Ôn tập đồng phân lập thể hóa 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
174
lượt xem
48
download

Ôn tập đồng phân lập thể hóa 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Ôn tập đồng phân lập thể hóa 2010" nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập đồng phân lập thể hóa 2010

  1. stereoisomerism NG PHÂN L P TH (The Young Vietnamese Chemistry Specialists) Các ng phân l p th có công th c hóa h c gi ng nhau và các nguyên t liên k t v i nhau theo cùng th t , nh ng s s p x p các nguyên t trong không gian thì khác nhau, làm cho chúng không th t ch ng khít lên nhau c(non-superimposable) nên không th l y ng phân này ch ng khít lên trên ng phân kia c, c ng gi ng nh không th l y bàn tay trái ch ng lên phía trên bàn tay ph i c. Có hai lo i ng phân l p th ; ó là ng phân hình h c và ng phân quang h c. ng phân hình h c Có ng phân hình h c là b i vì s quay c a các nhóm th xung quanh liên k t C=C các ng phân c t tên là cis và trans tùy vào các nhóm th là cùng phía hay khác phía Ví d 1: trans-But-2-en Cis-But-2-en m ch y=-106ºC m ch y=-139ºC Hf = -10.1kJ/mol Hf = -5.7kJ/mol (entanpi) (entanpi) Chú ý r ng m ch y cao h n c a ng phân trans có ngh a là phân t có b m t r ng n và k t qu là l c Van De Waals c ng l n h n. Entanpi hình thành c a ng phân cis nh h n có ngh a là ng phân cis kém b n h n ng phân trans. Tính không b n c a ng phân cis là do l c y x y ra gi a hai nhóm CH3. Ví d 2: cis -1,3-Diclorocyclopentan trans -1,3-Diclorocyclopentan ng phân hình h c có th nh h ng n các ph n ng hóa h c c a các ng phân, ví nh :cis-But-2-en dioic axít thì d b hydrat hóa h n là trans-But-2-en dioic axít b i vì 2 nhóm –OH n m c nh nhau trong ng phân cis. ng phân l p th Trang 1
  2. stereoisomerism D cis-But-2-en dioic axít Khó trans-But-2-en dioic axít ng phân quang h c ng phân quang h c là nh ng nh g ng không th ch ng khít lên nhau c và c mô t nh là các hình nh không i x ng(chiral). Các phân t không i x ng ch a 4 nhóm khác nhau liên k t v i m t nguyên t Carbon: ng Ví d : 2-metylbutan-1-ol có ch a m t h n h p 1:1 c a hai ng phân quang h c: (-)-2-metylbutan-1-ol (+)-2-metylbutan-1-ol Dung d ch c a các ng phân quang h c là nh ng ch t quang ho t chúng làm quay m t ph ng c a ánh sáng phân c c. Ánh sáng phân c c là ánh sáng sóng c a nó ch dao ng trong m t m t ph ng. ng phân l p th Trang 2
  3. stereoisomerism (-)-2-metylbutan-1-ol làm quay m t ph ng c a ánh sáng phân c c sang trái m t góc 5.9º (+)-2-metylbutan-1-ol làm quay m t ph ng c a ánh sáng phân c c sang ph i m t góc 5.9º t ph ng t ph ng a ánh sáng a ánh sáng phân c c phân c c t h n h p 1:1 c a 2 ng phân quang h c thì không làm nh h ng gì n m t ph ng phân c c c a ánh sáng phân c c h n h p c a hai ng phân quang h c không quang ho t. Các ng phân quang h c có tính ch t hóa h c và tính ch t v t lý gi ng nhau ngo i tr khi chúng b tác ng b i phân t không i x ng khác nh enzyme ch ng h n . ng phân l p th Trang 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản