Phác đồ điều trị phù phổi cấp/Tụt HA/Shock

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
980
lượt xem
222
download

Phác đồ điều trị phù phổi cấp/Tụt HA/Shock

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Phác đồ điều trị phù phổi cấp/Tụt HA/Shock

  1. PHAÙC ÑOÀ ÑIEÀU TRÒ PHUØ PHOÅI CAÁP/ TUÏT HA/ SHOCK. Daáu hieäu LS giaûm töôùi maùu, suy tim sung huyeát, phuø phoåi caáp • Ñaùnh giaù chuoåi ABC • Ñaùnh giaù sinh hieäu • Baûo veä ñöôøng thôû • Hoài cöùu beänh söû • Thôû oxy • Khaùm laâm saøng • Laäp ñöôøng truyeàn TM • ECG 12 chuyeån ñaïo • Gaén monitor (SPO2, HA) • Chup XQ tim phoåi tai giöôøng BAÛN CHAÁT VAÁN ÑEÀ LAØ GÌ? Vaán ñeà theå tích maùu Vaán ñeà bôm tim Vaán ñeà taàn soá tim ( goàm caûà khaùng löïc m/m) HA nhö theá naøo? Thuoác: Quaù nhanh • Dòch Quaù chaäm Xem sô ñoà 6 • Truyeàn maùu Xem sô ñoà 5 • Can thieäp nguyeân nhaân ñaëc hieäu • Xem xeùt thuoác vaän maïch ,neáu coù chæ ñònh. HA taâm thu HA taâm thu 70-100 mmHg HA taâm thu 70-100 mmHg, HA taâm thu 100mmHg Coù t/chöùng soác • Nitroglycerin bñ Xem xeùt: • Dopamin • Dobutamine 10-20μg/p IV • Norepinephrin 2.5-20μg/kg/p IV(cho (Sd neáu coù TMCB vaø HA coøn cao,ñ/c theâm Norepi. Neáu lieàu 2-20μg/kg/p IV 0.5-30μg/p IV or ñeán lieàu hq or/vaø • Dopamin Dopa>20μg/kg/p • Nitroprusside 5-20μg/kg/p 0.1-0.5μg/kg/p IV Xem xeùt: can thieäp theâm neáu Bn ñang phuø phoåi caáp Öu tieân 3: Öu tieân 1: Öu tieân 2: • Amrinone 0.75 mg/kg roài 5-15μg/kg/p (neáuthaát baïi) • Furosemide IV 0.5-1mg/kg • Nitroglycerin IV if BP>100mmHg • Aminophyllines 5mg/kg (neáu khoø kheø) • Morphine IV 1-3mg • Nitroprusside IV if BP>100mmHg • Thuoác tieâu sôïi huyeát (neáu khoâng coù shock) • Nitroglycerin SL • Dopamin if BP
Đồng bộ tài khoản