Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

Chia sẻ: heoxinhkute4

Sau khi pha sáng tạo ra ATP và NADPH2 giai đoạn tiếp theo của quang hợp là sử dụng ATP, NADPH2 để tổng hợp nên các chất hữu cơ từ CO2, đó là quá trình đồng hoá CO2. Quá trình đồng hoá CO2 là một chuỗi các phản ứng hoá sinh nhờ các enzim xúc tác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản