Ôn tập Xác suất thống kê - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
842
lượt xem
295
download

Ôn tập Xác suất thống kê - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung ôn tập gồm có các phần sau: Trung bình và phương sai; Hàm mật độ xác suất và phân bố xác suất; Phân bố xác suất đồng thời; Kỳ vọng và phương sai; Hàm phân phối chuẩn; Phân tích covariance.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập Xác suất thống kê - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

 1. 19-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm Trường ĐH Kinh tê TPHCM tam0505@gmail.com Nguyễn Duy Tâm - IDR 1 1. Trung bình và phương sai 2. Hàm mật độ xác suất và phân bố xác suất 3. Phân bố xác suất đồng thời 4. Kỳ vọng và phương sai 5. Hàm phân phối chuẩn 6. Phân tích covariance Nguyễn Duy Tâm - IDR 2 1
 2. 19-Aug-10 Trung bình Phương sai Nguyễn Duy Tâm - IDR 3  Trung bình (trung bình số học) của một biến số ◦ Trung bình mẫu Cỡ mẫu n X i X1  X 2   Xn X i 1  n n ◦ Trung bình tổng thể Kích thước tổng thể N X i X1  X 2   XN  i 1  N N Chap 3-4 Nguyễn Duy Tâm - IDR 2
 3. 19-Aug-10 (continued)  Thước đo phổ biến nhất cho xu hướng trung tâm của dữ liệu  Chịu ảnh hưởng của các giá trị cực đoan (các điểm nằm ngoài) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 Trung bình = 5 Trung bình= 6 Nguyễn Duy Tâm - IDR 5  Thước đo quan trọng của độ biến thiên  Chỉ độ biến thiên quanh giá trị trung bình ◦ Phương sai mẫu: Dữ liệu được sắp xếp: 11 12 13 16 16 17 17 18 21 ◦ Phương sai tổng thể: N  X  2 i 2  i 1 N Nguyễn Duy Tâm - IDR 6 3
 4. 19-Aug-10  Tổng thể mẫu: Tần  Biến rời rạc: đếm được suất. và không lấp đầy trong ◦ VD: Tần suất xảy ra mặt 1 khoảng trống ngửa khi tung đồng xu trong 10 lần là 0.7  Biến liên tục: không  Tổng thể thống kê: Xác đếm được và lấp đầy suất: ◦ VD: Tần suất mặt ngửa của trên 1 khoảng trống. đồng xu là 50% khi số lần tung đồng xu là vô hạn Tần suất và xác suất Biến rời rạc và liên tục Nguyễn Duy Tâm - IDR 7  Mật độ phân phối được  Mật độ phân phối được xác định xác định Biến rời rạc Biến liên tục Nguyễn Duy Tâm - IDR 8 4
 5. 19-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm - IDR 9 Khả năng năm 2010 xảy ra trường hợp lạm phát 7% và tỷ lệ thất nghiệp 10% Nhận định: là bao nhiêu % 1.Khả năng xảy ra lạm phát 8% 2. Khả năng xảy ra tỷ lệ thất nhiệp 6% Cả hai khả năng trên xảy ra riêng biệt hay đồng thời??? Trường hợp trên gọi là xác xuất đồng thời Nguyễn Duy Tâm - IDR 10 5
 6. 19-Aug-10  F(x,y) = P(X=x, Y=y) ĐK: f(x,y) ≥ 0 Nguyễn Duy Tâm - IDR 11 Nguyễn Duy Tâm - IDR 12 6
 7. 19-Aug-10  F(x,y) = P(X≤x, Y≤y) ĐK f(x,y) ≥0 Nguyễn Duy Tâm - IDR 13 Nguyễn Duy Tâm - IDR 14 7
 8. 19-Aug-10 0 1 1 F(GT/gt=1) = ? 2 F(GT/gt=0) = ? 3 4 5 F(GT/gt=0) = ? Nguyễn Duy Tâm - IDR 15  X, Y là hai biến ngẫu nhiên, độc lập khi: ◦ f(x,y) = fx(X).fy(Y) ◦ F(X,Y) = Fx(X).Fy(Y) ◦ P(X≤x, Y ≤y) = P((X ≤x).P(Y ≤y) Nguyễn Duy Tâm - IDR 16 8
 9. 19-Aug-10  E(a) =a  E(a+ bX) = a + bE(X)  E(XY) = E(X) + E(Y) X rời rạc X liên tục Kỳ vọng Tính chất của phương sai Nguyễn Duy Tâm - IDR 17 Phương sai Tính chất Nguyễn Duy Tâm - IDR 18 9
 10. 19-Aug-10 Stand ardize Nguyễn Duy Tâm - IDR 19 Y Xtb Ytb X Nhận định: Cov (X,Y) cho ta biết …? Nguyễn Duy Tâm - IDR 20 10
 11. 19-Aug-10 Nguyễn Duy Tâm - IDR 21  X,Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập, c là hằng số Chứng minh Nguyễn Duy Tâm - IDR 22 11
 12. 19-Aug-10 Bảng sau đây cho ví dụ về doanh thu (triệu đồng) và chi phí quảng cáo (triệu đồng) qua theo dõi trong 12 số quan sát như sau Nguyễn Duy Tâm - IDR 23 12
Đồng bộ tài khoản