Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 7 trang

0
180
lượt xem
19
download

Phương pháp điều chế các hợp chất vô cơ: 1- Điều chế ôxit...

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Nội dung Text

  1. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ Phương pháp điều chế các hợp chất vô cơ: 1- Điều chế ôxit NHIỆT PHN MUỐI OXIT KIM LOẠI + OXI PHI KIM + OXI NHIỆT PHÂN BAZƠ KHÔNG TAN OXI + HỢP CHẤT Ví dụ: 4Al + 3O2 →? 2Al2O3 4P + 5O2 →? 2 P 2O 5
  2. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 t 0   MgCO3 MgO + CO2 t 0   Cu(OH)2 CuO + H2O t 0   2- Điều chế axit: PHI KIM + HIĐRO OXIT AXIT + NƯỚC AXIT AXIT MẠNH + MUỐI (KHÔNG BAY HƠI) (KHAN) H2 + Cl2 →? 2HCl SO3 + H2O →? H2SO4 N2O4 + H2O →? 2HNO3 H2SO4 + 2NaCl →? Na2SO4 + 2HCl
  3. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 3- Điều chế bazơ OXIT BAZƠ + NƯỚC KI ỀM + D D MUỐI BAZƠ ĐIỆN PHÂN D D MUỐI (CÓ MÀNG NGĂN) CaO + H2O →? Ca(OH)2 Ba(OH)2 + K2CO3 →? 2KOH + BaCO3 2KOH + FeSO4 →? Fe(OH)2  + K2SO4 Điện phân dung dịch 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 có màng ngăn
  4. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop 4- Điều chế muối a) Từ đơn chất 2Fe + 3Cl2 →? 2FeCl3 Fe + 2HCl →? FeCl2 + H2 Fe + CuCl2 →? FeCl2 + Cu AXIT + BAZƠ KIM LO ẠI + PHI KIM AXIT + OXIT BAZƠ AXIT + DD BAZƠ MUỐI KIM LO ẠI + AXIT OXITAXIT + OXITBAZƠ DD MUỐI + DD MUỐI DD BAZƠ + DD MUỐI
  5. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop KIM LO ẠI + DD MUỐI DD MUỐI + DD AXIT Thí dụ: b) Từ hợp chất: →? CuSO4 + 2H2O H2SO4 + Cu(OH)2 →? KHSO4 + H2O H2SO4 + KOH →? CuSO4 + H2O H2SO4 + CuO →? KHSO4 SO3 + KOH →? Na2 SO4 + H2O SO3 + 2NaOH →? CaSO3 CO2 + CaO Na2SO4 + BaCl2 →? BaSO4 + 2NaCl 2NaOH + CuCl2 →? Cu(OH)2 + 2NaCl Na2CO3 + 2HCl →? NaCl + CO2 + H2O Mối quan hệ các chất vô cơ:
  6. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop OXIT BAZƠ OXIT AXIT (1) (2) (3) (4) MUỐI (5) (6) (9) (7) (8) BAZƠ AXIT →? (1) CuO + 2HCl CuCl2 + H 2O →? (2) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O →? (3) K2O + H2O 2KOH
  7. GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop →? (4) Cu(OH)2 CuO + H 2O (h) →? (5) SO2 + H2O H2SO3 →? (6) 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H 2O →? (7) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 →? (8) AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 →? (9) H2SO4 + ZnO ZnSO4 + H 2O
Đồng bộ tài khoản