Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 2

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
319
lượt xem
113
download

Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phác đồ cấp cứu ngưng tuần hoàn - hô hấp tại bệnh viện 2

  1. Phaùc ñoà caáp cöùu ngöng tuaàn hoaøn - hoâ haáp taïi beänh vieän Nghi ngôø ngöøng tim ☯ Ñaùnh giaù ñaùp öùng Khoâng ñaùp öùng Baét ñaàu quy trình ABCD cô baûn ☯ Baùo ñoäng heä thoáng caáp cöùu ☯ Goïi maùy phaù rung ☯ A ñaùnh giaù nhòp thô û(airway) Khoâng thôû ☯ B thoåi 2 nhòp thôû chaäm (breaths) ☯ C ñaùnh giaù maïch, neáu khoâng naåy → ☯ C baét ñaàu eùp tim (compressions) Khoâng mach ☯ D ñaùnh giaù nhòp tim (qua maùy phaù rung) ☯ Tieáp tuïc hoài sinh tim phoåi (HSTP) RT/NT VTT/PLDC Phaù rung thaát Tieáp tuïc HSTP cô baûn (200J, 300J, 360J neáu caàn) (neáu VTT hoaëc PLDC) Quy trình ABCD cao caáp ☯ A duøng Mask hay ñaët NKQ ☯ B boùp boùng hay thôû maùy vôùi oxy 100% ☯ C ñaët ñöôøng truyeàn TM → duøng thuoác Adrenalin 1mg IV laäp laïi moãi 3-5 phuùt Neáu BN khoâng coù rung - nhanh thaát: HSTP 1' HSTP tôùi 3' Xem xeùt NaHCO3+(1mEq/kg), taïo nhòp Neáu BN coù rung - nhanh thaát khaùng trò: Xem xeùt thuoác choáng loaïn nhòp ☯ D tìm vaø ñieàu trò nhöõng nguyeân nhaân coù theå hoài phuïc ñöôïc*

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản