Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: fortuner

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Nước và các hiện tượng tự nhiên

Nội dung Text: Nước và các hiện tượng tự nhiên

K ho ch gi ng d y
Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên
Th i gian 4 tu n

I. M c tiêu:

1. Phát tri n nh n th c:

- Tích c c tìm tòi, khám phá các s v t, hi n tư ng xung quanh.

- Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phán oán và suy lu n v m t s hi n tư ng t
nhiên xung quanh tr .

- Nh n bi t m t s hi n tư ng th i ti t, t nhiên thay i theo mùa, th t các mùa và s
thay i các ho t ng c a cây c i, con v t và con ngư i theo mùa.

- Nh n bi t m t s nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c và các cách b o v ngu n nư c
s ch.

- Bi t so sánh lư ng nư c b ng các cách khác nhau, nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9.

- Phân bi t ngày, êm, nh n bi t hôm qua, hôm nay, ngày mai.

- Nh n bi t phân bi t ch cái g, y

2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p:

- Tr bi t tr l i các câu h i: t i sao? Như th nào? làm gì?

- Phát tri n kh năng k chuy n sáng t o, k chuy n tư ng tư ng.

- Ch ng th o lu n, trao i v i cô và b n. Bi t s d ng l i nói di n t tr n v n ý
nghĩ c a mình.

- Phát âm úng các ch y, g có trong các t v nư c và các hi n tư ng t nhiên.

3. Phát tri n th m m :

- C m nh n cái p trong thiên nhiên, trong câu chuy n, bài thơ v các hi n tư ng t
nhiên.

- Th hi n c m xúc, sáng t o qua vi c c m nh n cái p trong thiên nhiên thông qua các
ho t ng ngh thu t: c t, xé dán, n n, v và các ho t ng âm nh c.

- Hát úng giai i u và l i bài hát, bi t sáng t o các v n ng theo các giai i u.

4. Phát tri n th ch t:
- Bi t s d ng các trang ph c phù h p v i th i ti t b o v s c kh e.

- Hình thành thói quen v sinh trong ăn u ng và phòng b nh.

- Nh n bi t và tránh nhưng nơi nguy hi m i v i tr .

- Phát tri n h cơ tay, chân, b ng thông qua các ho t ng: ném trúng ích th ng ng,
bóng chuy n qua u, qua chân.

- Ý th c th c hi n úng k lu t.

5. Phát tri n tình c m – xã h i:

- Có ý th c ti t ki m nư c s ch, ý th c b o v ngu n nư c và môi trư ng.

- Có thói quen th c hi n các ho t ng lao ng t ph c v .

- Có ý th c l ch s trong giao ti p v i m i ngư i xung quanh.

II. N i Dung:
Nư c
- Ngu n nư c trong t nhiên và các
ngu n nư c s ch dùng trong sinh ho t.
- M t s tr ng thái c a nư c.
- Vòng tu n hoàn c a nư c.
- L i ích c a nư c i v i i s ng con
ngư i, con v t, cây c i.
- Nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c
và b o v ngu n nư c s ch.
Nư c
Các hi n tư ng t nhiên
Các hi n tư ng t nhiên
- Th t các mùa trong năm
- nh hư ng c a th i ti t n s thay i sinh ho t,
ho t ng c a con ngư i, cây c i, con v t.v..v...
- M t tr i, m t trăng. S thay i tu n hoàn ngày và
êm.
- M t s hi n tư ng th i ti t: mưa, n ng, gió bão,
sương mù.v.v..
- S thay i th i ti t theo mùa và cách phòng tránh
các b nh theo mùa.
-
III. M ng ho t ng:
Phát tri n nh n th c: Phát tri n th m m :
- ong lư ng nư c b ng các ơn v *TH: V các hi n tư ng t nhiên,v
o. theo ý thích.
- Nh n bi t các ngày trong tu n * Âm nh c : Cho tôi i làm mưa v i,
- Nh n bi t, tách g p trong ph m vi 9 Tr i n ng, tr i mưa, cháu v ông m t
- Ích l i và tác h i c a nư c, không tr i.
khí xung quanh bé, bé bi t gì v mùa T/C :Ai nhanh nh t, hát theo hình nh b c
hè. tranh.
Phát tri n th ch t:
*H V : Ném trúng ích th ng
ng, Chuy n bóng qua u và
Nư c qua chân.
Và - T/C: Chơi chi chi chành chành,
l n c u vòng, ...
Các hi n tư ng *H NT : Chơi cư p c , Nh y
t nhiên dây,r ng r n, b t m t b t dê,...
Phát tri n ngôn ng :
K/chuy n sáng t o, c chuy n
cho tr nghe.
Phát tri n T/c m XH:
-Chuy n : Gi t nư c tý xíu, ngày - Có ý th c ti t ki m nư c s ch, b o
và êm. v ngu n nư c s ch và môi trư ng s ng
- c các câu v các hi n tư ng -Có thói quen th c hi n ư c m t s
t nhiên. công vi c t ph c v phù h p v i tr .
-Chăm sóc cây c i, b o v c nh quan
thiên nhiên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản