Ôn Thi ToElf - Đề Thi ToElf phần 10

Chia sẻ: xipo2thi

Ex: I saw something between the wheels of the car. among) Different + between (not among) Ex: What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) Ex: We need 2 meters between each window. Ex: There seems to be less and less time between each birthday (and the next).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ôn Thi ToElf - Đề Thi ToElf phần 10

Updatesofts.com Ebook Team


Ex: I saw something between the wheels of the car.
Different among)
Different + between (not among)
Ex: What are the differences between crows, rooks, and jackdaws.
Between each + noun (-and the next) (more formal)
Between
Ex: We need 2 meters between each window.
Ex: There seems to be less and less time between each birthday (and the
next).
(Thêi gian ngµy cµng ng¾n l¹i gi÷a 2 lÇn sinh nhËt.)
Devide + between (not among)
Devide
Ex: He devided his money between his wife, his daughter, and his sister.
Share
Share + between/among
Ex: He shared the food between/among all my friend.
• consecutive (Adj) liªn tôc (kh«ng cã tÝnh ®øt qu·ng)
consecutive
• successive (Adj) liªn tôc (cã tÝnh c¸ch qu·ng)
successive
successi
• emigrant (N) ng−êi di c−,
emigrant
(V) -> emigrate from
• immigrant (N) ng−êi nhËp c−
immigrant
(V) immigrate into
• formerly (Adv) tr−íc kia
formerly
• formally (Adv) chØnh tÒ (¨n mÆc)
formally
(Adv) chÝnh thøc
• historic (Adj) næi tiÕng, quan träng trong lÞch sö
historic
(Adj) mang tÝnh lÞch sö.
Ex: historic times
• historical (Adj) thuéc vÒ lÞch sö
historical
Ex: Historical reseach, historical magazine
(Adj) cã thËt trong lÞch sö
Ex: Historical people, historical events
• hepless (Adj) v« väng, tuyÖt väng
hepless
• useless (Adj) v« dông
useless
• imaginary = (Adj) kh«ng cã thËt, t−ëng t−îng
imaginary
• imaginative = (Adj) phong phó, bay bæng vÒ trÝ t−ëng t−îng
imaginative
129
Updatesofts.com Ebook Team
Phô g©y
Phô lôc: mét sè nh÷ng tõ dÔ g©y nhÇm
lÉn kh¸c:
Classic (adj)
• chÊt l−îng cao: a classic novel (mét cuèn tiÓu thuyÕt hay); a classic
football match (mét trËn bãng ®¸ hay).
• ®Æc thï/®Æc tr−ng/tiªu biÓu: a classic example (mét vÝ dô tiªu biÓu, ®iÓn
h×nh).
Classic (noun): v¨n nghÖ sÜ, t¸c phÈm l−u danh.
Ex: This novel may well become a classic
(T¸c phÈm nµy cã thÓ ®−îc l−u danh).
Classics: v¨n häc vµ ng«n ng÷ cæ Hy-La.
Classical: cæ ®iÓn, kinh ®iÓn.
Politic: nhËn thøc ®óng/ kh«n ngoan/ trang träng.
Ex: I don–t think it would be politic to ask for loan just now.
(T«i cho r»ng sÏ kh«ng lµ kh«n ngoan nÕu hái vay mét kho¶n ngay lóc
nµy.)
Political: thuéc vÒ chÝnh trÞ.
Ex: A political career
(mét sù nghiÖp chÝnh trÞ).
Continual: liªn tôc lÆp ®i lÆp l¹i (hµnh ®éng cã tÝnh c¸ch qu·ng)
Ex: Please stop your continual questions
(Xin h·y th«i hái lÆp ®i lÆp l¹i m·i nh− thÕ).
Continous: liªn miªn/suèt (hµnh ®éng kh«ng cã tÝnh c¸ch qu·ng)
Ex: A continous flow of traffic
(Dßng xe cé ch¹y liªn miªn bÊt tËn).
As (liªn tõ) = Nh− + Subject + verb.
Ex: When in Roma, do as Romans do
(NhËp gia tïy tôc).
Like (tÝnh tõ dïng nh− mét giíi tõ) + noun/noun phrase
Ex: He fought like a mad man
(Anh ta chiÕn ®Êu nh− ®iªn nh− d¹i).
Alike (adj.): gièng nhau, t−¬ng tù
Ex: Although they are brother, they don–t look alike.
Alike (adverb): nh− nhau130
Updatesofts.com Ebook Team


Ex: The climate here is always hot, summer and winter alike.
As: nh−/ víi t− c¸ch lµ (dïng trong so s¸nh khi b¶n th©n chñ ng÷ cã chøc
n¨ng nh− vËt/ng−êi ®−îc so s¸nh)
Ex: Let me speak to you as a father
(H·y ®Ó t«i nãi víi cËu nh− mét ng−êi cha)
Like: nh− lµ (dïng trong so s¸nh khi b¶n th©n chñ ng÷ vµ c¸i/ng−êi so s¸nh
kh«ng ph¶i lµ mét hoÆc kh«ng cã chøc n¨ng ®ång nhÊt)
Ex: Let me speak to you like a man above
(H·y ®Ó t«i nãi víi anh nh− mét ng−êi bÒ trªn).
Before: tr−íc ®©y/tr−íc ®ã (dïng khi so s¸nh mét thø víi tÊt c¶ c¸c thø kh¸c
cïng lo¹i)
Ex: She has never seen such a beautiful picture before
(C« ta ch−a bao giê nh×n thÊy mét bøc tranh ®Ñp nh− thÕ tr−íc ®©y).
Before: Tr−íc (chØ mét sù viÖc x¶y ra tr−íc mét sù viÖc kh¸c trong qu¸ khø,
th−êng dïng víi Past Perfect)
Ex: He lived in France in 1912, he had lived in England 4 years before.
Ago: tr−íc (tÝnh tõ hiÖn t¹i trë ng−îc vÒ qu¸ khø, th−êng dïng víi Simple
Past)
Ex: I went to England 3 years ago.
Certain: ch¾c ch¾n (biÕt sù thùc)
Ex: Certainly/ I–m certain that he didn–t steal it
(T«i ch¾c ch¾n r»ng h¾n ta kh«ng lÊy c¸i ®ã).
Sure: tin r»ng (kh«ng biÕt ch¾c, nãi theo c¶m nhËn, nghÜa lµ yÕu h¬n
certain)
Ex: Surely/ I am sure that he did not steal it
(T«i tin r»ng h¾n kh«ng lÊy thø ®ã).
Indeed:
• Very+indeed (sau mét tÝnh tõ hoÆc mét phã tõ)
Ex: Thank you very much indeed.
Ex: I was very pleased indeed to hear from you.
• Indeed dïng sau to be hoÆc mét trî ®éng tõ nh»m x¸c nhËn hoÆc nhÊn
m¹nh cho sù ®ång ý (th−êng dïng trong c©u tr¶ lêi ng¾n).
Ex: It is cold / - It is indeed.
Ex: Henny made a fool of himself / - He did indeed.
Ill (British English) = Sick (American English) = èm
Ex: George didn–t come in last week because he was ill (=he was sick)
• Sick + Noun = èm yÕu/ bÖnh tËt
Ex: He spent 20 years looking after his sick father
(Ng−êi cha bÖnh tËt)131
Updatesofts.com Ebook Team


• Be sick = Fell sick = N«n/ buån n«n/ say (tµu, xe...)
Ex: I was sick 3 times in the night
(t«i n«n 3 lÇn trong ®ªm)
Ex: I feel sick. Where–s the bath room?
(t«i thÊy buån n«n, phßng t¾m ë ®©u?)
Ex: She is never sea-sick
(C« Êy ch¼ng bao giê say sãng c¶)
Welcome (adjective) = ®−îc mong ®îi/ ®−îc chê ®îi tõ l©u/ thó vÞ
Ex: A welcome guest
(Kh¸ch quÝ/ kh¸ch bÊy l©u mong ®îi)
Ex: A welcome gift
(Mãn quµ thó vÞ ®−îc chê ®îi tõ l©u)
Welcome to + noun = Cã quyÒn, ®−îc phÐp sö dông.
Ex: You are welcome to any book in my library
(Anh cã quyÒn lÊy bÊt kú quyÓn s¸ch nµo trong th− viÖn cña t«i)
Welcoming (ph©n tõ 1 cÊu t¹o tõ ®éng tõ welcome dïng lµm tÝnh tõ)
• Chµo ®ãn/ ®ãn tiÕp ©n cÇn
Ex: This country have given me a welcoming feeling.
(Xø së nµy ®· dµnh cho t«i mét t×nh c¶m chµo ®ãn ©n cÇn)
• Hoan nghªnh/ T¸n ®ång (ý kiÕn)
Ex: To show a welcoming idea
(Béc lé mét ý kiÕn t¸n ®ång)
Be certain/ sure of + verb-ing: ch¾c ch¾n lµ (®Ò cËp ®Õn t×nh c¶m cña ng−êi
®ang ®−îc nãi ®Õn)
Ex: Before the game she feft certain of wining, but after a few minutes she
realized it wasn–t going to be easy.
Ex: You seem very sure of passing the exam, I hope you are right.
Be certain/ sure + to + verb: ch¾c ch¾n sÏ ph¶i (®Ò cËp ®Õn t×nh c¶m cña
chÝnh ng−êi nãi hoÆc viÕt c©u ®ã):
Ex: The repairs are certain to cost more than you think.
Ex: Elaine is sure to win-the other girl hasn–t got a chance.
Be interested + to + verb: ThÊy thÝch khi...:
Ex: I–m interested to read in the paper that scientists have found out how to
talk to whales.
(T«i thÊy thÝch/ thó vÞ khi...)
Be interested in + verb-ing/ Be interested + to + verb:Muèn biÕt/ muèn ph¸t
hiÖn ra/ muèn t×m ra...:
Ex: I–m interested in finding out/ to find out what she did with all that money.
(T«i muèn biÕt c« ta ®· lµm g× víi ngÇn Êy tiÒn).
Be interested in + verb-ing: ThÊy thÝch/ thÝch/ muèn...132
Updatesofts.com Ebook Team


Ex: I–m interested in learning higher education in U.S.
Giíi
Giíi tõ
1. During = trong suèt (ho¹t ®éng diÔn ra liªn tôc)
2. From = tõ >< to = ®Õn
− From ... to ...= tõ ... ®Õn... (dïng cho thêi gian vµ n¬i chèn)
− From time to time = ®«i khi, thØnh tho¶ng

3. Out of=ra khái>< up to date = míi, cËp nhËt
− Out of work = thÊt nghiÖp, mÊt viÖc
− Out of the question = kh«ng thÓ
− Out of order = háng, kh«ng ho¹t ®éng

4. By
− ®éng tõ chØ chuyÓn ®éng + by = ®i ngang qua (walk by the library)
− ®éng tõ tÜnh + by = ë gÇn (your books are by the window)
− by + thêi gian cô thÓ = tr−íc lóc, cho ®Õn lóc (hµnh ®éng cho ®Õn lóc ®ã
ph¶i x¶y ra)
− by + ph−¬ng tiÖn giao th«ng = ®i b»ng
− by then = cho ®Õn lóc ®ã (dïng cho c¶ QK vµ TL)
− by the way = theo ®−êng... = via
− by the way = mét c¸ch t×nh cê, ngÉu nhiªn
− by the way = by the by = nh©n ®©y, nh©n tiÖn
− by far + so s¸nh (th−êng lµ so s¸nh bËc nhÊt)=>dïng ®Ó nhÊn m¹nh
− by accident = by mistake = t×nh cê, ngÉu nhiªn >< on purose

5. In = bªn trong
− In + month/year
− In time for = In good time for = §óng giê (th−êng kÞp lµm g×, h¬i sím h¬n giê
®· ®Þnh mét chót)
− In the street = d−íi lßng ®−êng133
Updatesofts.com Ebook Team


− In the morning/ afternoon/ evening
− In the past/future = tr−íc kia, trong qu¸ khø/ trong t−¬ng lai
− In future = from now on = tõ nay trë ®i
− In the begining/ end = at first/ last = tho¹t ®Çu/ rèt cuéc
− In the way = ®ç ngang lèi, ch¾n lèi
− Once in a while = ®«i khi, thØnh tho¶ng
− In no time at all = trong nh¸y m¾t, mét tho¸ng
− In the mean time = meanwhile = cïng lóc
− In the middle of (®Þa ®iÓm)= ë gi÷a
− In the army/ airforce/ navy
− In + the + STT + row = hµng thø...
− In the event that = trong tr−êng hîp mµ
− In case = ®Ó phßng khi, ngé nhì
− Get/ be in touch/ contact with Sb = liªn l¹c, tiÕp xóc víi ai

6. On = trªn bÒ mÆt:
− On + thø trong tuÇn/ ngµy trong th¸ng
− On + a/the + ph−¬ng tiÖn giao th«ng = trªn chuyÕn/ ®· lªn chuyÕn...
− On + phè = ®Þa chØ... (nh− B.E : in + phè)
− On the + STT + foor = ë tÇng thø...
− On time = võa ®óng giê (bÊt chÊp ®iÒu kiÖn bªn ngoµi, nghÜa m¹nh h¬n
in time)
− On the corner of = ë gãc phè (gi÷a hai phè)
− Chó ý:
− In the corner = ë gãc trong
− At the corner = ë gãc ngoµi/ t¹i gãc phè
− On the sidewalk = pavement = trªn vØa hÌ
− Chó ý:
− On the pavement (A.E.)= trªn mÆt ®−êng nhùa (Don–t brake
quickly on the pavement or you can slice into another car)
− On the way to: trªn ®−êng ®Õn >< on the way back to: trªn ®−êng trë vÒ
− On the right/left
− On T.V./ on the radio
− On the phone/ telephone = gäi ®iÖn tho¹i, nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i
− On the phone = nhµ cã m¾c ®iÖn tho¹i (Are you on the phone?)
− On the whole= nãi chung, vÒ ®¹i thÓ
− On the other hand = tuy nhiªn= however
− Chó ý:
− On the one hand = mét mÆt th× => on the other hand =
mÆt kh¸c th× (On the one hand, we must learn the basic
grammar, and on the other hand, we must combine it
with listening comprehension)134
Updatesofts.com Ebook Team


− on sale = for sale = cã b¸n, ®Ó b¸n
− on sale (A.E.)= b¸n h¹ gi¸ = at a discount (B.E)
− on foot = ®i bé

7. At = ë t¹i
− At + sè nhµ
− At + thêi gian cô thÓ
− At home/ school/ work
− At night/noon (A.E : at noon = at twelve = gi÷a tr−a (she was invited to
the party at noon, but she was 15 minutes late))
− At least = chÝ Ýt, tèi thiÓu >< at most = tèi ®a
− At once =ngay lËp tøc
− At present/ the moment = now
− Chó ý: 2 thµnh ng÷ trªn t−¬ng ®−¬ng víi presently nh−ng presently se
kh¸c nhau vÒ nghÜa nÕu nã ®øng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong c©u:
− Sentence + presently (= soon): ngay tøc th× ( She will be here
presently/soon)
− Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau ®ã
(Presently, I heard her leave the room)
− S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He
is presently working toword his Ph.D. degree)
− At times = ®«i khi, thØnh tho¶ng
− At first = tho¹t ®Çu >< at last = cuèi cïng
− At the begining of / at the end of... = ë ®Çu/ ë cuèi (dïng cho thêi gian vµ
®Þa ®iÓm).
− At + tªn c¸c ngµy lÔ : at Christmas, at Thanks Giving...
Nh−ng on + tªn c¸c ngµy lÔ + day = on Christmas day ...
Trong d¹ng informal E., on tr−íc c¸c thø trong tuÇn ®«i khi bÞ l−îc bá:
She is going to see her boss (on) Sun. morning.
At/in/on th−êng ®−îc kh«ng dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ thêi gian khi
cã mÆt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all

− At + ®Þa ®iÓm : at the center of the building
− At + nh÷ng ®Þa ®iÓm lín (khi xem nã nh− mét n¬i trung chuyÓn hoÆc gÆp
gì): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing
on to Atlanta.
− At + tªn c¸c toµ nhµ lín (khi xem nh− 1 hµnh ®éng sÏ x¶y ra ë ®ã chø
kh«ng ®Ò cËp ®Õn toµ nhµ) : There is a good movie at the Center
Theater.
− At + tªn riªng c¸c tæ chøc: She works at Legal & General Insurence.
− At + tªn riªng n¬i c¸c tr−êng së hoÆc khu vùc ®¹i häc: She is studying at
the London school of Economics.
− At + tªn c¸c ho¹t ®éng qui tô thµnh nhãm: at a party/ lecture...135
Updatesofts.com Ebook Team
8.Mét sè c¸c thµnh ng÷ dïng víi giíi tõ
♦ On the beach: trªn bê biÓn
♦ Along the beach: däc theo bê biÓn
♦ In place of = Instead of: thay cho, thay v×.
♦ For the most part: chÝnh lµ, chñ yÕu lµ = mainly.
♦ In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = víi hi väng
lµ.
♦ off and on: dai d¼ng, t¸i håi
♦ all of a sudden= suddenly = bçng nhiªn
♦ for good = forever: vÜnh viÔn, m·i m·i.


Ng÷
Ng÷ ®éng tõ

§ã lµ nh÷ng ®éng tõ kÕt hîp víi 1, 2 hoÆc ®«i khi 3 giíi tõ, khi kÕt hîp ë d¹ng
nh− vËy ng÷ nghÜa cña chóng thay ®æi h¼n so víi nghÜa ban ®Çu.
♦ To break off: chÊm døt, c ®øt, ®o¹n tuyÖt.
c¾t
♦ To bring up: nªu ra, ®−a lªn mét vÊn ®Ò
♦ To call on: yªu cÇu
®Õn th¨m
♦ To care for: thÝch
tr«ng nom, s¨n sãc (look after)
♦ To check out (of/from) a library: m−în s¸ch ë th− viÖn vÒ
♦ To check out: ®iÒu tra, xem xÐt.
♦ To check out (of): lµm thñ tôc ®Ó ra (kh¸ch s¹n, s©n bay) check in.
♦ To check (up) on: ®iÒu tra, xem xÐt.
♦ To close in (on): tiÕn l¹i gÇn, ch¹y l¹i gÇn
♦ To come along with: ®i cïng víi
♦ To count on = depend on = rely on
♦ To come down with: m¾c ph¶i mét c¨n bÖnh
♦ Do away with = get rid of: tèng khø, lo¹i bá, trõ khö
♦ To daw up = to draft: so¹n th¶o (mét kÕ ho¹ch, mét hîp ®ång)
♦ To drop out of = to withdraw from: bá (®Æc biÖt lµ bá häc gi÷a chõng)
♦ To figure out: H×nh dung ra ®−îc, hiÓu ®−îc.
♦ To find out: kh¸m ph¸ ra, ph¸t hiÖn ra.
♦ To get by: LÇn håi qua ngµy, sèng sãt qua ®−îc
♦ To get through with: kÕt thóc
♦ To get through to: th«ng tin ®−îc cho ai, gäi ®−îc cho (®iÖn tho¹i), t×m c¸ch
lµm cho hiÓu
♦ To get up: dËy/ tæ chøc.


136
Updatesofts.com Ebook Team


♦ To give up: bá, tõ bá
♦ To go along with: ®ång ý víi
♦ To hold on to: vÉn gi÷ v÷ng, duy tr×
♦ To hold up: c−íp
vÉn gi÷ v÷ng, vÉn duy tr×, vÉn sèng b×nh th−êng, vÉn dïng ®−îc
(bÊt chÊp søc Ðp bªn ngoµi hoÆc sö dông l©u)
♦ To keep on doing smt: vÉn tiÕp tôc kh«ng ngõng lµm g×
♦ To look after: tr«ng nom, s¨n sãc
♦ To look into: ®iÒu tra, xem xÐt
♦ To pass out = to faint: ngÊt (néi ®éng tõ, kh«ng dïng bÞ ®éng)
♦ To pick out: chän ra, lùa ra, nhÆt ra
♦ To point out: chØ ra, v¹ch ra
♦ To put off: tr× ho·n, ®×nh ho·n
♦ To run across: kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn ra (t×nh cê)
♦ To run into sb: gÆp ai bÊt ngê
♦ To see about to: lo l¾ng, s¨n sãc, ch¹y v¹y
♦ To take off: cÊt c¸nh to land
♦ To take over for: thay thÕ cho
♦ to talk over: bµn so¹n, th¶o luËn vÒ
♦ to try out: thö nghiÖm, dïng thö (s¶n phÈm)
♦ to try out for: thö vai, thö giäng (1 vë kÞch, buæi biÓu diÔn)
♦ To turn in: giao nép, ®Ö tr×nh
®i ngñ
♦ To watch out for: c¶nh gi¸c, ®Ó m¾t, tr«ng chõng (c¶ nghÜa ®en lÉn nghÜa
bãng)
137
Updatesofts.com Ebook Team
Mét
Mét sè nguyªn t¾c thùc hiÖn bµi ®äc

Kh«ng bao giê ®−îc ®äc vµo bµi ®äc ngay, cÇn ®äc vµ hiÓu c©u hái cÆn kÏ.
§äc vµ t×m chñ ®Ò (chñ ®Ò cña c¸c bµi ®äc trong TOEFL 90% n»m ë c©u
®Çu, 5% n»m ë c©u cuèi, 5% cßn l¹i rót ra tõ toµn bµi)
T×m c¸ch ph©n ®o¹n (nÕu cã) vµ t×m néi dung cña tõng ®o¹n
Tr¶ lêi c©u hái, c©u hái trong TOEFL ®−îc ph©n thµnh mét sè lo¹i nh− sau:
C©u hái x¸c ®Þnh l¹i (Restatement question) -> lo¹i c©u hái dÔ.
C©u hái phñ ®Þnh (Negative question) -> dïng biÖn ph¸p lo¹i trõ
C©u hái suy luËn (inference question) -> khã nhÊt
C©u hái ®Ò cËp (reference question)
C©u hái tõ vùng (Vocabulary question)
C©u hái suy ®o¸n chñ ®Ò kh¶ dÜ cña ®o¹n ®äc (tr−íc hoÆc sau ®o¹n ®äc
®· cho) -> dùa vµo c©u ®Çu hoÆc c©u cuèi cña bµi ®äc (Previous/
Following Topic question).
138
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản