Oxi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
102
lượt xem
20
download

Oxi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oxi sinh ra trong tự nhiên nhờ: - Cây xanh quang hợp do đó lượng oxi trong không khí hầu như không đổi. - Trong hợp chất oxi có số oxi hóa: -2 trường hợp hợp chất của: Flo: +2 và.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oxi

 1. Baøi 41 : OXI Ba Oxi loûng Caáu hình e
 2. Baøi 41 : OXI Ba I. Caáu taïo phaân töû Oxi II. Tính chaát vaät lí vaø traïng thaùi töï nhieân cuûa Oxi III.Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV.ÖÙng duïng cuûa Oxi V. Ñieàu cheá Oxi
 3. I. I. Caáu taïo I. Caáu taïo phaân töû Oxi phaân töû Oxi - Caáu hình electron ngoaøi cuøng : 2s2 2p4 II. Tính chaát vaät lí vaø traïng thaùi töï nhieân Caáu hình e cuûa Oxi - Coù 2 electron ñoäc thaân do ñoù phaân töû Oxi III. Tính coù 2 lieân keát coäng hoùa trò khoâng phaân cöïc chaát hoùa - CTCT : hoïc O O cuûa Oxi IV ÖÙng
 4. I. I. Caáu taïo II. Tính chaát vaät lí vaø traïng thaùi töï nhieân phaân cuûa Oxi töû Oxi 1. Tính chaát vaät lí II. Tính chaát - Chaát khí, khoâng maøu, khoâng muøi. vaät lí - So vôùi khoâng khí : vaø traïng Naëng hôn 32 thaùi töï > = d 1 29 O2 nhieân / kk cuûa - Hoùa loûng ôû – 1830C döôùi aùp suaát khí quyeån. Oxi III. Tính - Ít tan trong nöôùc. chaát ÔÛ 200C, 1atm cöù 100ml H2O hoøa tan ñöôïc hoùa hoïc 3,1ml khí O2. cuûa - Ñoä tan S = 0,0043g/100g H2O Oxi IV ÖÙng
 5. I. I. Caáu taïo II. Tính chaát vaät lí vaø traïng thaùi töï nhieân phaân cuûa Oxi töû Oxi 2. Traïng thaùi töï nhieân II. Tính chaát - Oxi sinh ra trong töï nhieân nhôø : vaät lí caây xanh quang hôïp do ñoù löôïng oxi trong vaø traïng khoâng khí haàu nhö khoâng ñoåi. thaùi töï nhieân Aùnh saùng cuûa 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Oxi III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 6. I. I. Caáu taïo III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi phaân töû Oxi - Laø nguyeân toá phi kim hoaït ñoäng maïnh II. Tính Coù tính oxi hoùa maïnh chaát - Trong caùc hôïp chaát Oxi coù soá oxi hoùa : - 2 vaät lí vaø tröø hôïp chaát cuûa : Flo : + 2 vaø Peoxit - 1 traïng thaùi töï nhieân Tính soá oxi hoùa cuûa Oxi trong caùc hôïp chaát sau cuûa Oxi -2 -2 +2 -1 Na2O , SO2 H2O , F2O , H2O2 -2 III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 7. I. I. Caáu taïo III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi phaân 1. Taùc duïng vôùi kim loaïi töû Oxi Oxi + haàu heát kim loaïi → bazô Oxit II. Tính chaát (tröø Au , Pt) vaät lí 0 vaø +1 -2 Vd: Na + O2 2→ Na2O 0 t0 4 traïng 0 -+2 - 2 0 t0 Mg + O2 → MgO thaùi töï 2 2 nhieân 0 + 8/3 - 2 0 Fe 2 + O2 → Fe3O4 0t 3 cuûa Oxi Vai troø O2 : t oxi hoùa Chaá III. Tính chaát Caân baèng phöông trình vaø cho bieát vai troø hoùa cuûa Oxi trong caùc phaûn öùng treân ? hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 8. I. I. Caáu taïo III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi phaân 2. Taùc duïng vôùi phi kim töû Oxi Oxi + nhieàu phi kim → Oxit axit II. Tính chaát +5-2 Vd: P5 + O22→ P2O5 0 0 t0 vaät lí 4 vaø +4 -2 S + 0 O2 → SO2 t0 0 traïng thaùi töï +4 -2 t0 0 C + O2 → 0 CO2 nhieân cuûa Vai troø O2 Chaát oxi hoùa : Oxi Caân baèng phöông trình vaø cho bieát vai troø III. Tính cuûa Oxi trong caùc phaûn öùng treân ? chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 9. I. I. Caáu taïo III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi phaân 3. Taùc duïng vôùi hôïp chaát. töû Oxi II. Tính a. Hôïp chaát höõu cô → 2 CO chaát Vd: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O t0 vaät lí vaø t0 C2H5OH + 3 O2 → 2CO2 + 3H2O traïng thaùi töï b. Hôïp chaát voâ cô →Oxit nhieân cuûa Vd: 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O t0 Oxi Vai troø O2Chaát oxi hoùa : III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 10. I. I. Caáu taïo IV. ÖÙng duïng cuûa Oxi phaân töû Oxi - Coù vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï soáng cuûa II. Tính chaát con ngöôøi vaø ñoäng vaät. Ñeå thôû 1 ngöôøi caàn 20 vaät lí vaø ñeán 30m3 khoâng khí moät ngaøy. traïng - Duøng laøm thuoác noå, nhieân lieäu teân löûa, thaùi töï nhieân haøn caét kim loaïi, y khoa, coâng nghieäp hoùa cuûa Oxi chaát, luyeän theùp III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 11. I. I. Caáu taïo V. Ñieàu cheá Ohoøng thí nghieäm 1. Trong p xi phaân töû Oxi * Nguyeân taéc : Phaân huûy nhöõng hôïp II. Tính chaát chöùa Oxi keùm beàn chaát vaät lí Vd: 2KMnO0 → K2MnO4 + MnO2 + vaø t4 traïng O2 thaùi töï 2KClO3 → 2 KCl + 3O 2 MnO2 , t0 nhieân cuûa H2O2 2H2O + O2 MnO2 Oxi → III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 12. I. I. Caáu taïo V. Ñieàu cheá Oxi phaân 2. Trong coâng nghieäp töû Oxi II. Tính a. Töø khoâng khí chaát vaät lí b. Töø nöôùc vaø traïng thaùi töï nhieân cuûa Oxi III. Tính chaát hoùa hoïc cuûa Oxi IV ÖÙng
 13. * Cuûng coá Caâu 1: Tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa Oxi laø gì ? Vieát caùc phöông trình phaûn öùng minh hoïa ?
 14. Caâu 2: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi nguyeân toá Oxi a. Khoâng duy trì söï soáng vaø söï chaùy. b. Oxi sinh ra trong töï nhieân nhôø : caây xanh quang hôïp do ñoù löôïng oxi trong khoâng khí haàu nhö khoâng ñoåi. c. Oxi taùc duïng ñöôïc vôùi taát caû caùc kim loaïi d. Oxi khoâng taùc duïng vôùi caùc hoâp chaát höõu cô
Đồng bộ tài khoản