Nước súc miệng: tiện nhưng chưa lợi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
3
download

Nước súc miệng: tiện nhưng chưa lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi ngày, có tới hàng triệu triệu người sử dụng các sản phẩm nước súc miệng như là một “nhiệm vụ bắt buộc” trong công việc vệ sinh răng miệng. Tuy nhiên, một câu hỏi luôn được đặt ra là nước súc miệng thật sự có công trong “công cuộc” chăm sóc răng miệng hay không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nước súc miệng: tiện nhưng chưa lợi

  1. Nư c súc mi ng: ti n nhưng chưa l i M i ngày, có t i hàng tri u tri u ngư i s d ng các s n ph m nư c súc mi ng như là m t “nhi m v b t bu c” trong công vi c v sinh răng mi ng. Tuy nhiên, m t câu h i luôn ư c t ra là nư c súc mi ng th t s có công trong “công cu c” chăm sóc răng mi ng hay không? Phân lo i nư c súc mi ng Nư c súc mi ng là nh ng dung d ch l ng và có nhi u công d ng khác nhau. M t vài lo i nư c súc mi ng có hi u qu trong vi c che d u hơi th “khó ưa” b ng cách lo i b m t s lo i vi khu n. M t s lo i nư c súc mi ng khác thì có ch a fluoride nh m m c ích làm ch c răng và ngăn ng a sâu răng. Nh ng thành ph n chính có trong các lo i nư c súc mi ng g m nh ng ch t như sau:
  2. - Ch t kháng vi sinh v t như: cetylpyridinium chloride, chlorhexidine, các h p ch t phenolic. Nh ng ch t này có nhi m v làm gi m s lư ng các lo i vi khu n có trong mi ng. - Các tác nhân oxy hóa và kh mùi như: sodium bicarbonate, chlorine dioxide có tác d ng che gi u và kh mùi hôi trong mi ng. - Tác nhân cung c p oxy như: hydrogen peroxide giúp tiêu di t nh ng vi khu n k khí b ng cách cung c p oxy tiêu di t chúng. - Fluoride: có tác d ng làm ch c răng và ngăn ng a sâu răng. - Tác nhân gi m au: có ch a nh ng ch t gi m au dành cho nh ng răng b au, tê (t i Úc, nh ng lo i thu c súc mi ng này ph i ư c nha sĩ kê toa).
  3. - Tác nhân “ m”: là m t dung d ch “ m” gi m au nh ng mô m m, làm gi m acid có trong mi ng và làm hòa tan nh ng l p màng m ng bám vào nh ng niêm m c mi ng. Nh ng s n ph m nư c súc mi ng ư c bán r ng rãi siêu th thư ng có ch a m t hàm lư ng l n ch t c n (ethanol) v i t l bi n i t 6-27%. N u s d ng thư ng xuyên và lâu dài, nư c súc mi ng có th gây c m giác nóng rát má trong, nư u, lư i... Ch t c n còn gây nên tình tr ng khô mi ng v n càng làm tăng thêm nguy cơ b sâu răng. Hi p h i Nha khoa Hoa Kỳ không khuy n khích s d ng nư c súc mi ng như là m t phương pháp ơn l duy trì v sinh răng mi ng mà nên “hi p l c” v i nh ng phương pháp khác như: vi c ch i răng và dùng ch răng. - Tác nhân kháng nha chu: như zinc citrate.
  4. Nư c súc mi ng dù ư c cho là an toàn nhưng v n có tác d ng ph như gây răng, nha chu, r i lo n v giác... Hơn n a còn có th nguy hi m i v i tr em. Hi u qu và h u qu
  5. M t cách cơ b n, có th phân lo i nư c súc mi ng dư i hai d ng là nư c súc mi ng d ng th m m và nư c súc mi ng d ng i u tr . Nư c súc mi ng d ng th m m có vai trò chính là che d u hơi th hôi và lo i b nh ng m ng bám răng nư u. Cũng có m t s lo i nư c súc mi ng d ng th m m có ch a nh ng tác nhân làm tr ng răng. Nh ng nư c súc mi ng d ng này ch ơn thu n có vai trò th m m ch không có tác d ng ngăn ng a sâu răng. Trong khi ó thì nư c súc mi ng d ng i u tr ư c bào ch v i nh ng thành ph n công th c có th giúp ngăn ng a ho c tr li u nh ng b nh v răng mi ng. ây là nh ng lo i nư c súc mi ng tương i “n ng ô” và không ư c dùng cho tr em vì chúng có th nu t vào b ng. Các chuyên gia răng mi ng cho r ng, tính hi u qu c a nư c súc mi ng tùy thu c vào cách s d ng chúng. N u s d ng không úng cách thì cũng như… nư c u v t. Ch ng h n như m t lo i thu c súc
  6. mi ng có ch a fluoride nh m ngăn ng a sâu răng, n u em dùng vào m c ích lo i b nh ng m ng bám răng thì tr nên vô d ng. Trong trư ng h p này, s d ng nư c máy còn hi u qu hơn. Dù ư c cho là an toàn, tuy nhiên nư c súc mi ng v n gây nên nh ng tác d ng ph cho ngư i s d ng, thư ng g p nh t là nh ng tác d ng ph như: răng, hư nh ng m nh trám răng, r i lo n v giác, nha chu, kích ng mi ng, lư i… Nư c súc mi ng không th thay th cho vi c ánh răng Trư c ây, ngư i ta ng nh n r ng ch t c n có trong nư c súc mi ng có th tiêu di t nh ng vi khu n gây hôi mi ng. Th c ra, ch t c n ch có th “c m hóa” nh ng h p ch t sulfur ư c t o ra b i vi khu n gây hôi mi ng. Thay vào ó, ch t c n s i “săn lùng” nh ng vi sinh v t có l i mà cơ th c n. Nh ng vi khu n gây hôi mi ng khó s ng trong môi trư ng m
  7. ư t. Do ch t c n làm m t nư c, gây khô mi ng, t o i u ki n cho nh ng vi sinh v t gây hôi mi ng có t “hành ngh ”. S khô mi ng còn gây nên nh ng tác h i khác cho răng mi ng như: tăng nguy cơ nhi m n m, sâu răng, các b nh v nư u, hơi th hôi, ch ng khó nu t. C n tr ng v i tr em Nư c súc mi ng ư c ch a trong nh ng chai l n có th là “sát th ” i v i tr em. Khi tr em nu t nư c súc mi ng có n ng c n cao v i m t s lư ng l n, tr em có th b lên cơn co gi t, t n thương não, th m chí t vong. Trung tâm Ki m soát c ch t Hoa kỳ ã báo cáo có hơn 10 ngàn trư ng h p tr em nu t ph i nư c súc mi ng và ã x y ra m t s trư ng h p t vong. Vì v y, không bao gi nư c súc mi ng trong t m v i tr em. ã có nhi u khuy n cáo r ng, n ng ch t c n cao có trong nư c súc mi ng cũng có liên quan n ung
  8. thư mi ng, nguy cơ càng tăng n u ngư i s d ng nghi n rư u và thu c lá. N ng c n có trong nư c súc mi ng ư c cho là cao khi c n chi m t l trên 25% (theo th tích). Các nhà s n xu t cũng ã “màu mè hoa lá” cho các lo i s n ph m c a h t o c m giác tin tư ng ngư i tiêu dùng. Ch ng h n như màu xanh da tr i làm cho ngư i ta nghĩ n s tươi mát, màu xanh lá cây thì t o cho ngư i dùng m t c m giác the c a hương v b c hà, màu thì làm cho ngư i tiêu dùng có c m giác r ng s n ph m này s có tác ng t c th i và hi u qu t i a…. Th c ch t, các lo i ph m màu trong nư c súc mi ng không có m t giá tr s c kh e nào cho răng mi ng. Trái l i, nó càng làm cho răng chúng ta nhanh chóng b ng màu. chăm sóc s c kh e răng mi ng. T t nh t là c theo cách c i n, ch i răng u n và úng cách, thư ng xuyên s d ng ch răng. Nư c súc mi ng không th thay th vi c ánh răng và ch ư c dùng
  9. m t cách h n ch trong nh ng trư ng h p “kh n c p”. N u ph i dùng, nên ch n nh ng lo i nư c súc mi ng có n ng c n th p, t t nh t là dung d ch trong su t, không “màu mè”.
Đồng bộ tài khoản