Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

Chia sẻ: truongbachien

Bài giảng cho lớp sinh viên cao đẳng nghề kiểm nghiệm lương thực thực phẩm

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Pha chế hóa chất trong phòng kiểm nghiệm

Chemistry 140 Fall 2002
TRƯ NG ð I H C CÔNG NGHI P TH C PH M Tp HCM


KHOA CÔNG NGH TH C PH M
PHA CH HÓA CH T
trong phòng ki m nghi m

1
Gi I THI U MÔN H C

Gi ng viên: ThS. TRƯƠNG BÁCH CHI N
Phone: 01686.151.042
Email: truongbachien@yahoo.com
truongbachchien2011.co.cc
2
1
Chemistry 140 Fall 2002
Gi i thi u v n i dung môn h c
Bu i N i dung S ti t
1-4 Chương 1:M ñ u v dung d ch 15
5 Chương 2:Pha ch dung d ch ch t t y 5
ra
6 Chương 3:Pha ch dung d ch ch t ch 5
th
6-7 Chương 4:Pha ch dung d ch thu c 5
th h u cơ
Chương 5:Pha ch dung d ch ñ m
7-8 5
8-15 Chương 6:Pha ch dung d ch chu n 25
TH C HÀNH t i phòng thí nghi m 90
3
Tài li u tham kh o
[1]. Nguy n Văn ð t, Ngô Văn Tám, (1974),
Phân tích lng th c th c ph m, B
LTTP.
[2]. Bùi Th Nhu Thu n, Ph m Văn S ,
(1978), Ki m nghi m lng th c th c
ph m, B LTTP.
[3]. Công ty ñư ng Biên Hoà, (1997),
Phng pháp phân tích
[4]. Lê Văn Khoa (ch biên), (2001),
Phng pháp phân tích ñ t, n c,
phân bón và cây tr ng, Nhà xu t b n
Giáo d c, Hà N i 4
2
Chemistry 140 Fall 2002
PHÂN CÔNG
Bài thu ho ch
(ngày 26/02/2011)
TÀI LI U G C So n 01 file Word
(b ng pho to) (n p qua Email theo quy ñ nh
trư c ngày 26/03/2010)
(n p ngày 12/03/2011)
Hình th c và N i dung
Cách th c n p file
bài thu ho ch


5
Cách th c n p file qua mail
• Nickname: lâp mail có tên ñăng nh p theo th t :
H và tên sinh viên_mã s SV_tên l p@....
(ñ y ñ ) (ch 3 s sau cùng) (là mail ñăng ký)
Ví d : tranthithuphuong_239_03CDNKN1@rocketmail.com
@yahoo.com
@gmail.com
@yahoo.com.vn
@....
• Bài thu ho ch vi t trong word (không dùng WinVista),và ñư c save
tên file theo th t : XLSL-lop-ten nguoi.doc
• Bài thu ho ch ñư c attack trong thư mail – Không ñư c Nén file +
Không ñư c chép bài thu ho ch vào lá thư
6
3
Chemistry 140 Fall 2002
PHÂN CÔNG SV LÀM ð TÀI
DANH SÁCH
7
CHƯƠNG 1: M ñ u v dung
d ch
1.1. S ñi n ly – H ng s cân b ng trong
dung d ch
1.2. Ph n ng th y phân – Ph n ng trao ñ i
1.3. Cân b ng trong h dung d ch
1.4. N ng ñ dung d ch - Các lo i n ng ñ -
cách chuy n ñ i các n ng ñ
1.5. Các phương pháp tính toán n ng ñ
dung d ch
8
4
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch


1.1.1. Khái ni m


H phân tán

Ch t phân tán hay môi trư ng phân tán ñ u có thê
ba tr ng thái như l ng, khi, r n.
9
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch

1.1.1. Khái ni m

H phân tán thô
10
5
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch


1.1.1. Khái ni m


Ví d Nh ng h t ñ t sét lơ l ng trong nư c.

H phân tán thô

Ví d S a, d u mơ trong nư c.
11
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch
1.1.1. Khái ni m

H keo12
6
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch1.1.1. Khái ni m


Dung d ch phân t hay dung d ch th c


13
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch1.1.1. Khái ni m


ð nh nghĩa dung d ch
14
7
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.1. S ñi n ly trong dung d ch

1.1.1. Khái ni m

Dung d ch khiPhân l ai Dung d ch l ng
dung d ch


Dung d ch r n
15
1.1. S ñi n ly trong dung d ch
1.1.2. S ñi n ly


Thuy t ñi n ly
Thuy t ñi n ly
Thuy t ñi n ly
Arrhenius hi n ñ i16
8
Chemistry 140 Fall 2002
Dung d ch không ñi n ly
Dung ch
AgCl (s)
17
Phân l ai ch t ñi n lyCh t ñi n ly
Ch t ñi n ly y u
Ch t ñi n ly m nh

18
9
Chemistry 140 Fall 2002
ð ñi n ly - α
19
H ng s ñi n ly - K
20
10
Chemistry 140 Fall 2002
Quan h α - K

Xét s ñi n ly c a ch t ñi n ly y u AB, có ñ ñi n lý α :
H ng s ñi n ly:
α2
Cα × Cα
K= = C⋅ 21
C(1 − α ) 1− α
ð m nh – y u ACID

[B].[H3 O + ] [B].[H3 O + ]
K= K.[H2 O] =
[ A ].[H 2 O] [A]
[B].[H3 O + ]
h ng s axít
Ka =
[A]
ð t pKa = -lgKa (pKa ñư c g i là ch s axít)

CH3COOH có Ka = 1,86.10-5 pKa(CH3COOH) = 4,73
HCN có Ka = 7,20.10-10 pKa(HCN) = 9,14 22
11
Chemistry 140 Fall 2002
ð m nh – y u BAZ

[ A ].[OH − ]
K b = K × [H2 O] =
h ng s BAZ
[B]

ð t pKb = -lgKb (pKB ñư c g i là ch s baz)

NH3 : Kb = 1,79.10-5 pKb = 4,75.
Ví d

K a × K b = [ H 3O + ].[OH − ] = 10−14
Vy
pKa + pKb = 14 23
Tính pH trong các dung d ch acid

ACID m nh Ka 
ACID y u
pH = − lg CH+ = − lg C a .α = − lg C a 
 Ca 
 
1
pH = (− lgK a − lg C a ) V i: pKa = -lgKa
2
1
( pK a − lg Ca )
pH = 24
2
12
Chemistry 140 Fall 2002
Tính pH trong các dung d ch baz

BAZ m nhBAZ y u
1
pOH = (pK b − lg Cb )
2

1
pH = 14 − (pK b − lg C b )
2
25
Dung d ch mu i

Mu i phát xu t t acid m nh và baz m nh: pH = 7.
Mu i phát xu t t acid m nh và baz y u
1
( pK a − lg Ca )
pH =
2
1
( pKH 2O − pKb − lg CM )
pH =
2
Mu i phát xu t t acid y u và baz m nh
1
( pKH 2O − pKa − lg CM )
pOH =
2
1
( pKH 2O − pKb − lg CM ) 26
pH =
2
13
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.2. Ph n ng trong dung d ch1.2.1. Ph n ng th y phân
1.2.2. Ph n ng trao ñ i
27
1.2.1. Ph n ng th y phân
Khái ni m s thu phân
khi xét s hòa tan (CH3COO)2Ba :
(CH3COO)2 Ba + 2 H2O
Ba2+ + 2 CH3COOH + 2 OH-
hay : (CH3COO)2 Ba + (n + 2) H2O
[Ba(H2O)n]2+ + 2 CH3COOH + 2 OH-


28
14
Chemistry 140 Fall 2002
1.2.1. Ph n ng th y phân
Chính xác hơn là:
Ph n ng thu phân là ph n ng tng
tác gi a nh ng ch t khác nhau (mu i,
hydrua, các h p ch t oxi, halozen và
thioanhydric) v i nh ng ion c a n c,
kèm theo s phá hu cân b ng ñi n ly
c a n c và làm thay ñ i pH c a dung
d ch (k c s thay ñ i màu s c c a
dung d ch )

29
1.2.2. Ph n ng trao ñ i
Là ph n ng hóa h c trong ñó không có s thay
ñ i s oxi hóa c a các ch t trư c và sau ph n
ng


ði u ki n ñ có ph n
ng trao ñ i?

Ph n ng x y ra khi có s t o thành ch t
k t t a ho c ch t bay hơi, ho c ch t
ñi n ly y u. 30
15
Chemistry 140 Fall 2002
Ví d
AgNO3 + HCl → ?


KCl + H2SO4 → ?

NH4Cl + Ca(OH)2 → ?

HCl + KOH → ?

31
1.2.3. Hydroxyt lư ng tính
Hydroxit lư ng tính là hydroxit v a có tính acid v a có tính
baz,

ch ng h n Al(OH)3 , Cr(OH)3 , Zn(OH)2 , Sn(OH)2 ,
Be(OH)2 , Pb(OH)2 ...


Ví d :
Al(OH)3 + 3 H+ → ?
Al(OH)3 + OH- → ?
Zn(OH)2 + 2 H+ →?
32
Zn(OH)2 + 2 OH- →?16
Chemistry 140 Fall 2002
Chương 1: M ñ u v dung d ch
1.4. N ng ñ dung d ch

ð nh nghĩaN ng ñ c a dung d ch là lư ng ch t tan
có trong m t lư ng hay m t th tích nh t
ñ nh c a dung d ch ho c dung môi.33
N ng ñ ph n trăm kh i lư ng - C (%)


N ng ñ ñương lư ng – CN (N)
Phương pháp
bi u di n
N ng ñ ph n mol – x
n ng ñ
N ng ñ molan – Cm (M)
dung d ch

34
N ng ñ mol/l – CM (M)
17
Chemistry 140 Fall 2002
1.1.1. N ng ñ ph n trăm kh i lư ng - C (%): bi u di n
s gam ch t tan có trong 100 gam dung d ch
m ct
C% = × 100
m dd
V i:
mct - s gam ch t tan (g)
mdd - s gam dung d ch (g)
C% - n ng ñ ph n trăm c a dung d ch35
1.1.2. N ng ñ mol – CM (M): bi u di n s mol ch t tan
có trong m t lít dung d ch.
n
CM =
V
V i:
n - s mol ch t tan (mol)
V - th tích dung d ch (l)
CM - n ng ñ mol/l (M)
36
18
Chemistry 140 Fall 2002
1.1.3. N ng ñ ñương lư ng – CN (N): bi u di n s
ñương lư ng gam ch t tan có trong m t lít dung
d ch.
n'
CN =
V

V i:
n’ - s ñương lư ng gam ch t tan
V - th tích dung d ch (l)
CN - n ng ñ ñương lư ng (N)
37
M i liên h các lo i n ng ñ trên ñư c cho b i
các bi u th c:
CM – C% CN – C% CN – CM
10 d 10d
C M = C% × CN = C% × CN = z.CM
M ð

Trong ñó:
d: kh i lư ng riêng c a dung d ch (g/ml)
M: phân t lư ng c a ch t tan
ð: ñương lư ng gam ch t tan (ñlg)
38
19
Chemistry 140 Fall 2002
Nh c nh

ðương lư ng – ð nh lu t ñương lư ng


Các nguyên tô hóa h c k t h p v i
nhau theo nh ng lư ng kh i lư ng
ty lê v i ñương lư ng c a chúng
ho c nói cách khác là sô ñương
lư ng c a chúng ph i b ng nhau.39
Ví d :

Xác ñ nh ñương lư ng nitơ trong các oxít c a nitơ


Nitơ trong N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5
l n lư t có ñương lư ng tương ng là bao nhiêu?
40
20
Chemistry 140 Fall 2002
M
ð=
Công th c chung ñương lư ng là:
z
Trong ñó z là s ñi n tích ñư c quy ư c như sau:

Trong acid/baz, z làs ion H+ hay OH- b thay th
trong 1 phân t axit hay bazơ
Ví d : H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O
ðH2SO4 = ?

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
ð H2SO4 = ? 41
Trong phân t mu i, z là tích s ion ñã thay th v i
ñi n tích ion ñã thay th (ion có th là cation
ho c anion) tính cho 1 phân t mu i ñó


Ví d :

Fe2(SO4)3 + 6NaOH →
2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
ðFe2(SO4)3 = ?

42
21
Chemistry 140 Fall 2002
Trong h p ch t oxy hóa kh , n là s electron mà m t
phân t ch t kh có th cho hay m t phân t
ch t oxy hóa có th nh n ñư c tính cho
1 phân t ch t ñó

Ví d :
2Fe+3Cl3 + Sn+2Cl2 →
2Fe+2Cl2 + Sn+4Cl4

n (FeCl3) = ? và n (SnCl2) = ?

43
Ví d :
• 1. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam
lư ng tinh th C2H2O4.7 H2O , bi t C=12; H=1; O=16:
a. 2.61
b. 2.36
c. 2.16
d. 2.63 [C3]

2. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam
lư ng dung d ch C2H2O4 20%( d= 1,24g/mL) , bi t C=12; H=1; O=16:
a. 4.5
b. 5.4
c. 5.8
d. 4.8 [C4]

3. Tính kh i lư ng tinh th KMnO4 98% theo lý thuy t ñ pha 500mL dung
d ch KMnO4 0,05N . Bi t M(KMnO4) = 158dvC
a. 1.3435
b. 0.1533
c. 13.4354
44
d. 0.1443 [C5]
22
Chemistry 140 Fall 2002
1.2.1. Pha loãng dung d ch:
Trư ng h p 1:
m1(g) dung d ch A C1 (%) tr n v i m2(g)
dung d ch A C2 (%), ñ thu ñư c m3 (g)
dung d ch A C3 (%)
45
1.2.1. Pha loãng dung d ch:
Trư ng h p 2:
V1(mL) dung d ch A C1 (M) tr n v i V2(mL)
dung d ch A C2 (M), ñ thu ñư c V3 (mL)
dung d ch A C3 (M)

46
23
Chemistry 140 Fall 2002
Ví d :
• 1. Tính th tích nư c c t c n pha vào 100mL dung d ch
HCl 20% (d= 1,1g/mL) ñ thu ñư c dung d ch có n ng
ñ 5%; bi t H=1, Cl=35,5
a. 300mL
b. 380mL
c. 330mL
d. 400mL[C6]
2. Tính th tích nư c c t c n pha vào 100g dung d ch
H2SO4 20% (d= 1,12g/mL) ñ thu ñư c dung d ch có
n ng ñ 5%
a. 300mL
b. 330mL
c. 380mL
d. 400mL[C7]
47
MINH H A

• 1. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân
bao nhiêu gam lư ng tinh th C2H2O4.7 H2O , bi t
C=12; H=1; O=16:


2. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân
bao nhiêu gam lư ng dung d ch C2H2O4 20%( d=
1,24g/mL) , bi t C=12; H=1; O=16:


3. Tính kh i lư ng tinh th KMnO4 98% theo lý thuy t
ñ pha 500mL dung d ch KMnO4 0,05N . Bi t
M(KMnO4) = 158dvC
48
24
Chemistry 140 Fall 2002
Các d ng toán pha ch dung
d ch
D ng 1:
Pha ch dung d ch t ch t r n
Tính kh i lư ng c n thi t ñ pha V(mL)
dung d ch (A) CM t tinh th r n (A) có ñ
tinh khi t (p%)49
Ví d :

• 1. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam
lư ng tinh th C2H2O4.7 H2O , bi t C=12; H=1; O=16:
a. 2.61
b. 2.36
c. 2.16
d. 2.63
2. ð pha ch 100mL dung d ch C2H2O4 0,1M, thì cân bao nhiêu gam
lư ng dung d ch C2H2O4 20%( d= 1,24g/mL) , bi t C=12; H=1; O=16:
a. 4.5
b. 5.4
c. 5.8
d. 4.8

3. Tính kh i lư ng tinh th KMnO4 98% theo lý thuy t ñ pha 500mL dung
d ch KMnO4 0,05N . Bi t M(KMnO4) = 158dvC
a. 1.3435
b. 0.1533
c. 13.4354
50
d. 0.1443
25
Chemistry 140 Fall 2002
H T CHƯƠNG 1- PH N 1
TRÂN TR NG CHÀO CÁC
EM51
26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản