Oxi hóa

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
136
lượt xem
22
download

Oxi hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Số oxi hóa của nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, khi giả thiết rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oxi hóa

  1. N i dung 1: S oxi hoá, cách tính s oxi hóa c a nguyên t trong m t h p ch t hóa h c oS oxi hóa c a nguyên t trong phân t là đi n tích c a nguyên t nguyên t đó trong phân t , khi gi thi t r ng liên k t gi a các nguyên t trong phân t là liên k t ion. oQuy t c tính s oxi hóa: • Trong đơn ch t, s oxi hóa nguyên t b ng 0:. • T ng đ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong phân t (trung hoà đi n) b ng 0. • T ng đ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong m t ion ph c t p b ng đi n tích c a ion đó. •Khi tham gia h p ch t, s oxi hoá c a m t s nguyên t có tr s không đ i: H là +1, O là -2 … oChú ý: D u c a s oxi hoá đ t trư c con s , còn d u c a đi n tích ion đ t sau con s (s oxi hóa Fe+3 ; Ion s t (III) ghi: Fe3+ N i dung 2: Các phương pháp cân b ng ph n ng oxi hoá kh §Phương pháp 1: Phương pháp đ i s oNguyên t c: S nguyên t c a m i nguyên t hai v ph i b ng nhau. oCác bư c cân b ng Đ t n s là các h s h p th c. Dùng đ nh lu t b o toàn kh i lư ng đ cân b ng nguyên t và l p phương trình đ i s . Ch n nghi m tùy ý cho 1 n, r i dùng h phương trình đ i s đ suy ra các n s còn l i. Ví d : a FeS2 + b O2→ c Fe2O3 + d SO2 Ta có: Fe : a = 2c S: 2a = d O: 2b = 3c + 2d Ch n c = 1 thì a=2, d=4, b = 11/2 Nhân hai v v i 2 ta đư c phương trình: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 §Phương pháp 2: phương pháp cân b ng electron oNguyên t c: d a vào s b o toàn electron nghĩa là t ng s electron c a ch t kh cho ph i b ng t ng s electron ch t oxi hóa nh n. oCác bư c cân b ng: Bư c 1: Vi t sơ đ ph n ng v i các nguyên t có s thay đ i s oxi hóa. Bư c 2: Vi t các quá trình: kh (cho electron), oxi hóa (nh n electron). Bư c 3: Cân b ng electron: nhân h s đ : T ng s electron cho = t ng s electron nh n. (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng). Bư c 4: Cân b ng nguyên t không thay đ i s oxi hoá (thư ng theo th t : kim lo i (ion dương): g c axit (ion âm). môi trư ng (axit, bazơ). nư c (cân b ng H2O đ cân b ng hiđro). Bư c 5: Ki m soát s nguyên t oxi 2 v (ph i b ng nhau). oLưu ý: Khi vi t các quá trình oxi hoá và quá trình kh c a t ng nguyên t , c n theo đúng ch s qui đ nh c a nguyên t đó. oVí d : Fe + H2SO4 đ c nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Fe0 → Fe+3 + 3e 1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e
  2. 3 x S+6 + 2e → S+4 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20 §Phương pháp 3: phương pháp cân b ng ion – electron oPh m vi áp d ng: đ i v i các quá trình x y ra trong dung d ch, có s tham gia c a môi trư ng (H2O, dung d ch axit ho c bazơ tham gia). oCác nguyên t c: •N u ph n ng có axit tham gia: v nào th a O ph i thêm H+ đ t o H2O và ngư c l i. •N u ph n ng có bazơ tham gia: v nào th a O ph i thêm H2O đ t o ra OH- §Các bư c ti n hành: Bư c 1: Tách ion, xác đ nh các nguyên t có s oxi hóa thay đ i và vi t các n a ph n ng oxi hóa – kh . Bư c 2: Cân b ng các bán ph n ng: Cân b ng s nguyên t m i nguyên t hai v : Thêm H+ hay OH- Thêm H2O đ cân b ng s nguyên t hiđro Ki m soát s nguyên t oxi 2 v (ph i b ng nhau). Cân b ng đi n tích: thêm electron vào m i n a ph n ng đ cân b ng đi n tích Bư c 3: Cân b ng electron: nhân h s đ : T ng s electron cho = t ng s electron nh n. (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng). Bư c 4: C ng các n a ph n ng ta có phương trình ion thu g n. Bư c 5: Đ chuy n phương trình d ng ion thu g n thành phương trình ion đ y đ và phương trình phân t c n c ng vào 2 v nh ng lư ng b ng nhau các cation ho c anion đ bù tr đi n tích. Ví d : Cân b ng phương trình ph n ng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O Bư c 1: Cu + H+ + NO3- → Cu2+ + 2NO3- + NO + H2O Cu0 → Cu2+ NO3- → NO Bư c 2: Cân b ng nguyên t : Cu → Cu2+ NO3- + 4H+ → NO + 2H2O Cân b ng đi n tích Cu → Cu2+ + 2e NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O Bư c 3: Cân b ng electron: 3x Cu → Cu2+ + 2e 2x NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O Bư c 4: 3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O Bư c 5: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O §N i dung 3: Các d ng ph n ng oxi hóa kh ph c t p 1. Ph n ng oxi hoá kh có h s b ng ch oNguyên t c:
  3. C n xác đ nh đúng s tăng gi m s oxi hoá c a các nguyên t Ví d : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H20 (5x – 2y) x 3Fe+8/3 → 3Fe+9/3 + e 1 x xN+5 + (5x – 2y)e → xN+2y/x (5x-2y)Fe3O4+ (46x-18y)HNO3 → (15x-6y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x-9y)H2O 2. Ph n ng có ch t hóa h c là t h p c a 2 ch t kh oNguyên t c : Cách 1 : Vi t m i phương trình bi u di n s thay đ i s oxi hoá, chú ý s ràng bu c h s hai v c a ph n ng và ràng bu c h s trong cùng phân t . Cách 2 : N u m t phân t có nhi u nguyên t thay đ i s oxi hoá có th xét chuy n nhóm ho c toàn b phân t , đ ng th i chú ý s ràng bu c v sau. Luy n t p: Cân b ng ph n ng sau : FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Fe+2 → Fe+3 + 1e 2S-1 → 2S+4 + 2.5e 4x FeS2 → Fe+3 +2S+4 + 11e 11 x 2O0 + 4e → 2O 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 3. Ph n ng có nguyên t tăng hay gi m s oxi hoá nhi u n c o Nguyên t c : • Cách 1 : Vi t m i phương trình thay đ i s oxi hoá, đ t n s cho t ng n c tăng, gi m s oxi hoá. • Cách 2 : Tách ra thành hai hay nhi u phương trình ng v i t ng n c s oxi hóa tăng hay gi m. Ví d : Cân b ng ph n ng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Cách 1: (3x + 8y) x Al0 → Al+3 + 3e 3x xN+5 + 3xe → xN+5 3x 2yN+5 + 8ye → 2yN+1 (3x+8y)Al +(12x+30y)HNO3→(3x+8y)Al(NO3)3+3xNO+3yNO2+(6x+15 y)H2O Cách 2: Tách thành 2 phương trình : ax Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O bx 8Al + 30 HNO3 → 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2O
  4. (a+8b)Al + (4a+30b)HNO3 → (a+8b)Al(NO3)3 + a NO + 3b N2O+(2a+15b)H2O 4. Ph n ng không xác đ nh rõ môi trư ng oNguyên t c: •Có th cân b ng nguyên t b ng phương pháp đ i s ho c qua trung gian phương trình ion thu g n. •N u do gom nhi u ph n ng vào, c n phân tích đ xác đ nh giai đo n nào là oxi hóa kh . Ví d : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 Al + H20 → Al(OH)3 + H2 2x Al0 → Al+3 + 3e 3x 2H+ + 2e → H2 2Al + 6H20 → 2Al(OH)3 + H2 (1) 2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 4H20 (2) T ng h p 2 phương trình trên: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
Đồng bộ tài khoản