Ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
445
lượt xem
201
download

Ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi đại học môn sinh: 46 câu trắc nghiệm và đáp án di truyền học người

  1. DI TRUY N H C NGƯ I Hãy ch n câu tr l i đúng nh t Câu 1 Nghiên c u di truy n h c ngư i có nh ng khó khăn do: A) kh năng sinh s n c a loài ngư i ch m và ít con B) b nhi m s c th s lư ng nhi u, kích thư c nh C) Các lí do xã h i D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 2 Phương pháp nghiên c u nào dư i đây không đu c áp d ng đ nghiên c u di truy n h c ngư i: A) Phương pháp nghiên c u ph h B) Phương pháp lai phân tích C) Phương pháp di truy n t bào D) Phưong pháp nghiên c u tr đ ng sinh Đáp án B Câu 3 hi n nay ngư i ta hi u bi t khá nhi u v nh ng quy lu t di truy n ngư i nh phương pháp: A) Phương pháp nghiên c u ph h B) Phương pháp lai phân tích C) Phưong pháp lai thu n ngh ch D) Phương pháp di truy n gi ng lai Đáp án A Câu 4 Trong vi c l p ph h kí hi u A) Hôn nhân đ ng huy t B) Đ ng sinh khác tr ng C) Anh ch em khác b ho c khác m D) Anh ch em cùng b m Đáp án A Câu 5` Trong vi c l p ph h kí hi u A) Hai anh em trai cùng b m B) Hai tr đ ng sinh C) Hai anh em sinh đôi cùng tr ng D) Hai anh em sinh đôi khác tr ng Đáp án D Câu 6 Trong vi c l p ph h kí hi u A) Hai anh em trai cùng b m B) Hai tr đ ng sinh C) Hai anh em trai sinh đôi cùng tr ng D) Hai anh em trai sinh đôi khác tr ng Đáp án C
  2. Câu 7 Trong vi c l p ph h kí hi u A) ngư i nam và ngư i n m c b nh B) ngư i nam và ngư i n bình thư ng C) ngư i nam và ngư i n đã ch t D) ngư i nam và ngư i n mang gen tr ng thái d h p Đáp án C Câu 8 Trong vi c l p ph h kí hi u là … A) ngư i n m c b nh B) Ngư i n bình thư ng C) ngư i n đã ch t D) Ngư i n mang gen tr ng thái d h p Đáp án D Câu 9 Vi c nghiên c u ph h đư c th c hi n nh m m c đích A) Theo dõi s di truy n c a m t tính tr ng nào dư i đây ngư i là tính tr ng tr i: B) Phân tích đư c tính tr ng hay b nh có di truy n không và n u có thì quy lu t di truy n c a nó như th nào C) Xác đình tính tr ng hay b nh di truy n liên k t v i nhi m s c th th gi i tình hay không D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 10 Qua nghiên c u ph h tính tr ng nào đươi đây ngư i là tính tr ng tr i: A) Da tr ng B) Tóc th ng C) Môi m ng D) Lông mi dài Đáp án D Câu 11 Qua nghiên c u ph h tính tr ng nào đươi đây ngu i là tính tr ng l n A) Da đen B) Tóc th ng C) Môi dày D) Lông mi dày Đáp án B Câu 12 Qua nghiên c u ph h bênh nào dư i đây ngư i là di truy n theo ki u đ t bi n gen tr i A) B ch t ng B) đi c di truy n C) t t 6 ngón tay D) Câm, đi c b m sinh Đáp án C Câu 13 Qua nghiên c u ph h b nh nào dư i đây ngư i là di truy n theo ki u đ t bi n gen l n
  3. A) t t xương chi ng n B) Ngón tay ng n C) t t 6 ngón tay D) Câm, đi c b m sinh Đáp án D Câu 14 Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua ba th h : A) Đ t bi n gen l n trên NST thư ng B) Đ t bi n gen l n trên NST thưòng C) Đ t bi n gen l n trên NST gi i tính X D) Đ t bi n gen tr i trên NST gi i tính X Đáp án B Câu 15 Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua năm th h : A) Đ t bi n gen l n trên NST gi i tính x B) Đ t bi n gen tr i trên NST gi i tính X C) Đ t bi n gen l n trên NST thư ng D) Đ t bi n gen tr i trên NST thư ng Đáp án D Câu 16 Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua b n th h
  4. A) Đ t bi n gen l n trên NST thư ng B) Đ t bi n gen l n trên NST gi i tính X C) Đ t bi n gen tr i trên NST thư ng D) Đ t bi n gen tr i trên NST gi i tính X Đáp án A Câu 17 Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t bênh qua b n th h A) Đ t bi n gen l n trên NST thư ng B) Đ t bi n gen trên NST gi i tính Y C) Đ t bi n gen tr i trên NST thư ngq D) Đ t bi n gen tr i trên NST gi i tính X Đáp án B Câu 18 Trong nghiên c u di truy n ngư i phương pháp nghiên c u t bào là phương pháp: A) S d ng kĩ thu t AND tái t h p đ nghiên c u c u trúc gen B) Nghiên c u tr đ ng sinh đư c sinh ra t cùng m t tr ng hay khác tr ng C) Phân tích b NST c a ngư i đ đánh giá v s lư ng và c u trúc c a các NST D) Tìm hi u cơ ch ho t đ ng c a m t gen qua quá trình sao mã và t ng h p protein do gen đó quy đ nh Đáp án C
  5. Câu 19 H i ch ng Đao có th d dàng xác đ nh b ng phương pháp A) Nghiên c u ph h B) Nghiên c u t bào C) Di truy n hoá sinh D) Nghiên c u tr đ ng sinh Đáp án B Câu 20 Phương pháp nghiên c u nào dư i đây cho phép phát h i ch ng tơcnơ ngư i A) Nghiên c u tr đ ng s nh B) Nghiên c u t bào C) Nghiên c u ph h D) Di truy n hoá sinh Đáp án B Câu 21 Phương pháp nghiên c u nào dư i đây cho phép phát h i ch ng claiphentơ ngư i A) Nghiên c u tr đ ng sinh B) Nghiên c u ph h C) Nghiên c u t bào D) Di truy n hoá sinh Đáp án C Câu 22 đ phát hi n các d t t và b nh b m sinh liên quan đ n các b nh đ t bi n NST ngư i, ngư i ta s d ng phương pháp nào dư i đây A) Nghiên c u tr t bào B) Nghiên c u tr đ ng sinh C) Nghiên c u ph h D) Di truy n hoá sinh Đáp án A Câu 23 Phát bi u nào dư i đây không chính xác A) Các tr đ ng sinh khác tr ng có ch t li u di truy n tương t như các anh ch em sinh ra trong nh ng l n sinh khác nhau c a cùng m t b m B) Các tr đ ng sinh cùng tr ng luôn luôn cùng gi i C) Các tr đ ng sinh khác tr ng đư c sinh ra t các tr ng khác nhau, nhưng đư c th tinh t m t tinh trùng D) Các tr đ ng sinh khác tr ng có th khác gi i ho c cùng gi i Đáp án C Câu 24 Nghiên c u tr đ ng sinh cho phép A) Phát hi n quy lu t di truy n chi ph i các tính tr ng ho c b nh B) Xác đ nh m c đ tác đ ng c a môi trư ng lên s hình thành các tính tr ng c a cơ th C) Phát hi n các trư ng h p tính tr ng ho c b nh lý do đ t bi n gen và NST D) B và C đúng Đáp án B Câu 25 Hai tr sinh đôi cùng tr ng là k t qu quá trình
  6. A) Th tinh gi a m t tinh trùng và hai tr ng sau đó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th B) th tinh gi a hai tinh trùng và m t tr ng sau đó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th C) th tinh gi a m t tr ng và m t tinh trùng nhưng sau đó h p t tách thành hai t bào phát tri n thành m t cơ th D) th tinh gi a hai tr ng v i hai tinh trùng trong cùng m t l n mang thai sau đó m i h p t phát tri n thành m t cơ th Đáp án C Câu 26 Hai tr sinh đôi cùng tr ng là k t qu c a quá trình: A) Th tinh gi a m t tinh trùng và hai tr ng sau đó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thanh m t cơ th B) th tinh gi a hai tinh trùng và m t tr ng sau đó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th C) th tinh gi a m t tr ng và m t tinh trùng nhưng sau đó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th D) th tiinh gi a hai tr ng v i hai tinh trùng trong cùng m t l n mang thai, sau đó h p t phát tri n thành m t cơ th Đáp án D Câu 27 Đ i v i y h c di truy n h c có vai trò A) Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân, ch n đoán và d phòng và đi u tr m t ph n cho m t s b nh di truy n và m t s các d t t b m sinh trên ngư i B) Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân chu n đoán và d phòng cho m t s b nh di truy n và m t s các d t t b m sinh trên ngư i C) Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân và chu n đoán cho m t s b nh di truy n và m t s b nh t t b m sinh trên ngư i D) Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân và cơ ch c a m t s b nh di truy n trong nh ng gia đình mang đ t bi n Đáp án A Câu 28 Phát bi u nào dư i đây v di truy n trong y h c là không chính xác: A) nhi u t t b nh di truy n và các d t t b m sinh liên quan đ n đ t bi n NST ho c đ t bi n gen B) b ng các phương pháp và kĩ thu t hi n đ i đã có th chu n đoán s m và chính xác các b nh di truy n th m chi ngay t giai đo n bào thai C) M t s b nh di truy n hi n đã có phương pháp đi u tr c th D) Có th d đoán kh năng xu t hi n các t t b nh di truy n trong nh ng gia đình mang đ t bi n Đáp án C Câu 29 B nh b ch t ng ngư i gây ra do A) thi u s c t mêlanin B) Không có kh năng t ng h p enzym tirôzinaza C) Tirôzin không th bi n thành s c t mêlanin D) t t c đ u đúng
  7. Đáp án -D Câu 30 B nh bách t ng là m t b nh do đ t bi n gen…(T: tr i; L: l n) trên NST (T: thư ng; G: gi i tính) gây ra. Ngư i b nh không có kh năng t ng h p enzym tirôzinnaza xúc tác cho vi c bi n đ i…(TM: tirôzin thành s c t mêlanin; MT: mêlanin thành tirôzin) nên ngư i b nh có tóc da lông tr ng, m t h ng A) L; T; TM B) L; T; MT C) L; G; TM D) T; G; MT Đáp án A Câu 31 Đ i v i m t b n di truy n do gen đ t bi n l n n m trên NST thư ng, n u b m bình thư ng, nhưng mang gen b nh thì t l con c a h không m c b nh s là: A) 50% B) 0% C) 25% D) 75% Đáp án D Câu 32 Đ i v i m t b nh di truy n do gen đ t bi n tr i n m trên NST thư ng, n u m t trong hai b m bình thư ng, ngư i kia m c b nh thì t l con c a h m c b nh s là: A) 50% B) O% C) 25% D) 75% Đáp án A Câu 33 đ i v i bênh di truy n do gen đ t bi n tr i n m trên NST thư ng, n u hai b m đ u bình thư ng, bà con n i ngo i bình thư ng, h có m t ngư i con m c b nh thì gi i thích hi n tư ng này th nào A) B ho c m mang gen b nh nhưng b át ch không bi u hi n B) Do gen đ t bi n xu t hi n tr ng thái đ ng h p và làm bi u hi n b nh C) Đã phát sinh m t đ t bi n m i làm xu t hi n b nh trên D) b ho c m mang gen b nh nhưng do đ t bi n m t đo n NST đo n mang gen đ t bi n Đáp án C Câu 34 N i dung dư i đây nói v b nh khó đông ngư i là không đúng` A) B nh do m t đ t bi n gen l n trên NST X gây ra B) Máu c a ngư i này b thi u ch t sinh s i huy t nên không b t n thương ch y máu, máu s không đông đư c C) B nh g p ph bi n ngư i nam, r t hi m g p n D) Đây là b nh di truy n duy nh t có th ch a đư c Đáp án D Câu 35 N u m t b nh di truy n không th ch a đư c thì c n ph i làm gì: A) Ngăn ch n h u qu cho con cháu b ng cách không sinh đ
  8. B) Ngăn ch n h u qu cho con cháu b ng cách c m k t hôn g n, h n ch sinh đ C) Không c n đ t v n đ này ra vì b nh nhân s ch t D) Không có phương pháp nào c Đáp án B Câu 36 Đ đi u tr cho ngư i m c b nh máu khó đông, ngư i ta đã: A) S a ch a c u trúc c a gen đ t bi n B) Thay gen đ t bi n b ng gen bình thư ng C) Tiêm ch t sinh s i huy t D) Làm m t đo n NST ch a gen đ t bi n Đáp án C Câu 37 m t bác sĩ cho r ng m t b nh nhân c a ông ta m c h i ch ng Đao, làm th nào đ kh ng đ nh chu n đoán c a bác sĩ: A) Căn c trên đ c đi m ki u hình c a b nh nhân B) S d ng phương pháp nghiên c u t bào C) S d ng phương pháp nghiên cưú ph h D) S d ng phương pháp nghiên c u tr đ ng sinh Đáp án B Câu 38 Hai tr đ ng sinh cùng tr ng nhưng có s khác bi t v m t tính tr ng ho c b nh nào đó. Gi i thích hi n tư ng này như th nào: A) Do tác đ ng môi trư ng s ng B) Do đ t bi n ti n phôi x y ra m t trong hai bào thai C) Do s khác bi t đ i v i h gen ngoài nhân D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 39 Hai tr đ ng sinh cùng tr ng có ki u gen và gi i tính gi ng nhau vì: A) Do h p t tình c mang v t ch t di truy n hoàn toàn gi ng nhau B) Do phân bào nguyên nhi m nên t h p t đã cho ra các phôi bào gi ng h t nhau v phương di n di truy n C) Do gi m phân nên hai h p t đã cho ra các phôi bào gi ng h t nhau v phương di n di truy n D) A và B đúng Đáp án B Câu 40 Khi nhu m t bào c a m t ngư i b b nh di truy n ta th y NST(NST 21) có ba cái gi ng nhau, NST gi i tính g m ba chi c trong đó có hai chi c gi ng nhau, đây là trưòng h p: A) ngư i n m c h i ch ng Đao B) ngư i n v a m c h i ch ng Đao, v a m c h i ch ng 3 NST X C) ngư i nam m c h i ch ng Đao D) ngư i nam v a m c h i ch ng Đao v a m c h i ch ng Claiphentơ Đáp án -D Câu 41 Phương pháp ph h không th nghiên c u đ c tính nào dư i đây các tính tr ng ho c b nh c a ngư i
  9. A) Xác đ nh b nh ho c các tính tr ngdi truy n hay không di truy n B) Xác đ nh vai trò c a môi trư ng trong quá trình hình thành b nh ho tính tr ng C) Xác đ nh b nh di truy n ki u đơn gen hay đa gen D) Xác đ nh ki u di truy n theo ki u gen đ t bi n trên NST thư ng hay liên k t v i gi i tính Đáp án B Câu 42 Phương pháp ph h không th nghiên c u đ c tính nào dư i đây các tính tr ng ho c b nh c a ngư i A) Xác đ nh b nh ho c các tính tr ngdi truy n hay không di truy n B) Xác đ nh vai trò c a môi trư ng trong quá trình hình thành b nh ho tính tr ng C) Xác đ nh b nh di truy n ki u đơn gen hay đa gen D) Xác đ nh ki u di truy n theo ki u gen đ t bi n trên NST thư ng hay liên k t v i gi i tính Đáp án B Câu 43 Phương pháp nghiên c u t bào không th nghiên c u lo i b nh di truy n nào c a ngư i: A) B nh do đ t bi n c u trúc NST B) b nh do đ t bi n c u trúc NST d ng đ o đo n hay chuy n đo n tương h C) B nh do đ t bi n gen D) B nh do b t thư ng s lư ng NST Đáp án C Câu 44 Trên ph h c a m t b nh di truy n do gen l n trên nhi m s c th (NST) gi i tính X và m t b nh di truy n do trên NST Y đ u th y bi u hi n nam. Làm th nào đ phân bi t hai hi n tư ng này: A) b nh do gen đ t bi n trên NST Y b m c b nh s truy n l i cho t t c con trai B) b nh do gen đ t bi n trên NST Y b không m c b nh s không bao gi có con m c b nh C) b nh do gen đ t bi n trên NST Y s không bao gi có con gái m c b nh D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 45 n i dung nào dư i đây nói v phương pháp nghiên c u tr đ ng sinh là không đúng: A) Nghiên c u các c p sinh đôi ho c nhóm đ ng sinh có th phát hi n nh hư ng c a môi trư ng đ i v i các ki u gen đ ng nh t B) Giúp xác đ nh tính tr ng ho c b nh nào do gen quy t đ nh là ch y u, tính tr ng ho c b nh nào ch u nh hư ng c a môi trư ng C) Các tr đ ng sinh cùng tr ng s có ch t li u di truy n gi ng như các anh ch em trong cùng m t gia đình do đó s là m t đ i tư ng r t t t cho nghiên c u vai trò c a y u t môi trư ng lên ki u hình
  10. D) nh ng khác bi t gi a các tr đ ng sinh cùng tr ng cho phép nghĩ đ n vai trò c a môi trư ng lên s hình thành tính tr ng ho c b nh Đáp án C Câu 46 m t c p v ch ng bình thư ng sinh đư c m t con trai bình thư ng, m t con trai mù màu và m t con trai m c b nh máu khó đông. Ki u gen c a hai v ch ng trên như th nào? Cho bi t gen h gây b nh máu khó đông, gen m gây b nh mù màu các alen bình thư ng ng là H và M A) B XmHY, m XMhXmh B) B XmhY, m XmH ho c XMhXmH C) b XMHYm XMHxMH D) B xMHY; m XMHXmh ho c XMhXmH Đáp án D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản