Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -9

Chia sẻ: | Ngày: pdf 5 p | 357

0
840
views

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -9 LESSON 9: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) IMPERATIVES sau đây là bản tóm tắt lý thuyết tiếng anh và bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao , nhằm giúp các bạn có thể tự mình ôn tập và củng cố thêm về nền tảng kiến thức môn Anh văn , tự tin đạt kết quả tốt trong kỳ thi ngoại ngữ .

ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -9
Nội dung Text

  1. ôn tập ngữ pháp cơ bản Tiếng Anh -9 LESSON 9: REPORTED SPEECH (INDIRECT SPEECH) IMPERATIVES 1. Đổi các động từ giới thiệu sang : “asked, told, ordered, advised…….”. 2. – Nếu là câu ra lệnh khẳng định _ Thêm to vào trước động từ. Ex: He said to me “Give your toys to her, please!” _ He asked me to give my toys to her. – Nếu là câu ra lệnh phủ định _ Thêm not to vào trước động từ. Ex: He said to me “Don’t open this book now.” _ He asked me not to open that book then. 3. Khi đổi câu ra lệnh (Imperatives) sang gián tiếp, ta đổi HAI yếu tố là ngôi và trạng từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn. a. Ngôi: - Đổi ngôi thứ nhất phù hợp với chủ từ trong mệnh đề chính. - Đổi ngôi thứ hai phù hợp với túc từ trong mệnh đề chính. - Ngôi thứ 3 không đổi Ex: He said to me “Give your toys to her, please!” _ He asked me to give my toys to her. c. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn: Direct Speech Reported Speech 1. today/tonight 2. now 3. tomorrow
  2. 4. next week 5. this 6. these 7. here 1. that day/ that night 2. then 3. the following day 4. the following week 5 that 7. those 8. there Ex: He said to me “Don’t open this book now.” _ He asked me not to open that book then. S + asked + O + (not) to V…. EXERCISES (REPORTED SPEECH: IMPERATIVES) Change these sentences into Reported Speech: 1. My husband said to me “Go to the movie!” _………………………………………… ……………………………….. 2. I said to him “Stay at home!” _………………………………………… ……………………………….. 3. My son said to us “Watch TV!”
  3. _………………………………………… ……………………………….. 4. My daughter said to us “Don’t laugh!” _………………………………………… ……………………………….. 5. My mother said to kids “Stop fighting!” _………………………………………… ……………………………….. 6. He said to her “Can you speak up?” _………………………………………… ……………………………….. 7. The teacher said to the children “Don’t make noise in class!:” _………………………………………… ……………………………….. 8. He told “Come at 5 o’clock!” _………………………………………… ……………………………….. 9. They ordered “Pay at one!” _………………………………………… ……………………………….. 10. The teacher said to them “Do it again!” _………………………………………… ……………………………….. 11. “Please lend me your dictionary, Quang!” said Hoa. _………………………………………… ……………………………….. 12. “Can you help me with my homework?” Minh said to his sister.
  4. _………………………………………… ……………………………….. 13. “Please repeat what you have said, Mr. Binh” Tim said. _………………………………………… ……………………………….. 14. “Don’t talk during the test” Mrs. Lan said to the students. _………………………………………… ……………………………….. 15. “Could you speak more slowly?” I asked the foreigner. _………………………………………… ……………………………….. 16. “Don’t play this video games tonight, Nam!” His brother said to him _………………………………………… ……………………………….. KEY EXERCISES (REPORTED SPEECH: IMPERATIVES) Change these sentences into Reported Speech: 1. My husband asked me to go to the…. 2. I asked him to stay at home. 3. My son asked us to watch TV. 4. My daughter asked to us not to laugh. 5. My mother asked kids to stop fighting. 6. He asked to her to speak up. 7. The teacher asked the children not to make noise in class. 8. He told me to come at 5 o’clock. 9. They ordered me to pay at one.
  5. 10. The teacher asked them to do it again. 11. Hoa asked Quang to lend her ….. 12. Minh asked his sister to help him with his homework. 13. Tim asked Mr. Binh to repeat what he had said. 14. Mrs. Lan asked the students not to talk during the test. 15. I asked the foreigner to speak more slowly. 16. Nam’s brother said to him not to play that video games that night
Đồng bộ tài khoản