Ôn tập hiệu điện thế

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
14
download

Ôn tập hiệu điện thế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập hiệu điện thế Tài liệu sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung ôn tập được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập hiệu điện thế

  1. Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 7 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan HIEÄU ÑIEÄN THEÁ - YÙ nghóa cuûa soá ghi 1,5V treân voû pin laø gì ? Duøng voân keá ñeå ño ôû hai ñaàu boùng ñeøn ñang saùng, ta bieát ñöôïc ñieàu gì ? 125
  2. Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 7 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: Hieääu ñieän theá xuaát hieän ôû : A- Hai ñaàu cuûa bình aéc-quy. B- Hai ñaàu ñi-na-moâ ñöùng yeân. C- ÔÛ moät ñaàu cuûa vieân pin. D- Hai ñieåm baát kì treân daây daãn khoâng coù doøng ñieän ñi qua. Caâu 2: Ñeå ño hieäu ñieän theá, ngöôøi ta duøng : A- Voân keá. B- Ñoàng hoà ña naêng. C- Dao ñoäng kí. D- Taát caû caùc duïng cuï treân. Caâu 3: Ñeå ño hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu moät thieát bò ñieän naøo ñoù, ta maéc voân keá : A- Vaøo hai ñaàu cuûa thieát bò. B- Noái tieáp vôùi thieát bò. C- Beân trong thieát bò. D- Caùc caùch A vaø B ñeàu ñöôïc. Caâu 4: Caùch maéc voân keá naøo sau ñaây laø ñuùng ? A- 1, 2 vaø 3 B- 1 vaø 4 C- 2 vaø 3 D- Taát caû caùc maïch treân. Caâu 5: Trong maïch ñieän sau ñaây, voân keá cho ta bieát : A- Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu nguoàn ñieän. B- Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu boùng ñeøn. C- Hieäu ñieän theá ôû hai ñieåm 1 vaø 2. D- Caùc caâu A, B, C ñeàu ñuùng. 126
  3. Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 7 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 6: Kim chæ cuûa voân keá laàn löôït ôû caùc vò trí 1, 2, 3, 4. Haõy tìm giaù trò cuûa hieäu ñieän theá neáu öùng vôùi caùc thang ño : A- 250 V B- 500 V C- 50 mV Caâu 7: Em haõy tìm moái töông quan giöõa hai hình sau : Caâu 8: Boùng ñeøn trong maïch ñieän sau ñaây khoâng saùng. Duøng voân keá ño hieäu ñieän theá giöõa caùc ñieåm vaø ñöôïc keát quaû sau : Ñieåm A–B B–C C–D D–A Keát quaû (V) 0 3 3 0 Maïch bò hö choã naøo ? 127
  4. Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 7 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan - Giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän coù hieäu ñieän theá. Ñôn vò cuûa hieäu ñieän theá laø voân (V). - Soá voân ghi treân moãi nguoàn laø giaù trò cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän ñoù khi chöa maéc vaøo maïch. - Moãi moät thieát bò ñieän hoaït ñoäng vôùi moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh. Treân hay döôùi giaù trò naøy ñeàu laøm cho thieát bò hoaït ñoäng khoâng oån ñònh. Moät vaøi giaù trò cuûa hieäu ñieän theá - Giöõa caùc ñaùm maây, tröôùc luùc coù seùt : vaøi trieäu voân. - Ñöôøng daây cao theá Baéc – Nam : 500.000 voân - Taøu hoûa chaïy ñieän : 2.500 voân. - Heä thoáng ñieän ôû caùc traïm bôm thuûy lôïi : 380 voân. - Ñieän nhaø: 220 voân. - AÉc quy xe oâtoâ, xe hai baùnh : 12 voân. - Pin: 1,5 voân, 9 voân. Hoaø nöôùc chanh vaøo nöôùc. Caém hai thanh keõm vaø ñoàng vaøo moät li nöôùc chanh, maéc voân keá vaøo hai ñaàu coøn laïi cuûa thanh keõm vaø ñoàng, voân keá chæ moät giaù trò naøo ñoù. Pha theâm nöôùc chanh, haõy nhaän xeùt soá chæ cuûa voân keá. Coù theå thay nöôùc chanh baèng giaám . 128
  5. Baøi taäp cô baûn vaø naâng cao Vaät lyù 7 Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 1: A ; Caâu 2: D ; Caâu 3: A ; Caâu 4: C ; Caâu 5: D Caâu 6: Thang ño Kim 1 Kim 2 Kim 3 Kim 4 250 V 50 V 130 V 180 V 225 V 500 V 100 V 260 V 360 V 450 V 50 mV 10 mV 26 mV 36 mV 45 mV Caâu 7: Nöôùc töø treân cao chaûy xuoáng. Ñeå duy trì doøng nöôùc lieân tuïc, phaûi coù nguoàn nöôùc, töùc laø phaûi laøm theá naøo ñeå coù nöôùc treân cao. EÂlectroân ñi töø cöïc aâm cuûa nguoàn ñieän (nôi coù nhieàu eâlectroân) sang cöïc ñöông (nôi thieáu eâlectroân). Muoán coù doøng ñieän chaïy lieân tuïc, phaûi luoân coù moät cöïc thöøa eâlectroân vaø moät cöïc thieáu eâlectroân. Trongvieân pin, caùc löïc hoaù hoïc laøm coâng vieäc: taûi caùc eâlectroân töø cöïc döông sang cöïc aâm. Caâu 8: Choã ngaét ñieän bò hö. Thay ngaét ñieän khaùc. 129

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản