Ôn Thi ToElf - Đề Thi ToElf phần 10

Chia sẻ: xipo2thi

Ex: I saw something between the wheels of the car. among) Different + between (not among) Ex: What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) Ex: We need 2 meters between each window. Ex: There seems to be less and less time between each birthday (and the next).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ôn Thi ToElf - Đề Thi ToElf phần 10

 

  1. Updatesofts.com Ebook Team Ex: I saw something between the wheels of the car. Different among) Different + between (not among) Ex: What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) Between Ex: We need 2 meters between each window. Ex: There seems to be less and less time between each birthday (and the next). (Thêi gian ngµy cµng ng¾n l¹i gi÷a 2 lÇn sinh nhËt.) Devide + between (not among) Devide Ex: He devided his money between his wife, his daughter, and his sister. Share Share + between/among Ex: He shared the food between/among all my friend. • consecutive (Adj) liªn tôc (kh«ng cã tÝnh ®øt qu·ng) consecutive • successive (Adj) liªn tôc (cã tÝnh c¸ch qu·ng) successive successi • emigrant (N) ng−êi di c−, emigrant (V) -> emigrate from • immigrant (N) ng−êi nhËp c− immigrant (V) immigrate into • formerly (Adv) tr−íc kia formerly • formally (Adv) chØnh tÒ (¨n mÆc) formally (Adv) chÝnh thøc • historic (Adj) næi tiÕng, quan träng trong lÞch sö historic (Adj) mang tÝnh lÞch sö. Ex: historic times • historical (Adj) thuéc vÒ lÞch sö historical Ex: Historical reseach, historical magazine (Adj) cã thËt trong lÞch sö Ex: Historical people, historical events • hepless (Adj) v« väng, tuyÖt väng hepless • useless (Adj) v« dông useless • imaginary = (Adj) kh«ng cã thËt, t−ëng t−îng imaginary • imaginative = (Adj) phong phó, bay bæng vÒ trÝ t−ëng t−îng imaginative 129
  2. Updatesofts.com Ebook Team Phô g©y Phô lôc: mét sè nh÷ng tõ dÔ g©y nhÇm lÉn kh¸c: Classic (adj) • chÊt l−îng cao: a classic novel (mét cuèn tiÓu thuyÕt hay); a classic football match (mét trËn bãng ®¸ hay). • ®Æc thï/®Æc tr−ng/tiªu biÓu: a classic example (mét vÝ dô tiªu biÓu, ®iÓn h×nh). Classic (noun): v¨n nghÖ sÜ, t¸c phÈm l−u danh. Ex: This novel may well become a classic (T¸c phÈm nµy cã thÓ ®−îc l−u danh). Classics: v¨n häc vµ ng«n ng÷ cæ Hy-La. Classical: cæ ®iÓn, kinh ®iÓn. Politic: nhËn thøc ®óng/ kh«n ngoan/ trang träng. Ex: I don–t think it would be politic to ask for loan just now. (T«i cho r»ng sÏ kh«ng lµ kh«n ngoan nÕu hái vay mét kho¶n ngay lóc nµy.) Political: thuéc vÒ chÝnh trÞ. Ex: A political career (mét sù nghiÖp chÝnh trÞ). Continual: liªn tôc lÆp ®i lÆp l¹i (hµnh ®éng cã tÝnh c¸ch qu·ng) Ex: Please stop your continual questions (Xin h·y th«i hái lÆp ®i lÆp l¹i m·i nh− thÕ). Continous: liªn miªn/suèt (hµnh ®éng kh«ng cã tÝnh c¸ch qu·ng) Ex: A continous flow of traffic (Dßng xe cé ch¹y liªn miªn bÊt tËn). As (liªn tõ) = Nh− + Subject + verb. Ex: When in Roma, do as Romans do (NhËp gia tïy tôc). Like (tÝnh tõ dïng nh− mét giíi tõ) + noun/noun phrase Ex: He fought like a mad man (Anh ta chiÕn ®Êu nh− ®iªn nh− d¹i). Alike (adj.): gièng nhau, t−¬ng tù Ex: Although they are brother, they don–t look alike. Alike (adverb): nh− nhau 130
  3. Updatesofts.com Ebook Team Ex: The climate here is always hot, summer and winter alike. As: nh−/ víi t− c¸ch lµ (dïng trong so s¸nh khi b¶n th©n chñ ng÷ cã chøc n¨ng nh− vËt/ng−êi ®−îc so s¸nh) Ex: Let me speak to you as a father (H·y ®Ó t«i nãi víi cËu nh− mét ng−êi cha) Like: nh− lµ (dïng trong so s¸nh khi b¶n th©n chñ ng÷ vµ c¸i/ng−êi so s¸nh kh«ng ph¶i lµ mét hoÆc kh«ng cã chøc n¨ng ®ång nhÊt) Ex: Let me speak to you like a man above (H·y ®Ó t«i nãi víi anh nh− mét ng−êi bÒ trªn). Before: tr−íc ®©y/tr−íc ®ã (dïng khi so s¸nh mét thø víi tÊt c¶ c¸c thø kh¸c cïng lo¹i) Ex: She has never seen such a beautiful picture before (C« ta ch−a bao giê nh×n thÊy mét bøc tranh ®Ñp nh− thÕ tr−íc ®©y). Before: Tr−íc (chØ mét sù viÖc x¶y ra tr−íc mét sù viÖc kh¸c trong qu¸ khø, th−êng dïng víi Past Perfect) Ex: He lived in France in 1912, he had lived in England 4 years before. Ago: tr−íc (tÝnh tõ hiÖn t¹i trë ng−îc vÒ qu¸ khø, th−êng dïng víi Simple Past) Ex: I went to England 3 years ago. Certain: ch¾c ch¾n (biÕt sù thùc) Ex: Certainly/ I–m certain that he didn–t steal it (T«i ch¾c ch¾n r»ng h¾n ta kh«ng lÊy c¸i ®ã). Sure: tin r»ng (kh«ng biÕt ch¾c, nãi theo c¶m nhËn, nghÜa lµ yÕu h¬n certain) Ex: Surely/ I am sure that he did not steal it (T«i tin r»ng h¾n kh«ng lÊy thø ®ã). Indeed: • Very+indeed (sau mét tÝnh tõ hoÆc mét phã tõ) Ex: Thank you very much indeed. Ex: I was very pleased indeed to hear from you. • Indeed dïng sau to be hoÆc mét trî ®éng tõ nh»m x¸c nhËn hoÆc nhÊn m¹nh cho sù ®ång ý (th−êng dïng trong c©u tr¶ lêi ng¾n). Ex: It is cold / - It is indeed. Ex: Henny made a fool of himself / - He did indeed. Ill (British English) = Sick (American English) = èm Ex: George didn–t come in last week because he was ill (=he was sick) • Sick + Noun = èm yÕu/ bÖnh tËt Ex: He spent 20 years looking after his sick father (Ng−êi cha bÖnh tËt) 131
  4. Updatesofts.com Ebook Team • Be sick = Fell sick = N«n/ buån n«n/ say (tµu, xe...) Ex: I was sick 3 times in the night (t«i n«n 3 lÇn trong ®ªm) Ex: I feel sick. Where–s the bath room? (t«i thÊy buån n«n, phßng t¾m ë ®©u?) Ex: She is never sea-sick (C« Êy ch¼ng bao giê say sãng c¶) Welcome (adjective) = ®−îc mong ®îi/ ®−îc chê ®îi tõ l©u/ thó vÞ Ex: A welcome guest (Kh¸ch quÝ/ kh¸ch bÊy l©u mong ®îi) Ex: A welcome gift (Mãn quµ thó vÞ ®−îc chê ®îi tõ l©u) Welcome to + noun = Cã quyÒn, ®−îc phÐp sö dông. Ex: You are welcome to any book in my library (Anh cã quyÒn lÊy bÊt kú quyÓn s¸ch nµo trong th− viÖn cña t«i) Welcoming (ph©n tõ 1 cÊu t¹o tõ ®éng tõ welcome dïng lµm tÝnh tõ) • Chµo ®ãn/ ®ãn tiÕp ©n cÇn Ex: This country have given me a welcoming feeling. (Xø së nµy ®· dµnh cho t«i mét t×nh c¶m chµo ®ãn ©n cÇn) • Hoan nghªnh/ T¸n ®ång (ý kiÕn) Ex: To show a welcoming idea (Béc lé mét ý kiÕn t¸n ®ång) Be certain/ sure of + verb-ing: ch¾c ch¾n lµ (®Ò cËp ®Õn t×nh c¶m cña ng−êi ®ang ®−îc nãi ®Õn) Ex: Before the game she feft certain of wining, but after a few minutes she realized it wasn–t going to be easy. Ex: You seem very sure of passing the exam, I hope you are right. Be certain/ sure + to + verb: ch¾c ch¾n sÏ ph¶i (®Ò cËp ®Õn t×nh c¶m cña chÝnh ng−êi nãi hoÆc viÕt c©u ®ã): Ex: The repairs are certain to cost more than you think. Ex: Elaine is sure to win-the other girl hasn–t got a chance. Be interested + to + verb: ThÊy thÝch khi...: Ex: I–m interested to read in the paper that scientists have found out how to talk to whales. (T«i thÊy thÝch/ thó vÞ khi...) Be interested in + verb-ing/ Be interested + to + verb:Muèn biÕt/ muèn ph¸t hiÖn ra/ muèn t×m ra...: Ex: I–m interested in finding out/ to find out what she did with all that money. (T«i muèn biÕt c« ta ®· lµm g× víi ngÇn Êy tiÒn). Be interested in + verb-ing: ThÊy thÝch/ thÝch/ muèn... 132
  5. Updatesofts.com Ebook Team Ex: I–m interested in learning higher education in U.S. Giíi Giíi tõ 1. During = trong suèt (ho¹t ®éng diÔn ra liªn tôc) 2. From = tõ >< to = ®Õn − From ... to ...= tõ ... ®Õn... (dïng cho thêi gian vµ n¬i chèn) − From time to time = ®«i khi, thØnh tho¶ng 3. Out of=ra khái><into=vµo trong − Out of + noun = hÕt, kh«ng cßn − Out of town = ®i v¾ng − Out of date=cò, l¹c hËu >< up to date = míi, cËp nhËt − Out of work = thÊt nghiÖp, mÊt viÖc − Out of the question = kh«ng thÓ − Out of order = háng, kh«ng ho¹t ®éng 4. By − ®éng tõ chØ chuyÓn ®éng + by = ®i ngang qua (walk by the library) − ®éng tõ tÜnh + by = ë gÇn (your books are by the window) − by + thêi gian cô thÓ = tr−íc lóc, cho ®Õn lóc (hµnh ®éng cho ®Õn lóc ®ã ph¶i x¶y ra) − by + ph−¬ng tiÖn giao th«ng = ®i b»ng − by then = cho ®Õn lóc ®ã (dïng cho c¶ QK vµ TL) − by the way = theo ®−êng... = via − by the way = mét c¸ch t×nh cê, ngÉu nhiªn − by the way = by the by = nh©n ®©y, nh©n tiÖn − by far + so s¸nh (th−êng lµ so s¸nh bËc nhÊt)=>dïng ®Ó nhÊn m¹nh − by accident = by mistake = t×nh cê, ngÉu nhiªn >< on purose 5. In = bªn trong − In + month/year − In time for = In good time for = §óng giê (th−êng kÞp lµm g×, h¬i sím h¬n giê ®· ®Þnh mét chót) − In the street = d−íi lßng ®−êng 133
  6. Updatesofts.com Ebook Team − In the morning/ afternoon/ evening − In the past/future = tr−íc kia, trong qu¸ khø/ trong t−¬ng lai − In future = from now on = tõ nay trë ®i − In the begining/ end = at first/ last = tho¹t ®Çu/ rèt cuéc − In the way = ®ç ngang lèi, ch¾n lèi − Once in a while = ®«i khi, thØnh tho¶ng − In no time at all = trong nh¸y m¾t, mét tho¸ng − In the mean time = meanwhile = cïng lóc − In the middle of (®Þa ®iÓm)= ë gi÷a − In the army/ airforce/ navy − In + the + STT + row = hµng thø... − In the event that = trong tr−êng hîp mµ − In case = ®Ó phßng khi, ngé nhì − Get/ be in touch/ contact with Sb = liªn l¹c, tiÕp xóc víi ai 6. On = trªn bÒ mÆt: − On + thø trong tuÇn/ ngµy trong th¸ng − On + a/the + ph−¬ng tiÖn giao th«ng = trªn chuyÕn/ ®· lªn chuyÕn... − On + phè = ®Þa chØ... (nh− B.E : in + phè) − On the + STT + foor = ë tÇng thø... − On time = võa ®óng giê (bÊt chÊp ®iÒu kiÖn bªn ngoµi, nghÜa m¹nh h¬n in time) − On the corner of = ë gãc phè (gi÷a hai phè) − Chó ý: − In the corner = ë gãc trong − At the corner = ë gãc ngoµi/ t¹i gãc phè − On the sidewalk = pavement = trªn vØa hÌ − Chó ý: − On the pavement (A.E.)= trªn mÆt ®−êng nhùa (Don–t brake quickly on the pavement or you can slice into another car) − On the way to: trªn ®−êng ®Õn >< on the way back to: trªn ®−êng trë vÒ − On the right/left − On T.V./ on the radio − On the phone/ telephone = gäi ®iÖn tho¹i, nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i − On the phone = nhµ cã m¾c ®iÖn tho¹i (Are you on the phone?) − On the whole= nãi chung, vÒ ®¹i thÓ − On the other hand = tuy nhiªn= however − Chó ý: − On the one hand = mét mÆt th× => on the other hand = mÆt kh¸c th× (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension) 134
  7. Updatesofts.com Ebook Team − on sale = for sale = cã b¸n, ®Ó b¸n − on sale (A.E.)= b¸n h¹ gi¸ = at a discount (B.E) − on foot = ®i bé 7. At = ë t¹i − At + sè nhµ − At + thêi gian cô thÓ − At home/ school/ work − At night/noon (A.E : at noon = at twelve = gi÷a tr−a (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late)) − At least = chÝ Ýt, tèi thiÓu >< at most = tèi ®a − At once =ngay lËp tøc − At present/ the moment = now − Chó ý: 2 thµnh ng÷ trªn t−¬ng ®−¬ng víi presently nh−ng presently se kh¸c nhau vÒ nghÜa nÕu nã ®øng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau trong c©u: − Sentence + presently (= soon): ngay tøc th× ( She will be here presently/soon) − Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau ®ã (Presently, I heard her leave the room) − S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toword his Ph.D. degree) − At times = ®«i khi, thØnh tho¶ng − At first = tho¹t ®Çu >< at last = cuèi cïng − At the begining of / at the end of... = ë ®Çu/ ë cuèi (dïng cho thêi gian vµ ®Þa ®iÓm). − At + tªn c¸c ngµy lÔ : at Christmas, at Thanks Giving... Nh−ng on + tªn c¸c ngµy lÔ + day = on Christmas day ... Trong d¹ng informal E., on tr−íc c¸c thø trong tuÇn ®«i khi bÞ l−îc bá: She is going to see her boss (on) Sun. morning. At/in/on th−êng ®−îc kh«ng dïng trong c¸c thµnh ng÷ chØ thêi gian khi cã mÆt: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all − At + ®Þa ®iÓm : at the center of the building − At + nh÷ng ®Þa ®iÓm lín (khi xem nã nh− mét n¬i trung chuyÓn hoÆc gÆp gì): The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta. − At + tªn c¸c toµ nhµ lín (khi xem nh− 1 hµnh ®éng sÏ x¶y ra ë ®ã chø kh«ng ®Ò cËp ®Õn toµ nhµ) : There is a good movie at the Center Theater. − At + tªn riªng c¸c tæ chøc: She works at Legal & General Insurence. − At + tªn riªng n¬i c¸c tr−êng së hoÆc khu vùc ®¹i häc: She is studying at the London school of Economics. − At + tªn c¸c ho¹t ®éng qui tô thµnh nhãm: at a party/ lecture... 135
  8. Updatesofts.com Ebook Team 8.Mét sè c¸c thµnh ng÷ dïng víi giíi tõ ♦ On the beach: trªn bê biÓn ♦ Along the beach: däc theo bê biÓn ♦ In place of = Instead of: thay cho, thay v×. ♦ For the most part: chÝnh lµ, chñ yÕu lµ = mainly. ♦ In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = víi hi väng lµ. ♦ off and on: dai d¼ng, t¸i håi ♦ all of a sudden= suddenly = bçng nhiªn ♦ for good = forever: vÜnh viÔn, m·i m·i. Ng÷ Ng÷ ®éng tõ §ã lµ nh÷ng ®éng tõ kÕt hîp víi 1, 2 hoÆc ®«i khi 3 giíi tõ, khi kÕt hîp ë d¹ng nh− vËy ng÷ nghÜa cña chóng thay ®æi h¼n so víi nghÜa ban ®Çu. ♦ To break off: chÊm døt, c ®øt, ®o¹n tuyÖt. c¾t ♦ To bring up: nªu ra, ®−a lªn mét vÊn ®Ò ♦ To call on: yªu cÇu ®Õn th¨m ♦ To care for: thÝch tr«ng nom, s¨n sãc (look after) ♦ To check out (of/from) a library: m−în s¸ch ë th− viÖn vÒ ♦ To check out: ®iÒu tra, xem xÐt. ♦ To check out (of): lµm thñ tôc ®Ó ra (kh¸ch s¹n, s©n bay) <> check in. ♦ To check (up) on: ®iÒu tra, xem xÐt. ♦ To close in (on): tiÕn l¹i gÇn, ch¹y l¹i gÇn ♦ To come along with: ®i cïng víi ♦ To count on = depend on = rely on ♦ To come down with: m¾c ph¶i mét c¨n bÖnh ♦ Do away with = get rid of: tèng khø, lo¹i bá, trõ khö ♦ To daw up = to draft: so¹n th¶o (mét kÕ ho¹ch, mét hîp ®ång) ♦ To drop out of = to withdraw from: bá (®Æc biÖt lµ bá häc gi÷a chõng) ♦ To figure out: H×nh dung ra ®−îc, hiÓu ®−îc. ♦ To find out: kh¸m ph¸ ra, ph¸t hiÖn ra. ♦ To get by: LÇn håi qua ngµy, sèng sãt qua ®−îc ♦ To get through with: kÕt thóc ♦ To get through to: th«ng tin ®−îc cho ai, gäi ®−îc cho (®iÖn tho¹i), t×m c¸ch lµm cho hiÓu ♦ To get up: dËy/ tæ chøc. 136
  9. Updatesofts.com Ebook Team ♦ To give up: bá, tõ bá ♦ To go along with: ®ång ý víi ♦ To hold on to: vÉn gi÷ v÷ng, duy tr× ♦ To hold up: c−íp vÉn gi÷ v÷ng, vÉn duy tr×, vÉn sèng b×nh th−êng, vÉn dïng ®−îc (bÊt chÊp søc Ðp bªn ngoµi hoÆc sö dông l©u) ♦ To keep on doing smt: vÉn tiÕp tôc kh«ng ngõng lµm g× ♦ To look after: tr«ng nom, s¨n sãc ♦ To look into: ®iÒu tra, xem xÐt ♦ To pass out = to faint: ngÊt (néi ®éng tõ, kh«ng dïng bÞ ®éng) ♦ To pick out: chän ra, lùa ra, nhÆt ra ♦ To point out: chØ ra, v¹ch ra ♦ To put off: tr× ho·n, ®×nh ho·n ♦ To run across: kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn ra (t×nh cê) ♦ To run into sb: gÆp ai bÊt ngê ♦ To see about to: lo l¾ng, s¨n sãc, ch¹y v¹y ♦ To take off: cÊt c¸nh <> to land ♦ To take over for: thay thÕ cho ♦ to talk over: bµn so¹n, th¶o luËn vÒ ♦ to try out: thö nghiÖm, dïng thö (s¶n phÈm) ♦ to try out for: thö vai, thö giäng (1 vë kÞch, buæi biÓu diÔn) ♦ To turn in: giao nép, ®Ö tr×nh ®i ngñ ♦ To watch out for: c¶nh gi¸c, ®Ó m¾t, tr«ng chõng (c¶ nghÜa ®en lÉn nghÜa bãng) 137
  10. Updatesofts.com Ebook Team Mét Mét sè nguyªn t¾c thùc hiÖn bµi ®äc Kh«ng bao giê ®−îc ®äc vµo bµi ®äc ngay, cÇn ®äc vµ hiÓu c©u hái cÆn kÏ. §äc vµ t×m chñ ®Ò (chñ ®Ò cña c¸c bµi ®äc trong TOEFL 90% n»m ë c©u ®Çu, 5% n»m ë c©u cuèi, 5% cßn l¹i rót ra tõ toµn bµi) T×m c¸ch ph©n ®o¹n (nÕu cã) vµ t×m néi dung cña tõng ®o¹n Tr¶ lêi c©u hái, c©u hái trong TOEFL ®−îc ph©n thµnh mét sè lo¹i nh− sau: C©u hái x¸c ®Þnh l¹i (Restatement question) -> lo¹i c©u hái dÔ. C©u hái phñ ®Þnh (Negative question) -> dïng biÖn ph¸p lo¹i trõ C©u hái suy luËn (inference question) -> khã nhÊt C©u hái ®Ò cËp (reference question) C©u hái tõ vùng (Vocabulary question) C©u hái suy ®o¸n chñ ®Ò kh¶ dÜ cña ®o¹n ®äc (tr−íc hoÆc sau ®o¹n ®äc ®· cho) -> dùa vµo c©u ®Çu hoÆc c©u cuèi cña bµi ®äc (Previous/ Following Topic question). 138
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản