Ôn thi đại học phần điện li

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
164
lượt xem
53
download

Ôn thi đại học phần điện li

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Ôn thi đại học phần điện li" là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi đại học phần điện li

  1. I. Ñoä maïnh yeáu cuûa acid vaø bazô: o Ngoaøi ñoä ñieän ly ,haèng soá ñieän ly K (hay goïi laø haèng soá phaân ly acid- Ka , bazô -Kb), ngöôøi ta coøn thöôøng bieåi thò ñoä maïnh yeáu cuûa acid vaø bazô baèng ñoä pH, pKa, pKb. 1/Ñoä pH: a/Ñònh nghóa:Ñoä pH laø logarit thaäp phaân cuûa nghòch ñaûo noàng ñoä H+. 1 pH lg lg[ H ] [H ] b/Thang ño pH: Vôùi nöôùc nguyeân chaát: [ H ] [OH ] =10-7 mol/l neân pHTrung tính = -lg10-7 = 7 Vôùi dung dòch acid, [ H ] >10-7mol/l neân pHAcid
  2. Ôû moâi tröôøng acid: [ H 3O ] [OH ] vaø [ H 3O ] >10-7M Ôû moâi tröôøng kieàm: [ H 3O ] [OH ] vaø [ H 3O ]
  3. Noàng ñoä ñieän ly: C C C [] : C- C C C Böôùc 2: Söû duïng ñònh luaät taùc duïng khoái löôïng [H ][A ] [H ]2 Ka = [H ]2 K a [HA] (C ) 2 =K a C (1 ) [HA] [HA] *Ta coù theå giaûi theo phöông trình baäc 2 aån C hoaëc Neáu laø chaát ñieän ly yeáu thì:
  4. 1. Aspirin laø axit yeáu ñôn chöùc pKa = 3,49. Ñoä tan trong nöôùc ôû nhieät ñoä phoøng laø 3,55 g/lít. Muoái natri cuûa noù tan raát toát. a. Tính pH cuûa dung dòch aspirin baõo hoaø ôû nhieät ñoä phoøng. b. Xaùc ñònh löôïng toái thieåu (gam) NaOH caàn ñeå hoaø tan 0,10 mol aspirin vaøo nöôùc thaønh 1 lít dung dòch. Tính pH cuûa dung dòch naøy. 2. Photpho taïo thaønh hai clua PCl3 vaø PCl5 nhôø phaûn öùng tröïc tieáp giöõa caùc nguyeân toá. a. Haõy moâ taû daïng hình hoïc (caáu taïo khoâng gain) cuûa caùc phaân töû P4, PCl3 vaø PCl5. b. Tính pH cuûa dung dòch taïo thaønh khi hoaø tan 0,1 mol PCl3 vaøo 1 lít nöôùc. c. Tính pH cuûa dung dòch taïo thaønh khi hoaø tan 0,1 mol PCl3 vaøo 450 ml NaOH 1M. Cho H3PO3 coù: Ka1 = 1,6.10-2; Ka2 = 7.10-3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản