ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Chia sẻ: caocaogiay

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng. Động học là một phần của cơ học: A. Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra chuyển động của vật. B. Chỉ nghiên cứu sự ch/động của các vật mà không chú ý đến các nguyên nhân gây ra các chuyển động này. C. Nghiên cứu về tính chất của chuyển động và nguyên nhân gây ra nó. D. Cả A, B, C đều sai. Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có: A. Quỹ đạo là đường thẳng. B. Vectơ vận tốc không đổi...

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng . Động học là một phần của cơ học:

A. Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra chuyển động của vật.

B. Ch ỉ nghiên cứu sự ch/đ ộng của các vật m à không chú ý đến các nguyên nhân gây ra các chuyển
động này.

C. Nghiên cứu về tính chất của chuyển động và nguyên nhân gây ra nó.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có:

A. Qu ỹ đạo là đường thẳng.

B. Vectơ vận tốc không đổi theo thời gian và luôn vuông góc với qu ỹ đạo chuyển động của vật.

C. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.

D. Gia tốc luôn bằng không.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng . Một vật chuyển động trên trục tọa độ Ox. Ở thời điểm t1 vật có tọa độ

x1 = 7 m và ở thời điểm t2 tọa độ của vật là x2 = 4m.

A. Độ dời của vật là x = 3m B. Độ dời của vật là x = – 3m

C. Vật chuyển động theo chiều d ương qu ỹ đạo

D. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó là s = 11m

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng : Trong chuyển động thẳng đều của một vật:

A. Vận tốc trung bình bao giờ cũng lớn hơn vận tốc tức thời

B. Vận tốc trung bình bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc tức thời

C. Vận tốc trung bình bao giờ cũng bằng vận tốc tức thời

D. Không có cơ sở để kết luận.
Câu 5: Chọn câu trả lời đ úng: Một xe đạp chuyển động thẳng đều trên một quãng đường dài 12,1
km h ết 0,5 giờ. Vận tốc của xe đạp là:

A. 25,2km/h B. 90,72m/s C. 7m/s D. 400m/ phút

Câu 6: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

A. Qu ỹ đạo là đường thẳng

B. Vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số và luôn hướng cùng phương, cùng chiều với
chuyển động của vật.

C. Quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.

D. Vectơ v/tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo ch /động và có độ lớn tăng theo hàm b ậc nhất đối với thời
gian.

Câu 7: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có:

A. Qu ỹ đạo là đường thẳng.

B. Vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số và luôn hướng cùng phương, cùng chiều với vectơ
vận tốc của vật.

C. Quãng đường đi được của vật là hàm bậc hai đối với thời gian vật đi.

D. Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo ch /động và có độ lớn giảm theo hàm bậc nhất đối với
thời gian.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng : Một ch iếc xe lửa chuyển động trên đo ạn đường thẳng qua điểm A với
vận tốc 20m/s, gia tốc 2m/s2. Tại B cách A 125m vận tốc xe là:

A. 10m/s B. 20m/s C. 30m/s D. 40m/s

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng : Trong công thức của chuyển động thẳng chậm dần đều: v = v0 + at.

A. v luôn dương B. a luôn dương C. a luôn cùng dấu với v D. a luôn ngư ợc dấu với v

Câu 10 : Ch ọn câu trả lời đúng: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì tăng tốc, sau 5s
thì đạt đ ược vận tốc 50,4km/h. Gia tốc trung bình của ôtô là:

A. 1,2m/s2 B. 1,4m/s2 C. 1,6m/s2 D. Một giá trị khác
Câu 11: Chọn câu trả lời đúng : Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì xuống dốc
chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc
43,2km/h. Chiều dài dốc là:

D. Một gia trị khác
A. 6m B. 36m C. 108m

Câu 12: Chọn câu trả lời đ úng: Phương trình chuyển động của một vật có dạng: x = 3 – 4 t + 2t2
(m;s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

A. v = 2(t – 2) (m/s) B. v = 4(t – 1) (m/s) C. v = 2 (t – 1) (m/s) D. v = 2(t + 2)
(m/s)

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng: Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đư ờng s1
= 12m và s2 = 32m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của
vật là:

A. 2m/s2 B. 2,5m/s2 C. 5m/s2 D. 10m/s2

Câu 14: Chọn câu trả lời đ úng. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v0 = 0. Trong giây
thứ nhất vật đi được quãng đường l1 = 3m; Trong giây thứ hai vật đi đư ợc quãng đường l2 bằng:

A. 3m B. 6m C. 9m D. 12m

Câu 15: Chọn câu trả lời đ úng: Một trái banh được ném thẳng đứng. Đại lượng nào sau đây không
thay đổi:

A. Độ dời B. Động năng C. Gia tốc D. Vận tốc.

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng: Một trái banh đ ược ném từ mặt đất thẳng đứng với vận tốc 20m/s.
Th ời gian từ lúc ném trái banh tới lúc chạm đất:

A. 1s B. 2s C. 3s D. 4s

Câu 17 : Chọn câu trả lời sai: Chuyển động rơi tự do.

A. Có phương của chuyển động là phương th ẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. Là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = g = gia tốc rơi tự do (gia tốc trọng trường) và
vận tốc đầu v0 > 0.

C. Công thức tính vận tốc ở thời điểm t là v = gt.
2
vcd
D. Công thức tính quãng đường h đi được trong thời gian t là h  . Trong đó vcđ = vận tốc của vật chuyển
2g
động lúc chạm đất.

Câu 18: Ch ọn câu trả lời đúng: Th ả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đ á rơi trong 0,5s. Nếu
thả hòn đá từ độ cao h’ xuống đất mất 1,5s th ì h’ b ằng:

D. Một đáp số khác
A. 3h B. 6h C. 9h

Câu 19: Chọn câu trả lời đúng : Một vật rơi tự do từ một độ cao h. Biết rằng trong giây cuối cùng
vật rơi được quãng đường 15m. Thời gian rơi của vật là: (Lấy g = 10m/s2)

A. 1s B. 1,5s C. 2s D. 2,5s

Câu 20 : Chọn câu trả lời đúng. Hai vật có khối lượng m 1 >m2 rơi tự do tại cùng một địa điểm:

A. Vận tốc chạm đất v1 > v2 B. Vận tốc chạm đất v1 < v2

C. Vận tốc chạm đất v1 = v2 D. Không có cơ sở để kết luận.

Trong đó v1, v2 tương ứng là vận tốc chạm đất của vật thứ nhất và vật thứ hai. Bỏ qua sức cản của
không khí.

Câu 21 : Chọn câu trả lời đúng: Vận tốc dài của chuyển động tròn đều:

A. Có phương luôn vuông góc với đường tròn quỹ đạo tại điểm đang xét.

B. Có độ lớn v tính bởi công thức v = v0 + at

C. Có độ lớn là một hằng số

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 22: Chọn câu trả lời đúng : Một ôtô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h bỗng tăng ga
chuyển động nhanh dần đều. Biết rằng sau khi ch ạy được qu ãng đường 625m thì ô tô đạt vận tốc
54km/h. Gia tốc của xe.

A. 1mm/s2 B. 1cm/s2 C. 0,1m/s2 D. 1m/s2

Câu 23 : Chọn câu phát biểu sai: Trong các chuyển động tròn đều có cùng chu kì:

A. Chuyển động n ào có bán kính qu ỹ đạo lớn h ơn thì có độ lớn vận tốc dài lớn h ơn.
B. Chuyển động n ào có bán kính nhỏ h ơn thì có độ lớn vận tốc dài nhỏ hơn.

C. Chuyển động n ào có bán kính qu ỹ đạo lớn hơn thì có gia tốc lớn hơn.

D. Chuyển động n ào có bán kính qu ỹ đạo lớn h ơn thì có tần số góc lớn h ơn.

Câu 24 : Chọn câu trả lời sai: Chuyển động của các vật dưới đây là chuyển động tròn đ ều:

A. Chuyển động của một đầu kim đồng hồ khi đồng hồ đang hoạt động.

B. Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục bánh xe đạp khi xe đang chuyển động đều.

C. Chuyển động của cánh quạt trần khi quạt đang hoạt động ở một tốc độ xác định.

D. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều.

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng: Gia tốc của chuyển động tròn đ ều.

A. Là một đại lượng vectơ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.

B. Là một đại lượng vectơ luôn hướng về tâm quỹ đạo chuyển động.

C. Là một đại lượng vectơ luôn cùng phương, chiều với vectơ vận tốc dài.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 26: Chọn câu trả lời đúng: Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng tọa độ Oxy có phương
trình chuyển động: x = 4sin2t (m); Qu ỹ đạo chuyển động của nó là:
y = 4 cos2t (m).

A. Đường thẳng B. Đường tròn C. đường Parabol D.đường Hyperbol
ĐÁP ÁN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


B B B C C C B C D C C B C
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


C C D B C C C C C D D B B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản