Ôn tập sự nổ chất rắn lỏng khí

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
9
download

Ôn tập sự nổ chất rắn lỏng khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất lỏng là một trạng thái vật chất khá phổ biến. Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.[1] Hình dạng của chất lỏng được xác định bởi vật chứa nó nên có thể nói các hạt chất lỏng (thường là các phân tử) có thể chuyển động tự do trong khối chất lỏng, nhưng chúng tạo thành một bề mặt rõ ràng không nhất thiết phải giống với bình chứa. Không giống với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập sự nổ chất rắn lỏng khí

 1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan CHÖÔNG II 61
 2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ NÔÛ VÌ NHIEÄT CUÛA CHAÁT KHÍ - Chaát khí nôû ra khi noùng leân, co laïi khi laïnh ñi. - Caùc chaát khí khaùc nhau daõn nôû nhö nhau khi nhieät ñoä thay ñoåi. - Chaát khí nôû vì nhieät nhieàu hôn chaát loûng, chaát loûng nôû vì nhieät nhieàu hôn chaát raén. Caâu 1: Qua baûng sau ñaây, em coù nhaän xeùt gì veà söï nôû nhieät cuûa caùc chaát ? Möùc taêng theå tích cuûa 1000cm3 vaät chaát khi nhieät ñoä taêng töø 00C ñeán 500C Chaát raén Chaát loûng Chaát khí Nhoâm 3,4 cm3 Coàn 58 cm3 Khoâng khí 183 cm3 Ñoàng 2,5 cm3 EÂ-te 80 cm3 Khí OÂ-xi 183 cm3 Saét 1,8 cm3 Nöôùc 12 cm3 Khí caùc-boâ-nic 183 cm3 Caâu 2: Choïn caâu ñuùng : A- Khi nhieät ñoä giaûm, troïng löôïng rieâng khoái khí giaûm. B- Khi nhieät ñoä taêng, troïng löôïng rieâng khoái khí taêng. C- Khi nhieät ñoä taêng hoaëc giaûm, troïng löôïng rieâng khoái khí khoâng thay ñoåi. D- Khi nhieät ñoä taêng, troïng löôïng rieâng khoái khí giaûm. Caâu 3: Khi mang ñeán moät traïm söûa xe, ngöôøi thôï söûa xe laáy caây goõ vaøo baùnh xe vaø hoûi taøi xeá: “ Xe vöøa chaïy moät ñoaïn ñöôøng daøi, coù ñuùng khoâng ?”. Taøi xeá traû lôøi : “Vaâng, ñuùng theá”. Theo em döïa vaøo ñaâu maø ngöôøi thôï ñoaùn ñuùng nhö vaäy ? 70
 3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Em haõy giaûi thích hieän töôïng quan saùt ñöôïc trong thí nghieäm sau ñaây : Caâu 5: Khi söû duïng caùc bình chöùa chaát khí nhö eâte, bình ga…, ta phaûi chuù yù ñieàu gì ? Caâu 6: Taïi sao trong cuoäc soáng haøng ngaøy, ta khoâng duøng caùc loaïi nhieät keá öùng duïng söï daõn nôû cuûa chaát khí maëc daàu chaát khí daõn nôû nhieàu hôn chaát loûng vaø chaát raén ? Caâu 7: Ñoå nöôùc noùng vaøo moät bình kín roài caém vaøo moät oáng huùt. Khi nhieät ñoä taêng nöôùc daâng leân trong oáng. - Baïn A giaûi thích : Nöôùc noùng neân nôû ra daâng leân trong oáng huùt. - Baïn B giaûi thích : Lôùp khoâng khí beân trong noùng leân nôû ra roài ñaåy nöôùc leân trong oáng. Em coù yù kieán nhö theá naøo veà söï giaûi thích cuûa hai baïn aáy ? Caâu 8: ÔÛ 00C, 0,5 kg khoâng khí chieám theå tích 385 l. ÔÛ 300C 1kg khoâng khí chieám theå tích 855l. a) Tính khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû hai nhieät ñoä treân. b) Tính troïng löôïng rieâng cuûa khoái khí ôû hai nhieät ñoä treân. c) Neáu trong moät phoøng coù hai loaïi khoâng khí treân thì khoâng khí naøo naèm ôû phía döôùi ? Giaûi thích taïi sao khi vaøo phoøng, thöôøng ta thaáy laïnh chaân ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Chaát loûng nôû nhieàu hôn chaát raén, chaát khí nôû nhieàu hôn chaát loûng. Caùc chaát raén vaø chaát loûng daõn nôû khaùc nhau vì nhieät. Coøn chaát khí daõn nôû vì nhieät nhö nhau. 71
 4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 2: D ñuùng. Caâu 3: Sau khi chaïy moät ñoaïn ñöôøng daøi, baùnh xe noùng leân, khoái khí trong baùnh xe daõn nôû khieán loáp xe bò caêng. Caâu 4: Nöôùc noùng laøm khoái khí trong bình daõn nôû, ñaåy löôïng nöôùc trong bình ra ngoaøi. Caâu 5: Caùc bình chöùa khí nguy hieåm khi ñeå gaàn löûa vì khoái khí daõn nôû coù theå laøm vôõ bình. Caâu 6: -Nhieät keá khí seõ coù caáu taïo phöùc taïp hôn so vôùi nhieät keá chaát loûng. -Chaát loûng vaø raén khoâng bò neùn, chaát khí deã bò neùn, vì vaäy coù khi nhieät ñoä taêng thì aùp suaát taêng nhöng theå tích khoâng taêng. Caâu 8: a) Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 00C laø 1,298 kg/ l Khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 300C laø 1,169 kg/ l b) Troïng löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 00C laø 12,98 N/ l Troïng löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû 300C laø 11,69 N/ l c) Khoâng khí laïnh coù troïng löôïng rieâng lôùn neân ôû phía döôùi, vì vaäy khi vaøo phoøng, thöôøng ta caûm thaáy laïnh chaân. Khoâng khí khi bò ñoát noùng thì theå tích taêng leân, troïng löôïng rieâng giaûm neân nheï ñi bay leân cao. Caùc luoàng khí laïnh laáp vaøo choã troáng taïo thaønh gioù. Ban ngaøy, maët ñaát noùng hôn bieån neân coù gioù töø bieån thoåi vaøo. Ban ñeâm, maët ñaát laïnh hôn bieån neân coù gioù töø ñaát lieàn thoåi ra bieån. Em haõy laøm thí nghieäm sau ñaây : -Pha nöôùc xaø phoøng. -Duøng oáng huùt caém vaøo bình kín (laáy caùc bình giaáy ñöïng thöùc uoáng ñaõ duøng treân coù moät loã nhoû ñeå caém oáng huùt). -Nhuùng ñaàu kia cuûa oáng huùt vaøo nöôùc xaø phoøng. -Ñoå nöôùc noùng leân thaønh bình. Nöôùc noùng ñaõ laøm khoâng khí trong bình nôû ra taïo thaønh bong boùng xaø phoøng. 72
 5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ NÔÛ VÌ NHIEÄT CUÛA CHAÁT LOÛNG Chaát loûng nôû ra khi noùng leân, co laïi khi laïnh ñi. Caùc chaát loûng khaùc nhau nôû vì nhieät khaùc nhau. Caâu 1: Khi haï nhieät ñoä cuûa chaát loûng thì : A-Khoái löôïng rieâng chaát loûng giaûm, troïng löôïng rieâng taêng. B-Khoái löôïng rieâng chaát loûng taêng, troïng löôïng rieâng giaûm. C-Khoái löôïng rieâng vaø troïng löôïng rieâng ñeàu taêng. D-Khoái löôïng rieâng vaø troïng löôïng rieâng giöõ khoâng ñoåi. Caâu 2: Em haõy ghi caùc giaù trò nhieät ñoä sau ñaây vaøo caùc hình cho phuø hôïp : 100C, 150C, 200C , 250C. Caâu 3: Qua thí nghieäm sau, em ruùt ra keát luaän gì ? 66
 6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Qua baûng thoáng keâ sau ñaây, em coù theå keát luaän ñieàu gì ? Ñoä taêng cuûa 1000 cm3 chaát ñoù khi nhieät ñoä taêng töø 00C ñeán 500C Nhoâm 3,4 cm3 Ñoàng 2,5 cm3 CHAÁT RAÉN Saét 1,8 cm3 Thuûy tinh 1,2 cm3 Coàn 58 cm3 EÂ-te 80 cm3 CHAÁT LOÛNG Nöôùc 12 cm3 Röôïu 9 cm3 Caâu 5: Coàn nôû vì nhieät nhieàu hôn thuûy ngaân. Vaäy moät nhieät keá röôïu vaø moät nhieät keá coàn coù cuøng moät ñoä chia, thì tieát dieän cuûa oáng naøo nhoû hôn ? Caâu 6: Moät bình ñun nöôùc coù theå tích 200 lít ôû 200C. Khi nhieät ñoä taêng töø 200C ñeán 800C thì moät lít nöôùc nôû theâm 27 cm3. Haõy tính theå tích cuûa nöôùc trong bình khi nhieät ñoä leân ñeán 800C. Caâu 7: Moät bình thuûy tinh coù dung tích laø 2000 cm3 ôû 200C vaø 2000,2 cm3 ôû 500C. Bieát raèng 1000 cm3 nöôùc ôû 200C seõ thaønh 1010,2 cm3 ôû 500C. Luùc ñaàu bình thuûy tinh chöùa ñaày nöôùc ôû 200C. Hoûi khi ñun noùng leân 500C, löôïng chaát loûng traøn ra khoûi bình laø bao nhieâu ? 67
 7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 8: Qua baûng sau ñaây, em haõy cho bieát chaát naøo daõn nôû nhieàu nhaát, ít nhaát ? Chaát Theå tích ôû 00C (cm3) Theå tích ôû 400C (cm3) Daàu moû 2000 2073 Gli-xeâ-rin 1000 1020 Thuûy ngaân 3000 3021 Röôïu 6000 6264 Caâu 9: Ñaây laø sô ñoà caáu taïo cuûa moät boä phaän töï ñoäng ñieàu chænh nhieät cuûa tuû laïnh döïa theo nguyeân lyù daõn nôû cuûa chaát loûng theo nhieät ñoä. Vaùch ngaên laø moät maøng co daõn, giöõ khoâng cho chaát loûng thoaùt ra ngoaøi. Em haõy trình baøy hoaït ñoäng cuûa thieát bò ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: C ñuùng Caâu 2: A (200 C); B (100 C); C (150 C); D (250 C); Caâu 3: Khi taêng hoaëc giaûm theå tích, khoái löôïng chaát loûng khoâng thay ñoåi. Caâu 4: Chaát loûng nôû vì nhieät nhieàu hôn chaát raén. Caâu 5: OÁng cuûa nhieät keá coàn coù tieát dieän nhoû hôn. Caâu 6: 200 lít nöôùc nôû theâm : 200 × 27 = 5400 (cm3) = 5,4 (lít) Theå tích nöôùc trong bình ôû 800C: 205,4 lít. 68
 8. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 7: 2000 cm3 nöôùc ôû 200C seõ thaønh 2020,4 cm3 ôû 500C. Vaäy theå tích nöôùc traøn ra laø: 2020,4 – 2000,2 = 20,2 (cm3) Caâu 8: Röôïu nôû vì nhieät nhieàu nhaát vaø thuûy ngaân nôûø ít nhaát trong soá caùc chaát loûng treân. Caâu 9: Khi nhieät ñoä giaûm, maïch ñieän bò ngaét. Khi nhieät ñoä taêng, chaát loûng daõn nôû, ñoùng thieát bò laïi, boä phaän laøm laïnh hoaït ñoäng ñeå haï nhieät ñoä cuûa tuû laïnh xuoáng. Khi nhieät ñoä taêng, troïng löôïng rieâng chaát loûng giaûm, chaát loûng nheï ñi, vì vaäy trong cuøng moät khoái chaát loûng phaàn noùng luoân naèm ôû phía treân. Vì sao ôû nhöõng xöù laïnh, veà muøa ñoâng, caù vaø nhieàu sinh vaät khaùc vaãn soáng ñöôïc ôû ñaùy hoà, maëc duø khi ñoù treân maët hoà, nöôùc ñaõ ñoùng baêng ? 69
 9. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ NÔÛ VÌ NHIEÄT CUÛA CHAÁT RAÉN Chaát raén nôû ra khi noùng leân, co laïi khi laïnh ñi. Caùc chaát raén khaùc nhau nôû vì nhieät khaùc nhau. Caâu 1: Khi ñoát noùng caùc thanh vaät lieäu coù chieàu daøi khaùc nhau töø 00C ñeán 500C thì chieàu daøi bieán thieân theo baûng döôùi ñaây : Vaät lieäu Chieàu daøi ôû 00C (m) Chieàu daøi ôû 500 (m) Saét 10 10, 006 Ñoàng 15 15,0127 Thuûy tinh thöôøng 1 1,00045 Thaïch anh 2 2,00005 Vaät lieäu naøo nôû vì nhieät nhieàu nhaát, ít nhaát ? Caâu 2: Vaät lieäu A nôû vì nhieät nhieàu hôn vaät lieäu B. Luùc ñaàu, vaät lieäu A duøng laøm baùnh quay, coøn vaät lieäu B duøng laøm truïc quay. Sau khi quay moät thôøi gian thì caùc vaät lieäu noùng leân. a) Moâ taû caùc hieän töôïng xaûy ra tieáp theo. b) Laøm laïi caâu a nhöng laàn naøy, vaät lieäu B duøng laøm baùnh quay, vaät lieäu A duøng laøm truïc quay. 62
 10. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 3: Moät baêng keùp ñöôïc caáu taïo bôûi hai vaät lieäu coù ñoä daõn nôû vì nhieät khaùc nhau, haøn dính laïi nhau. ÔÛ baêng keùp trong hình veõ döôùi ñaây thì lôùp L1 daõn nôû nhieàu hay ít hôn lôùp L2 ? Caâu 4: Em haõy tìm hieåu nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa ñeøn chôùp taét ñöôïc moâ taû nhö hình veõ beân. Caâu 5: Haõy tìm hieåu nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa nhieät keá kim loaïi. Caâu 6: ÔÛ taâm cuûa moät ñóa baèng saét coù moät loã nhoû. Neáu nung noùng ñóa thì : A-Ñöôøng kính cuûa loã taêng. B-Ñöôøng kính cuûa loã giaûm vì saét nôû laøm loã heïp laïi. C-Ñöôøng kính cuûa loã khoâng thay ñoåi, chæ coù ñöôøng kính ngoaøi cuûa ñóa taêng. Caâu 7: Vaïch moät ñoaïn thaúng leân moät ñoàng xu. Nung noùng ñoàng xu thì ñoaïn thaúng : A-Bieán thaønh ñöôøng cong. B-Vaãn laø ñoaïn thaúng. C-Laø ñöôøng gaáp khuùc. 63
 11. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 8: Moät thanh ñoàng ñöôïc uoán nhö hình veõ. Ñaàu A seõ chuyeån ñoäng nhö theá naøo neáu : -Ñoát noùng ñoaïn AB vaø BC leân cuøng nhieät ñoä. -Ñoát noùng caû thanh leân cuøng nhieät ñoä. -Thay ñoåi nhieät ñoä caùc ñoaïn nhö theá naøo thì ñieåm A ñöùng yeân. Caâu 9: Caâu hoûi thaûo luaän Giaû söû sau naøy, em laø moät kyõ sö nghieân cöùu vaät lieäu ñeå laøm chaát traùm raêng. Ngoaøi yeáu toá ñoä beàn, ñoä keát dính, maøu saéc, tính thaåm myõ, em coøn phaûi chuù yù yeáu toá naøo cuûa vaät lieäu ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Khi nhieät ñoä taêng töø 00C ñeán 500C thì : 1m saét taêng theâm 0,006/10 m = 0,0006 m = 0,6mm. 1m ñoàng taêng theâm 0,0127/15 m = 0,00127m = 1,2mm. 1m thuûy tinh taêng theâm 0,00045 m = 0,45mm. 1m thaïch anh taêng theâm 0,00005/2 = 0,000025m = 0,025mm. Vaäy ñoàng nôû vì nhieät nhieàu nhaát vaø thaïch anh nôû vì nhieät ít nhaát. Caâu 2: A laø baùnh quay, B laø truïc quay. Vì A nôû vì nhieät nhieàu hôn B neân sau moät thôøi gian hoaït ñoäng nhieät ñoä taêng leân, ñöôøng kính loã cuûa baùnh ñaø taêng nhanh hôn ñöôøng truïc quay, vì vaäy, baùnh ñaø bò loûng. Neáu A laø truïc quay, B laø baùnh ñaø thì ngöôïc laïi, ñöôøng kính truïc quay taêng nhanh hôn ñöôøng kính loã cuûa baùnh ñaø, chuyeån ñoäng bò haõm . Caâu 3: Lôùp L1 nôû vì nhieät nhieàu hôn lôùp L2. Caâu 4: Luùc ñaàu, baêng keùp thaúng, doøng ñieän qua daây toùc laøm boùng ñeøn noùng leân. Khi nhieät ñoä taêng, baêng keùp cong, choã tieáp xuùc hôõ, doøng ñieän ngaét, ñeøn taét. Baêng keùp thaúng trôû laïi nhö cuõ, doøng ñieän laïi ñi qua, ñeøn saùng vaø quaù trình chôùp taét cöù laëp ñi laëp laïi. Caâu 5: Khi nhieät ñoä taêng, baêng keùp cong laøm quay kim chæ thò. Nhieät ñoä caøng taêng, kim seõ leäch veà phía phaûi. Ñoïc ñöôïc soá chæ cuûa kim thì bieát nhieät ñoä caàn ño. Ñeå thuaän tieän, ngöôøi ta chia tröïc tieáp thang ño theo giaù trò nhieät ñoä töông öùng. Caâu 6: Khi nung noùng ñeàu moät vaät raén, vaät nôû ñeàu, ta ñöôïc moät vaät môùi coù hình daïng gioáng vaät cuõ nhöng lôùn hôn. Do ñoù, khi nung noùng moät ñóa coù loã ôû giöõa thì toaøn boä kích thöôùc cuûa ñóa taêng, vì vaäy ñöôøng kính cuûa loã cuõng taêng. Caâu 7: Ñoaïn thaúng vaãn laø ñoaïn thaúng. 64
 12. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 8: a) Ñoaïn AB daõn xuoáng döôùi moät ñoaïn d, ñoaïn BC daõn sang traùi moät ñoaïn d. Ketá quaû ñieåm A ñi xuoángveà beân traùi moät goùc 450. b) Neáu ñoaïn DC ñi leân 2d thì ñieåm A seõ ñi leân veà phía traùi moät goùc 450. c) Giöõ ñoaïn BC coù nhieät ñoä khoâng ñoåi. Ñoát noùng ñoaïn AB coù nhieät ñoä gaáp hai laàn nhieät ñoä ñoaïn CD. Khi ñoù ñoaïn CD vôùi chieàu daøi 2a seõ ñi leân ñoaïn 2d. Ñoaïn AB vôùi chieàu daøi a ñi xuoáng moät ñoaïn 2a. Keát quaû, ñieåm A ñöùng yeân. Ñ eå cheá taïo kính thieân vaên, ngöôøi ta nung noùng thuûy tinh ñeán nhieät ñoä noùng chaûy. Neáu ñeå kính nguoäi laïnh ñoät ngoät hoaëc khoâng ñeàu, kính seõ bò raïn nöùt. Vì vaäy sau khi ñöôïc taïo hình, kính ñöôïc ñeå nguoäi daàn trong moät phoøng luoân ñöôïc ñieàu hoaø nhieät ñoä, moãi ngaøy giaûm khoaûng vaøi ñoä. Nhö vaäy ñeå hoaøn thaønh moät kính thieân vaên, phaûi maát vaøi naêm ! Ñaây laø boä ñieàu chænh nhieät töï ñoäng, thöôøng duøng ñeå ñieàu chænh nhieät ñoä cuûa caùc bình taém nöôùc noùng. Khi noùng, maïch ñieän bò ngaét. Taïi sao ? 65
Đồng bộ tài khoản