Ông trạng thả diều

Chia sẻ: kieutrang1001

Saùng hoâm aáy,daân Thanh Long vaø só töû noâ nöùc ruû nhau ñi xem leã xöôùng danh nhöõng oâng tieán só môùi ñoã khoa thi muøa ñoâng naøy. Ôû cöûa ñoâng hoaøng thaønh , nôi vua ôû,cöûa naøy quen goïi laø cöûa Long Moân, ngöôøi kinh thaønh ñaõ tuï taäp baøn taùn xoân xao.Töø naêm nay nhaø vua ñaët leã seõ laáy ba ngöôøi ñoã ñaàu goïi laø traïng nguyeân ,baûng nhaõn, thaùm hoa.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ông trạng thả diều

OÂng Traïng thaû dieàu

Muøa xuaân!kinh thaønh Thanh Long caøng nhoän nhòp vì
hoïc troø caùc nôi veà döï thi Hoäi raát ñoâng
Saùng hoâm aáy,daân Thanh Long vaø só töû noâ nöùc ruû
nhau ñi xem leã xöôùng danh nhöõng oâng tieán só môùi
ñoã khoa thi muøa ñoâng naøy.
Ôû cöûa ñoâng hoaøng thaønh , nôi vua ôû,cöûa naøy quen
goïi laø cöûa Long Moân, ngöôøi kinh thaønh ñaõ tuï taäp
baøn taùn xoân xao.Töø naêm nay nhaø vua ñaët leã seõ
laáy ba ngöôøi ñoã ñaàu goïi laø traïng nguyeân ,baûng
nhaõn, thaùm hoa.YÙ nhaø vua muoán coi troïng ba ngöôøi
ñoã ñaàu aáy. Ai seõ laø oâng traïng ñaàu tieân ôû nöôùc ta?
Ngöôøi nhaéc ñeán teân oâng naøy,ngöôøi keå ñeán teân
oâng noï. Chöa bieát ai ñoã traïng nhöng chaéc chaén oâng
traïng phaûi laø ngöôøi hoïc gioûi,hoïc chaêm. Coâng lao
ñeøn saùch giuøi maøi nhieàu naêm seõ döôïc ñeàn buø
xöùng ñaùng!
Ngöôøi ta naùo nöùc,khoâng khí aáy laøm cho maáy oâng
voi canh chöïc cuûng trôû neân boàn choàn. Chuùng reâ
maáy caùi chaân to nhö coät nhaø giaèng sôïi loøi toùi
baèng saét phaûi keâu leân xuûng xoaûng.
Ñaàu canh naêm,chieâng troáng ôû cöûa Long Moân cuøng
khua vang ñoäng. Caùc quan chaám tröôøng ñaõ teà tuï
ñaày ñuû. Côø xí caém la lieät treän maët thaønh vaø doïc
hai beân treân caùi bieån “Phuïng chæ” sôn son. Caùi bieån
naøy toû roõ khoa thi ñöôïc môû do chieáu chæ cuûa nhaø
vua, caùc quan tröôøng phuïng theo chæ ñoù.
Trôøi haõy coøn toái.Ñuoác ñeøn ñoát ñoù ñaây soi toû
caûnh naùo nöùc muøa thi cöû.
Tieáng loa baét ñaàu theùt aäm aø töø treân laàu cöûa
thaønh.Thoaït ñaàu loa theùt raèng nhaø nöôùc caàn nhöõng
ngöôøi coù taøi ra laøm vieäc neân môû khoa thi.Trieàu ñình
ñaõ choïn nhöõng ngöôøi ñoã.
Roài tieáng loa goïi teân nhöõng oâng taân khoa.
Tieáng loa doõng daïc:
1
“Tieán só giaùp thöù nhaát,teân thöù nhaát:Nguyeãn Hieàn,
queâ taïi xaõ Döông A, huyeän Thöôïng Hieàn ,phuû Thieân
Tröôøng”.
Thieân haï la to leân “Traïng nguyeân veà oâng Nguyeãn
Hieàn roài”.Vaø hoï hoûi nhau:”OÂng Nguyeãn Hieàn ñaâu
nhæ?”.”OÂng aáy ñaâu nhæ?”.
OÂâng Nguyeãn Hieàn leân ñaây roài.Moät tieáng daï doûng
deûo caát leân.Moät caäu beù traïc möôøi ba tuoåi ,toùc
coøn ñeå traùi ñaøo,maëc boä aùo naâu thaãm maøu voû
daø cuûa ngöôøi vuøng bieån.Tay coøn caàm moät cuoän
day tô nhoû,thöù day thöôøng duøng ñeå buoäc leøo dieàu.
Nguyeãn Hieàn laø moät caäu beù nhaø ngheøo.Caäu moà
coâi cha töø raát sôùm.Cha caäu bò cheát trong caûnh loaïn
ly tranh chaáp cuûa boïn chuùa ñaát Ñoaøn Thöôïng vaø
Nguyeãn Noän.Meï caäu beá caäu choán chaïy.Khi giaëc giaõ
ñaõ yean, baø ñem con veà laøm moät caùi tuùp treân
maûnh ñaát ôû vöôøn sau chuøa laøng Döông A. ÔÛ nhôø
ñaát chuøa ,meï con Nguyeãn Hieàn vaãn coøn chaät vaät
kieám mieáng aên.Hieàn phaûi ñi ôû chaên traâu cho moät
nhaø giaøu trong laøng töø naêm leân saùu. Ngöôøi chuû
nhaø naøy coù thueâ moät oâng ñoà ñeå daïy con caùi
mình.Luùc oâng ñoà ra baøi hoïc haøng ngaøy cho treû
cuõng laø luùc Nguyeãn Hieàn lónh daét traâu ñi chaê. Nghe
tieáng thaày ñoà sang saûng giaûng saùch, nghe boïn treû
con eâ a ñoïc theo,Nguyeãn Hieàn theøm ñöôïc hoïc
quaù.Caäu cöù naán naù nghe cho heát ñeà baøi môùi keùo
con traâu ra ñoàng.
Caäu giong traâu ven soâng ñeán taän baõi coû non coù
nhöõng caây gaïo lôùn sum sueâ. Caäu thaû cho traâu aên
coû vaø caäu cuõng baét ñaàu buoåi hoïc cuûa mình ngaøy
hoâm ñoù.
Beù Hieàn hoïc ngaøy roài hoïc ñeâm.Beù baét ñom doùm
cho vaøo caùi voû tröùng.AÙnh saùng ñeøn ñom ñoùm xanh
dòu vaø kín ñaùo. Khoâng ai bieát coù caäu hoïc troø caàn
maãn möôïn ngoïn ñeøn trôøi ñeå giuøi maøi kinh söû.
Nhöng meï Nguyeãn Hieàn bieát chuyeän ñoù.Baø khoâng
noùi naêng gì caû.Baø coá deät theâm moãi ñeâm moät
khoå vaûi ñeå kieám theâm vaøi ñoàng tieàn.Boán phieân
chôï sau ,baø mua ñöôïc cho con moät theáäp giaáy, moät


2
ngoïn buùt loâng. Vaø baø meï cuõng mua cho oâng traïng
töông lai moät cuoän daây tô xaáu ñeå buoäc leøo
dieàu.Theá laø ngaøy ngaøy treân khoaûng trôøi trong beân
nhöõng caây gaïo vaø baõi coû non coù moät chieác dieàu
bay lô löûng tít cao. Tieáng saùo dieàu vi vu laâng laâng
trong gioù. Beù Hieàn nghe saùo dieàu thaáy long saùng
hôn, trí minh maãn hôn. Beù bieát meï ôû thoân nhoû
kia,trong moät tuùp leàu laøm nhôø treân maûnh vöôøn
chuøa,ñang ngaém dieàu vaø mong caäu hoïc chaêm hoïc
gioûi.Beù hoïc caøng chaêm,ñaùm baïn treû chaên traâu
vôùi beù Hieàn cuõng ñaâm laây tính sieâng naêng aáy.
Chuùng cuøng vui hoïc vôùi beù Hieàn,cuøng vui chôi thaû
dieàu vôùi beù Hieàn.Beù Hieàn thì moãi naêm hoïc moãi
taán tôùi.Naêm Thieân ÖÙng Chính Bình thöù möôøi
saùu(1247) caäu vaøo kinh döï thi khoa muøa xuaân.Ñaùm
treû traâu going dieàu tieãn ngöôøi baïn nhoû ñem buùt leân
Thaêng Long ñua taøi.
Caäu beù Hieàn ñoã traïng nguyeân khoa aáy.Theå leä thi tieán só bao giôø cuõng coù moät kì thi cuoái
cuøng maø caùc só töû phaûi vaøo thi treân theàm ñieän
nhaø vua.ñaàu baøi do vua ñích thaân choïn ra.Ñaàu baøi thi
ñieän naêm aáy,vua Traàn Thaùi Toâng ra laø:”AÙp töû töø
keâ maãu du hoà phuù”,nghóa laø baøi phuù(moät theå
vaên cuõ) thuaät chuyeän” vòt con töø bieät meï gaø ñi chôi
hoà nöôùc”
Ngoài trong ñieän ,beù Hieàn nghó veà yù töù trong baøi
phuù.Tuïc ngöõ ta xöa coù caâu:Meï gaø con vòt,yù noùi meï
hôø con hôø khoâng coù maùu muû ruoät thòt gì raøng
buoäc. Hieàn nhôù tôùi meï,ngöôøi coù coâng mang naëng
ñeû ñau ra mình.Khi Hieàn coøn nhoû xíu, meï thöôøng beá
Hieàn,uû cho Hieàn aám vaø keå cho beù nghe chuyeän coå
tích veà Mai An Tieâm.Laøng Döông A voán name trong
vuøng ñaát maø Mai An Tieâm ñem vôï con ñeán khai phaù
môû mang. Vuøng ñaát ñöôïc ñaët teân laø höông An
Tieâm.Hieàn nghe say meâ,Hieàn mô maøng ñeán mieáng
daøy long khoâ nöôùng maø hai con An Tieâm chia nhau aên


3
ñaùnh löøa côn ñoùi,Hieàn mô maøng ñeán mieáng döa
haáu ñoû töôi haït ñen laùnh,thòt döa noåi caùt,aên töùa
nöôùc ngoït lòm.Tích chuyeän coå ru Hieàn trong giaác nguû
treû thô.Hieàn thaät may maén coù baø meï dòu daøng
thong con ñeán theá…
Hieàn nghó veà ñeà taøi.Ñöùc vua cuõng moà coâi cha meï
töø nhoû.Vôï choàng Thaùi sö,Traàn Thuû Ñoä,chuù vua,ñaõ
chaêm lo nuoâi daïy chaùu nhö con,dìu daét ñöùc vua trong
vieäc nöôùc vieäc nhaø.Phaûi chaêng nhaø vua nhôù tôùi ôn
ñoù neân ñaõ ra ñaàu baøi”meï gaø con vòt “ ñeå thou só
töû? Hoaëc giaû nhaø vua muoán möôïn söùc buùt cuûa só
töû khaép nôi ñeå baøy toû taám long cuûa mình?...
Beù Hieàn vieát:
“Tröùng do con vòt ñeû ra nhôø toå gaø maùi meï.Ba tuaàn
aáp nôû,toaøn ñôï coâng meï maø neân,moät ngaøy meï boû
ra ñi con muoán chôi hoà cho thích”.
Con vòt thích ñi chôi chöù nhæ? Ai maø chaû coù laàn nhìn
ñaøn vòt con oùng aû nhö nhöõng naém tô noon bôi loäi
laën nguïp ríu rít kieám aên.Coù con choång phao caâu
leân,ruùt ñaàu xuoáng buøn moø,caùi phao caâu laéc lia
laéc lòa.Nhöng chöa ai thaáy gaø con, gaø lôùn loäi nöôùc!
Chuùng noù cuøng moät loaøi loâng vuõ nhöng chuùng
kieám aên ôû nhöõng nôi khaùc nhau.Con gaø bôùi xoù
vöôøn,goùc tre,noù kieám haït thoùc vaõi,con giun ,con
deá…Coøn con vòt ruùt moû moø aên ngoaøi ruoäng ,ngoaøi
ao hoà,vòt thuù nhaát con toâm,con teùp,thuù nöõa laø cua
con mai,caøng con meàm.Cho neân con vòt ñaát lieám aên
cuûa noù khaùc meï hôø.Nguyeãn Hieàn laïi vieát:
“Theá thì con boû meï veà lí khoâng oån nhöng vòt boû gaø
thì phaûi theå tình.Vì raèng vieäc ñi hay ôû cuõng deã tính
khi caàn kieám aên xa;muøi toâm teùp khoâng ai tranh ai
cho neân ñaønh boû meï gaø”.
Nhöng sau cuøng beù Hieàn vieát moät caâu hôïp long mình
ñeå caûm ôn ñaùm baïn treû traâu cuøng mình hoïc mình
chôi,caûm ôn oâng thaày ñoà ñaõ töøng coù luùc chæ cho
beù nhöõng caâu khoù vaø nhaát laø ñeå toû long caùc baäc
laøm cha meï nuoâi daïy con caùi thaønh ngöôøi:
“ Ngöôøi ta khaùc loaøi chim vì coù leã nghóa,bieát ñeàn
ñaùp coâng ôn. Con ngöôøi ta hôn loaøi vaät phaûi laáy ôn


4
ñeàn ôn,coù cha meï thì phaûi phuïng döôõng cha meï,chöù
ñöøng nhö vòt con töø boû meï giaø nhö theá.”
Baøi cuûa beù Hieàn chaéc caûm ñoäng long vua,neân Traàn
Thaùi Toâng cuõng mong tôùi ngaøy xöôùng danh tieán só
ñeå gaëp oâng traïng.
Ngaøy aáy ñaõ tôùi,caùc quan chaám tröôøng daãn caùc
oâng môùi ñoã vaøo quyø tröôùc beä roàng.Vua kinh ngaïc
thaáy oâng traïng nguyeân beù tí teo.Vua vôøi Nguyeãn
Hieàn laïi gaàn ñeå hoûi han vaø ban cho quaø quyù ñeå
ñem veà cho meï.
Roài vua sai baøy yeán tieäc ñaõi caùc oâng tieán só
môùi.Tieäc vua haún laø to. Sau böõa yeán,vua cho caùc
oâng tieán só ñi chôi thaêm kinh thaønh ba ngaøy,roài boå
moãi oâng moät coâng vieäc trong trieàu.Rieâng “oâng”
Traïng nguyeân vì coøn beù quaù,neân vua cho veà nhaø
hoïc theâm naêm naêm nöõa.
Ñaùm röôùc oâng traïng veà gaàn tôùi caùnh ñoàng laøng
Döông A thì ñaùm treû traâu trong laøng cuõng going dieàu
ra ñoùn baïn.Thaät vöøa trang troïng töng böøng ,thaät vöøa
hoàn nhieân,thaém thieát.
Laàn ñaàu tieân xaõ Döông A coù ngöôøi ñoã ñaàu Tieán
só,caû laøng aên möøng.Caû laøng laàn löôït ñeán maûnh
vöôøn sau chuøa coù caùi tuùp nhoû ñeà chaøo vaø chuùc
möøng meï con oâng traïng.Ñeán chieàu daân laøng baét
ñaàu khôûi coâng laøm cho meï con oâng traïng moät caùi
nhaø ñeïp ôû thöûa ñaát coâng beân caïnh saân ñình.
Rieâng ñaùm treû traâu laø thích nhaát vì thaáy baïn trôû
veà.Theá laø haèng ngaøy chuùng laïi daét nhau ra caùi baõi
coû ven soâng vöøa chôi vöøa hoïc.Tieáng saùo dieàu laïi
reùo raét treân khoâng.
Khi cho traïng Hieàn veà queâ,vua nghó raèng traïng coøn
beù quaù, lôøi aên tieáng noùi chöa ñuùng möïc,phaûi cho
chuù ta veà hoïc theâm cho coù leã pheùp môùi duøng vaøo
vieäc coâng vieäc nöôùc.
Vaøi thaùng vua laïi sai quan mang vaät phaåm ban cho
oâng traïng. Thình lình ,coù söù nhaø Toáng sang.Maáy anh
söù nhaø Toáng xöa nay vaãn coi thöôøng taøi hoïc ôû nöôùc
ta.Ñoâi khi hoï hay baøn nhöõng troø ñoá hieåm hoùc ñeå
treâu côït trieàu ñình ta.Laàn aáy söù Toáng laø moät vieân


5
quan vöøa thaâm thuyù vöøa khinh baïc.Y ñeán nöôùc
ta,buïng muoán gheïo chôi vua toâi nöôùc Ñaïi Vieät.
Ngay böõa quoác yeán,vua ñaõi söù Toáng, y ñaõ ñoïc moät
baøi thô,baøi thô nhö theá naøy:
Löôõng nhaät bình ñaàu nhaät
Töù sôn ñieân ñaûo sôn.
Löôõng vöông tranh nhaát quoác
Töù khaåu tung hoaønh giang,
Ñoïc xong ,y ñoá moïi ngöôøi laø baøi thô naøy noùi gì.Moïi
ngöôøi ñeàu hieåu nghóa baøi thô naøy. Dòch noâm ra
laø”hai chöõ nhaät traùo ñaàu vaãn laø chöõ nhaät.Boán
chöõ sôn ñaûo loan vaãn laø chöõ sôn.Hai chöõ vöông tranh
nhau moät nöôùc.Boán chöõ khaåu ngang doïc ñeàu theá.”
Hieåu nghóa baøi thô nhöng ai nay khoâng hieåu söù Toáng
ñoá caùi gì? Vua ta ñöa maét nhìn caùc quan raát nhanh roài
taûn lôø noùi vôùi söù Toáng raèng chuyeän vaët ñoù sau
seõ giaûi ñaùp coøn bay giôø tieäc vui xin môøi cöù uoáng
röôïu cho thích ñaõ.Söù Toáng cuõng ñoaùn bieát vua ta
hoaõn binh nhöng y nghó thaàm caâu ñoá hieåm hoùc cuûa
y khoâng ai giaûi noåi,cöù ñeå cho vua toâi Ñaïi Vieät baán
vôùi nhau ít laâu cuõng hay.
Ngay hoâm ñoù vua ta hoïp caùc quan hoûi veà baøi thô ñoá
cuûa söù Toáng. Caùc quan khoâng ai giaûi ñöôïc.Ñeán luùc
aáy ai naáy ñaâm lo maát maët vôùi söù Toáng.Sau coù
moät vieân quan söïc nhôù ñeán Nguyeãn Hieàn beøn taâu
vua coù theå oâng traïng treû tuoåi chöa thaâm thuyù nhöng
thoâng minh thì coù thöøa,may ta oâng ta giaûi ñöôïc thì
hay.Vua beøn sai söù giaû ñi luoân veà Döông A môøi oâng
traïng veà kinh ñoâ.
Söù giaû daãn moät ñoäi quaân haàu töùc toác xuoâi Thieân
ñöôøng.Khi ñeán caùnh ñoàng thuoäc ñaát Döông A ,con
ñöôøng söù ñi coù moät baõi coû.Treân baõi coû coù moät
chuù beù naèm ngöûa nhìn dieàu bay lô löûng.Vieân söù sai
quaân hoûi chuù beù ñeå hoûi thaêm ñöôøng,chuù khoâng
traû lôøi.Söù giaû cho chuù beù voâ leã,lieàn sai döïng chuù
beù ñöùng day daãn tôùi tröôùc maët mình.OÂng ta hoûi:
-Mi laøm gì maø baät hôn tuoåi hoûi laïi daùm voâ leã
khoâng traû lôøi?
Chuù beù leã pheùp ñaùp:


6
-Thöa oâng toâi ñang maõi phôi saùch.Böõa nay ñöôïc
naéng.
Söù giaû ngô ngaùc nhìn ra baõi coû chæ thaáy ñaùm coû
xanh.
-Mi noùi doái.Theá laø theâm moät toäi voâ leã.
-Baåm khoâng ñuùng laø toâi phôi saùch thaät.
-Saùch ñaâu?
-Baåm ñaây!- Chuù beù môû traøng aùo phôi buïng ra.-Toâi
ñeå saùch trong naøy.
Söù giaû baät cöôøi thaàm khen laøng Döông A quaû ñaát
coù nhieàu Thaàn ñoàng.OÂng ta noùi:
-AØ theá ra caäu beù cuõng theo doõi buùt saùch.Theá ñaõ
bieát laøm caâu ñoái chöa?
-Daï cuõng bieát voõ veõ.
-Vaäy ta ra moät veá caäu ñoái thou xem nheù.Veá ta theá
naøy:”Töï laø chöõ,caát giaèng ñaàu chöõ töû laø con,con ai
con naáy!”
Caâu ñoá ra hôi mieät thò caäu beù,haøm yù con aùi nhaø ai
theá? Caäu beù ngaãm nghó,ñoâi maét saùng leân nghòch
ngôïm.Caäu ñaùp :
-Daï deã ñoá thoâi,nhöng…
-Nhöng sao?
-Toâi ñoái e oâng khoâng baèng long.
-Ñöôïc ñaõ laø vaên chöông mieãn cöù hay, coøn moïi caùi
laët vaët ta boû qua.
-Theá thì toâi xin ñoái laø:”Vu laø chöng,boû ngang long
chöõ Ñinh laø ñöùa,ñöùa naøo ñöùa naøy!”
Caâu ñoái thaät hay nhöng quaû coù yù xaác,caäu beù quay
mình vöøa teù chaïy,vöøa chaïy vöøa noùi voïng laïi:
-Laøng Döông A ôû sau raëng tre kia kìa!
Söù giaû laïi daãn quaân veà laøng Döông A.Vieân tieåu tö
xaõ.Söù baûo daãn ñeán nhaø quan traïng Hieàn.Khi ñeán
nôi, söù giaû giaät mình thaáy caäu beù phôi saùch luùc
naõy ra ñoùn.Söù giaû voäi chaøo vaø bieát ngay ñaây chính
laø traïng.Söù truyeàn chæ vua trieäu ngay oâng traïng leân
kinh vaø keå laïi chuyeän caâu ñoá cuûa söù Toáng.Nguyeãn
Hieàn ngaãm nghó roài chôït mæm cöôøi.Sau ñoù oâng
traïng leân ñöôøng veà kinh.7
Ñaõ maáy ngaøy vua ta môû yeán tieäc tieáp söù Toáng
luoân ñeå chôø traïng leân kinh .Söù toáng yeân chöù caâu
ñoá hieåm hoùc,cöôøi thaàm trong buïng.Khi coù tin maät
baùo,Nguyeãn Hieàn ñaõ tôùi Thaêng Long,vua cho môøi
vaøo beä kieán,vua gaëng hoûi Hieàn:
-Coù thaät traïng ñaõ hieåu yù söù Toáng chöa?
-Taâu beä haï,thaàn ñaõ hieåu.
Caâu noùi naøy ñaày töï tin vaø ñuû ñeå khieán vua haøi
long.Vua daën oâng traïng ñeán böõa tieäc nhö moät oâng
quan caáp thaáp.
Böõa tieäc dieãn ra vui veû nhö thöôøng leä.Gaàn cuoái
tieäc söù Toáng laïi hoûi ñeán baøi thô bí hieåm cuûa y:
-Chaû leõ baøi thô aáy khoù laém sao?

Vua ta laøm veû gaït ñi:
-Tieäc ñang vui ta haõy cöù vui ñi ñaõ.
- Tieäc vui thì ñoá laïi caøng vui chöù sao.Hay baøi thô
ñoù khoù thaät,hay toâi giaûi hoä nheù!
-Ñaâu ñeán noãi theá,baøi thô aáy ñeán caùc caäu hoïc
troø nhoû nöôùc toâi cuõng bieát.Chaúng tin toâi goïi
moät caäu ñeán giaûi cho oâng nghe.
Vaø vua cho goïi Nguyeãn Hieàn luùc aáy ñang döï tieäc
ôû chieáu gaàn döôùi cuøng vôùi nhöõng oâng quan baäc
thaáp.Söù Toáng nhìn Nguyeãn Hieàn cöôøi khaåy. Caäu
beù khoâng noùi khoâng raèng caàm ñuõa xaén boán
khaåu baùnh chöng xeáp vuoâng vaén vaøo caùi ñóa roài
böng leân baøy tröôùc maët söù Toáng .
Caû tieäc khoâng ai hieåu nhöng cöù laøm ra hieåu vaø
cöôøi vang.Söù Toáng thì maët nhôït ra, caäu beù tuûm
tæm cöôøi roài laïi lui veà chieáu röôïu caùc quan baäc
thaáp cuûa mình.
Ñóa baùnh chöng chaéc phaûi giaûi ñuùng caâu ñoá cuûa
söù Toáng,vì töø ñoù y cuõng nhuõn nhaün ra maët vaø
khoâng ñaõ ñoäng ñeán thô nöõa.
Khi tieãn söù Toáng leân ñöôøng roài,vua ta vôøi Nguyeãn
Hieàn vaøo hoûi veà yù nghóa hoùc hieåm cuûa baøi thô
vaø caùch giaûi cuûa oâng traïng tí teïo.
-Taâu beä haï ñóa baùnh boán mieán cuûa thaàn töôïng
hình chöõ ñieàn laø ruoäng.Söù Toáng duøng loái taùch


8
caùc chöõ ra ñoá ta.Hai chöõ nhaät,boán chöõ khaåu,
boán chöõ sôn,hai chöõ sôn trong caùi khuoân vaãn chæ
laø chöõ ñieàn maø thoâi.Ñieàn laø ruoäng,ruoäng troàng
luùa ra gaïo neáp naáu baùnh chöng thaàn môøi söù
Toáng ñoù.
Ai naáy ñeàu nhaän raèng oâng traïng thoâng minh.Nhaø
vua vaãn giöõ Nguyeãn Hieàn laïi trong trieàu,phong
chöùc chjo Nguyeãn Hieàn.Sau oâng trôû thaønh moät
oâng quan gioûi.
Nghe ñaâu nhaø vua nhaân moät laàn xeùt coâng traïng
cuûa Nguyeãn Hieàn coù phaùn raèng:”Chính laø baø meï
hieàn ñaõ nuoâi daïy neân nhöõng baâc văn hay võ giỏi của
nước nhà!”.

HẾT
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản