Ôn tập chương III (Đại số và giải tích 11 nâng cao)

Chia sẻ: abcdef_43

Nắm được các kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và mạch kiến thức của cả chương. Hiểu và vận dụng được các định nghĩa, tính chất, định lý và công thức trong chương. 2. Về kỹ năng: Biết cách chứng minh một mệnh đề bằng phương pháp quy nạp. Biết các cách cho một dãy số; xác định tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số. Biết cách xác định các yếu tố còn lại của cấp số cộng (cấp số nhân) khi biết một số yếu tố xác định cấp số đó, như: u1, d (q), un,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ôn tập chương III (Đại số và giải tích 11 nâng cao)

Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu


Bài soạn: Ôn tập chương III

(Đại số và giải tích 11 nâng cao)

Tiết: 57+58

A. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Nắm được các kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và
-
mạch kiến thức của cả chương.

Hiểu và vận dụng được các định nghĩa, tính chất, định lý và công
-
thức trong chương.

2. Về kỹ năng:

Biết cách chứng minh một mệnh đề bằng phương pháp quy nạp.
-

Biết các cách cho một dãy số; xác định tính tăng, giảm và bị chặn
-
của dãy số.

Biết cách xác định các yếu tố còn lại của cấp số cộng (cấp số
-
nhân) khi biết một số yếu tố xác định cấp số đó, như: u1, d (q), un, n, Sn.

3. Về tư duy và thái độ:

Biết khái quát hoá, đặc biệt hoá, tương tự. Biết quy lạ thành quen.
-

Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi.
-
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

GV: Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm, các slide, computer và
-
projecter.

HS: Ôn tập và làm bài tập trước ở nhà (ôn tập lại các kiến thức
-
của chương và làm các bài tập phần ôn tập chương).

C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng PP gợi mở vấn đề, vấn đáp, đan xem hoạt động nhóm.
-

D. TIẾT TRÌNH BÀI HỌC:


NỘI DUNG TRÌNH CHIẾU TH
HĐ HS HĐ GV
ỜI
GI
AN
Bảng 1: PHƯƠNG PHÁP CM QUY NẠP 10
HĐ1: PP
CM QUY TOÁN HOC PH
- Nhắc
NẠP ÚT
lại các Bài toán: Cho p là một số nguyên dương. Hãy
bước c/m mệnh đề A(n) đúng với mọi n  p.
QNTH
Chứng minh quy nap:
-Cho HS
nhắc lại
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

Bước 1: CM A(n) đúng khi n=p
PPQNTH

Bước 2: Giả sử A(n) đúng với n  k (với k  p)
-Trình
chiếu để
Ta cần CM A(n) đúng với n=k+1
HS nhìn
lại tổng
thể
Bảng 2: BÀI TẬP MINH HOẠ PPCM QUY
NẠP TH
-Trao
đổi
nhóm về
Bài 44:
bài tập
44 và 45 -Tổ chức n(n 2  1)(3n  2)
CMR 1.22+2.32+…+(n-1).n2 = ,
12
cho các
-Cử đại
n  2 (1)
nhóm trao
diện trả
đổi hai bài
Giải:
lời câu
tập 44 và
hỏi khi
Bước 1: Với n=2, ta có: VT(1)=1.22=4;
45 bằng
GV yêu
các câu VP(1)=4 suy ra (1) đúng
cầu và
hỏi:
nêu câu Bước 2: Giả sử (1) đúng với n=k (k  2), tức là
hỏi thắc +Mệnh đề ta có:
mắc cho A(n) và số
k (k 2  1)(3k  2)
1.22+2.32+…+(k-1).k2 =
các p trong
12
từng bài
nhóm
Ta cần CM (1) cũng đúng n=k+1, tức là:
tập là gì?
khác và
cho GV
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

1.22+2.32+…+(k-1).k2 +k.(k+1)2 =
+Giả thiết
cùng
 
(k  1) (k  1) 2  1 3(k  1)  2
trao đổi quy nạp ở
(1’)
12
mỗi bài là
gì?
Thật vậy:

-Trình k (k  1)(k _  2)(3k  5)
VT(1’)= ;
chiếu để 12
k (k  1)(k  2)(3k  5)
HS nhìn VP(1’)=
12
lại tổng
thể Vậy VT(1’)=VP(1’).
Bài 45: Cho dãy số (un) xác định bởi:
u n 1  1
u1=2, un= , n  2
2


2 n 1  1
CMR: un= , n  1 (2)
2 n1


Giải: Bước 1: Với n=1, từ (2) suy ra: u1=2
(đúng với giả thiết)

Bước 2: Giả sử (2) đúng với n=k (k  1), tức là
2 k 1  1
ta có: uk=
2 k 1


Ta cần CM (2) cũng đúng với n=k+1, tức là
2k  1
uk+1=
2k
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

Thật vậy: Từ giả thiết ta có
HĐ2: ÔN
TẬP VỀ
2 k 1  1
1
DS 2k  1
uk  1 2 k 1 = k (đpcm)
uk+1= =
2
2 2
-Các
nhóm
trao đổi -Nói rõ
vấn đề cần Bảng 3: ÔN TẬP VỀ DÃY SỐ
để đưa
ra làm trong
Bài toán: Hoàn thành bảng sau:
phương hoạt động
án trả này và
lời phân công
các nhóm Cách SHTQ Là DS Là Là DS
-Theo
thực hiện của dãy tăng bị chặn
cho DS
dõi và
số đó giảm
DS
nhận xét -Định
phương hướng HS
Cho
án trả tìm các
bằng
lời của DS có đủ
CT
các yếu tố
các
nhóm trong
bảng
khác Cho
bằng
PP mô
tả
-Từng HĐ3: ÔN
nhóm TẬP
trao đổi CSC, Cho
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

và phác CSN bằng
thảo sự PP
so sánh truy
lên giấy hồi
-Yêu cầu
và cử HS so
đại diện sánh lại
trả lời các kiến
thức về
CSC và
CSN trên
các
phương
diện ĐN,
số hạng
TQ, TC
Bảng 4: ÔN TẬP VỀ CSC, CSN
và tổng n
số hạng
-Từng đầu tiên
nhóm
CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN
trao đổi
thực -Tổ chức
1. ĐN: Dãy số (un) 1. ĐN: Dãy số (un) là
hiện yêu cho HS
là CSC nếu: CSN nếu:
cầu của làm các
GV bài tập 47, un+1=un+d; n  1 un+1=un.q; n  1
48, 49
-Cử đại q: Công bội
d: Công sai
dưới dạng
diện trả
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

lời và các câu 2. Số hạng tổng 2. Số hạng tổng quát:
nhận xét hỏi sau: quát:
un=u1.qn-1; n  2
câu trả
+nhân ra un=u1+(n-1)d;
lời của 3. Tính chất CSN:
các CSC
nhóm n2
và CSN? u k2  u k 1 .u k 1 ; k  2
khác.
3. Tính chất CSC:
+Tìm số
Hay:
hạng tổng u k 1  u k 1
uk  ;k  2
2
quát? u k  u k 1 .u k 1 ; k  2

4. Tổng của n số
+Tính 4. Tổng của n số hạng
hạng đầu tiên:
tổng n số đầu tiên:
hạng đầu
Sn=u1+u2+….+un Sn=u1+u2+….+un
tiên?
(u1  u n )n
u1 (q n  1)
Sn  15
Sn  ; (q  1)
2
q 1
PH
2u1  (n  1)d n ÚT
Sn 
2
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu
15
PH
ÚT
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu
HOẠT ĐỘNG 4: Củng cố kiến thức và bài tập về nhà:
Củng cố kiến thức: Qua bài học các em cần nắm được
1.
Về kiến thức: Hiểu được mạch kiến thức trong chương
a.
Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu

Về kỹ năng:
b.

Biết CM mệnh đề lien quan đến sô tự nhiên băng PPQN.
-

Biết cách cho DS; biết xác định tính tăng, giảm, bị chặn của DS.
-

Biết cách tìm các yếu tố còn lại khi cho biết một số yếu tố xác
-
định của một CSC, CSN.
Về thái độ và tư duy:
c.

Biết khái quát hoá, đặc biệt hoá, tượng tự hoá và biết quy là về
-
quen.

Tích cực hoạt động trong học tập.
-
2. Bài tập về nhà: Làm các bài tập tù 50 đến 57 trong SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản