Phác đồ điều trị phù phổi cấp/Tụt HA/Shock

Chia sẻ: womanhood911_09

Trình bày Phác đồ điều trị phù phổi cấp

Nội dung Text: Phác đồ điều trị phù phổi cấp/Tụt HA/Shock

PHAÙC ÑOÀ ÑIEÀU TRÒ PHUØ PHOÅI CAÁP/ TUÏT HA/ SHOCK.
Daáu hieäu LS giaûm töôùi maùu, suy tim sung huyeát, phuø phoåi caáp
• Ñaùnh giaù chuoåi ABC • Ñaùnh giaù sinh hieäu
• Baûo veä ñöôøng thôû • Hoài cöùu beänh söû
• Thôû oxy • Khaùm laâm saøng
• Laäp ñöôøng truyeàn TM • ECG 12 chuyeån ñaïo
• Gaén monitor (SPO2, HA) • Chup XQ tim phoåi tai giöôøng


BAÛN CHAÁT VAÁN ÑEÀ LAØ GÌ?
Vaán ñeà theå tích maùu Vaán ñeà bôm tim
Vaán ñeà taàn soá tim
( goàm caûà khaùng löïc m/m)


HA nhö theá naøo?
Thuoác: Quaù nhanh
• Dòch Quaù chaäm
Xem sô ñoà 6
• Truyeàn maùu Xem sô ñoà 5
• Can thieäp nguyeân nhaân ñaëc hieäu
• Xem xeùt thuoác vaän maïch ,neáu coù chæ ñònh.
HA taâm thu HA taâm thu 70-100 mmHg HA taâm thu 70-100 mmHg, HA taâm thu
100mmHg
Coù t/chöùng soác


• Nitroglycerin bñ
Xem xeùt: • Dopamin
• Dobutamine 10-20μg/p IV
• Norepinephrin 2.5-20μg/kg/p IV(cho (Sd neáu coù TMCB vaø HA coøn cao,ñ/c
theâm Norepi. Neáu lieàu 2-20μg/kg/p IV
0.5-30μg/p IV or ñeán lieàu hq or/vaø
• Dopamin Dopa>20μg/kg/p
• Nitroprusside
5-20μg/kg/p 0.1-0.5μg/kg/p IV
Xem xeùt: can thieäp theâm neáu Bn ñang
phuø phoåi caáp
Öu tieân 3:
Öu tieân 1: Öu tieân 2: • Amrinone 0.75 mg/kg roài 5-15μg/kg/p (neáuthaát baïi)
• Furosemide IV 0.5-1mg/kg • Nitroglycerin IV if BP>100mmHg • Aminophyllines 5mg/kg (neáu khoø kheø)
• Morphine IV 1-3mg • Nitroprusside IV if BP>100mmHg • Thuoác tieâu sôïi huyeát (neáu khoâng coù shock)
• Nitroglycerin SL • Dopamin if BP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản