Ôn tập tiếp tuyến của các đường cô nic

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
145
lượt xem
53
download

Ôn tập tiếp tuyến của các đường cô nic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Ôn tập tiếp tuyến của các đường cô nic " nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập tiếp tuyến của các đường cô nic

  1. TIẾP TUYẾN CỦA CÁC ĐƢỜNG CÔNIC Tiếp tuyến đối với đƣờng tròn: Dạng 1: Lập phƣơng trình tiếp tuyến của đƣờng tròn PHƢƠNG PHÁP: Cho đƣờng tròn (C) có tâm I(a,b) và bán kính R. Để lập phƣơng trình tiếp tuyến (d) của đƣờng tròn (C) thỏa mãn điều kiện K, ta có thể làm nhƣ sau: Cách 1: -Dựa vào điều kiện K ta giả sử đƣợc đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình: (d): Ax+By+C=0 - (d) là tiếp tuyến của (C) d(I,(d))=R - Kết luận về tiếp tuyến (d) Chú ý: Các điều kiện K thƣờng gặp: Tiếp tuyến đi qua điểm M cho trƣớc, khi đó: Nếu M(xo,yo)  (C) (tức là PM/(C)=0),ta có ngay: (d): qua M(xo,yo) vtpt IM(xo-a,yo-b) (d):(xo-a)(x-xo)+(yo-b)(y-yo)=0 (d)):(xo-a)(x-a)+(yo-b)(y-b)=R2 (Phân đôi tọa độ) Nếu PM/(C) không tồn tại tiếp tuyến kẻ từ M tới (C) Nếu PM/(C)>0 Mở ngoài (C) => tồn tại 2 tiếp tuyến kẻ từ M tới (C). Ta đƣợc (d) đi qua M có phƣơng trình: (d): A(x-xo)+B(y-yo)=0 (d): Ax+By-Axo-Byo=0 Tiếp tuyến song song với đƣơng thẳng (  ): Ax+By+C=0, khi đó: (d): Ax+By+D=0 Tiếp tuyến vuông góc với đƣờng thẳng (  ): Ax+By+C=0, khi đó: (d): Bx-Ay+D=0
  2. Tiếp tuyến có hệ số góc k, khi đó: (d): y=kx+m Tiếp tuyến tạo với đƣờng thẳng (  ) một góc  , khi đó ta sử dụng hai công thức: a.b cos   , với a,b lần lƣợt là vtcp của (d), (  ) ab k1  k 2 tan   , với k1,k2 lần lƣợt là hệ số góc của (d), (  ) 1  k1 k 2 Cách 2: tìm tiếp điểm rồi sử dụng phƣơng pháp phân đôi tọa độ: Giả sử M(xo,yo) là tiếp điểm, khi đó: Phƣơng trình tiếp tuyến có dạng: (d): x.xo+y.yo-a(x+xo)-b(y+yo)+c=0 (1) (hoặc (x-a)(xo-a)+(y-b)(yo- b)=R2) Điểm M  (C) có dạng: xo2+yo2-2axo-2byo+c=0 (2) (hoặc (xo-a)2+(yo- b)2=R2 Sử dụng thêm điều kiện K của giả thiết, ta thiết lập thêm một phƣơng trình theo xo,yo (3) Giải hệ tạo bởi (2),(3) ta đƣợc tọa độ tiếp điểm rồi thay vào phƣơng trình (1) ta đƣợc phƣơng trình tiếp tuyến cần tìm. Dạng 2: Lập phƣơng trình tiếp tuyến chung của hai đƣờng tròn PHƢƠNG PHÁP: Cho hai đƣờng tròn (C) có tâm là I(a,b) và có bán kính R (C’) có tâm là I’(a’,b’) và có bán kính R’ Để lập phƣơng trình tiếp tuyến chung ta làm nhƣ sau: Giả sử (d): Ax+By+C=0, với A2+B2>0 là tiếp tuyến chung của (C) và (C’). Thiết lập điều kiện tiếp xúc của (d) với (C), (C’) d(I,(d))=R d(I’,(d))=R’
  3. kết luận về tiếp tuyến chung (d) chú ý: Nếu (C)và (C’) ngoài nhau sẽ có 4 tiếp tuyến chung. Nếu (C)và (C’) tiếp xúc ngoài sẽ có 3 tiếp tuyến chung Nếu (C)và (C’) cắt nhau sẽ có 2 tiếp tuyến chung Nếu (C)và (C’) tiếp xúc trong sẽ có 1 tiếp tuyến chung Nếu (C)và (C’) nằm trong nhau sẽ không có tiếp tuyến chung Tiếp tuyến của elip Định lí: Trong mặt phẳng Oxy, cho elip (E) và đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình: x2 y2 (E) :  1 & (d): Ax+By+C=0, với A2+B2>0 a2 b2 Điều kiện cần và đủ để (d) tiếp xúc với (E) là: A2a2+B2b2=C2 Dạng 1: Lập phƣơng trình tiếp tuyến của (E) Để lập phƣơng trình tiếp tuyến của (E) thỏa mãn điều kiện K  Cách 1:Dựa vào điều kiện K ta giả sử đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình : (d): Ax+By+C=0 (d) là tiếp tuyến của (E) A2a2+B2b2=C2 Kết luận về tiếp tuyến (d) Chú ý: Nếu M(xo,yo)  (E) (tức là PM/(E)=1), ta có ngay: x.x0 y. y 0 (d ) :  2  1 (Phân đôi tọa độ) a2 b Nếu PM/(E) không tồn tại tiếp tuyến kẻ từ M tới (E) Nếu PM/(E)>1 M ở ngoài (E) => tồn tại 2 tiếp tuyến kẻ từM tới (E) Ta đƣợc (d) đi qua M có phƣơng trình : (d): A(x-xo)+B(y-yo)=0
  4.  Cách 2: Tìm tiếp điểm rôi sử dụng phân đôi tọa độ(Giống với đƣờng tròn) Dạng 2: Lập phƣơng trình tiếp tuyến chung: Giả sử (d): Ax+By+C=0 là tiếp tuyến chung của (C) và (C’) Thiết lập điều kiện tiếp xúc của (d) với (C) và (C’) Kết luận về tiếp tuyến chung (d) Tiếp tuyến của Hypebol: Định lí: Trong mặt phẳng Oxy, cho (H) và đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình: x2 y2 2 2 (H ) : 2  2  1 & (d): Ax+By+C=0, với A +B >0 a b Điều kiện cần và đủ để (d) tiếp xúc với (H) là: A2a2-B2b2=C2 Lập phƣơng trình tiếp tuyến của (H)  Cách 1: Dựa vào điều kiện K ta giả sử đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình : (d): Ax+By+C=0 (d) là tiếp tuyến của (H) A2a2-B2b2=C2 Kết luận về tiếp tuyến (d)  Cách 2: Tìm tiếp điểm sử dụng phƣơng pháp phân đôi tọa độ(Giống với đƣờng tròn và (E) Tiếp tuyến của Parabol: Định lí: Trong mặt phẳng Oxy, cho (P) và đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình: 2 2 ( P) : y 2  2 px & (d): Ax+By+C=0, với A +B >0 Điều kiện cần và đủ để (d) tiếp xúc với (P) là: pB2=2AC Lập phƣơng trình tiếp tuyến của (P)  Cách 1: Dựa vào điều kiện K ta giả sử đƣờng thẳng (d) có phƣơng trình : (d): Ax+By+C=0
  5. (d) là tiếp tuyến của (P) pB2=2AC Kết luận về tiếp tuyến (d)  Cách 2: Tìm tiếp điểm sử dụng phƣơng pháp phân đôi tọa độ(Giống với đƣờng tròn và (E),(H))
Đồng bộ tài khoản