP NH‘R WKHR Vˆ› WL…X WKX› WKˆ‘F ‚Q JLDP YDŽ FRQ Yƒ›W E JLDP Q‚QJ VXƒšW 1ˆ‡‘F P‚›Q ODŽP JŠDP NKD Q‚QJ WL…X WKX› Qˆ‡‘F 1…šX WL…X WKX› QKL…—X Qˆ‡‘F P‚›P FRQ Yƒ›W VH™ E QJ†œ „†œF &R‘ QKˆQJ FKƒšW Jƒ\ „†œF PDŽ NK†QJ DQK Kˆ‡QJ WŒQK QJRQ PL…›QJ QKˆ QLWUDWH IORXULQH FXQJ QKˆ PX†šL FXD FD‘F NLP ORœDL Q‚›QJ &R‘ FD‘F FKƒšW KˆX F‡ FR‘ OH DQK Kˆ‡QK O…Q VX› QJRQ PL…›QJ FXD FRQ Yƒ›W NKL X†šQJ Qˆ‡‘F KR‚›F Jƒ\ QJ†œ „†œF WKŒ GX› FD‘F Pƒ—P YL VLQK Yƒ›W Jƒ\ E…›QK UƒšW SK†˜ EL…šQ WURQJ Qˆ‡‘F WDR SURWR]RD K\GUR[\FDUERQ FD‘F FKƒšW FR‘ Gƒ—X FD‘F ORD›L WKX†šF VD‘W WUXŽQJ YDŽ FD‘F FKƒšW WKDL FXD F†QJ QJKL…›S ODŽP † QKL…™P QJX†—Q Qˆ‡‘F FXQJ FƒšS i†šL Y‡‘L FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q PX†šL NKR‘DQJ WURQJ Qˆ‡‘F FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ FR‘ P‚›W Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ FDR QKˆ ODŽ &D 0J 1D $O . FXD FD‘F FDUERQDWH VXOSKDWH YDŽ FKORULGH 3Kƒ—Q O‡‘Q JLD VX‘F FR‘ WK…˜ FKX „ˆ›QJ Q†—QJ „†œ FXD W†˜QJ V†š FKƒšW U‚–Q KRŽD WDQ 7'6 WRWDO GLVVROYH VROLG WURQJ Qˆ‡‘F WˆŽ   PJO QKˆQJ Q‚QJ VXƒšW FR‘ NKX\QK Kˆ‡‘QJ JLDP ‡ Q†—QJ „† FKƒšW U‚–Q Qƒ—\ 1ˆ‡‘F „ˆ‡œF [HP ODŽ FR‘ FKƒšW Oˆ‡œQJ W†šW NKL 7'6 ŒW K‡Q PJ 7KHR 15& Qˆ‡‘F FKˆ‘D ŒW K‡Q PJO 7'6 „ˆ‡œF [HP ODŽ DQ WRŽDQ FKR EƒšW N\Ž JLD VX‘F QDŽR YDŽ FKR JLD Fƒ—P 1ˆ‡‘F FR‘ 7'6 WˆŽ  PJO ODŽ DQ WRŽDQ FKR FRQ Yƒ›W QKˆQJ P†œW V†š FRQ E WL…X FKD\ Q…šX NK†QJ TXHQ 1†—QJ „†œ WˆŽ  PJO FRQ Yƒ›W „L SKƒQ ORQJ JLD W‚QJ WŠ O…› FK…šW ‡ JLD Fƒ—P *LD W‚QJ „…šQ  PJO FD‘F JLD VX‘F Yƒ™Q FR‘ WK…˜ FKX „ˆ‡œF QJRD›L WUˆŽ JLD Fƒ—P 7'6 JLD W‚QJ WU…Q PJO WK‰ NK†QJ Q…Q FXQJ FƒšS FKR KHR YDŽ JDŽ FXQJ QKˆ ER QJˆD› FˆŽX FKˆD YDŽ „DQJ FKR VˆD YDŽ FKR WKX‘ QRQ .KL Q†—QJ „†œ 76' WU…Q  PJO Wˆ‘F ODŽ WK‰ NK†QJ Q…Q FKR EƒšW N\Ž FRQ Yƒ›W QDŽR X†šQJ &KƒšW „†œF WURQJ Qˆ‡‘F 9L…›Q KDŽQ OƒP NKRD KRœF 0\ „ˆD UD Pˆ‘F „†œ JL‡‘L KD›Q W†šL „D FD‘F FKƒšW NKR‘DQJ WURQJ Qˆ‡‘F PJO 
 9. $V +J &G 1L 12 &U  12 &R  &X 9D ) =Q 3E 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản