ORACLE và DELPHI

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
206
lượt xem
74
download

ORACLE và DELPHI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn tự xây dựng giao diện trong môi trường Delphi. Gợi ý: sử dụng các đối tượng TDBGrid, TTable, TQuery và TDatabase. Chú ý cho phép người dùng sử dụng các tính năng comit, rollback của đối tượng TDatabase.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ORACLE và DELPHI

  1.   CHÖÔNG 1    PHUÏ LUÏC B  ORACLE VAØ DELPHI   1. Coù maáy caùch keát noái vôùi cô sôû döõ lieäu Oracle trong moâi tröôøng laäp trình Delphi? Caùch naøo laø hieäu quaû vaø deã söû duïng nhaát? 2. Vieát chöông trình Delphi töông töï cöûa soå SQL *Plus cuûa Oracle: cho pheùp ngöôøi duøng ñaùnh vaøo leänh SQL vaø xuaát keát quaû cuûa leänh SQL ra maøn hình. 3. Haõy cho bieát caùch goïi vaø truyeàn tham soá cho moät Store Procedure trong cô sôû döõ lieäu cuûa Oracle töø moâi tröôøng Delphi. 4. Söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån döõ lieäu (Data Control) trong thö vieän BDE cuûa Delphi taïo moät öùng duïng cho pheùp thay ñoåi vaø caäp nhaät döõ lieäu trong baûng EMP cuûa cô sôû döõ lieäu. 1.1. ÑAÙP AÙN     1. Hieän taïi vôùi Delphi 4/5 baïn coù 5 caùch ñeå keát noái vôùi cô sôû döõ lieäu cuûa Oracle:  Keát noái baèng trình ñieàu khieån (Driver) ODBC.  Keát noái baèng driver truy xuaát tröïc tieáp ñeán cô sôû döõ lieäu Oracle do haõng Borland cung caáp.  Keát noái vaø truy xuaát thoâng qua Oracle OLE Object (OO4O).  Keát noái baèng thö vieän OCI.  Keát noái baèng ADO (chæ coù ôû Delphi 5) Tuyø theo nhu caàu chöông trình maø baïn choïn caùch keát noái thích hôïp, maëc duø vaäy keát noái baèng driver truy xuaát tröïc tieáp ñeán CSDL Oracle (Caùch 2) ñöôïc xem laø nhanh nhaát. 2. Baïn töï xaây döïng giao dieän trong moâi tröôøng Delphi. Gôïi yù: söû duïng caùc ñoái töôïng TTable, TQuery vaø TDatabase, TMemo.
  2. 3. Xem lyù thuyeát muïc 3 (ví duï veà truyeàn tham soá cho ñoái töôïng VCL TStoreProc). 4. Baïn töï xaây döïng giao dieän trong moâi tröôøng Delphi. Gôïi yù: söû duïng caùc ñoái töôïng TDBGrid, TTable, TQuery vaø TDatabase. Chuù yù cho pheùp ngöôøi duøng söû duïng caùc tính naêng comit, rollback cuûa ñoái töôïng TDatabase.
Đồng bộ tài khoản