ÔN CUỐI HỌC KÌ I

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
82
lượt xem
6
download

ÔN CUỐI HỌC KÌ I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiểm tra lấy kiểm kĩ năng đọc thành tiếng cho HS. - Biết lập bảng thống kể liên quan đến nội dung các bài tập đọc chủ điểm Vì hạnh phúc con người. - Biết nói về cái hay của những câu thơ thuộc chủ điểm mà em thích để nhận được sự tán thưởng của người nghe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN CUỐI HỌC KÌ I

 1. ÔN CU I H C KÌ I Ti t 2 I. M c tiêu, nhi m v : - Ki m tra l y ki m kĩ năng c thành ti ng cho HS. - Bi t l p b ng th ng k liên quan n n i dung các bài t p c ch i m Vì h nh phúc con ngư i. - Bi t nói v cái hay c a nh ng câu thơ thu c ch i m mà em thích nh n ư c s tán thư ng c a ngư i nghe. II. dùng d y h c: - 5, 6 t gi y kh to + bút d các nhóm HS làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’)
 2. 2. Ki m tra T p c: (16’) - S HS ki m tra: 1/3 s HS trong l p + nh ng HS ki m tra ti t trư c chưa t. 3. L p b ng th ng kê: (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. GV phát gi y + bút d cho các - Các nhóm th ng nhóm. kê các bài T trong ch i m Vì h nh phúc con ngư i. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 4. Trình bày ý ki n: (8’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c.
 3. - Cho HS làm bài + phát bi u ý ki n. - GV nh n xét, khen nh ng HS lí gi i hay, thuy t ph c. 5. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i vào v BT 2. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 4. ÔN CU I H C KÌ I Ti t 3 I. M c tiêu, nhi m v : - Ki m tra l y i m kĩ năng c thành ti ng c a HS trong l p. - L p ư c b ng t ng k t v n t v môi trư ng. II. dùng d y h c: - M t vài t gi y kh to, băng dính, bút d các nhóm làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’) 2. Ki m tra T : (16’) - S lư ng ki m tra: T t c HS chưa có i m T .
 5. 3. L p b ng t ng k t: - Cho HS c yêu c u c a BT. - Cho HS làm bài. GV phát gi y, bút d , băng dính - Các nhóm làm bài cho các nhóm làm vi c. vào gi y. - Cho HS trình bày bài làm. - i di n các nhóm lên dán bài làm trên b ng. - GV nh n xét, ch t l i. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh BT 2. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................
 6. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 7. ÔN CU I H C KÌ I Ti t 4 I. M c tiêu, nhi m v : - Ki m tra l y i m kĩ năng h c thu c lòng c a HS trong l p. - Nghe- vi t úng chính t , trình bày úng bài Ch Ta-sken. II. dùng d y h c: - V bài t p Ti ng Vi t (ho c v Chính t ) (n u có). - V h c sinh (n u chưa có v BT). III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Ki m tra h c thu c lòng:
 8. - S lư ng ki m tra: 1/3 t ng s HS trong l p. 3. Chính t : a) Hư ng d n chính t . - GV c m t lư t bài chính t . - GV nói v n i dung bài chính t . b) Cho HS vi t chính t . c) Ch m, ch a bài. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u nh ng HS ki m tra chưa t v nhà ti p t c HTL.
 9. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 10. ÔN CU I H C KÌ I Ti t 5 I. M c tiêu, nhi m v : - Ti p t c ki m tra l y i m HTL c a HS trong l p. - Bi t làm m t bài văn vi t thư có b c c 3 ph n ch t ch , bi t cách trình bày m t lá thư, cách xưng hô trong thư, xác nh ư c n i dung chính mà yêu c u. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi ph n G i ý trong SGK. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Ki m tra HTL: (16’) 3. Làm văn: (18-19’)
 11. - GV vi t lên b ng. - GV nh c l i yêu câu c a bài và lưu ý các em v nh ng t ng quan tr ng c a bài. - Cho HS làm bài. - GV thu bài. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà c trư c bài thơ Chi u biên gi i. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 12. ÔN CU I H C KÌ I Ti t 6 I. M c tiêu, nhi m v : - Ki m tra T p c- HTL. - Ôn luy n t ng h p chu n b cho bài ki m tra cu i năm. II. dùng d y h c: - Bút d , băng dinh, 1 s t gi y kh to ã phô tô bài t p cho HS làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Ki m tra: (16’) 3. Làm văn: (17-18’)
 13. a) Hư ng d n HS - Cho HS c bài thơ. - HS c yêu c u + bài thơ Chi u biên gi i. b) Cho HS tr l i câu h i. 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh và vi t l i vào v câu văn miêu t hình nh mà câu thơ Lúa lư n b c thang mây g i ra. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 14. Ti t 7 BÀI LUY N T P I. M c tiêu, nhi m v : - c- hi u bài văn miêu t dòng sông, cánh bu m.. - Bi t làm bài t p l a ch n câu tr l i úng. Bi t t tên cho bài văn, bi t tìm t ng nghĩa, trái nghĩa, quan h t … II. dùng d y h c: - B ng ph ghi các bài t p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. c th m. (4’) - Cho c l p c bài văn.
 15. 3. Ch n câu tr l i úng. (29-30’) a) Hư ng d n HS làm câu 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm vi c. GV ưa b ng ph ã ghi s n - HS ánh d u nhân (X) BT lên. vào ô mình ch n. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm câu 2, 3, .., 10 4. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà c l i bài văn, xem l i các BT ã làm . Rút kinh nghi m :
 16. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
 17. Ti t 8 BÀI LUY N T P I. M c tiêu, nhi m v : - N m v ng ư c bài văn t ngư i thông qua m t bài làm c th t m t ngư i thân ang làm vi c. - Bi t trình bày m t bài văn t ngư i. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi dàn ý bài văn t ngư i. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Làm bài. (33-35’) a) Hư ng d n chung.
 18. - GV ghi bài lên b ng. - GV ưa b ng ph ã ghi dàn ý bài văn t ngư i lên. b) Cho HS làm bài. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà vi t l i bài văn v VBT. Rút kinh nghi m : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản