ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM SINH - SINH THÁI HỌC

Chia sẻ: tenbetween

Sinh thái học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố và sinh sống của những sinh vật sống và các tác động qua lại giữa các sinh vật và môi trường sống của chúng. Môi trường sống của một sinh vật hàm chứa: Tổng hòa các nhân tố vật lý như khí hậu và địa lý được gọi là ổ sinh thái và Các sinh vật khác sinh sống trong cùng ổ sinh thái.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM SINH - SINH THÁI HỌC

Phần bảy :SINH THÁI HỌC
CHƯƠNG I :CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
BÀI 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Câu 1: Môi trường sống của sinh vật bao gồm :
A.môi trường nước – môi trường trên cạn
B.môi trường nước – môi trường trong đất
C.môi trường trong đất – môi trường sinh vật
D.môi trường nước – môi trường trong đất – môi trường trên cạn – môi trường sinh
vật
Câu 2:Môi trường đất bao gồm :
A.các lớp đá có độ sâu khác nhau có các sinh vật đất sinh sống
B.các lớp đất có độ sâu khác nhau có các sinh vật đất sinh sống
C.các lớp cát có độ sâu khác nhau có các sinh vật đất sinh sống
D.các lớp mùn có độ sâu khác nhau có các sinh vật đất sinh sống
Câu 3:môi trường trên cạn bao gồm :
A.trên cây – mặt đất B. trên núi – bầu khí quyển
C.mặt đất – bầu khí quyển D. trên cây – trên núi
Câu 4:môi trường sinh vật là :
A.nơi sinh sống của động vật
B.nơi sinh sống của thực vật
C.nơi sinh sống của các vật ký sinh ,cộng sinh ,…
D.nơi sống của động vật ,thực vật ,sinh vật ký sinh ,cộng sinh …
Câu 5:nhân tố sinh thái là
A.tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh vật
B.tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng gián tiếp tới đời sống sinh vật
C.tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời
sống
sinh vật
D.tất cả những nhân tố môi trường không ảnh hưởng dù trực tiếp hoặc gián tiếp
tới đời
sống sinh vật
Câu 6:các nhóm nhân tố sinh thái bao gồm
A.nhân tố vô sinh –nhân tố con người
B.nhân tố hữu sinh – nhân tố con người
C.nhân tố hữu sinh – nhân tố vô sinh
D.nhân tố vô sinh – nhân tố con người – nhân tố hữu sinh
Câu 7:trong nhóm nhân tố hữu sinh ,nhân tố có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều
sinh
vật là :
A. nấm B.thực vật C. động vật D.con người
Câu 8: giới hạn sinh thái là:
A.khoảng giá trị không xác định của một nhóm nhân tố sinh thái mà sinh vật có thể
tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian
B. khoảng giá trị không xác định của một nhóm nhân tố sinh thái mà sinh vật không
thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian
C. khoảng giá trị xác định của một nhóm nhân tố sinh thái mà sinh vật có thể tồn
tại
và phát triển ổn định theo thời gian
D. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà sinh vật có thể tồn tại và
phát
triển ổn định theo thời gian
Câu 9: khoảng thuận lợi là :
A.khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp ,đảm bảo cho sinh vật thực
hiện
các chức năng sống tốt nhất
B.khoảng của các nhân tố sinh thái trung hoà các chức năng và hoạt động sinh lí của
sinh vật
C.khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật
D.khoảng của một nhân tố sinh thái ở mức phù hợp ,đảm bảo cho sinh vật sinh
trưởng
,phát triển ,sinh sản tốt nhất
Câu 10: Khoảng chống chịu là :
A. .khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp ,đảm bảo cho sinh vật thực
hiện các chức năng sống tốt nhất
B.khoảng của các nhân tố sinh thái trung hoà các chức năng và hoạt động sinh lí của
sinh vật
C.khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật
D.khoảng của một nhân tố sinh thái mà đảm bảo cho sinh vật có thể tồn tại và duy
trì
sự sống .
Câu 11:cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thaí từ 5,6 0C – 420C.cho biết giới hạn dưới
là :
A.5,60C B.23,80C C.420C D. 5,60C và 420C
Câu 12:cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ
A.100C – 200C B. 200C – 300C C.300C – 400C D.400C – 500C
Câu 13: Cây chò nâu ở vườn Quốc Gia cúc phương là cây :
A.ưa bóng B.ưa sáng C.ưa râm D.không xác định
Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây ưa sáng
A.mọc nơi quang đãng B.lá cây có phiến lá dày
C.không có hoặc có rất ít mô giậu D.lá xếp nghiên so với mặt đất
Câu 15:đặc điểm nào sao đây không phải là đặc điểm của cây ưa bóng
A.mọc dưới bóng của cây khác B.mô giậu rất phát triển
C.phiến lá mỏng D.lá nằm ngang
Câu 16:phát biểu nào sau đây là không đúng
A.động vật không có cơ quan chuyên hoá tiếp nhận ánh sáng
B.động vật có khả năng định hướng trong không gian và nhận biết các vật xung
quanh
nhờ ánh sáng
C.nhiều loài động vật định hướng đường bay theo ánh sáng mặt trời và các vì sao
khi
di cư
D.có hai nhóm động vật :nhóm động vật ưa hoạt động ban ngày và nhóm động vật
ưa
hoạt động ban đêm
Câu 17:quy tắc về kích thước cơ thể còn gọi là :
A.quy tắc Secman B.quy tắc Becman
D.quy tắc Anlen
C.quy tăc Danlen
Câu 18:quy tắc về kích thước các bộ phận chi ,tai, đuôi ,…của cơ thể còn được gọi là
A. quy tắc Secman B.quy tắc Becman
D.quy tắc Anlen
C.quy tăc Danlen
Câu 19: thỏ ở vùng ôn đới có tai ,đuôi nhỏ hơn tai và đuôi của thỏ ở vùng nhiệt đới tuân
theo
quy tắc :
A. quy tắc Secman B.quy tắc Becman
D.quy tắc Anlen
C.quy tăc Danlen
Câu 20:Voi và Gấu ở vùng khí hậu lạnh có kích thước cơ thể lớn hơn Voi và Gấu ở vùng
nhiệt đới tuân theo quy tắc
A. quy tắc Secman B.quy tắc Becman
D.quy tắc Anlen
C.quy tăc Danlen


BÀI 36:
QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN
THỂ
Câu 1:quần thể sinh vật là :
A.tập hợp các cá thể khác loài ,cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác
định
,vào một thời gian nhất định ,có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới
B. tập hợp các cá thể khác loài ,cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác
định
,vào một thời gian nhất định ,không có khả năng sinh sản và tạo thành những thế
hệ
mới
C. tập hợp các cá thể trong cùng một loài ,cùng sinh sống trong một khoảng không
gian xác định ,vào một thời gian nhất định ,không có khả năng sinh sản và tạo thành
những thế hệ mới
D. tập hợp các cá thể trong cùng một loài ,cùng sinh sống trong một khoảng không
gian xác định ,vào một thời gian nhất định ,có khả năng sinh sản và tạo thành những
thế hệ mới
Câu 2:cho biết :
(1)một số cá thể cùng loài phát tán tới một môi trường sống mới
(2) giữa các cá thể cùng loài gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ
sinh thái và dần dần hình thành quần thể ổn định ,thích nghi với điều kiện ngoại
cảnh
(3)những cá thể không thích nghi với điều kiện môi trường sống sẽ bị tiêu diệt
hoặc
phải di cư đi nơi khác ,những cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện sống
Quá trình hình thánh loài (quần thể ) trải qua các giai đoạn có trình tự như sau :
A. (1) –(2) – (3) B. (2) – (3) – (2)
C. (3) – (1) – (2) D. (1) – (3) – (2)
Câu 3:quần thể phân bố trong một phạm vi nhất định gọi là :
A.môi trường của quần thể B.sinh cảnh của quần thể
C.hoàn cảnh của quần thể D.nơi sinh sống của quần thể
Câu 4:trong quần thể các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ
A.hỗ trợ B.cạnh tranh
C.hỗ trợ và cạnh tranh D.hỗ trợ ,cạnh tranh và kí sinh
Câu 5:Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là:
A.mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
như
lấy thức ăn ,chóng lại kẽ thù ,sinh sản ,… đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn
với
điều kiện môi trường và khai thác đượcnhiều nguồn sống
B. mối quan hệ giữa các cá thể khác loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
như lấy thức ăn ,chóng lại kẽ thù ,sinh sản ,… đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt
hơn
với điều kiện môi trường và khai thác đượcnhiều nguồn sống
C.xảy ra khi các cá thể cạnh tranh giành nhau thức ăn ,nơi ở ,ánh sáng và các nguồn
sống khác ,các con đực tranh giành con cái
D. xảy ra khi các cá thể khác loài cạnh tranh giành nhau thức ăn ,nơi ở ,ánh sáng và
các nguồn sống khác ,các con đực tranh giành con cái
Câu 6:quan hệ cạnh tranh trong quần thể là
A. .mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
như lấy thức ăn ,chóng lại kẽ thù ,sinh sản ,… đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt
hơn với điều kiện môi trường và khai thác đượcnhiều nguồn sống
B. mối quan hệ giữa các cá thể khác loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống
như lấy thức ăn ,chóng lại kẽ thù ,sinh sản ,… đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt
hơn với điều kiện môi trường và khai thác đượcnhiều nguồn sống
C.xảy ra khi các cá thểcùng loài cạnh tranh giành nhau thức ăn ,nơi ở ,ánh sáng và
các
nguồn sống khác ,các con đực tranh giành con cái
D. xảy ra khi các cá thể khác loài cạnh tranh giành nhau thức ăn ,nơi ở ,ánh sáng và
các nguồn sống khác ,các con đực tranh giành con cái
Câu 7: hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua
A.hiệu quả hấp thụ của từng cá thể B. hiệu quả nhóm
C.hiệu quả quần thể D.hiệu quả quần xã
Câu 8:ở chim ,khi kiếm ăn chúng đi theo đàn ,kích thích nhau tìm mồi ,báo hiệu cho nhau
nơi
có nhiều thức ăn ,thông báo cho nhau những luồng gió trái hoặc nơi trú ẩn thuận
tiện
.Loài chim đã thể hiện mối quan hệ .
A.hỗ trợ B.cạnh tranh
C. .hỗ trợ và cạnh tranh D.hỗ trợ ,cạnh tranh và kí sinh

BÀI 37 – 38 :
CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN
CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
Câu 1:tỉ lệ giới tính là
A.tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể
B.tỉ lệ độ chênh lệch giới tính
C.tỉ lệ mức lệch giới tính đực
D.tỉ lệ mức lệch giới tính cái
Câu 2: phát biểu nào sau đây là không đúng
A.tỉ lệ giới tính thường xấp xỉ 1/1
B.tỉ lệ giới tính có thể thay đổi tuỳ thuộc thời gian
C.tỉ lệ giới tính không đổi theo loài
D.tỉ lệ giới tính thay đổi tuỳ thuộc điều kiện sống
Câu 3:trước mùa sinh sản ,nhiều loài thằn lằn ,rắn có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá
thể đực
.sau mùa sinh sản ,số lượng cá thể đực và cá thể cái gần bằng nhau .Nhân tố ảnh
hưởng đến tỉ lệ giới tính của thằn lằn ,rắn là :
A.sự chiếu sáng B.nhiệt độ
C.tỉ lệ tử vong giữa đực và cái D.cách tham gia sinh sản
Câu 4:Với loài kiến nâu ,nếu đẻ trứng ở nhiệt độ thấp hơn 200C thì trứng nở toàn là cá thể
cái
và ngược lại .Nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính ở kiến nâu là :
A. sự chiếu sáng B.nhiệt độ
C.tỉ lệ tử vong giữa đực và cái D.cách tham gia sinh sản
Câu 5:Voi biển ,hải cẩu có kiểu gia đình một con đực sống với vài ba con cái và các con
của
chúng làm cho tỉ lệ con cái nhiều hơn con đực .Nhân tố ảnh hưởng đến giới tính ở
voi
biển ,hải cẩu là :
A.sự chiếu sáng B.nhiệt độ
C.tỉ lệ tử vong giữa đực và cái D.cách tham gia sinh sản
Câu 6:Cấu trúc giới tính là đặc điểm thích nghi của loài đảm bảo cho :
A.sự sinh trưởng đạt hiệu quả cao nhất
B.sự sinh sản đạt hiệu quả cao nhất
C.Sự đấu tranh sinh tồn đạt hiệu quả cao nhất
D.sự hỗ trợ loài đạt hiệu quả cao nhất
Câu 7:Cấu trúc tuổi bao gồm :
A.tuổi sinh lí – tuổi sinh thái
B.tuổi sinh lí – tuổi quần thể
C.tuổi sinh thái – tuổi quần thể
D.tuổi sinh lí – tuổi sinh thái – tuổi quần thể
Câu 8: tuổi sinh lí là :
A.thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể
B.thời điểm cá thể chết khi sống trong quần thể
C.thời gian sống thực tế của cá thể
D.tuổi bình quân của cá thể trong quần thể
Câu 9: tuổi quần thể là :
A.thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể
B.thời điểm cá thể chết khi sống trong quần thể
C.thời gian sống thực tế của cá thể
D.tuổi bình quân của cá thể trong quần thể
Câu 10:tuổi sinh thái là
A.thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể
B.thời điểm cá thể chết khi sống trong quần thể
C.thời gian sống thực tế của cá thể
D.tuổi bình quân của cá thể trong quần thể
Câu 11: phát biểu nào sau đây là không đúng
A.quần thể có cấu trúc đặc trưng
B.cấu trúc của quần thể luôn ổn định không đổi theo thời gian
C.các nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai thác có hiệu quả hơn
tài
nguyên sinh vật
D.quần thể có các đặc trưng cơ bản về nhóm tuổi ,tỉ lệ giới tính ,mật độ ,sự phân
bố
cá thể trong quần thể …
Câu 12: các dạng tháp tuổi bao gồm
A.nhóm tuổi trước sinh – nhóm tuổi sau sinh
B.nhóm tuổi trước sinh – nhóm tuổi sinh sản
C.nhóm tuổi sau sinh – nhóm tuổi sinh sản
D.nhóm tuổi sau sinh – nhóm tuổi sinh sản – nhóm tuổi trước sinh
Câu 13:ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi sau sinh là :
A.các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển
của
quần thể
B.khả năng sinh sản của cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
C.các cá thể lớn nhanh ,có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng ,kích thước
của
quần thể
D.Quyết định khả năng sinh sản và sự tồn tại ,phát triển của quần thể trong thời
gian
dài
Câu 14:ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi trước sinh sản là :
A.các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển
của
quần thể
B.khả năng sinh sản của cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
C.các cá thể lớn nhanh ,có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng ,kích thước
của
quần thể
D.ức chế quá trình sinh trưởng và chủ yếu làm giảm khối lượng ,kích thước của
quần
thể
Câu 15:ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi sinh sản
A.các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển
của
quần thể
B.khả năng sinh sản của cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
C.các cá thể lớn nhanh ,có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng ,kích thước
của
quần thể
D. ức chế quá trình sinh trưởng và chủ yếu làm giảm khối lượng ,kích thước của
quần
thể
Câu 16:sự phân bố cá thể trong quần thể ảnh hưởng tới
A.sức sinh trưởng của quần thể
B.tập quán hoạt động cá thể
C.sự sinh sản của quần thể
D.khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố
Câu 17:các kiểu phân bố cá thể gồm có
A.phân bố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
B.phân bố đồng đều – phân bố theo nhóm
C.phân bố theo nhóm – phân bố ngẫu nhiên
D.phân bố theo nhóm – phân bố ngẫu nhiên – phân bố đồng đều
Câu 18:ý nghĩa sinh thái của phân bố ngẫu nhiên là
A.các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chóng lại điều kiện bất lợi của môi trường
B.sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường
C.làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
D.tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
Câu 19:ý nghĩa sinh thái của phân bố đồng đều là
A.các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chóng lại điều kiện bất lợi của môi trường
B.sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường
C.làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
D.tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
Câu 20:ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm là :
A.các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chóng lại điều kiện bất lợi của môi trường
B.sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường
C.làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
D.tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
Câu 21:đặc điểm của phân bố theo nhóm là :
A.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
khi
có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
B.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
không có cạnh tranh gay gắt giưa các cá thể trong quần thể
C.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống thành bày đàn ,khi chúng trú đông ,ngủ đông
D.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống đơn lẽ ,khi chúng kiếm ăn ,trú ẩn ,sinh sản
Câu 22:đặc điểm của phân bố đồng đều là :
A.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
khi
có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
B.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
không có cạnh tranh gay gắt giưa các cá thể trong quần thể
C.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống thành bày đàn ,khi chúng trú đông ,ngủ đông
D.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống đơn lẽ ,khi chúng kiếm ăn ,trú ẩn ,sinh sản
Câu 23: đặc điểm của phân bố ngẫu nhiên là
A.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
khi
có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
B.thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và
không có cạnh tranh gay gắt giưa các cá thể trong quần thể
C.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống thành bày đàn ,khi chúng trú đông ,ngủ đông
D.thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,các cá
thể sống đơn lẽ ,khi chúng kiếm ăn ,trú ẩn ,sinh sản
Câu 24: các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường là ý nghĩa
sinh
thái của :
A.phân bố theo nhóm
B.phân bố ngẫu nhiên
C.phân bố đồng đều
D.phân bố theo nhóm –phân cố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
Câu 25:sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường ,là ý nghĩa sinh thái
của
A.phân bố theo nhóm
B.phân bố ngẫu nhiên
C.phân dố đồng đều
D.phân bố theo nhóm –phân cố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
Câu 26:làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể ,là ý nghĩa sinh thái
của
A.phân bố theo nhóm
B.phân bố ngẫu nhiên
C.phân bố đồng đều
D.phân bố theo nhóm –phân cố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
Câu 27:trâu rừng sống thành đàn là kiểu phân bố
A.phân bố theo nhóm
B.phân bố ngẫu nhiên
C.phân bố đồng đều
D.phân bố theo nhóm –phân cố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
Câu 28:chim Hải âu làm tổ là kiểu phân bố
A.phân bố theo nhóm
B.phân bố ngẫu nhiên
C.phân bố đồng đều
D.phân bố theo nhóm –phân cố đồng đều – phân bố ngẫu nhiên
Câu 29:Mật độ cá thể của quần thể là :
A.số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể
B.số lượng cá thể trên một quần thể
C.số lượng cá thể trên một quần xã
D.thể tích trên một đơn vị diện tích hay ngược lại
Câu 30: phát biểu nào sau đây là không đúng
A.mật độ cá thể của quần thể được coi là một đặc trưng cơ bản của quần thể
B.mật độ quần thể ảnh hưởng tới mức độ sữ dụng nguồn sống trong môi trường
C.khi mật độ quần thể tăng cao các cá thể cạnh tranh nhau
D.khi mật độ giảm các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn ,nơi ở tốt
Câu 31: mật độ sâu rau là
A.2 con / m2 B.4 con / m2 C.8 con / m2 D.10 con / m2
Câu 32: kích thước của quần thể là :
A.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
B.số lượng các cá thể phân bố trong một khoảng thời gian xác định của quần thể
C.số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian
D.số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian
Câu 33:kích thước tối thiểu của quần thể là :
A.số lượng quần thể ít nhất mà quần xã cần có để duy trì và phát triển
B.số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển
C.giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần xã có thể đạt được ,phù hợp với khả
năng
cung cấp nguồn sống của môi trường
D.giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được ,phù hợp với khả
năng
cung cấp nguồn sống của môi trường
Câu 34:kích thước tối đa của quần thể là
A.số lượng quần thể ít nhất mà quần xã cần có để duy trì và phát triển
B.số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển
C.giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần xã có thể đạt được ,phù hợp với khả
năng
cung cấp nguồn sống của môi trường
D.giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được ,phù hợp với khả
năng
cung cấp nguồn sống của môi trường
Câu 35: Kích thước của quần thể voi trong rừng mưa nhiệt đới thường là :
A.25 con / quần thể B.50 con / quần thể
C.75 con / quần thể D.100 con /quần thể
Câu 36:kích thước của quần thể gà rừng là:
A.125 con/ quần thể B.150 con /quần thể
C.175 con/ quần thể D.200 con /quần thể
Câu 37: kích thước của cây hoa Đỗ Quyên trên vùng núi tam đảo là :
A.125 cây/ quần thể B.150 cây / quần thể
C.175 cây / quần thể D.200 cây /quần thể
Câu 38:nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu ,quần thể dẽ rơi vào trạng thái
suy
giảm dẫn tới diệt vong .nguyên nhân là do ,ngoại trừ :
A.số lượng cá thể trong quần thể nhiều
B.khả năng sinh sản suy giảm
C.dễ xảy ra giao phối gần
D.quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường
Câu 39: nếu kích thước quá lớn ,cạnh tranh giữa các cá thể củng như ô nhiễm môi trường
,bệnh tật ,… tăng cao ,dẫn tới
A.quần thể tăng sinh sản
B.quần thể tăng sinh trưởng
C.một số cá thể di cư khỏi quần thể
D.quần thể tăng đấu tranh với nhau
Câu 40:các nhân tố ảnh hưởng kích thước của quần thể bao gồm :
A.mức độ sinh sản - mức độ tử vong
B.mức độ nhập cư – mức độ xuất cư
C.mức độ sinh sản – mức độ nhập cư
D. mức độ sinh sản – mức độ tử vong – mức độ nhập cư – mức độ xuất cư
Câu 41: mức độ sinh sản là :
A.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
B.số lượng các cá thể phân bố trong một khoảng thời gian xác định của quần thể
C.số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian
D.số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian
Câu 42:mức độ sinh sản của quần thể phụ thuộc vào ,ngoại trừ :
A.số lượng trứng (hay con non )của một lứa đẻ
B.số lứa đẻ của một cá thể cái trong đời
C.mối quan hệ giữa con đực ,cái với môi trường
D.tỉ lệ đực cái của quần thể
Câu 43:mức độ tử vong
A.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
B.số lượng các cá thể phân bố trong một khoảng thời gian xác định của quần thể
C.số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian
D.số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian
Câu 44:mức độ tử vong của quần thể phụ thuộc vào ,ngoại trừ :
A.trạng thái của quần thể
B.các điều kiện sống của môi trường
C.mức độ khai thác của con người
D.tỉ lệ đực ,cái của quần thể
Câu 45:phát tán là :
A.sự xuất cư và nhập cư của cá thể
B. hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể
C.hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể tới sống trong quần thể
D.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
Câu 46: sự xuất cư của các cá thể trong quần thể là :
A.sự xuất cư và nhập cư của cá thể
B. hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể
C.hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể tới sống trong quần thể
D.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
Câu 47:sự nhập cư của các cá thể trong quần thể là:
A.sự xuất cư và nhập cư của cá thể
B. hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể
C.hiện tượng một số cá thể nằm ngoài quần thể tới sống trong quần thể
D.số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể
Câu 48:theo lý thuyết ,đường cong tăng trưởng có hình chữ:
AZ B. I C. J D. S
Câu 49:theo thực tế ,đường cong tăng trưởng có hình chữ:
AZ B. I C. J D. S
Câu 50:vào năm 2004 ,dân số việt nam đạt :
A. 1,8 triệu người B. 18 triệu người
C.28 triệu người D.82 triệu người
Câu 51:Dân số tăng nhanh là nguyên nhân chủ yếu làm :
A.chất lượng môi trường giảm súc
B.chất lượng môi trường tăng cao
C.ảnh hưởng chất lượng cuộc sống
D.chất lượng môi trường giảm súc và ảnh hưởng chất lượng cuộc sống

BÀI 39:
BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ
CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1: biến động số lượng cá thể trong quần thể là
A.sự tăng số lượng cá thể
B.sự giảm số lượng cá thể
C.sự ổn định số lượng cá thể
D.sự tăng số lượng cá thể và sự giảm số lượng cá thể
Câu 2:các dạng biến động cá thể trong quần thể gồm:
A.biến động theo chu kì – biến động không theo chu kì
B.biến động theo mùa- biến động không theo mùa
C.biến động theo chu kì – biến động mùa
D.biến động không theo mùa –biến động không theo chu kì
Câu 3:biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì là :
A.là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kì của sinh sản
B.là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường
C.là biến động mà số lượng cá thể tăng hoặc giảm trong một thời gian xác định
D.là biến động mà số lượng cá thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột
Câu 4:biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì là :
A.là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kì của sinh sản
B.là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kì của điều kiện môi trường
C.là biến động mà số lượng cá thể tăng hoặc giảm trong một thời gian xác định
D.là biến động mà số lượng cá thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột
Câu 5:số lượng cá thể Thỏ và mèo rừng Canada có chu kì biến động là
A.3 – 4 năm B. 5 – 6 năm C.7 năm D.9 – 10 năm
Câu 6:cáo ở đồng rêu phương bắc có chu kì biến động là:
A.3 – 4 năm B. 5 – 6 năm C.7 năm D.9 – 10 năm
Câu 7:cá Cơm ở vùng biển Pêru có chu kì biến động là :
A.3 – 4 năm B. 5 – 6 năm C.7 năm D.9 – 10 năm
Câu 8:nguyên nhân gây ra biến động số lượng cá thể của quần thể là do;
A.thay đổi các nhân tố vô sinh
B.thay đổi các nhân tố sinh thái vô sinh
C.thay đổi các nhân tố sinh thái hữu sinh
D. thay đổi các nhân tố sinh thái vô sinh và thay đổi các nhân tố sinh thái hữu sinh
Câu 9:các nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể gọi
là:
A.nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể
B.nhân tố phụ thuộc yếu tố bên trong cơ thể
C.nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể
D.nhân tố không phụ thuôc yếu tố bên trong cơ thể
Câu 10:các nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể gọi là :
A.nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể
B.nhân tố phụ thuộc yếu tố bên trong cơ thể
C.nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể
D.nhân tố không phụ thuôc yếu tố bên trong cơ thể


Bài 35:MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chọ CBCCCCDCAC A B B C B A B D D B
n


Bài 36:QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG
QUẦN THỂ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Chọn D D D C A C B A

Bài 37-38: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chọn A C C B D B D A D C B D A C B D D B C A
Câu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chọn C A B A B C A C B D A A B D A D B A C D
Câu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Chọn C C D D A B C C D D D

Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Chọn D A B D D A C D C A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản