Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chia sẻ: Nguyễn Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
243
lượt xem
22
download

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp điều chế các hợp chất vô cơ: 1- Điều chế ôxit...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

  1. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Phương pháp điều chế các hợp chất vô cơ: 1- Điều chế ôxit NHIỆT PHN MUỐI OXIT KIM LOẠI + OXI PHI KIM + OXI NHIỆT PHÂN BAZƠ KHÔNG TAN OXI + HỢP CHẤT Ví dụ: 4Al + 3O2 →? 2Al2O3 4P + 5O2 →? 2 P 2O 5
  2. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 t 0   MgCO3 MgO + CO2 t 0   Cu(OH)2 CuO + H2O t 0   2- Điều chế axit: PHI KIM + HIĐRO OXIT AXIT + NƯỚC AXIT AXIT MẠNH + MUỐI (KHÔNG BAY HƠI) (KHAN) H2 + Cl2 →? 2HCl SO3 + H2O →? H2SO4 N2O4 + H2O →? 2HNO3 H2SO4 + 2NaCl →? Na2SO4 + 2HCl
  3. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 3- Điều chế bazơ OXIT BAZƠ + NƯỚC KI ỀM + D D MUỐI BAZƠ ĐIỆN PHÂN D D MUỐI (CÓ MÀNG NGĂN) CaO + H2O →? Ca(OH)2 Ba(OH)2 + K2CO3 →? 2KOH + BaCO3 2KOH + FeSO4 →? Fe(OH)2  + K2SO4 Điện phân dung dịch 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 có màng ngăn
  4. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 4- Điều chế muối a) Từ đơn chất 2Fe + 3Cl2 →? 2FeCl3 Fe + 2HCl →? FeCl2 + H2 Fe + CuCl2 →? FeCl2 + Cu AXIT + BAZƠ KIM LO ẠI + PHI KIM AXIT + OXIT BAZƠ AXIT + DD BAZƠ MUỐI KIM LO ẠI + AXIT OXITAXIT + OXITBAZƠ DD MUỐI + DD MUỐI DD BAZƠ + DD MUỐI
  5. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop KIM LO ẠI + DD MUỐI DD MUỐI + DD AXIT Thí dụ: b) Từ hợp chất: →? CuSO4 + 2H2O H2SO4 + Cu(OH)2 →? KHSO4 + H2O H2SO4 + KOH →? CuSO4 + H2O H2SO4 + CuO →? KHSO4 SO3 + KOH →? Na2 SO4 + H2O SO3 + 2NaOH →? CaSO3 CO2 + CaO Na2SO4 + BaCl2 →? BaSO4 + 2NaCl 2NaOH + CuCl2 →? Cu(OH)2 + 2NaCl Na2CO3 + 2HCl →? NaCl + CO2 + H2O Mối quan hệ các chất vô cơ:
  6. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop OXIT BAZƠ OXIT AXIT (1) (2) (3) (4) MUỐI (5) (6) (9) (7) (8) BAZƠ AXIT →? (1) CuO + 2HCl CuCl2 + H 2O →? (2) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O →? (3) K2O + H2O 2KOH
  7. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop →? (4) Cu(OH)2 CuO + H 2O (h) →? (5) SO2 + H2O H2SO3 →? (6) 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H 2O →? (7) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 →? (8) AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 →? (9) H2SO4 + ZnO ZnSO4 + H 2O
Đồng bộ tài khoản