Ôn tập sự sôi và tổng kết chương 2

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
93
lượt xem
6
download

Ôn tập sự sôi và tổng kết chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập sự sôi và tổng kết chương 2 Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập sự sôi và tổng kết chương 2

  1. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan SÖÏ SOÂI - Moãi chaát loûng soâi ôû moät nhieät ñoä nhaát ñònh. Nhieät ñoä ñoù goïi laø nhieät ñoä soâi. - Trong suoát thôøi gian soâi, nhieät ñoä soâi khoâng thay ñoåi. Caâu 1: Trong moät thí nghieäm ñun noùng soâi nöôùc, ngöôøi ta veõ ñöôïc ñoà thò sau. Em haõy moâ taû quaù trình naøy theo töøng giai ñoaïn. Caâu 2: Ñun moät aám nöôùc. Choïn caâu ñuùng : A-Neáu taêng löûa thì nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc seõ taêng leân. B-Neáu taêng löûa thì nöôùc seõ mau soâi hôn. C-Trong quaù trình soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. D-Trong quaù trình soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc taêng leân. E-Quaù trình soâi ñoàng thôøi laø quaù trình bay hôi. Caâu 3: Choïn caâu ñuùng : A-Nöôùc chæ soâi ôû 1000C. B-Nöôùc coù theå soâi ôû caùc nhieät ñoä khaùc 1000C. C-Chæ coù quaù trình soâi môùi taïo ra hôi nöôùc. D-Kim loaïi khoâng theå soâi ñöôïc. E- Vì thuûy ngaân laø chaát loûng neân nhieät ñoä soâi vaø nhieät ñoä noùng chaûy cuûa thuûy ngaân laø nhö nhau. 87
  2. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan TOÅNG KEÁT CHÖÔNG II OÂN TAÄP Caâu 1: ÔÛ taâm cuûa moät ñóa baèng nhoâm coù moät loã nhoû. Neáu nung noùng ñóa thì : a) Ñöôøng kính cuûa loã khoâng thay ñoåi. b) Ñöôøng kính cuûa loã taêng. c) Ñöôøng kính cuûa loã giaûm. Caâu 2: Qua baûng sau ñaây, em haõy cho bieát chaát naøo daõn nôû nhieàu nhaát, ít nhaát ? Chaát Theå tích ôû 00C Theå tích ôû 400C (cm3) (cm3) Daàu moû 2000 2073 Thuûy ngaân 3000 3021 Röôïu 6000 6264 Caâu 3 : Ñieàn töø thích hôïp vaøo caùc choã troáng trong caâu sau ñaây : Chaát khí nôû vì nhieät . . . . hôn chaát loûng, chaát loûng nôû vì nhieät nhieàu hôn chaát . . . Caâu 4 : Moät loï thuûy tinh ñöôïc ñaäy baèng nuùt thuûy tinh. Nuùt bò keït. Hoûi phaûi môû nuùt baèng caùch naøo trong caùc caùch sau ñaây ? A. Hô noùng nuùt. B. Hô noùng coå loï. C. Hô noùng caû nuùt vaø coå loï. D. Hô noùng ñaùy loï. Caâu 5: Muoán roùt nöôùc noùng vaøo coác thuûy tinh, ñeå khoûi vôõ, ta coù theå laøm theo caùc caùch naøo sau ñaây ? A-Roùt moät ít nöôùc aám vaøo coác roài traùng ñeàu coác tröôùc khi ñoå nöôùc noùng vaøo. B-Roùt töø töø, nheï nhaøng ñeå coác noùng ñeàu. C-Thaû moät chieác thìa vaøo trong coác. D-Cho vaøo coác ít nöôùc ñaù roài môùi roùt nöôùc noùng vaøo coác. 90
  3. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Trong moät thí nghieäm ñun noùng soâi nöôùc, ngöôøi ta veõ ñöôïc ñoà thò sau. Em haõy moâ taû quaù trình naøy theo töøng giai ñoaïn. Töø ñoà thò ta coù theå ruùt ra nhaän xeùt gì veà nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc ? Caâu 5: Trong caùc hieän töôïng sau ñaây, hieän töôïng naøo lieân quan ñeán söï bay hôi ? A- Ngoïn neán ñang chaùy. B- Caùc gioït nöôùc ñoïng treân laù caây vaøo ban ñeâm. C- Saùp neán ñoâng cöùng laïi. D- Caùc boït khí xuaát hieän treân maët nöôùc vaø vôõ ra. E- Muoái bieån ñoïng laïi treân ruoäng. Caâu 6: Caâu naøo sau ñaây laø sai. Neáu sai em haõy cho bieát taïi sao ? A-Baêng phieán noùng chaûy ôû 800C. B- Nöôùc taêng theå tích khi ñoâng ñaëc. C-Khi bay hôi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. D-Trong quaù trình soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. E-Khoâng theå duøng nhieät keá röôïu ñeå ño nhieät ñoä cuûa hôi nöôùc ñang soâi. Caâu 7: Moät baêng keùp ñöôïc caáu taïo bôûi hai vaät lieäu coù ñoä daõn nôû vì nhieät khaùc nhau, haøn dính laïi nhau. ÔÛ baêng keùp trong hình veõ döôùi ñaây thì lôùp L1 daõn nôû nhieàu hay ít hôn lôùp L2 ? Em haõy neâu moät vaøi öùng duïng cuûa baêng keùp trong kyõ thuaät vaø trong ñôøi soáng. 91
  4. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan OÂ CHÖÕ NHIEÄT HOÏC 1 2 3 4 5 6 7 Haøng ngang 1- Nhieät keá . . . . . . . . . . duøng ñeå ño nhieät ñoä cô theå ngöôøi. 2- Trong suoát thôøi gian soâi, nhieät ñoä cuûa chaát loûng . . . . . . . . . . 3* Nhieät ñoä cuûa chaát loûng khi chuyeån sang theå hôi baèng hieän töôïng soâi. 4- Theå tích khoái khí giaûm khi gaëp . . . . . . . . . . 5- Söï ñoâng ñaëc laø söï chuyeån töø theå . . . . sang theå raén. 6- Nhieät keá thöôøng duøng hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng . . . . vì nhieät cuûa caùc chaát. 7- Boä phaän chuû yeáu trong caùi ngaét ñieän töï ñoäng (hoaït ñoäng döïa vaøo tính chaát daõn nôû vì nhieät). Haøng doïc ( oâ ñöôïc toâ ñaäm) Moät daïng toàn taïi cuûa vaät chaát, ôû traïng thaùi trung gian giöõa theå raén vaø theå khí. 92
  5. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan HÖÔÙNG DAÃN VUI ÑEÅ HOÏC VAØ OÂ CHÖÕ Vui ñeå hoïc baøi 2, trang 9: Gôïi yù: - Duøng thöôùc ño töø goác leân 1m roài ñaùnh daáu. - Luøi ra xa, caàm thöôùc ñöa vaøo khoaûng taàm tay tröôùc maét roài ñeám 1m treân caây vaø chieàu cao cuûa caây chieám bao nhieâu vaïch mm treân thöôùc. Bieát ñöôïc tyû leä soá vaïch treân seõ öôùc löôïng ñöôïc chieàu cao cuûa caây. Vui ñeå hoïc baøi 3, trang 13: Gôïi yù: - Caùch 1 : Nhuùng boâng lau baûng trong nöôùc, nöôùc seõ thaám vaøo caùc phaàn roãng. Laáy boâng lau baûng ra roài vaét laáy nöôùc, ño theå tích cuûa nöôùc. Caùch naøy khoâng chính xaùc laém vì khi vöøa laáy boâng lau baûng ra khoûi nöôùc, nöôùc ñaõ chaûy ra khoûi boâng roài. - Caùch 2 : Ñoå nöôùc vaøo moät bình chia ñoä. Thaû boâng lau baûng nhanh vaøo trong nöôùc, nöôùc chöa kòp thaám vaøo boâng, ghi nhanh giaù trò cuûa möïc nöôùc. Sau ñoù nöôùc thaám vaøo boâng lau baûng, möïc nöôùc haï xuoáng. Theå tích phaàn roãng cuûa boâng laø hieäu cuûa hai möïc nöôùc naøy. Vui ñeå hoïc baøi 5, trang 21: Gôïi yù: - Caân quaû boùng caêng, khoái löôïng laø m1 - Sau ñoù cho quaû boùng xì heát khoâng khí. Khoái löôïng quaû boùng laø m2. Khoái löôïng khoâng khí trong quaû boùng laø m1 – m2. Vui ñeå hoïc baøi 6, trang 25: Gôïi yù: Duøng 4 löïc keá taùc duïng leân cuøng moät vaät. Löïc keá 1 vaø 2 keùo vaät veà phía beân phaûi. Löïc keá 3 vaø 4 keùo vaät veà phía beân traùi. Giöõ cho vaät caân baèng. Seõ coù hai tröôøng hôïp xaûy ra : - Tröôøng hôïp 1 : caùc löïc cuûa löïc keá 1 caân baèng vôùi löïc keá 3 vaø cuûa löïc keá 2 caân baèng vôùi löïc keá 4 . Vaäy baïn A khoâng sai. - Tröôøng hôïp 2: löïc naøy khoâng caân baèng vôùi löïc kia, nhöng vaät vaãn caân baèng. Khi ñoù ta noùi taùc duïng keùo vaät veà beân traùi cuûa hai löïc keá 1 vaø 2 caân baèng vôùi taùc duïng keùo vaät veà phía beân phaûi cuûa hai löïc keá 3 vaø 4. 93
  6. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Ta coù theå keát luaän nhö sau : “ Neáu coù nhieàu löïc taùc duïng leân vaät maø vaät vaãn ñöùng yeân thì taùc duïng caùc löïc theo höôùng naøy caân baèng vôùi taùc duïng cuûa caùc löïc theo höôùng ngöôïc laïi”. Nhö vaäy ta coù theå noùi, taùc duïng cuûa hai löïc 2 vaø 3 theo höôùng ñi xuoáng caân baèng vôùi taùc duïng cuûa hai löïc 1 vaø 4 theo höôùng leân treân. Vui ñeå hoïc baøi 7, trang 29: Gôïi yù: Löïc khoâng phaûi laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng maø laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng. Moät chieác ñang chaïy, döôùi taùc duïng cuûa löïc caûn thì chuyeån ñoäng chaäm daàn vaø döøng laïi. Trong tröôøng hôïp naøy, löïc khoâng “gaây” maø “haõm” chuyeån ñoäng laïi. Vui ñeå hoïc baøi 9, trang 36: Gôïi yù: Maéc loø xo vaøo giaù ba chaân. -Luùc ñaàu, treo quaû caân vaøo loø xo, ño ñoä daõn x1 cuûa loø xo. -Sau ñoù treo vaät vaøo loø xo. Ño ñoä daõn x2 cuûa loø xo. Bieát ñöôïc troïng löôïng quaû caân, bieát ñöôïc x2 baèng bao nhieâu laàn x1, ta seõ tìm ñöôïc troïng löôïng cuûa vaät. Vui ñeå hoïc baøi 10, trang 39: Gôïi yù: xem höôùng daãn caâu 7 (trang 39) Vui ñeå hoïc baøi 13, trang 46: Gôïi yù: Coù theå cöa caùc khuùc caây thaønh caùc maãu goã hình troøn, khoan moät loã oå taâm, luoàn ñinh hoaëïc daây theùp qua thì taïo neân roøng roïc coá ñònh. (Coù theå duøng caùc oáng chæ cuõ ). Duøng roøng roïc coá ñònh ta coù theå : - Ngoài trong nhaø maø vaãn ñoùng coång hoaëc môû coång. - Keùo cöûa líp leân xuoáng. Vui ñeå hoïc baøi 12, trang 43: Gôïi yù: 94
  7. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Neáu theå tích vaø khoái löôïng cuûa vaät khoâng ñoåi thì khoái löôïng rieâng cuûa vaät khoâng ñoåi, khoâng phuï thuoäc vaøo vaät ôû ñaâu treân Traùi Ñaát. Troïng löôïng rieâng laø troïng löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích cuûa vaät. Vì troïng löôïng cuûa vaät thay ñoåi tuøy theo vò trí treân Traùi Ñaát neân troïng löôïng rieâng cuõng thay ñoåi theo. Vui ñeå hoïc baøi 15, trang 53: Gôïi yù: Khoái löôïng Traùi ñaát 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg Xem Traùi ñaát coù troïng löôïng 60 000 000 000 000 000 000 000 000 N Löïc taùc duïng cuûa AÙcsimeùt leân caùnh tay ñoøn : 600N Tay ñoøn daøi daøi hôn tay ñoøn ngaén 100 000 000 000 000 000 000 000 laàn Neáu ñaàu muùt treo Traùi ñaát di chuyeån 1cm thì ñaàu muùt (ñieåm taùc duïng cuûa löïc baøn tay) di chuyeån 1 000 000 000 000 000 000 km Neáu ñi boä thì phaûi maát 2ngaøn tæ naêm. Vui ñeå hoïc baøi 18, trang 65: Gôïi yù: Khi noùng, oáng ñoàng thau nôû nhieàu hôn que Inva khieán que Inva ñi leân laøm ngaét maïch ñieän. Vui ñeå hoïc baøi 19, trang 69: Gôïi yù: Nöôùc ôû 40C coù troïng löôïng rieâng lôùn nhaát neân chìm xuoáng, naèm phía döôùi. Vì vaäy tuy treân maët hoà ñaõ ñoùng baêng, nhöng ñöôùi hoà laø nöôùc. Vui ñeå hoïc baøi 21, trang 19: Gôïi yù: Khoâng khí laïnh coù troïng löôïng rieâng lôùn neân ñi xuoáng, coøn khoâng khí noùng coù troïng löôïng rieâng nhoû neân ñi leân. Vui ñeå hoïc baøi 24-25, trang 83: Gôïi yù: b, d, f, a, c, e Nhieät ñoä ôû hai oáng nghieäm laø 3270C. Vui ñeå hoïc baøi 26-27, trang 86: Gôïi yù: Nhuùng ngoùn tay vaøo trong nöôùc roài ñöa leân, gioù thoåi töø höôùng naøo thì ngoùn tay phía beân aáy laïnh ñi. 95
  8. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan GIAÛI ÑAÙP OÂ CHÖÕ CÔ HOÏC 1 M EÙ T 2 T AÙ C D UÏ N G 3 Ñ ÖÙ N G Y EÂ N 4 C AÂ N 5 P H Ö Ô N G 6 Ñ O L ÖÏ C 7 N H OÛ H Ô N 8 Ñ OØ N B AÅ Y 9 R OØ N G R OÏ C 10 B I EÁ N D AÏ N G 11 G I AÛ M 12 N I U T Ô N GIAÛI ÑAÙP OÂ CHÖÕ NHIEÄT HOÏC 1 Y T EÁ 2 K H OÂ N G Ñ OÅ I 3 Ñ I EÅ M S OÂ I 4 L AÏ N H 5 L OÛ N G 6 D AÕ N N ÔÛ 7 B AÊ N G K EÙ P 96
  9. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 4: Duøng töø ñieån vaät lí, em haõy phaân bieät söï “bay hôi” vaø söï “hoaù hôi”. Caâu 6: Haõy xeáp caùc ñaëc ñieåm sau ñaây vaøo caùc coät töông öùng : A-Xaûy ra ôû moät nhieät ñoä nhaát ñònh. B-Xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä. C-Xaûy ra ôû caû trong loøng vaø maët thoaùng cuûa chaát loûng. D-Chæ xaûy ra ôû maët thoaùng cuûa chaát loûng. E- Caàn phaûi ñun noùng ñeán moät nhieät ñoä xaùc ñònh. G-Nhieät ñoä chaát loûng thay ñoåi. H- Nhieät ñoä chaát loûng khoâng thay ñoåi. I- Laøm cho khoái löôïng chaát loûng giaûm ñi. K- Taïo thaønh hôi nöôùc. Tính chaát cuûa söï bay hôi Tính chaát chung cuûa söï Tính chaát cuûa söï soâi bay hôi vaø söï soâi Caâu 7: Caâu hoûi thaûo luaän : Taïi sao trong caùc maùy xe hôi chaïy xaêng, laïi phaûi thöôøng xuyeân chaâm nöôùc vaøo ? HÖÔÙNG DAÃN Caâu 1: Nhieät ñoä ban ñaàu cuûa nöôùc laø 200C. Sau khi ñun noùng ñöôïc 10 phuùt, nhieät ñoä ñaït ñeán 1000C vaø baét ñaàu soâi. Trong quaù trình soâi, nhieät ñoä cuûa nöôùc khoâng thay ñoåi. Caâu 2: Caùc caâu B, C, E ñuùng. Caâu 3: B ñuùng Caâu 4: Söï hoaù hôi laø quaù trình bieán ñoåi moät chaát töø traïng thaùi loûng sang traïng thaùi khí bao goàm söï bay hôi, söï thaêng hoa vaø söï soâi. Söï bay hôi laø söï taïo thaønh hôi töø maët thoaùng cuûa chaát loûng, xaûy ra ôø nhieät ñoä baát kì döôùi nhieät ñoä soâi. 88
  10. BAØI TAÄP CÔ BAÛN VAØ NAÂNG VAÄT LYÙ 6 Bieân soaïn : Nguyeãn Ñöùc Hieäp – Leâ Cao Phan Caâu 5: Tính chaát cuûa söï bay hôi Tính chaát chung cuûa söï Tính chaát cuûa söï soâi. bay hôi vaø söï soâi B, D, G I, K A, C, H, E Caâu 6: Ñeå laøm maùt maùy vaø giöõ cho nhieät ñoä cuûa maùy khoâng vöôït quaù 1000C. -Nöôùc soâi ôû 1000C khi ñun nöôùc ôû vuøng ñoàng baèng hay ven bieån. ÔÛ vuøng nuùi cao, nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc giaûm ñi. ÔÛ Ñaø laït, nöôùc soâi ôû 960C. Coù nhöõng luùc, nhieät ñoä lôùn hôn nhieät ñoä soâi maø nöôùc vaãn chöa soâi. Ta goïi laø hieän töôïng quaù soâi. Pha moät ít nöôùc muoái vaø ñun soâi. Ño nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc muoái vaø nhaän xeùt xem nhieät ñoä naøy baèng, cao hôn hay thaáp hôn nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc. 89

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản