Ôn Tập Bài Hát: Múa Vui (Nhạc và lời :Lưu Hữu Phước)

Chia sẻ: toyotayaris

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phứơc viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Múa Vui (Nhạc và lời :Lưu Hữu Phước)

Tiết 7:

Ôn Tập Bài Hát: Múa Vui

(Nhạc và lời :Lưu Hữu Phước)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phứơc viết.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Múa Vui

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.
nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài
- HS nhận xét.
hát do ai viết?

- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời:
- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Múa Vui
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát. + Lời của Nhạc
sĩ:
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

Lưu Hữu Phước
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
bài . - HS nhận xét

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS chú ý.
của bài
-HS ghi nhớ.
- Giáo viên nhận xét:

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Tiết 8:

Ôn Tập Ba Bài Hát: - Thật Là Hay

- Xoè Hoa

- Múa Vui

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của ba bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Thật La Hay

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.
nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài
- HS nhận xét.
hát do ai viết?

- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời:
- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Thật Là
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
Hay
điệu của bài hát.

+ Lời của Nhạc
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Xoè Hoa
sĩ:
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới
Hoàng Lân
nhiều hình thức.

- HS nhận xét
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét: - HS thực hiện.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca Dân + Hát đồng thanh
Tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
+ Hát theo dãy
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên nhận xét:
- HS nhận xét.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
- HS chú ý.
điệu của bài hát.

- HS trả lời:
* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: Múa Vui

+ Bài :Xoè Hoa.
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới
nhiều hình thức. + Dân ca Thái.

- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Lời của Nhạc
sĩ:
- Giáo viên nhận xét:

Hoàng Lân
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài
hát do ai viết? - HS nhận xét

- Cho học sinh tự nhận xét: - HS thực hiện.

- Giáo viên nhận xét: + Hát đồng thanh

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai + Hát theo dãy
điệu của bài hát.
+ Hát cá nhân.
* Cũng cố dặn dò:
- Cho học sinh hát lại bài hát Múa Vui một lần trước khi - HS nhận xét.
kết thúc tiết học.
- HS chú ý.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
- HS trả lời:
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn. + Bài :Múa Vui

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. + Lời của Nhạc
sĩ:

Lưu Hữu Phước

- HS nhận xét

- HS thực hiện.

- HS chú ý.

-HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản