Ôn thi môn chính trị

Chia sẻ: Trần Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
57
lượt xem
15
download

Ôn thi môn chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan điểm triết học Mac - LeNin về bản chất của nhận thức: Bản chất của nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong đầu óc con người. Nhưng không phải là sự phản ánh giản đơn, thụ động mà là sự phản ánh chủ động, tích cực, sáng tạo của chủ thể trước khách thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi môn chính trị

 1. C©u   1:   Thùc   tiÔn  - NhËn   thøc   lµ   sù  c¸ch   lµ   h®éng   vËt  + §éng   lùc:   Thùc  vµ   vai   trß   cña  p/¸nh   cña   chñ   thÓ  chÊt. tiÔn   ®Æt   ra   nhu  thùc   tiÔn   ®èi   víi  ®/víi kh¸ch thÓ - TriÕt   häc   Mac   ­  cÇu cho nhËn thøc;  nhËn   thøc  (Ph©n   thùc   tiÔn   kh«ng  tÝch) - NhËn   thøc   lµ   sù  LeNin   cho   r»ng:  ngõng   vËn   ®éng,  Tr¶ lêi: p/¸nh hiÖn thùc k/ Thùc   tiÔn   lµ   toµn  ptriÓn   nªn   nã  quan   nhng   kh«ng  bé   ho¹t   ®éng   vËt  kh«ng ngõng ®¹t ra   B/chÊt cña nhËn  ph¶i   p/¸nh   thô  chÊt   cã   tÝnh   chÊt  nhu   cÇu   míi   thóc  thøc: ®éng   mµ   p/¸nh   chñ  lÞch sö x∙ héi cña  ®Èy nhËn thøc ph¸t  con ngêi, nh»m c¶i  • Nh÷ng quan ®iÓm  ®éng,   tÝch   cùc   vµ  t¹o thÕ giøi kh¸ch  triÓn. kh¸c nhau: s¸ng t¹o. Sù p/¸nh  + Môc   ®Ých:   NhËn  ®ã   lµ   qu¸   tr×nh  quan. thøc   kh«ng   phØa  - ThuyÕt   hoµi   nghi  biÖn chøng: tõ cha  - C¸c   h×nh   thøc  chØ   ®Ó   nhËn   thøc  vµ   thuyÕt   bÊt   kh¶  biÕt   ®Õn   biÕt,   tõ  ho¹t ®éng cña thùc  mµ   nhiÖm   vô   cña  tri biÕt   Ýt   ®Õn   biÕt  tiÔn: nhËn   thøc   suy   ®Õn  - CN duy t©m  kh¸ch  nhiÒu,   tõ   hiÖn   t­ xuÊt vËt chÊt   s¶n  cïng   lµ   ph¶n   ¸nh  +   Ho¹t   ®éng quan îng   ®Õn   b¶n  ®óng ®¾n hiÖn thùc  chÊt...   LeNin  + Ho¹t ®éng chÝnh  kh¸ch quan ®Ó phôc  - CN   duy   t©m   chñ  viÕt:   "NhËn   thøc  trÞ   ­   x∙   héi  quan vô   cho   ho¹t   ®éng  lµ mét qtr×nh, nhê  (®/tranh giai cÊp) thùc tiÔn. - CN   duy   vËt   tríc  ®ã   t  duy   m∙i   m∙i  + Ho¹t   ®éng   quan  - Thùc   tiÔn   lµ  Mac. vµ kh«ng ngõng gÇn  s¸t   thùc   nghiÖm  tiªu   chuÈn   cña  • Quan ®iÓm triÕt  ®Õn kh¸ch thÓ" khoa häc ch©n lý häc Mac ­ LeNin vÒ   Ph¹m   trï   thùc  Trong   3   h×nh  Ch©n  lý lµ nh÷ng  b¶n   chÊt   cña   nhËn  thøc   ®ã   th×   ho¹t  thøc: tiÔn: ®éng   s¶n   xuÊt   vËt  tri   thøc   cña   con  Tríc Mac,  mét sè  chÊt lµ quan träng  ngêi   phï   hîp   víi  B¶n   chÊt   cña  nhµ triÕt häc còng  nhÊt,   v×   nã   quyÕt  hiÖn   thùc   k/quan  nhËn   thøc   lµ   sù  ®∙   bµn   ®Õn   ph¹m  ®Þnh sù tån t¹i vµ  ®∙   ®îc   thùc   tiÔn  ph¶n   ¸nh   thÕ   giíi  trï   nµy.   §i­®r«,  ph¸t   triÓn   cña   x∙  kiÓm nghiÖm. kh¸ch   quan   vµo  + NhËn   thøc   nhÊt  nhµ triÕt häc Ph¸p  héi. trong   ®Çu   ãc   con  thiÕt   ph¶i   qua  thÕ kû XVIII ®∙ ®Ò  ngêi.   Nhng   kh«ng  cËp   ®Õn   ph¹m   trï   Vai   trß   cña  thùc   tiÔn   kiÓm  ph¶i   lµ   sù   ph¶n  thùc   tiÔn,   nhng  thùc   tiÔn   ®èi   víi  nghiÖm,   kh«ng   thÓ  ¸nh   gi¶n   ®¬n,   thô  hiÓu   nã   cha   ®Çy  nhËn thøc: lÊy   nhËn   thøc   ®Ó  ®éng mµ lµ sù ph¶n  ®ñ,  míi   cho   ®ã   lµ  - Thùc   tiÔn   lµ   c¬  kiÓm   nghiÖm   nhËn  ¸nh chñ ®éng, tÝch  nh÷ng   ho¹t   ®éng  së,   nguån   gèc   cña  thøc, thùc tiÔn lµ  cùc,   s¸ng   t¹o   cña  tiªu   chuÈn   thùc  thùch   nhiÖm   khoa  nhËn thøc chñ thÓ tríc kh¸ch  +Thùc   tiÔn   cung  sù, tiªu chuÈn duy  häc   trong   phßng  thÓ. thÝ   nghiÖm.   Ph¬  cÊp nh÷ng tµi liÖu  nhÊt   cña   ch©n   lý.  - Chñ  thÕ cña nhËn  Bach,   nhµ   triÕt  hiÖn   thùc,   kh¸ch  Ngoµi thùc tiÔn ra  thøc   lµ   con   ngêi:  häc   duy   vËt   m¸y  quan   ®Ó   con   ngêi  ko   cßn   con   ®êng  Con ngêi cã 2 mÆt:  mãc,   quan   niÖm   vÒ  cã   c¬   së   nhËn  nµo   kh¸c   ®Ó   nèi  Tù   nhiªn   vµ   xhéi.  thùc   tiÔn   chØ   lµ  thøc.   B»ng   ho¹t  liÒn nhËn thøc cña  Trong   2   mÆt   ®ã,  "Nh÷ng   ho¹t   ®éng  ®éng   thùc   tiÔn,  con   ngêi   víi   hiÖn  b¶n   chÊt   cña   con  bÈn   thØu   cña   c¸c  con ngêi trùc tiÕp  thùc   kh¸ch   quan.  ngêi lµ mÆt xhéi. con   bu«n   vØa   hÌ".  t¸c   ®éng   vµo   thÕ  Vµ chØ cã qua thùc  - Kh¸ch   thÓ   cña  VÒ   tùc   chÊt,   Ph¬  giíi   kh¸ch   quan,  tiÔn   míi    cã    ®îc  ktra b¾t   ®èi   tîng   béc  nhËn   thøc ph¶n  nhËn   thøc   ®ã   lµ  Bcah kh«ng hiÓu ®­ lé   ra   nh÷ng   ®Æc  ¸nh   ®óng   ®¾n   hiÖn  hiÖn   thùc   k/quan  îc   thùc   tiÔn   lµ  trng,   thuéc   tÝnh,  thùc   kh¸ch   quan  n»m   trong   ph¹m   vi  g×,   do   vËy   kh«ng  nh÷ng quy luËt vËn  hay kh«ng. h®éng   cña   con   ng­ thÓ   hiÓu   ®óng   ®îc  ®éng,   ph¸t   triÓn  +   Thùc   tiÔn   lµ  êi,  cã  thÓ   lµ   thÕ  vai   trß   cña   nã.  ®Ó   con   ngêi   nhËn  tiªu   chuÈn   cña  giíi   vËt   chÊt   ,  He­Ghen,   nhµ   duy  thøc,   qua   ®ã   lµm  ch©n lý còng cã thÓ lµ thÕ  t©m   kh¸ch   quan,  cho   nhËn   thøc  TÝnh   tuyÖt   ®èi:  giíi tinh thÇn, ®∙  cho   thùc   tiÔn   chØ  kh«ng   ngõng   ®îc  Thùc   tiÔn   lµ   c¸i  ®îc kh¸ch thÓ ho¸,  lµ   kh¸i   niÖm   thùc  n©ng cao. duy   nhÊt   lµm   tiªu  trë   thµnh   ®tîng  tiÔn,   t  tëng   thùc  tiÔn,   chø   kh«ng  - Thùc   tiÔn   lµ  chuÈn cña ch©n lý,  cña nhËn thøc nãi   ®Õn   b¶n   th©n  ®éng   lùc   vµ   môc  ngoµi   nã   ra   kh«ng  thùc   tiÔn   víi   t ®Ých cña nhËn thøc cßn   c¸i   nµo   kh¸c  cã   thÓ   lµm   tiªu 
 2. chuÈn   cña   ch© n  l   nh÷ng   ngêi   c«ng  +   Cã   hÖ   t  tëng  kú   qu¸   ®é   cña  ý ®îc. nh©n   lµm   thuª   hay  M¸c ­ Lªnin nh÷ng vÊn ®Ò míi: TÝnh   t¬ng   ®èi:  nh÷ng   ngêi   v«   s¶n  +   Cã   lîi   Ých   c¬  +  §iÒu  kiÖn  míi:  Thùc tiÔn ngay mét  chèng   nh÷ng   ngêi  b¶n   nhÊt   trÝ   víi  Quan träng nhÊt lµ  lóc   kh«ng   thÓ  h÷u   s¶n   hay   giai  lîi  Ých   ®¹i   ®a   sè  sù thay ®æi c¬ b¶n  kh¼ng dÞnh ®îc c¸i  cÊp t s¶n". q/chóng   nh©n   d©n  vÞ   trÝ  x∙   héi   cña  ®óng,   b¸c   bá   ®îc  - Thùc   chÊt   cña  l/®éng. GCVS tríc kia (Tkú  c¸i   sai   mét   c¸ch  cuéc   ®Êu   tranh  =>  GCVS   cã   ®Çy   ®ñ  1)   ­  GCVS   lµ  giai  tøc   th×.   H¬n   nöa  t  c¸ch   vµ   ®iÒu  cÊp   bÞ   trÞ.   HiÖn  giai cÊp: b¶n th©n thùc tiÔn  kiÖn   ®Ó   thùc   hiÖn  nay (TKú 2) ­ GCVS  "Lµ   cuéc   ®Êu  còng   cã   tÝnh   biÖn  sø   mÖnh   lÞch   sö  lµ   giai   cÊp   cÇm  tranh   cña   quÇn  chøng,   thùc   tiÔn  cña m×nh, l∙nh ®¹o  quyÒn.  chóng   nh©n   d©n  hqua   kh¸c   thùc  quÇn   chóng   nh©n  +  Néi   dung   míi:  l/®éng   bÞ   ¸p   bøc  tiÔn   hnay.   Nªn   nã  d©n lao ®éng trong  Tríc   kia   lµ   ®Êu  bãc   lét   chèng   l¹i  kh«ng cho phÐp ng­ cuéc   ®Êu   tranh  tranh   dµnh   cÇm  giai   cÊp   bãc   lét  êi   ta   biÕn   mét  giai   cÊp,   xo¸   bá  quyÒn cßn hiÖn nay  nh»m   gi¶i   phãng  hiÓu   biÕt   bÊt   kú  x∙   héi   cò,   x©y  dïng   chÝnh   quyÒn  lao   ®éng   vµ   lµm  thµnh   mét   ch©n   lý  dùng   x∙   héi   míi   ­  ®ã   ®Ó   c¶i   t¹o   x∙  cho   s¶n   xuÊt   ph¸t  vÜnh   viÔn,   bÊt  x∙ héi XHCN vµ sau  héi   cò,   x©y   dùng  triÓn". biÕn. ®ã lµ céng s¶n CN x∙   héi   míi   ­   x∙  ­ End ­ - Nguyªn   nh©n   cña  - Khi   GCVS   ®∙   dµnh  héi CN. cuéc   ®Êu   tranh  ®îc   chÝnh   quyÒn  +  H×nh  thøc  míi:  giai cÊp: th× cuéc ®Êu tranh  Tríc kia sö dông 3  +   Nguyªn   nh©n  cña   GCVS   trong  h×nh   thøc   ®Êu  trùc   tiÕp:   Do   sù  tranh   (kinh   tÕ,  ®èi lËp vÒ lîi Ých  thêi   k×   qu¸   ®é  chÝnh   trÞ,   t  t­ vµ  ®Þa  vÞ  ktÕ   cña  tiÕn lªn chñ nghÜa  ëng).   HiÖn   nay   sö  c¸c   giai   cÊp   kh¸c  céng   s¶n   v∙n   cßn  dông   tæng   hîp  nhau   trong   hÖ  lµ   mét   tÊt   yÕu,  nhiÒu   nhiÒu   h×nh  thèng   SX   x∙   héi  bêi v×: thøc   ®Êu   tranh  nhÊt ®Þnh. + Giai cÊp t  s¶n  trªn   mäi   lÜnh   vùc  +   Nguyªn   nh©n  tuy   mÊt   ®Þa   vÞ  (kÕt hîp hoµ b×nh,  s©u  xa:   Do   sù   tån  thèng   trÞ   nhng  qu©n   sù,   kinh   tÕ,  t¹i   cña   chÕ   ®é   t chóng   vÉn   ©m   ma  gi¸o   dôc   vµ   hµnh  h÷u. phôc   håi   vµ   dµnh  chÝnh). l¹i chÝnh quyÒn ®∙   §Êu   tranh   giai  mÊt . - Liªn   hÖ   ë   ViÖt  cÊp cña GCVS: +   VÉn   cßn   tån  Nam: Tu©n theo quy  C©u   2:   §Êu   tranh  - §Æc   ®iÓm   cña  t¹i  c¬  s¶n   ®Ó   n¶y  lu©th   chung   vµ  GCVS:   GCVS   lµ  sinh   sù   ph©n   chia  nh÷ng nÐt ®Æc trng  giai   cÊp   vµ   ®Êu  trung   t©m,   ®¹i  giai   cÊp   bãc   lét  riªng:   SX   nhá,  tranh giai cÊp cña  biÓu   cho   xu   híng  vµ   giai   cÊp   nãi  n«ng   nghiÖp   l¹c  giai   cÊp   v«   s¶n  p/triÓn   cña   thêi  chung. hËu tù cung tù cÊp  trong   thêi   kú   qu¸  ®¹i   ngµy   nay   vëi  + Nh÷ng   t  tëng,  tiÕn lªn chñ nghÜa  ®é.   Liªn   hÖ   ë   níc  v×:  t©m   lý,   tËp   qu¸n  x∙   héi  bá   qua   chÕ  ta? +   GCVS   lµ   s¶n  cña   c¸c   giai   cÊp  ®é   t  b¶n   chñ  Tr¶ lêi: phÈm   cña   nÒn   ®¹i  cò   cßn   ¶nh   hëng  nghÜa. - V.I.   LeNin   ®Þnh  c«ng   nghiÖp,   lµ  trong   ®êi   sèng  - Quan   ®iÓm   cña  nghÜa:   "§Êu   tranh  hiÖn   th©n   cña   lùc  nh©n d©n. §¶ng ta: giai   cÊp   lµ   ®Êu  lîng   s¶n   xuÊt   x∙  + Bän   §Õ   quèc  + KÕt hîp gi÷a quy  tranh   cña   mét   bé  héi ho¸. vµ   ph¶n   ®éng   t×m  luËt   chung   vµ  phËn   nh©n   d©n   nµy  +   §¹i   biÓu   cho  mäi c¸ch ph¸ ho¹i,  nh÷ng   nÐt   ®Æc   thï  chèng   mét   bé   phËn  ph¬ng   thøc   s¶n  can   thiÖp   b»ng  riªng,   §¶ng   ta   ®∙  kh¸c,   cuéc   ®Êu  xuÊt   míi,   ph¬ng  nhiÒu   thñ   ®o¹n  x¸c   ®Þnh:   "TiÕp  tranh   cña   quÇn  thøc   s¶n   xuÊt  thùc   hiÖn   "DiÔn  tôc   n¾m   v÷ng   2  chóng   bÞ   tíc   hÕt  c«nghj   s¶n   chñ  biÕn   hoµ   b×nh"  nhiÖm vô chiÕn lîc  quyÒn,   bÞ   ¸p   bøc  nghÜa mµ giai ®o¹n  nh»m   xo¸   bá   nh÷ng  x©y dùng chñ nghÜa  vµ   lao   ®éng   chèng  lµ CNXH. thµnh qu¶ cña c¸ch  x∙   héi   vµ   b¶o   vÖ  bän   cã   ®Æc   quyÒn,  +   Cã   ý   thøc   kü  m¹ng XHCN. tæ   quèc,   ®Èy   m¹nh  ®Æc   lîi,   bän   ¸p  luËt   cao,   ®îc   to¹  - §Æc   ®iÓm   cña   ®Êu  CNH ­ H§H...". Néi  bøc   vµ   ¨n   b¸m,  ra  tõ  nÒn  SX  lín,  tranh   giai   cÊp  dung   ®Êu   tranh  cuéc ®Êu tranh cña  hiÖn ®¹i. thêi   kú   2   ­   thêi  giai   cÊp   trong 
 3. ki nh   t   :   "N¾ m  Õ h®éng   cña   bé   m¸y  møc   ®é   kh¸c   nhau  v÷ ng   ® Þnh   hí   C©u 3:Nhµ níc ph¸p  NN   chóng   ta   cÇn  vÉn   rÊt   gay   g¾t.  ng XHCN     trong   vi c  quyÒn x∙ héi chñ  Ö ph¶i   thùc   hiÖn  Nh÷ng   cuéc   chiÕn  x© y   dùng   neenf  nghÜa ViÖt Nam: nh÷ng   nhiÖm   vô  tranh côc bé, xung  ki nh   t   nhi u    Õ Ò Tr¶ lêi  : sau: ®ét   d©n   téc,   tiÕp  thµnh   phÇn,   nh»m  N hµ   ní   XHCN  l   - Ph¶i   g¾n   liÒn  tôc   diÔn   ra   nhiÒu  c µ th i t   l   m ét  hÖ  N hµ  ní   ki u   m í ,  víi x©y dùng chØnh  n¬i   vµ   cã   tÝnh  Õ Ëp c Ó i thèng ki  t  XHCN  N hµ   ní   kh«ng  ®èn   §¶ng,   ®æi   míi  chÊt   ngµy   cµng  nh Õ c ® a  d¹ng   vµ   n¨ng  nguyªn   nghÜa,   l   ph¬ng   thøc   l∙nh  phøc   t¹p.   NhiÒu  µ ® éng". N hµ   ní   "N öa   N hµ  ®¹o   cña   §¶ng   ®èi  vÊn   ®Ò   toµn   cÇu  c +   Theo   ti nh   thÇn  ní c". víi   Nhµ   níc,   n©ng  bøc   xóc   ®ßi   hái  v¨n   ki n   ® ¹i  héi  • §Æc   ®iÓm   Nhµ   níc  cao chÊt lîng ho¹t  nh÷ng   quèc   gia   vµ  Ö I ,   néi   dung   cña  ph¸p   quyÒn   XHCN  ®éng   cña   c¸c   tæ  c¸c   tæ   chøc   phèi  X ® Êu tranh  gi i cÊp  ViÖt Nam: a chøc   §¶ng   vµ   §¶ng  hîp gi¶i quyÕt. trong   thê i   kú   qu¸  - Nhµ níc cña d©n,  viªn   trong   c¸c   c¬  - CNTB   hiÖn   ®¹i  ® é  ë   ní   ta   hi n  do   d©n,   v×   d©n.  quan Nhµ níc; c Ö ®ang   n¾m  u  thÕ   vÒ  nay   ®î   x¸c   ® Þnh  LÊy   liªn   minhc«ng  - C¶i  c¸ch  thÓ chÕ  vèn   vµ   khoa   häc  c l : µ nh©n,   n«ng   d©n   vµ  vµ ph¬ng thøc ho¹t  c«ng nghÖ, thÞ tr­ ⋅ Thùc   hi n   th¾ ng  ®éi   ngò   trÝ   thøc  ®éng   cña   Nhµ   níc,  êng, kh¾c   phôc   næi  Ö   song   kh«ng  lîi   sù   nghi p   CNH  lµm   nÒn   t¶ng   do  Ö tinh gi¶m biªn chÕ  thÓ   nh÷ng   m©u   thuÉn  ­ H §H theo ® Þnh h­ §¶ng   CS   l∙nh   ®¹o,  trong   c¸c   c¬   quan  thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ  Nhµ níc. vèn   cã,   ®Æc   biÖt  í  XHCN ; ng ⋅ Kh¾ c   phôc   t nh  × quyÒn   lµm   chñ   cña  ­ End ­  lµ   m©u   thuÉn   gi÷a  tÝnh   chÊt   x∙   héi  tr¹ng   ní   nghÌ ,  nh©n   d©n,   gi÷  c o ho¸   ngµy   cµng   cao  kÐm   ph¸t   tri n ,  Ó nghiªm   kû   c¬ng   x∙  cña   LLSX   víi   chÕ  thùc   hi n   c«ng  héi,   chuyªn   chÝnh  Ö ®é   chiÕm   h÷u   t  b»ng x∙ héi,  chèng  víi   mäi   ho¹t   ®éng  nh©n   TBCN   vÒ   t  ¸p bøc bÊt c«ng; x©m   ph¹m   lîi   Ých  cña   tæ   quèc   vµ  C©u 4: §Æc ®iÓm vµ  liÖu s¶n xuÊt, m©u  ⋅ §Êu   tranh   ng¨n  chÆ n  vµ   kh¾ c  phôc  nh©n d©n. xu   thÕ   chñ   yÕu  thuÉn gi÷a c¸c níc  t  b¶n   ph¸t   triÓn  nh÷ ng   t  tëng   vµ  - QuyÒn  lùc  Nhµ n­ trong   giai   ®o¹n  víi   c¸c   níc   ®ang  ho¹t   ® éng   sa i  íc   lµ   thèng   nhÊt,  hiÖn   nay   cña   thêi  ph¸t triÓn. tr¸i; cã   sù   ph©n   c«ng  ®¹i vµ ý nghÜa cña  phèi   hîp   chÆt   chÏ  nã ®èi víi VN? - C¸c  quèc  gia ®éc  ⋅ §Êu   tranh   l   µm lËp ngµy cµng t¨ng  cña   c¸c   c¬   quan  Tr¶ lêi: thÊt b¹i m äi m mu   © Nhµ níc trong viÖc   §Æc ®iÓm næi bËt: cêng   cuéc   ®Êu  vµ ho¹t ® éng chèng  tranh   ®Ó   lùa   chän  thùc hiÖn 3 quyÒn:  ph¸   cña   c¸c   thÕ   LËp   ph¸p,   hµnh  - Khoa  häc  vµ c«ng  vµ   quyÕt   ®Þnh   con  l  th ï ® Þch; ùc nghÖ   sÏ   cã   bíc  ®êng ®i ph¸t triÓn  ph¸p, t ph¸p. ⋅ B¶o   vÖ   ® éc  l  Ëp tiÕn   nh¶y   vät   vµ  cña m×nh. d© n  téc,   x© y  dùng  - Qu¸n   triÖt  nh÷ng ®ét ph¸ lín,  - CNXH   trªn   thÕ  ní   ta   thµnh   m ét nguyªn   t¾c   tËp  kinh   tÕ   tri   thøc  giíi   tõ   nh÷ng   bµi  c   ní   XHCN   phån  trung   d©n   chñ  cã   vai   trß   ngµy  häc   thµnh   c«ng   vµ  c vi ,   nh© n   d© n trong   tæ   chøc   vµ  cµng næi bËt trong  thÊt   b¹i   còng   nh  nh   h¹nh phóc. h/®éng cña NN. qu¸   tr×nh   ph¸t  tõ kh¸t väng vµ sù  ­ End ­ - NXHCN  qlý  x∙ héi  triÓn   LLSX.   Toµn  thøc   tØnh   cña   c¸c  b»ng   ph¸p   luËt,  cÇu   ho¸   kinh   tÕ  d©n téc, cã ®/kiÖn  mäi   c¬   quan   tæ  t¹o ra c¬ héi ph¸t  vµ kh¶ n¨ng t¹o ra  chøc   nh  §¶ng,  triÓn   nhng   còng  bíc   ph¸t   triÓn  chÝnh   quyÒn,   c¸c  chøa   ®ùng   nhiÒu  míi. Theo quy luËt  ®oµn   thÓ   vµ   mäi  yÕu   tè   bÊt   b×nh  tiÕn   ho¸   cña   lÞch  c«ng   d©n   ®Òu   cã  ®¼ng,   g©y   khã  sö, loµi ngêi nhÊt  nghÜa vô chÊp hµnh  kh¨n,   th¸ch   thøc  ®Þnh   sÏ   tiÕn   tíi  hiÕn   ph¸p   vµ   ph¸p  lín   cho   c¸c   quèc  CNXH. luËt,   ®ång   thêi  gia,   nhÊt   lµ   c¸c   Xu   thÕ   chñ   yÕu  coi   träng   gi¸   trÞ  níc   ®ang   ph¸t  cña thÕ giíi trong  ®¹o   ®øc   trong   xö  triÓn. giai   ®o¹n   hiÖn  lý  c¸c  quan   hÖ   x∙  - C¸c   m©u   thuÉn  nay: héi. lín   cña   thêi   ®¹i,  - Hoµ   b×nh,   hîp  • §Õ   ®Èy   m¹nh   c¶i  biÓu   hiªn   díi  t¸c   vµ   ph¸t   triÓn  c¸ch   tæ   chøc   vµ  nh÷ng h×nh thøc vµ  lµ xu thÕ lín ph¶n 
 4. ¸nh   ® ßi  hái   bøc  yÕu   cña   thÕ   giíi  - §Êt   níc   ®∙   ra  bµi   häc   kinh  xóc   cña   c¸c   quèc  hiÖn   nay   ®Ó  ®a   ra  khái   khñng   ho¶ng  nghiÖm.   §Õn   §¹i  gi , d© n a  téc; ®èi   s¸ch   phï   hîp  kinh tÕ x∙ héi, cã  héi   VIII   tiÕp   tôc  - Ýt   cã   kh¶   n¨ng  lµ   mét   yªu   cÇu  sù thay ®æi c¬ b¶n  bæ   sung   6  bµi   häc  x¶y ra  ch i n tranh   quan   träng   cña  vµ toµn diÖn; Õ kinh   nghiÖm.   Sang  TG   trong   nh÷ ng  c«ng cuéc ®æi míi. - Kinh  tÕ t¨ng  tr­ §¹i   héi   IX,   tæng  thËp  ni  tíi.  N h­ ªn ­ End ­ ëng   kh¸   nhanh,   sù  kÕt   vµ   nªu   lªn   4  ng ch i n tranh  côc  Õ CNH   ­   H§H,   ph¸t  bµi   häc   kinh  bé,   xung   ® ét  vò  triÓn   kinh   tÕ   thÞ  nghiÖm.  ë  §¹i   héi  trang ...   x∙   ra   y trêng   ®Þnh   híng  X,   tiÕp   tôc   kh¼ng  nhi u   n¬ i  vµ   ngµy  Ò XHCN ®îc ®Èy m¹nh; ®Þnh nh÷ng bµi häc  cµng phøc t¹p ; - §êi   sèng   nh©n  kinh   nghiÖm   cña  d©n   ®îc   c¶i   thiÖn  c¸c   §¹i   héi   VI,  - Khu vùc §«ng  N am  râ rÖt; VII,   VIII,   IX   lµ  ¸,   Ch© u ¸  ­   Th¸i  - Quèc   phßng   an  ®óng ®¾n vµ chØ ra  B× nh  D¬ ng   cã   kh¶  ninh ®îc gi÷ v÷ng; 5 bµi häc lín sau: n¨ng   ph¸t   tri n  Ó - HÖ   thèng   chÝnh  - Mét   lµ:   Trong  n¨ng   ® éng   nhng  trÞ   vµ   ®¹i   ®oµn  qu¸   tr×nh   ®æi   míi  ti m  Èn nh÷ ng nh© n Ò   kÕt   toµn   d©n   téc  ph¶i kiªn ®Þnh môc  tè   g© y   m Êt   æ n   ®îc   cñng   cè   vµ  tiªu   ®éc   lËp   d©n  ® Þnh; C©u 5: Nh÷ng thµnh  t¨ng cêng; téc   vµ   chñ   nghÜa  - Cuéc   ® Êu   tranh   tùu   vµ   bµi   häc  - ChÝnh  trÞ  x∙ héi  x∙   héi   trªn   nÒn  v×   hoµ   b× nh,  ® éc kinh nghiÖm qua 20    t¶ng Chñ nghÜa Mac  æn ®Þnh; l ,   d© n   chñ   vµ  n¨m   ®æi   míi   ë   níc  Ëp - VÞ   trÝ   níc   ta  ­ LeNin, t tëng Hå  ti n   bé  x∙  héi  sÏ  ta? Õ trªn trêng quèc tÕ  ChÝ Minh. cã   nh÷ ng  bí   ph¸t  c Tr¶ lêi: kh«ng   ngõng   ®îc  - Hai   lµ:   §æi   míi  tri n  m í . Ó i Nhê   vËn   dông  n©ng cao; toµn   diÖn,   ®ång   ý  nghÜa ®èi víi  s¸ng t¹o Chñ nghÜa  - Søc   m¹nh   tæng  bé, cã kÕ thõa, cã  ViÖt Nam: Mac   ­   LeNin   phï  hîp   cña   Quèc   gia  bíc   ®i,   h×nh   thøc  - Nh÷ng   ®Æc   ®iÓm  hîp   víi   ®iÒu   kiÖn  ®∙   t¨ng   lªn   rÊt  vµ   c¸ch   lµm   phï  vµ xu thÕ nãi trªn  lÞch   sö   níc   ta,  nhiÒu,   t¹o   ra   thÕ  hîp. ®Òu   t¸c   ®éng   m¹nh  §¶ng   CS   ViÖt   Nam  vµ lùc míi cho ®Êt  - Ba   lµ:   §æi   míi  mÏ   vµo   t×nh   h×nh  díi   sù   l∙nh   ®¹o  níc   tiÕp   tôc   ®i  ph¶i   v×   lîi   Ých  níc ta, ®Æt níc ta  chñ tÞch HCM ®∙ ®Ò  lªn víi triÓn väng  cña nh©n d©n, ph¶i  tríc c¬ héi lín vµ  ra   ®êng   lèi   c¸ch  tèt ®Ñp. xuÊt   ph¸t   tõ   thùc  th¸ch   thøc   lín.  m¹ng ®óng ®¾n, kÕt  Nh÷ng   thµnh   tùu  tiÔn   nh¹y   bÐn   víi  N¾m  b¾t   c¬   héi   vµ  hîp   ®éc   lËp   d©n  ®ã   chøng   tá   ®êng  c¸i míi. vît qua th¸ch thøc  téc   víi   CNXH  ­   ®­ lèi   míi   ®óng   ®¾n,  - Bèn  lµ: Ph¸t  huy  lµ   vÊn   ®Ò   cã   ý  êng   lèi   nhÊt   qu¸n  s¸ng   t¹o   phï   hîp  cao   ®é   néi   lùc,  nghÜa sèng cßn ®èi  xuyªn   suèt   qu¸  víi thùc tiÔn ViÖt  ®ång   thêi   ra   søc  víi   c«ng   cuéc   dæi  tr×nh   c¸ch   m¹ng  Nam.   NhËn   thøc   vÒ  tranh   thñ   ngo¹i  míi   cña   §¶ng   vµ  VN.   §êng   lèi   nµy  chñ   nghÜa   x∙   héi  lùc,   kÕt   kîp   søc  nh©n d©n ta; ®∙   kh¬i   dËy   ®îc  vµ con ngêi ®i lªn  m¹nh   d©n   téc   víi  - Víi   th¾ng   lîi  søc   m¹nh   d©n   thêi  CNXH ë ViÖt Nam ®∙  søc   m¹nh   thêi   ®¹i  cña 20 n¨m ®æi míi  ®¹i, t¹o thµnh søc  h×nh   thµnh   trªn  trong   ®iÒu   kiÖn  ®∙   ®em   l¹i   niÒm  m¹nh   tæng   hîp   ®a  nh÷ng   nÐt   c¬   b¶n  míi tin vµ kinh nghiÖm  c/m   VN   tõ   th¾ng  ngµy   cµng   s¸ng   tá  - N¨m  lµ: n©ng  cao  ®Ó   chóng   ta   tiÕp  lîi   nµy   ®Õn   th¾ng  h¬n. Chñ tr¬ng ®æi  n¨ng   lùc   l∙nh   ®¹o  tôc   giµnh   nhiÒu  lîi kh¸c. míi   b¾t   ®Çu   h×nh  vµ   søc   chiÕn   ®Êu  th¾ng   lîi   to   lín.  §¹i   héi   X   cña  thµnh   tõ   héi   nghÞ  cña   ®¹o   ®øc   ®¶ng,  §êng   lèi,   chñ   tr­ §¶ng,   kiÓm   nghiÖm  TW   VI   kho¸   IV  kh«ng   ngõng   ®æi  ¬ng   vµ   chØ   tiªu  5   n¨m   thùc   hiÖn  (Th¸ng   8/1979).  míi hÖ thèng chÝnh  phÊn   ®Êu   ®îc   x¸c  nghÞ   quyÕt.   §¹i  Sau     qu¸   tr×nh  trÞ,   x©y   dùng   vµ  ®Þnh   ë   ®¹i   héi   X  héi IX vµ nh×n l¹i  nhËn   thøc   vµ   ho¹t  tõng   bíc   hoµn  cña   §¶ng   phï   hîp  20  n¨m  ®æi   míi   ®∙  ®éng   thùc   tiÔn   ë  thiÖn   nÒn   d©n   chñ  víi ®Æc ®iÓm vµ xu  kh¼ng   ®Þnh   c«ng  ®¹i   héi   VI   tæng  x∙   h«i   chñ   nghÜa,  thÕ   thêi   ®¹i   nãi  cuéc dæi míi ë níc  kÕt   vµ   nªu   lªn   4  ®¶m   b¶o   quyÒn   lùc  trªn; ta   ®∙   ®¹t   ®îc  bµi   häc   kinh  thuéc vÒ nh©n d©n. nh÷ng thµnh tùu to  nghiÖm.   §¹i   héi  Nh÷ng   bµi   häc  - N¾m  b¾t kÞp thêi  lín  vµ  cã  ý  nghÜa  VII,   tiÕp   tôc   bæ  lín ®ã lµ tæng kÕt  chuyÓn   biÕn,   ®Æc  lÞch sö. sung   vµ   nªu   lªn   5  lÝ   luËn   ­   thùc  ®iÓm vµ xu thÕ chñ 
 5. ti n   cña   hai   m¬ i Nh÷ng   ®Æc   ®iÓm  Môc   tiªu   cô   thÓ:  - §Èy   m¹nh   c«ng  Ô   n¨m   ® æ i  m í   N ã  ®ã   võa   nãi   lªn  T¹i   ®¹i   héi   X,  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  i. võa kh¼ ng ® Þnh con  nh÷ng thuËn lîi vµ  §¶ng   ta   ®∙   x¸c  ®¹i ho¸; ngêi  ® æ i m í ph¸t  khã kh¨n, trong ®ã  ®Þnh   x∙   héi   XHCN  - X©y  dùng  nÒn v¨n    i  tri n   nhÊt   qu¸n  ®Æc   ®iÓm   thø   nhÊt  mµ   nh©n   d©n   ta  ho¸   tiªn   tiÕn   ®Ëm  Ó trong   thê i   gi   quan   träng   nhÊt.  ®ang   x©y   dùng   lµ  ®µ b¶n s¾c d©n téc  an qua,  võa   so i  s¸ng  Mçi   chÆng   ®êng   ¸t  mét   x∙   héi   cã  lµm   nÒn   t¶ng   tinh  con   ®êng   ® ang  ® i triÓn,   nh÷ng   ®Æc  nh÷ng   ®Æc   trng   c¬  thÇn cña x∙ héi;   tíi   nh÷ ng   th¾ ng  ®iÓm   Êy   cã   nh÷ng  b¶n sau: - X©y  dùng  nÒn d©n  lîi   m í i.   Tuy  t¸c   ®éng   cô   thÓ  - D©n   giµu,   níc  chñ   XHCN,   thùc  nhi ,   vÉn   cßn  kh¸c nhau nªn ph¶i  m¹n,   x∙   héi   c«ng  hiÖn   ®¹i   ®oµn   kÕt  ªn nhi u   vÊn   ® Ò  cha  cã   c¸ch   øng   xö  b»ng, d©n chñ, v¨n  toµn d©n téc; Ò gi i   quyÕ t   ®î   kh¸c   nhau.   Nh÷ng  minh; ¶ c, khã   kh¨n   tr í   m ¾ t ®Æc   ®iÓm   ®ã   lµ  - Do   nh©n   d©n   lµm  c   - X©y  dùng  Nhµ níc  vÉn   nÆ ng  nÒ     nªn  biÓu   hiÖn   ®Æc   thï  chñ; ph¸p   quyÒn   XHCN  ® ßi  hái   søc   s¸ng  cña   c¸ch   m¹ng   x∙  cña   n/d©n,   do  t¹o   ph¶ i   phong  héi chñ nghÜa ViÖt  - Cã   nÒn   kinh   tÕ  n/d©n, v× n/d©n; ph¸t triÓn cao dùa  - X©y   dùng   §¶ng  phó, ti  thÇn ® Êu Nam.   Do   ®ã   ®êng  nh   trªn LLSX hiÖn ®¹i  trong   s¹ch,   v÷ng  tranh   ki   quyÕ t  lèi, chñ tr¬ng, b­ ªn vµ   QHSX   phï   hîp  m¹nh; c¶u   toµn   d© n  m í íc   ®i,   biÖn   ph¸p  i  víi   tr×nh   ®é   ph¸t  - B¶o   ®¶m   v÷ng  cã thÓ  th¾ ng lîi. cña c¸ch m¹ng ViÖt  triÓn cña LLSX; ch¾c quèc phßng vµ  C©u   6:   Nh÷ng   ®Æc  Nam   kh«ng   thÓ   rËp  ®iÓm   c¬   b¶n,   môc  khu«n   theo   kinh  - Cã   nÒn   v¨n   ho¸  an ninh quèc gia; tiªn   tiÕn   ®Ëm   ®µ  - Chñ   ®éng   tÝch  tiªu vµ ph¬ng híng  nghiÖm   níc   kh¸c.  b¶n s¾c d©n téc; cùc   vµ   héi   nhËp  x©y   dùng   ®Êt   níc  Trong lóc vËn dông  - Con   ngêi   ®îc  kinh tÕ quèc tÕ. trong   thêi   kú   qu¸  nguyªn   lý   chung  ®é lªn CNXH ë VN? ph¶i   tÝnh   ®Õn  gi¶i phãng khái ¸p  TÊt  c¶ nh÷ng  vÊn    Tr¶ lêi   : nh÷ng   ®Æc   ®iÓm  bøc   bÊt   c«ng,   cã  ®Ò nãi trªn lµ con  cuéc   sèng   Êm   no,  ®êng qu¸ ®é ®i lªn   Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬  riªng   Êy   míi   t×m  tù   do,   h¹nh   phóc,  ra   gi¶i   ph¸p   ®óng  chñ nghÜa x∙ héi ë  b¶n: ph¸t   triÓn   toµn  ViÖt Nam, con ®êng  - ViÖt   Nam   tõ   mét  ®¾n. diÖn; x©y   dùng   thµnh  níc   thuéc   ®Þa   nöa   Môc   tiªu   vµ  - C¸c   d©n   téc  c«ng   h×nh   th¸i  phong   kiÕn,   nÒn  ph¬ng   híng   x©y  trong   céng   ®ång  kinh   tÕ   ­   x∙   héi  kinh   tÕ   phæ   biÕn  dùng ®Êt níc trong  ViÖt   Nam   b×nh  chñ   nghÜa   ë   ViÖt  lµ   s¶n   xuÊt   nhá,  thêi kú qu¸ ®é: ®¼ng, ®oµn kÕt, t­ Nam.   §©y   lµ   nh÷ng  cã   tÝnh   chÊt   tù  cÊp,   tù   tóc,   bá  • Môc   tiªu   cña   qu¸  lÉn nhau cïng tiÕn  ¬ng   lÜnh   n¨m   1991  ¬ng   trî   gióp   ®ì  nÐt   c¬  b¶n   ®îc  c­ qua   chÕ   ®é   t  b¶n  tr×nh x©y dùng ®Êt  bé; nªu   râ,   §¹i  héi   X  tiÕn lªn CNXH. níc   trong   thêi   kú  - Cã   Nhµ   níc   ph¸p  cña   §¶ng   nhËn  - HËu   qu¶   chiÕn  qu¸ ®é: Môc tiªu tæng qu¸t   quyÒn   XHCN   cña  thøch   thªm   mét   b­ tranh rÊt nÆng nÒ.  khi   kÕt   thóc   thêi   nh©n   d©n,   do   nh©n  íc.   Thùc   tiÔn   cña  Nh÷ng   tµn   d  cña  kú qu¸ ®é: §îc x©y  d©n,   v×   nh©n   d©n  c«ng   cuéc   ®æi   míi  chÕ   ®é   cò   cßn  dùng   trong   c¬ng  díi   sù   l∙nh   ®¹o  sÏ   cho   ta   nhËn  nhiÒu. Nhng níc ta  lÜnh   x©y   dùng   ®Êt  cña §¶ng Céng s¶n; thøc   ngµy   cµng  còng   ®∙   x©y   dùng  níc   trong   thêi   kú  - Cã   quan   hÖ   h÷u  phong   phó   vµ   cô  ®îc   mét   sè   c¬   së  qu¸   ®é   lªn   chñ  nghÞ   vµ   hîp   t¸c  thÓ h¬n. ban ®Çu cña CNXH. nghÜa   x∙   héi   (§¹i  víi   nh©n   d©n   c¸c  HiÖn   nay,   chóng  - C¸c   thÕ   lùc   thï  héi VII): níc trªn thÕ giíi. ta ®ang ë chÆng ®­ ®Þch   thêng   xuyªn  "X©y   dùng   xong  • Ph¬ng   híng  cña  êng   ®Èy   m¹nh   c«ng  t×m   c¸ch   ph¸   ho¹i  vÒ c¬ b¶n nh÷ng c¬  qu¸ tr×nh x©y dùng  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  chÕ ®é XHCN vµ nÒn  së kinh tÕ cña chñ  ®Êt níc trong thêi  d¹i   ho¸   ®Êt   níc,  ®éc   lËp   cña   d©n  nghÜa   x∙   héi,   víi  kú qu¸ ®é: phÊn   ®Êu   ®Ó   ®Õn  téc. kiÕn   tróc   thîng  Theo   v¨n   kiÖn  n¨m   2010   t¨ng   s¶n  phÈm   trong   níc  - Nh©n   d©n   ta   cã  tÇng   vÒ   chÝnh   trÞ  ®¹i   héi   ®¹i   biÓu  (GDP)   gÊp   h¬n   2,1  lßng   yªu   níc   nång  t  tëng,   v¨n   ho¸  toµn   quèc   lÇn   thø  lÇn   so   víi   n¨m  nµn;   lao   ®éng   cÇn  phï   hîp,   lµm   cho  X,  gåm  8  ph¬ng   h­ 2000, ®a níc ta ra  cï vµ s¸ng t¹o; cã  níc   ta   trë   thµnh  íng sau: khái   t×nh   tr¹ng  tinh   thÇn   tù   lùc  mét   níc   XHCN   phån  - Ph¸t   triÓn   nÇn  kÐm   ph¸t   triÓn,  tù   cêng   vµ   ý   chÝ  vinh" kinh   tÕ   thÞ   trêng  t¹o   nÒn   t¶ng   ®Ó  v¬n lªn m∙nh liÖt. ®Þnh híng XHCN; ®Õn   n¨m   2020   c¬ 
 6. b¶n   trë   thµnh   m ét tÇng,   tiÒm   lùc  kinh   tÕ   kh¸c   ®Òu    ní   c«ng   nghi p  kinh   tÕ,   quèc  ph¸t triÓn m¹nh vµ  c Ö theo   hí ng   hi n  phßng, an ninh ®îc  l©u   dµi,   thÓ   chÕ  Ö ® ¹i. t¨ng cêng. ThÓ chÕ  kinh   tÕ   thÞ   trêng  ­ End ­ kinh   tÕ   thÞ   trêng  ®Þnh híng XHCN ®îc  ®Þnh híng XHCN ®îc  h×nh   thµnh   vÒ   c¬  h×nh   thµnh   vÒ   c¬  b¶n   vµ   vËn   hµnh  b¶n, vÞ thÕ cña n­ th«ng suèt cã hiÖu  íc   ta   trªn   trêng  qu¶. quèc   tÕ   ®îc   n©ng   Quan   ®iÓm   ph¸t  cao. triÓn: Môc tiªu cô thÓ:  Mét   lµ:   Ph¸t  Mét   lµ:   §a   GDP  triÓn   nhanh,   hiÖu  lªn   Ýt   nhÊt   gÊp  qu¶   vµ   bÒn   v÷ng,  ®«i n¨m 2000, n©ng  t¨ng trëng kinh tÕ  cao søc c¹nh tranh  ®i   ®«i   víi   tiÕn  cña   s¶n   phÈm.   DN  bé, thùc hiÖn c«ng  C©u 8:  T  tëng  vµ nÒn kinh tÕ ®¸p  b»ng x∙ héi vµ b¶o  Hå ChÝ Minh lµ g×?  øng   ngµy   mét   tèt  vÖ m«i trêng. Néi dung t tëng Hå  h¬n   nhu   cÇu   thiÕt  Hai  lµ: Coi ph¸t  ChÝ   Minh   vÒ   gi¶i  yÕu   cña   s¶n   xuÊt  triÓn   nÒn   kinh   tÕ  phãng   d©n   téc,  vµ   mét   phÇn   cho  lµ   nhiÖm   vô   träng  gi¶i   phãng   giai  xuÊt khÈu. t©m, x©y dùng ®ång  cÊp   vµ   gi¶i   phãng  Hai  lµ: N©ng  lªn  bé   nÒn   t¶ng   cho  con   ngêi.   Nguån  ®¸n kÓ chØ sè ph¸t  mét   níc   c«ng  gèc,   néi   dung   c¬  triÓn cña con ngêi  nghiÖp   lµ   yªu   cÇu  b¶n   cña   t  tëng   Hå  (HDI)   cña   níc   ta.  cÊp thiÕt. ChÝ   Minh   vÒ   ®¹o  Tèc ®é t¨ng d©n sè  Ba   lµ:   §Èy   m¹nh  ®øc c¸ch m¹ng. Häc  ®Õn   n¨m   2010   cßn  c«ng cuéc ®æi míi,  tËp   t  tëng   Hå   ChÝ  kho¶ng   1,1%,   xo¸  t¹o   ®éng   lùc   gi¶i  Minh nh thÕ nµo ®Ó  hé ®ãi, gi¶m nhanh  phãng   vµ   ph¸t   huy  da   l¹i   hiÖu   qu¶  hé   nghÌo,   phæ   cËp  mäi nguån lùc. thiÕt thùc? THCS trong ph¹m vi  Bèn  lµ: G¾n chÆt  Tr¶ lêi: c¶ níc. N©ng tû lÖ  viÖc   x©y   dùng   nÒn  ®µo   t¹o   nghÒ   lªn  kinh tÕ ®éc lËp tù   §Þnh nghÜa t  t­ 40%, t¨ng tuæi thä  chñ   víi   chñ   ®éng  ëng HCM: b×nh qu©n (72 tuæi  héi   nhËp   kinh   tÕ  §¹i   héi   §¶ng  C©u 7:Môc   tiªu   vµ  ­ §¹i héi X) lÇn   thø   IX   ®Þnh  quèc tÕ. quan   ®iÓm   ph¸t  Ba   lµ:   N¨ng   lùc  N¨m   lµ:   KÕt   hîp  nghÜa:   "T  tëng   Hå  triÓn cña chiÕn l­ néi   sinh   vÒ   khoa  chÆt   chÏ   ph¸t  ChÝ Minh lµ mét hÖ  îc ph¸t triÓn kinh  häc   c«ng   nghÖ   ®ñ  triÓn   kinh   tÕ,  thèng   quan   ®iÓm  tÕ ­ x∙ héi 10 n¨m  kh¶   n¨ng   øng   dông  quèc   phßng,   an  toµn   diÖn   vµ   s©u  (2001 ­ 2010)? c¸c   khoa   häc   c«ng  ninh... s¾c   vÒ   nh÷ng   vÊn  Tr¶ lêi: nghÖ   hiÖn   ®¹i,  ­ End ­ ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch   Môc   tiªu   cña  tiÕp   cËn   khoa   häc  m¹ng   ViÖt   Nam,   lµ  chiÕn lîc: c«ng nghÖ thÕ giíi  kÕt qu¶ cña sù vËn  Môc   tiªu   tæng   ®Æc   biÖt   lµ   c«ng  dông vµ ph¸t triÓn  qu¸t: §a níc ta ra  nghÖ tin häc, sinh  s¸ng t¹o chñ nghÜa  khái   t×nh   tr¹ng  häc... Mac   ­   LeNin   vµo  kÐm   ph¸t   triÓn,  Bèn   lµ:   KÕt   cÊu  ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ  n©ng   cao   ®êi   sèng  h¹   tÇng   ®¸p   øng  cña   níc   ta,   kÕ  tinh thÇn vËt chÊt  yªu cÇu ph¸t triÓn  thõa vµ ph¸t triÓn  cña   nh©n   d©n   t¹o  kinh   tÕ   x∙   héi,  c¸c gi¸ trÞ truyÒn  nÒn   t¶ng   ®Ó   ®Õn  quèc phßng an ninh  thèng   tèt   ®Ñp   cña  n¨m 2020 níc ta c¬  vµ cã bíc ®i tríc. d©n   téc,   tiÕp   thu  b¶n   trë   thµnh   mét  N¨m   lµ:   Vai   trß  tinh   hoa   v¨n   ho¸  níc   c«ng   nghiÖp  chñ   ®¹o   cña   kinh  nh©n lo¹i" theo   híng   hiÖn  tÕ   Nhµ   níc   ®îc  §Þnh   nghÜa   nµy   ®¹i, nguån lùc con  t¨ng cêng chi phèi  cã ba ý c¬ b¶n: ngêi,   n¨ng   lùc  c¸c   lÜnh   vùc   then  Mét   lµ,   nªu  khoa   häc   vµ   c«ng  chèt   cña   nÒn   kinh  nguån   gèc   t  tëng:  nghÖ,   kÕt   cÊu   h¹  tÕ. C¸c thµnh phÇn  chñ   nghÜa   Mac   ­ 
 7. LeN i ,   hoµn   c¶nh  sù   nghiÖp   gi¶i  phãng   sù   b»ng  + Lßng   nh©n   ¸i  n ní   ta ,   truyÒ n  phãng nãi trªn. c tiÕng   Ph¸p)   vµ   ë  réng më thèng   d© n  téc   vµ  - Gi¶i   phãng   d©n  ®©y B¸c ®∙ ®äc ®îc  + Cã   ý   chÝ   m∙nh  tinh   hoa   v¨n   ho¸  téc   gi¶i   phãng  chñ   nghÜa   Mac   ­  liÖt   vµ   nghÞ   lùc  nh© n o ¹i  l giai   cÊp   vµ   gi¶i  LeNin. phi thêng. H ai l ,  néi dung  phãng   con   ngêi  µ c¬  b¶n cña t tëng:  thèng nhÊt nhau lµ  • Chñ   nghÜa   Mac   ­   Néi dung c¬ b¶n  LeNin,   t  tëng   cña  cña   t  tëng   Hå   ChÝ  hÖ thèng toµn  di n  quy   luËt   cña   thêi  Ö giai   cÊp   c«ng  Minh   vÒ   ®¹o   ®øc  vµ   s© u   s¾ c   vÒ  ®¹i   hiÖn   nay,   nªn  nh©n, lý luËn c¸ch  c¸ch m¹ng: nh÷ ng   vÊn   ® Ò  c¬   lµ   kh¶   n¨ng   hiÖn  m¹ng   tiªn   tiÕn  - §¹o   ®øc   lµ   c¸i  b¶n   cña   c¸ch   m ¹ng  thùc   ®èi   víi   tÊt  nhÊt cña thêi ®¹i: gèc   cña   ngêi   c¸ch  V i t N am . Ö c¶ c¸c d©n téc. §ã  - Chñ   nghÜa   Mac   ­  m¹ng,   cã   ®¹o   ®øc  Ba   l ,   ph¬ ng  lµ   t  tëng   cã   gi¸  µ LeNin   lµ   häc  lµm   nÒn   t¶ng   míi,  thøc c© y dùng: vËn  trÞ phæ biÕn. T t­ thuyÕt   vÒ   giai  hoµn   thµnh   ®îc  dông vµ ph¸t tri n   ëng   nãi   trªn   cña  Ó cÊp, vÊn ®Ò vÒ ®Êu  nhiÖm   vô   c¸ch  s¸ng   t¹o   l   l ý uËn   HCM   ph¶n   ¸nh   ch©n  tranh giai cÊp cña  m¹ng. M ac   ­   LeN i ,   kÕ  lý   ®ã.   Ngêi   kh«ng  n giai cÊp c«ng nh©n - §¹o   ®øc   biÓu  thõa  vµ ph¸t tri n   chØ   nãi   riªng   vÒ  Ó hiÖn   ë   ho¹t   ®éng  c¸c  gi  trÞ  truyÒ n  ViÖt   Nam   mµ   cßn  - Chñ   nghÜa   Mac   ­  ¸ vµ   kÕt   qu¶   c«ng  thèng cña d© n téc,  nãi   c¸c   d©n   téc  LeNin   gåm   3   bé  ti p   thu   ti   hoa  kh¸c. Õ nh phËn   cÊu   thµnh:  viÖc,   nªn   ®¹o   ®øc  v¨n ho¸ nh© n o ¹i.  l triÕt   häc   (§øc),  ph¶i   g¾n   liÒn   víi   Nguån   gèc   t  t­ kinh   tÕ   chÝnh   trÞ  tµi n¨ng.  T  tëng   vÒ   gi¶i  ëng Hå ChÝ Minh: häc   (Anh)   vµ   chñ  - §¹o   ®øc   c¸ch  phãng   d©n   téc,  • Chñ  nghÜa  yªu n­ nghÜa   x∙   héi   khoa  m¹ng   gåm   4   néi  giai   cÊp   vµ   con  íc, v¨n ho¸ truyÒn  häc   (kh«ng   tëng  dung: trung víi n­ ngêi: thèng ViÖt Nam ®îc  Ph¸p). §ã chÝnh lµ  íc,   hiÕu   víi   d©n;  ­ §éng   lùc   c¬   b¶n  hun   ®óc   qua   mÊy  lý   luËn   c¸ch   m¹ng  yªu   th¬ng   mäi   ng­ nhÊt   cña   HCM   lµ  ngh×n n¨m dùng níc  tiªn   tiÕn   vµ   nh©n  êi;   cÇn   kiÖm   liªm  gi¶i phãng d©n téc  ®¹o   nhÊt   trong  chÝnh, chÝ c«ng v«  vµ gi÷ níc: ViÖt   Nam   khái   ¸ch  thêi ®¹i hiÖn nay.  t;   tinh   thÇn   quèc  n«   lÖ,   thùc   hiÖn  - §ã   lµ   lßng   yªu  §©y  lµ  nÒn   t¶ng   t tÕ trong s¸ng. ®éc lËp tù do, ®em  níc   nång   nµn,   ý  tëng vµ ph¬ng ph¸p  - RÌn   luyÖn   ®¹o  l¹i   h¹nh   phóc   cho  chÝ   tù   cêng   d©n  luËn   ®Î   Ngêi   x©y  ®øc   ph¶i   theo   3  toµn thÓ d©n téc. téc,   tinh   thÇn  dùng hÖ thèng t t­ nghuyªn   t¾c:   Nãi  ­ Qu¸   tr×nh   t×m  ®oµn   kÕt,   ý   thøc  ëng   cña   m×nh,   lµ  ®i   ®oi   víi   lµm;  tßi   so   s¸nh   c¸c  céng   ®ång   g¾n   kÕt  yÕu   tè   quyÕt   ®Þnh  x©y   ®i   ®«i   víi  häc   thuyÕt,   c¸c  c¸ nh©n ­ gia ®×nh  nhÊt   trong   trong  chèng;   ph¶i   rÌn  cuéc c¸ch m¹ng lín  ­   lµng   x∙   ­   tæ  nguån   gèc   t  tëng  luyªn suèt ®êi víi  trªn thÕ giíi Ngêi  quèc;   lßng   nh©n  Hå ChÝ Minh. quyÕt t©m cao. Chñ  ®i   ®Õn   kÕt   luËn  ¸i,   khoan   dung,  nghÜa   c¸   nh©n   lµ  ph¶i theo con ®êng  träng   nghÜa   t×nh,  • Nh©n   c¸ch   HCM:  kÎ   thï   nguy   hiÓm  cña   c¸ch   m¹ng  ®¹o   lý,   ®øc   tÝnh  t  duy   nh¹y   bÐn,  nhÊt   cña   ®¹o   ®øc  th¸ng   10   Nga,   con  cÇn   cï,   s¸ng   t¹o  lßng yªu th¬ng con  c¸ch   m¹ng   v×   nã  ®êng cña Chñ nghÜa  trong lao ®éng, sù  ngêi   réng   lín,  g©y   ra   tr¨m   thø  Mac ­ LeNin. §ã lµ  tinh   tÕ   trong   øng  nghÞ   lùc   phi   th­ bÖnh   nguy   hiÓm  con   ®êng   gi¶i  xö,   tÝnh   gi¶n   dÞ  êng: kh¸c nhau. phãng   d©n   téc,  trong lèi sèng... - Ba   yÕu   tè   trªn   Häc tËp vµ thùc  gi¸i   phãng   giai  • Tinh  hoa  v¨n ho¸  ®Òu   tån   t¹i   kh¸ch  hiÖn t tëng Hå ChÝ  cÊp,   gi¶i   phãng  nh©n lo¹i: quan   nÕu   kh«ng   cã  Minh: con   ngêi   triÖt   ®Ó  - Ngêi ®Õn víi nÒn  n¨ng   lùc   chñ   quan  nhÊt. th×   kh«ng   h×nh  - Häc   tËp   vµ   lµm  v¨n   ho¸   lín  ë   ph­   t  tëng  theo t tëng Hå ChÝ  - ë  ViÖt   Nam   vÊn  ¬ng   §«ng:  Ên   §é,  thµnh   ®îc tëng   ®éc  Minh   lµ   mét   néi  riªng, t  ®Ò   ®Çu   tiªn   lµ  TQ ( Nho gia, PhËt  lËp   cña   c¸   nh©n,  dung   quan   träng  ph¶i   ®Êu   tranh  gi¸o   ®Ó   gi¸o   dôc  HCM   cã   nh©n   c¸ch  cña   mäi   ngêi   ViÖt  gi¶i   phãng   d©n  lèi sèng con ngêi,  næi   tréi   trªn  Nam.   Häc   tËp  t  t­ téc.   Nhng   gi¶i  vÒ   ®øc   tÝnh   l∙nh  ëng Hå ChÝ Minh ®Î  nh÷ng yÕu tè: phãng d©n téc ph¶i  ®¹o   cña   T«n   Trung  + N¨ng   lùc   t  duy  x©y   dùng   c¸i   gèc,  g¾n   liÒn   víi   chñ  S¬n...) n¨ng   ®éng,   nh¹y  x©y   dùng   nÒn   t¶ng  nghÜa   x∙   héi   lµ   t - NÒn   v¨n   ho¸   ph­ bÐn, nh×n xa tr«ng  cña   ngêi   c¸ch  tëng   bao   trïm   cña  ¬ng   T©y:   (Ngêi   ®∙  m¹ng. réng ®äc,   viÕt   c¸c 
 8. - Tríc   hÕ t   ph¶ i  Kinh   tÕ   Nhµ   níc  cña   chñ   nghÜa   x∙  n¾ m  v÷ ng  néi  dung  gi÷   vai   trß   chñ  héi,   cña   nÒn   kinh  c¬  b¶n cña   t  tëng  C©u   10:   Néi   dung,  ®¹o; Kinh tÕ NN vµ  tÕ   thÞ   trêng   ®Þnh  ® ¹ ® øc  vµ   nguyªn  xu   híng   vËn   ®éng  ktÕ   tËp   thÓ   lµm  híng XHCN. V× vËy,  o  t c   thùc   hi n,  vµ   thùc   tr¹ng   cña  nÒn   t¶ng   cña   kinh  PP   theo   lao   ®éng  ¾ Ö ® ång thê i noi theo  kinh tÕ thÞ trêng? tÕ Quèc d©n. ph¶i   ®îc   x¸c   ®Þnh  tÊm  g¬ ng cña Ngêi. Tr¶ lêi: - ë  níc ta, c¬ cÊu  lµ   h×nh   thøc   PP  - H äc   tËp   t  tëng  Kinh   tÕ   thÞ   tr­ ®a   d¹ng   ho¸   c¸c  thu   nhËp   chñ   yÕu  trong   thêi   kú   qu¸  ® ¹   ® øc   H å   ChÝ  êng ®Þnh híng XHCN  h×nh   thøc   së   h÷u  o M i   ph¶ i  g¾ n  víi   nh thùc   chÊt   lµ:  vÒ t liÖu SX ®∙ vµ  ®é   lªn   chñ   nghÜa  x∙ héi ë níc ta. hÖ   thèng   t  tëng  "Ph¸t   triÓn   kinh  ®ang   ®îc   h×nh  cña   N gêi,   g¾ n  víi   tÕ   hµng   ho¸   nhiÒu  thµnh,   do   ®ã   ®ang   NÒn   kinh   tÕ   thÞ  häc   tËp   chuyªn  thµnh   phÇn,   vËn  ptriÓn c¬ cÊu kinh  trêng   níc   ta   ph¸t  m «n,  nghi p   vô   ® Ó ®éng   theo   c¬   chÕ  tÕ gåm nhiÒu thµnh  triÓn   theo   c¬   cÊu  Ö   g¾ n   ® øc   vµ   tµ i  thÞ   trêng,   cã   sù  phÇn ktÕ mang tÝnh  kinh   tÕ   "më   cöa"  cï  ti n  bé. ng Õ qu¶n lý cña Nhµ n­ ®a d¹ng vµ ®an kÕt  víi bªn ngoµi: - H äc  tËp   vµ   thùc  íc   theo   ®Þnh   híng  víi   nhau   =>   Kh«i  - NÒn   kinh   tÕ   thÞ  hi n   t  tëng   ® ¹ XHCN" Ö o  phôc   vµ   t¨ng   cêng  trêng   ph¸t   triÓn  ® øc   HCM   l   vi c  Néi dung vµ xu h­ c¬   së   ktÕ   cho   sù  theo   c¬   cÊu   "më  µ Ö suèt  ® êi  nªn   ph¶ i  íng   v®éng   cña   ktÕ  ptriÓn ktÕ thÞ tr­ cöa" thÝch øng bíi  cã   quyÕ t  t m   cao,  thÞ trêng ë níc ta  êng ë níc ta. © chiÕn   lîc   thÞ   tr­ ph¶i cã ph¬ ng ph¸p  ®îc   thÓ   hiÖn   ë   NÒn   kinh   tÕ   thÞ  êng   híng   ngo¹i.  phï   hî .   NhÊt  l   nh÷ng   ®Æc   trng  trêng   níc   ta   thùc  Th«ng qua chiÕn l­ p µ ph¶i bi t phª b× nh  sau: Õ hiÖn   nhiÒu   h×nh  îc   xuÊt   ­   nhËp  vµ tù  phª b× nh.  VÒ môc tiªu  ph¸t  thøc ph©n phèi thu  khÈu   biÕt   dùa   vµo  - Thùc hi n  t  tëng  triÓn   cña   kinh   tÕ  nhËp,   trong   ®ã  lîi   thÕ   so   s¸nh  Ö ® ¹   ® øc   HCM   l   thÞ trêng: o µ ph©n phèi theo lao  gi÷a   níc   ta   víi  hoµn   thµnh   nhi   - NÒn   ktÕ   thÞ   tr­ ®éng lµ chñ yÕu: Öm c¸c   níc,   biÕt   n¾m  vô   ®î   ph© n  c«ng,  êng ®Þnh híng XHCN  - NÒn   kinh   tÕ   thÞ  nh÷ng ngµnh vµ mÆt  c cã   l i   sèng   l è µnh   ë níc ta nh»m gi¶i  trêng   ë   níc   ta  hµng   mòi   nhän   cã  m ¹   vµ   ® ãng  gãp  phãng   vµ   kh«ng  hiÖn   nay   dùa   trªn  t¬ng   lai   víi   c«ng  nh hÕ t  kh¶   n¨ng   m × nh ngõng   ptriÓn   søc  c¬   së   sù   ®a   d¹ng  nghÖ   míi,   cã   mÉu    cho x∙ héi bao gåm  SX,   n©ng   cao   ®êi  ho¸  vÒ  quan   hÖ   së  m∙   míi,   c¬   cÊu  c¶ ® Êu tranh  chèng  sèng   cña   nh©n   d©n  h÷u, do ®ã ph¶i ®a  phong phó, chÊt l­ nh÷ ng   bi u   hi n  =>   thùc   hiÖn   môc  d¹ng   ho¸   vÒ   quan  îng   cao   ®Ó   t¨ng  Ó Ö tiªu   cùc   vµ   ph¶n  tiªu   d©n   giµu,níc  hÖ ph©n phèi, thùc  kh¶   n¨ng   c¹nh  ® éng.  BÊt   cø   l   m¹nh,   xhéi   c«ng  hiÖn   nhiÒu   h×nh  tranh cña hµng ho¸  óc nµo,  bÊt  cø   ë  ® © u b»ng   d©n   chñ   v¨n  thøc   PP   thu   nhËp  trªn   thÞ   trêng,    còng   thÓ   hi n   häc  minh. Ö nhÊt   lµ   thÞ   trêng  nh:   PP   theo   lao  Quèc   tÕ,   lµ   yªu  g¾ n  víi   hµnh   theo   NÒn   kinh   tÕ   thÞ  ®éng; PP theo vèn,  t  tëng   ® ¹   ® øc trêng   níc   ta   dùa  TS   ®ãng   gãp;   PP  cÇu   næi   bËt   cña  o   HCM . ®Æc trng nµy ë níc  trªn c¬ së tån t¹i  theo   gi¸   trÞ   søc  ta. ­ End ­ nhiÒu   thµnh   phÇn  lao ®éng; PP ngoµi   NÒn   kinh   tÕ   thÞ  kinh   tÕ,   trong   ®ã  thï lao. trêng   níc   ta   ph¸t  kinh   tÕ   Nhµ   níc  - Trong   c¸c   h×nh  triÓn theo ®Þnh h­ gi÷   vai   trß   chñ  thøc ph©n phèi thu  íng   XHCN   ®îc   b¶o  ®¹o: nhËp   trªn,   th×   PP  ®¶m   b»ng   vai   trß  - Kh«ng   thÓ   x©y  theo   lao   ®éng   ®îc  chñ   ®¹o   cña   kinh  dùng vµ ph¸t triÓn  thùc   hiÖn   ®èi   víi  tÕ   Nhµ  níc  vµ   vai  kinh   tÕ   thÞ   trêng  thµnh phÇn kinh tÕ  trß   qu¶n   lý  vÜ   m«  nÕu   thiÕu   sù   tån  dùa   trªn   chÕ   ®é  cña Nhµ níc: t¹i   c¸c   h×nh   thøc  c«ng h÷u vÒ t liÖu  - TÝnh  chÊt  vµ vai  sö   h÷u   kh¸c   nhau  SX,   ®Æc   biÖt   lµ  trß   chñ   ®¹o   cña  vÒ   t  liÖu   s¶n  ®èi víi thµnh phÇn  kinh   tÕ   Nhµ   níc  xuÊt. kinh   tÕ   Nhµ   níc;  víi   t  c¸ch  lµ   ®¹i  - Theo   v¨n   kiÖn  h×nh   thøc   PP   nµy  diÖn   cña   x∙   héi,  ®¹i héi X ë níc ta  thÓ   hiÖn   sù   c«ng  ®¹i   diÖn   cña   së  hiÖn   nay   tån   t¹i  b»ng   vµ   b×nh   ®¼ng  h÷u   toµn   d©n,   n¾m  nhiÒu   thµnh   phÇn  trong   ph©n   phèi,  gi÷ nh÷ng ngµnh vµ  kinh tÕ, trong ®ã:  thÓ   hiÖn   tÝnh  u  lÜnh   vùc   kinh   tÕ  viÖt   vÒ   b¶n   chÊt 
 9. then   chèt,   nh÷ ng  cßn   thÊp   kÐm,   l¹c  l∙nh thæ trong níc  - §¶ng   vµ   Nhµ   níc  khu   vùc   ki   t   hËu; nh Õ vµ   gi÷a   thÞ   trêng  ®ang tiÕp tôc tiÕn  träng   yÕ u,   nh÷ ng  +   KÕt   cÊu   h¹  níc ta víi c¸c thÞ  hµnh c«ng cuéc ®æi  mÆ t hµng m òi  nhän,  tÇng   vËt   chÊt   vµ  trêng   khu   vùc   vµ  míi,   ®a   ra   nhiÒu  tõ   ® ã  thùc   hi n  x∙   héi   thÊp   kÐm,  quèc tÕ; Ö quan ®iÓm ®óng ®¾n  vai trß   chñ   ® ¹ ­  kh«ng   ®¸p   øng   ®îc  - Cã   m«i   trêng  cã lîi cho sù ph¸t  o  vai trß  ® i u ti t,   nhu cÇu ph¸t triÓn  kinh   tÕ,   chÝnh  triÓn   kinh   tÕ   thÞ  Ò Õ ch i   phèi   sù   ho¹t  kinh   tÕ   hµng   ho¸  trÞ,   x∙   héi   æn  trêng   hiÖn   nay   vµ  ® éng cña c¸c  thµnh  trong níc; ®Þnh,   hÖ   thèng  trong t¬ng lai. phÇn  ki   t   kh¸c  +   Cha   x©y   dùng  luËt ph¸p ®ång bé; nh Õ   Nh÷ng   gi¶i   ph¸p  nh»m   ® ¶m  b¶o   cho  ®îc   ®éi   ngò   nh÷ng  - Cã   ®éi   ngò   c¸c  ph¸t triÓn kinh tÕ  nÒ n   ki   t   ph¸t  nhµ   qu¶n   lý   kinh  nhµ   qu¶n   lý   kinh  thÞ   trêng   ë   níc  nh Õ tri n   theo   ® óng  tÕ; Ó tÕ,   kinh   doanh  ta: ® Þnh hí  XHCN . ng +   Thu   nhËp   quèc  giái   c¶   ë   tÇm   vÜ  - Mét   lµ:   Ph¸t  - N hµ ní  V i t N am  d©n   tÝnh   theo   ®Çu  m« vµ vi m«; c Ö triÓn   chÝnh   s¸ch  th«ng qua c¸c  c«ng  ngêi thÊp. - Kinh   tÕ   ®èi  kinh   tÕ   nhiÒu  cô   qu¶n   l   vÜ   m « - HÖ thèng  thÞ tr­ ngo¹i   ph¶i   ®îc   më  thµnh phÇn; ý   nh:   ph¸p   l t,   kÕ  êng trong níc ®ang  réng,   ph¸t   triÓn  - Hai  lµ: §Èy m¹nh  uË ho¹ch ,   chÝnh   s¸ch   h×nh   thµnh   cha  víi   hiÖu   qu¶   ngµy  viÖc   nghiªn   cøu  vµ   c¸c   c«ng   cô  ®ång bé; cµng cao. øng   dông   nh÷ng  kh¸c,   t¹o   m «i  tr ­ - Trong   qu¸   tr×nh  Kh¶   n¨ng   ph¸t  thµnh   tùu   khoa  êng   t¬ ng   ® èi  æ n héi   nhËp   kinh   tÕ  triÓn   kinh   tÕ   thÞ  häc,   c«ng   nghÖ    ® Þnh  vµ   hµnh   l ang   quèc   tÕ,   thêng  trêng ë níc ta: hiÖn   ®¹i   vµo   s¶n  cÇn th i t cho vi c  chóng   ta   cßn   hay  - Níc ta cã d©n sè  xuÊt kinh doanh; Õ Ö thùc   hi n   chøc  bÞ thua thiÖt; Ö ®«ng   =>   thÞ   trêng  - Ba   lµ:   Më   réng  n¨ng qu¶n l  vÜ m « - Qu¶n   lý   Nhµ   níc  tiªu   thô   hµng   ho¸  vµ   ph¸t   triÓn   sù  ý   cña N hµ ní  vÒ m Æ t vÒ   kinh   tÕ   ­   x∙  réng   lín   mÆt   kh¸c  ph©n c«ng lao ®éng  c   ki   t ,   qua   ® ã héi cßn yÕu. nh Õ   nã còng lµ thÞ tr­ x∙ héi; dÉn   d¾ t  c¸c   thµnh  ­ End ­ êng   cung   cÊp   nh©n  phÇn  ki   t   ho¹t  C©u 11: §iÒu kiÖn,  c«ng   rÎ   =>   kÝch  - Bèn   lµ:   H×nh  nh Õ ® éng   ph¸t   tri n   kh¶   n¨ng   vµ   gi¶i  thÝch   s¶n   xuÊt  thµnh   vµ   ph¸t  Ó nh»m thùc hi n c¸c  ph¸p   p/triÓn   KTTT  kinh   doanh   më  triÓn   ®ång   bé   hÖ  Ö m ôc tiªu  ® Þnh hí   ®Þnh híng XHCN? ng thèng chÝnh trÞ; réng,   do   ®ã   thóc  vÒ   ki   t   ­   x∙  nh Õ - N¨m  lµ: TiÕp  tôc  Tr¶ lêi: ®Èy   nÒn   kinh   tÕ  héi   ®î   x¸c   ® Þnh  §iÒu   kiÖn   ph¸t  thÞ   trêng   ph¸t  ®æi   míi   vµ   n©ng  c trong   tõng   thê i  triÓn   kinh   tÕ   thÞ  triÓn nhanh. cao   vai   trß   qu¶n  kú. lý   vÜ   m«   cña   Nhµ  trêng ë níc ta: - D©n   sè   vµ   lao  níc   ®èi   víi   nÒn  Tãm   l¹i,   5   ® Æ c §Ó   ph¸t   triÓn  ®éng   níc   ta   hiÖn    tr ng   nãi   trªn   cã  nhanh,   m¹nh   nÒn  nay   thuéc   lo¹i  kinh tÕ thÞ trêng; m èi quan hÖ h÷ u c¬   kinh   tÕ   thÞ   trêng  trÎ,   cã   tr×nh   ®é  - S¸u   lµ:   Thùc  víi  nhau hî  thµnh  ®Þnh   híng   XHCN   ë  v¨n ho¸ nªn cã kh¶  hiÖn   chÝnh   s¸ch  p néi  dung  vµ  xu   h­ níc   ta  cÇn   cã  c¸c  n¨ng   nhËn   thøc   vµ  ph¸t triÓn kinh tÕ  í   vËn   ® éng  cña  ®iÒu   kiÖn   tiÒn   ®Ò  thÝch   nghi   nhanh  ®èi   ngo¹i   cã   hiÖu  ng nÒ n  kt   thÞ   tr êng  sau: Õ qu¶. víi   nh÷ng   c«ng  ® Þnh  hí   XHCN   ë  - Ph¶i   cã   sù   ph©n  nghÖ míi hiÖn ®¹i,  Tãm l¹i, c¸c gi¶i  ng ní   ta   trong   thê i  c«ng   lao   ®éng   x∙  cÇn cï, n¨ng ®éng,  ph¸p   nãi   trªn   cã  c kú qu¸ ® é. mèi quan hÖ h÷u c¬  héi   t¬ng   ®èi   ph¸t  t duy, s¸ng t¹o. Thùc   tr¹ng   nÒn  triÓn; víi   nhau.   Thùc  - Tµi   nguyªn   thiªn  kinh   tÕ   thÞ   trêng  - NÒn   kinh   tÕ   tån  nhiªn   t¬ng   ®èi  hiÖn   tèt   c¸c   gi¶i  ë níc ta hiÖn nay:  t¹i   nhiÒu   h×nh  phong phó, ®a d¹ng  ph¸p   ®ã   sÏ   gãp  Nãi chung nÒn KTTT  thøc së h÷u, nhiÒu  víi   tr÷   lîng   ®¸ng  phÇn   x©y   dùng   níc  ë   níc   ta   cßn   ë  thµnh   phÇn   kinh  kÓ. ta   c¬   b¶n   trë  tr×nh ®é thÊp kÐm,  tÕ; thµnh mét níc c«ng  - §∙   cã   mét   sè   c¬  nghiÖp   theo   híng  thÓ hiÖn nh sau: - C¬   së   h¹   tÇng  së   vËt   chÊt   nhÊt  hiÖn   ®¹i   vµo   n¨m  - NÒn   kinh   tÕ   thÞ  ph¸t triÓn; vÒ   thuû   ®iÖn,   dÇu  trêng ë níc ta cßn  - ThÞ   trêng   ph¶i  khÝ, xi m¨ng, giao  2020   cña   thÕ   kû  ë tr×nh ®é s¬ khai ®îc   h×nh   thµnh   vµ  th«ng vËn t¶i,... XXI. + Tr×nh ®é c¬ së  ph¸t   triÓn   ®ång  - VÒ   vÞ   trÝ   ®Þa  ­ End ­ vËt   chÊt   ­   kü  bé,   th«ng   suèt,  lý,   níc   ta   n»m  thuËt trong c¸c DN  kh«ng   biÖt   lËp  trong vïng kinh tÕ  gi÷a   c¸c   vïng,  n¨ng ®éng
 10. C«ng   nghiÖp   ho¸  ho¸chñ   nghÜa   x∙  ®¹i,   ®i   nhanh   vµo  lµ   qu¸   tr×nh   héi) hiÖn   ®¹i   nh÷ng  chuyÓn   mét   níc   cã  C«ng   nghiÖp   ho¸,   kh©u quyÕt ®Þnh. nÒn   kinh   tÕ   n«ng   hiÖn   ®¹i   ho¸  lµ  ­ LÊy   hiÖu   qu¶  nghiÖp   l¹c   hËu   qu¸   tr×nh   chuyÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi  thµnh   mét   níc   cã  ®æi   c¨n   b¶n   vµ   lµm   tiªu   chuÈn   c¬  nÒn   kinh   tÕ   c«ng   toµn diÖn c¸c ho¹t   b¶n®Ó   x¸c   ®Þnh   h­ nghiÖp ph¸t triÓn.   ®éng   s¶n   xuÊt,   íng   ®Çu   t.   §Çu   t Thùc   chÊt   c«ng   kinh   doanh,   dÞch   cã   chiÒu   s©u,   cã  nghiÖp   ho¸   chÝnh   vô vµ qu¶n lý kinh   híng  u   tiªn,   cã  lµ chuyÓn lao ®éng   tÕ ­ x∙ héi tõ sö   träng   ®iÓm   vµ   t¹o  thñ c«ng thµnh lad   dông   lao   ®éng   thñ   mòi   nhän   trong  c¬ khÝ  lµ chñ  yÕu   c«ng lµ chÝnh sang   tõng   bíc   ®i   lªn.  trong   toµn   bé   nÒn   sö   dông   mét   c¸ch   T¹o   ®iÒu   kiÖn   cho  C©u 12: Kh¸i niÖm  kinh tÕ quèc d©n. phæ   biÕn   søc   lao   c¸c   vïng   ph¸t  c«ng   nghiÖp   ho¸,  (Níc   ta   tiÕn  ®éng cïng víi c«ng   triÓn. hiÖn ®¹i ho¸, quan  hµnh   c«ng   nghiÖp  nghÖ,   ph¬ng   tiÖn   ­ KÕt   hîp   kinh   tÕ  ®iÓm   cña   §¶ng   ta  ho¸   muén,   tõ   mét  vµ ph¬ng ph¸p tiªn   víi   quèc   phßng   ­  vÒ   c«ng   nghiÖp  ®iÓm xuÊt ph¸t qu¸  tiÕn,   hiÖn   ®¹i,   an ninh. ho¸,   hiÖn   ®¹i   ho¸  thÊp,   trong   khi  dùa   trªn   sù   ph¸t   Nh÷ng quan ®iÓm ®ã  vµ   ndung   c«ng  cuéc   c¸ch   m¹ng  triÓn   c«ng   nghiÖp   ®b¶o   viÖc   thùc  khoa häc c«ng nghÖ  vµ   tiÕn   bé   khoa   hiÖn   c«ng   nghiÖp  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  hiÖn   ®¹i   trªn   thÕ  häc c«ng nghÖ, t¹o   ho¸,   hiÖn   ®¹i   ho¸  ®¹i   ho¸   ë   níc   ta  giíi   ph¸t   triÓn  ra   n¨ng   suÊt   lao   cã hqu¶, kh¾c phôc  tõ   nay   dÕn   n¨m  hÕt   søc   m¹nh   mÏ.  ®éng x∙ héi cao. nh÷ng   khuyÕt   ®iÓm  2010? Do   ®ã   kho¶ng   c¸ch   Quan   ®iÓm   cña  ®∙   m¾c   ph¶i   tríc  Tr¶ lêi: chªnh   lÖch,   tôt  §¶ng   ta   vÒ   c«ng  ®©y, ®ånh thêi phï   Kh¸i   niÖm   c«ng  hËu   gi÷a   níc   ta  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  hîp   víi   hoµn   c¶nh  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  víi   c¸c   níc   ph¸t  ®æi   míi   vµ   t×nh  ®¹i ho¸: ®¹i ho¸: triÓn   qu¸   xa.   §Ó  ­ Lµm   cho   ®îc   ta  h×nh thÕ giíi hiÖn  Trong   thê i   kú  rót   ng¾n   kho¶ng  nay. qu¸   ® é  ti n   l   chªnh   lÖch   ®ã,  ®¹t   môc   tiªu   d©n  Õ ªn chñ   nghÜa  x∙  héi,  chóng ta kh«ng chØ  giµu, níc m¹nh, x∙   Néi   dung   c«ng  cã 2 l ¹i  ní o c: héi   c«ng   b»ng   d©n  nghiÖp   ho¸,   hiÖn  ph¸t   triÓn   theo  chñ, v¨n minh. ®¹i ho¸ tõ nay ®Õn  +   Nh÷ ng   ní   ® ∙ con   ®êng   tuÇn   tù  c   ph¸t   tri n   qua  nh  c¸c   níc   ®∙   ®i  Ó ­ Gi÷  v÷ng  ®éc lËp  n¨m 2010: TBCN :   §∙   cã   nÒ n  qua   (tøc   lµ   thùc  tù   chñ,   dùa   vµo  ­ §Èy   m¹nh   c«ng  ® ¹i  c«ng   nghi p= >  hiÖn   c«ng   nghiÖp  nguån lùc trong n­ nghiÖp   ho¸,   hiÖn  Ö ti n   hµnh   c¸ch   ho¸)   mµ   chóng   ta  íc lµ chÝnh ®i ®«i  ®¹i   ho¸   n«ng  Õ m¹ ng quan hÖ SX ® Ó cÇn ph¶i vµ cã thÓ  vëitanh thñ tèi ®a  nghiÖp   g¾n   víi    cã  c¬  së  vËt chÊt  kÕt   hîp   nh÷ng   bíc  nguån   lùc   bªn  n«ng   th«n,   gi¶i  kü thuËt t¬ ng xøng  ph¸t triÓn tuÇn tù  ngoµi. quyÕt   ®ång   bé   c¸c  víi  CNXH . ­ C«ng   nghiÖp   ho¸,  v®Ò   n«ng   nghiÖp,  víi nh÷ng bíc ph¸t  + N h÷ ng ní  qu¸ ® é triÓn   "nh¶y   vät",  hiÖn ®¹i ho¸ lµ sù  n«ng   th«n   vµ   n«ng  c   l  CNXH tõ  m ét ªn  n­ "®i   t¾t",   "®ãn  ngiÖp   cña   toµn  d©n. í   l¹c   hËu   ti n   ®Çu", ®i th¼ng vµo  d©n, cña mçi thµnh  ­ Ph¸t   triÓn   nhanh  c Õ lªn   CNXH   bá   qua  c«ng nghÖ hiÖn ®¹i  phÇn   kinh   tÕ,  h¬n   c«ng   nghiÖp,  chÕ   ® é  TBCN :  cha  ®èi   víi   c¸c   ngµnh  trong   ®ã   kinh   tÕ  x©y   dùng   vµ   dÞch  cã   nÒ n   ® ¹i   c«ng  mòi nhän. NghÜa lµ  Nhµ   níc   lµ   chñ  vô; nghi p   = >   ph¶ i  chóng ta ph¶i tiÕn  ®¹o. Ö ­ Ph¸t   triÓn   kinh  ti n   hµnh   c«ng  hµnh   c«ng   nghiÖp  Õ ­ Ph¸t   huy   nguån  tÕ vïng; nghi p ho¸. Ö lùc con ngêi lµ c¬  ­ Ph¸t   triÓn   kinh  ho¸   g¾n   liÒn   víi  V×   vËy,   c«ng  hiÖn   ®¹i   ho¸   nÒn  b¶n   ®Ó   ph¸t   triÓn  tÕ biÓn; nghi p   ho¸  l   con  kinh   tÕ   quèc   d©n,  nhanh vµ bÒn v÷ng,  ­ ChuyÓn   dÞch   c¬  Ö µ ®êng   tÊ t   yÕ u   ® Ó ®©y lµ mét tÊt yÕu  t¨ng trëng kinh tÕ  cÊu   lao   ®éng,   c¬    x© y dùng c¬  së vËt  kh¸ch quan ®èi víi  g¾n   liÒn   víi   tiÕn  cÊu c«ng nghÖ; chÊt  kü   thuËt   cho  níc   ta   hiÖn   nay,  bé vµ c«ng b»ng x∙  ­ B¶o   vÖ   vµ   sö  CNXH   ® èi  víi   c¸c  v×   thÕ   ë   níc   ta  héi,   n©ng   cao   ®êi  dông   cã   hqu¶   tµi  ní  l¹c  hËu qu¸ ® é h×nh   thµnh   côm   tõ  sèng nh©n d©n. c   nguyªn   quèc   gia,  ti n   th¼ ng   l   kÐp:   c«ng   nghiÖp  ­ KÕt   hîp   c«ng  c¶i   thiÖn   m«i   tr­ Õ ªn CNXH . nghÖ   truyÒn   thèng  êng tù nhiªn. ho¸   ­   hiÖn   ®¹i  víi c«ng nghÖ hiÖn 
 11. C¸c   chñ   tr ¬ ng  íng   x∙   héi   chñ  tæ   chøc,   c¸   nh©n  c¸c   dÞch   vô   ®èi  ® Èy   m ¹ nh   c«ng  nghÜa. cña mçi níc ®a vèn  ngo¹i   kh¸c   nh:  nghi p   ho¸,   hi n   C¸c   h×nh   thøc  vµo   mét   níc   kh¸c  dÞch   vô   ngo¹i   tÖ,  Ö Ö ® ¹i  ho¸   g¾ n  li n   quan   hÖ   kinh   tÕ  ®Ó   tù   s¶n   xuÊt  hµng   kh«ng   d©n  Ò víi   ph¸t   tri n   quèc tÕ Ó kinh   doanh,   hoÆc  dông, kiÒu hèi... ki   t   tri   thøc.  1. nh Õ Ngo¹i  gãp vèn víi c¸c tæ   Nh÷ng   gi¶i   ph¸p  M ôc  tiªu   ph¶ i  ® ¹t  th¬ng:   Lµ   ho¹t  chøc,   c¸   nh©n   níc  më   réng   quan   hÖ  l   ®a   ní   ta   ra   ®éng bu«n b¸n gi÷a  ®ã   ®Ó   cïng   s¶n  kinh tÕ quèc tÕ: µ c khái   t nh   tr¹ng   níc   nµy   víi   níc  xuÊt kinh doanh. × §Ó   më   réng   quan  kÐm   ph¸t   tri n ,  kh¸c   vÒ   hµng   ho¸  3. Ó Hîp  hÖ quèc tÕ, níc ta  t¹o   nÒ n   t¶ng   ® Ó vµ   nh÷ng   dÞch   vô  t¸c  vÒ  khoa   häc   ­  cÇn   gi¶i   quyÕt    ® Õn  n¨m   2020   c¬   kh¸c kÌm theo viÖc  c«ng nghÖ: nhiÒu   vÊn   ®Ò   song  b¶n   trë   thµnh   m ét mua b¸n ®ã.     ­   Lµ   h×nh   thøc  tríc   hÕt   cÇn   tËp  ní   c«ng   nghi p  ­   Th«ng   qua   xuÊt  phèi   hîp   gi÷a   c¸c  trung   vµo   nh÷ng  c Ö theo   hí ng   hi n  nhËp   khÈu,   ngo¹i  níc   ®Ó   cïng   nhau  vÊn   ®Ò   mÊu   chèt  Ö ® ¹i . th¬ng   thùc   hiÖn  nghiªn   cøu,   s¸ng  sau: ­ End ­ chøc n¨ng lu th«ng  chÕ, thiÕt kÕ, thÝ  - B¶o   ®¶m   æn   ®Þnh  hµng   ho¸   gi÷a   thÞ  nghiÖm,   trao   ®æi  vÒ   chÝnh   trÞ,   x∙  trêng trong níc vµ  c¸c kÕt qu¶ nghiªn  héi,   kinh   tÕ   cã  thÞ   trêng   níc  cøu,   th«ng   tin   vÒ  nh  vËy   míi   b¶o  ngoµi. khoa   häc   ­   c«ng  toµn   ®îc   vèn,   cã  ­ Nguyªn t¾c: nghÖ   vµ   ¸p   dông  lîi nhuËn cho ngêi  +   ChØ   xuÊt   nh÷ng  c¸c thµnh tùu khoa  ®Çu t níc ngoµi; s¶n   phÈm   vèn   lµ  häc   ­   c«ng   nghÖ  - Cã hÖ thèng  luËt  thÕ   m¹nh   cña   m×nh  vµo thùch tiÔn s¶n  ph¸p   ®ång   bé,   phï  vµ  lµ  thÕ  yÕu   cña  xuÊt kinh doanh. hîp   víi   luËt   ph¸p  quèc   tÕ   vµ   chØ  ­   C¸c   h×nh   thøc  vµ   th«ng   lÖ   quèc  nhËp   nh÷ng   s¶n  chuyÓn giao: tÕ; phÈm   lµ   thÕ   yÕu  +  Trùc  tiÕp   ®Çu   t - X©y   dùng   nÒn  cña m×nh vµ lµ thÕ  thµnh   phÇn   chÊt  kinh tÕ ®éc lËp tù  m¹nh cña quèc tÕ. x¸m   vµo   s¶n   xuÊt  chñ,   chñ   ®éng   héi  +   B¸n   (xuÊt   khÈu)  t¹i   chç   b»ng   lao  nhËp   kinh   tÕ   quèc  c¸i   mµ   thÞ   trêng  ®éng ®Þa ph¬ng; tÕ; thÕ   giíi   cÇn   chø  +   Mua   b»ng   s¸ng  - Møc   l∙i   suÊt   vµ  kh«ng ph¶i ®em b¸n  chÕ   ph¸t   minh   cña  gi¸ c¶ t¬ng ®èi æn  nh÷ng   g×   mµ   m×nh  níc kh¸c; ®Þnh; cã. +  Di  c  thµnh   phÇn  - Ph¶i   cã   ph¸p  2. Hîp  mang   kiÕn   thøc   kü  luËt   kinh   tÕ   t¬ng  C©u   13:   Nguyªn  t¸c ®Çu t quèc tÕ: thuËt,   tøc   di   c ®èi ®ång bé; t¾c,   h×nh   thøc   vµ  ­   Thùc   hiÖn   theo  "chÊt x¸m". - Cã   nh÷ng   ®Þnh  nh÷ng gi¶i ph¸p më  c¶ 2 híng: 4. Hîp  møc   kinh   tÕ   kü  réng   quan   hÖ   ktÕ  +   §a   vèn   ra   níc  t¸c   tÝn   dông   quèc  thuËt   hîp   lý   lµm  quèc tÕ: ngoµi ®Ó ®Çu t tÕ: c¬   sá   cho   viÖc  Tr¶ lêi: +   NhËn   vèn   ®Çu   t ­   Sù   hîp   t¸c   tÝn  h¹ch   to¸n   gi¸  tõ níc ngoµi vµo. dông   quèc   tÕ   ®îc   thùc   hiÖn   th«ng  thµnh; Nh÷ng   nguyªn   t¾c  ­ Cã hai h×nh thøc  qua thÞ trêng tiÒn  - Quan   träng   nhÊt  trong quan hÖ kinh  ®Çu t: lµ   c¸c   chñ   thÓ  +   §Çu  t  gi¸n  tiÕp  tÖ   thÕ   giíi,   chñ  kinh   tÕ   cÇn   kh«ng  tÕ   ®èi   ngo¹i   ë  (ODA):   Lµ   viÖc  yÕu   do   c¸c   ng©n  ngõng v¬n lªn toµn  ViÖt Nam: nhËn   vèn   tÝn   dông  hµng   thÕ   giíi   vµ  diÖn   ®Ó   tham   gia  - Nguyªn   t¾c   b×nh  cña   níc   ngoµi   ®Ó  ng©n   hµng   khu   vùc  héi   nhËp   vµ   chñ  ®¼ng tù   s¶n   xuÊt   kinh  tiÕn   hµnh.   Ngoµi  ®éng   héi   nhËp   cã  - Cïng cã lîi doanh.   Vèn   tÝn  ra, cã thÓ hîp t¸c  - T«n   träng   chñ  dông   nµy   ®îc   tr¶  tÝn dông trùc tiÕp  hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  quyÒn,   kh«ng   can  c¶   phÇn   gèc   lÉn  gi÷a hai quèc gia. kinh   tÕ   ®èi   ngo¹i  thiÖp   vµo   c«ng  lîi   tøc   díi   h×nh  5. Nh÷ng  níc ta. viÖc   néi   bé   cña  thøc   tiÒn   tÖ   hay  h×nh   thøc   kinh   tÕ  ­ End ­ mçi níc; díi h×nh thøc hµng  ®èi ngo¹i kh¸c: - Nguyªn   t¾c   gi÷  ho¸. ­ §ã lµ nh÷ng h×nh  v÷ng   ®éc   lËp,   chñ  +   §Çu  t  trùc  tiÕp  thøc: du lÞch quèc  quyÒn   d©n   téc   vµ  (FDI): Lµ viÖc c¸c  tÕ;   hîp   t¸c   lao  cñng cè sù ®Þnh h­ ®éng gi÷a c¸c níc; 
Đồng bộ tài khoản