Ông Obama và học sinh Mỹ

Chia sẻ: Mr Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
17
download

Ông Obama và học sinh Mỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ông Obama đã kêu gọi học sinh Mỹ nỗ lực không ngừng để đạt được thành công Tổng thống Barack Obama đã lấy câu chuyện của chính bản thân mình cùng những ví dụ sinh động khác để khích lệ học sinh trên toàn nước Mỹ. "Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mọi người thế nào?". Bài diễn văn gửi tới học sinh Mỹ trong ngày đầu năm học mới, 8.9, do Tổng thống Obama đọc đã được Nhà Trắng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ông Obama và học sinh Mỹ

  1. ÔNG OBAMA VÀ H C SINH M Ông Obama đã kêu g i h c sinh M n l c không ng ng đ đ t đư c thành công T ng th ng Barack Obama đã l y câu chuy n c a chính b n thân mình cùng nh ng ví d sinh đ ng khác đ khích l h c sinh trên toàn nư c M . "Xin chào t t c các b n, hôm nay m i ngư i th nào?". Bài di n văn g i t i h c sinh M trong ngày đ u năm h c m i, 8.9, do T ng th ng Obama đ c đã đư c Nhà Tr ng công b hôm qua. Trong b i c nh kinh t lao đao, ngân sách cho giáo d c có th b nh hư ng, thông đi p c a ông Obama h u như không đ c p t i cam k t c a chính ph mà ch y u tâm s , đ ng viên, c vũ tinh th n. "Khi tôi còn nh , gia đình tôi s ng Indonesia vài năm, m tôi không có ti n đ g i tôi t i nh ng ngôi trư ng mà t t c tr em M đư c h c. Bà t d y tôi, t th hai t i th sáu, vào lúc 4 gi 30 sáng. Tôi ch ng vui gì khi ph i d y s m. Nhi u l n tôi ng g c trên bàn ăn. Nhưng m i khi tôi phàn nàn, m l i nhìn tôi và nói: M cũng đâu có sung sư ng gì khi d y s m ch , chàng trai". Câu chuy n c a chính ông Obama, m t đ a tr s ng v i m t nh sau khi ngư i cha b đi, là ví d sinh đ ng cho n l c vươn lên không ng ng. Câu chuy n h n có s c c vũ l n đ i v i h c sinh M . Ti p đ n, ông Obama kích thích nh ng kh năng ti m n: "Có th b n là m t cây bút t t - có th b n đ gi i đ vi t m t cu n sách ho c bài báo - nhưng b n s không bi t đi u đó cho đ n khi b n vi t bài cho l p h c ti ng Anh. Có th b n là m t nhà sáng ch - có th b n đ gi i đ t o ra iPhone m i, thu c ho c v c-xin m i - nhưng b n s không bi t đi u đó cho đ n khi b n làm m t d án trong l p khoa h c. Có th b n có kh năng làm th trư ng, ngh sĩ ho c th m phán tòa án t i cao...". Khó khăn không th vư t qua ư? Thì đây, ông Obama đã có chính câu chuy n c a mình: "Cha tôi r i gia đình khi tôi m i hai tu i. Tôi đư c m nuôi n ng. M tôi đôi khi không đ ti n đ tr hóa đơn và luôn thi u ti n đ s m cho tôi nh ng th mà
  2. nh ng đ a tr khác có...". Nhưng ông đã vư t qua, đã ti n b trong h c t p, đã t t nghi p trư ng Harvard, và đã tr thành t ng th ng. Di n văn c a ông Obama, không ph i là l i c vũ chung chung v i nh ng ngôn t màu mè, mà là nh ng câu chuy n c th , đi th ng vào lòng đ i tư ng chính, là h c sinh. "Nh ng ngư i tr như Jazmin Perez Roma, Texas. Jazmin không nói đư c ti ng Anh khi m i đi h c... Nhưng cô y chăm ch , đ t đi m t t, giành h c b ng Đ i h c Brown, t t nghi p ph thông, h c y và đang trên đư ng tr thành ti n sĩ Jazmin Perez". "Tôi đang nghĩ v Andoni Schultz, Los Altos, California, ngư i đã chi n đ u v i ung thư não t lúc lên ba. C u y đã tr i qua t t c các th ph u thu t và đi u tr , v n r t nh hư ng t i trí não... Nhưng c u y không s p đ , và c u y đang bư c vào trư ng đ i h c trong mùa thu này". Th t b i là m thành công, ví d đây: "Cu n Harry Potter đ u tiên c a JK Rowling b t ch i mư i hai l n trư c khi đư c xu t b n. Michael Jordan b lo i kh i đ i bóng r trư ng trung h c và anh y m t đi m, m t bóng hàng ngàn l n trong s nghi p. Nhưng có l n anh y nói: Tôi đã th t b i và th t b i vô s l n trong đ i. Đó là nguyên nhân vì sao tôi thành công". R i ông "đánh" ti p vào tâm lý h c sinh: "Đ ng e ng i khi đ t câu h i. Đ ng e s khi yêu c u giúp đ . Tôi làm vi c đó h ng ngày. Yêu c u giúp đ không ph i là bi u hi n c a y u đu i, đó là d u hi u c a s c m nh". "Câu chuy n c a nư c M không ph i v nh ng ngư i th y khó thì n n... Đó là câu chuy n c a nh ng ngư i cách đây 250 năm đã ng i nơi các b n đang ng i và sau đó đ ng lên làm cách m ng đ l p ra đ t nư c. Nh ng sinh viên cách đây 75 năm t ng ng i nơi các b n đang ng i đã vư t qua Đ i suy thoái... Nh ng sinh viên cách đây 20 năm t ng ng i nơi các b n đang ng i đã l p ra Google, Twitter, Facebook đ thay đ i cách th c chúng ta liên l c v i nhau". "Vì th , hôm nay tôi mu n h i r ng các b n có th đóng góp đư c gì? Các b n s gi i quy t đư c v n đ nào? Các b n s khám phá ra đi u gì? M t v t ng th ng t i
  3. đây sau 20 ho c 50 năm n a s nói gì v t t c nh ng đi u mà các b n làm cho đ t nư c?". Nh ng l p ngôn t hùng h n, sinh đ ng c a ông Obama ch c h n có s c c vũ l n lao đ i v i nh ng h c sinh M . http://www.vinhkien.edu.vn/ntsong/dayhoc/obama
Đồng bộ tài khoản