PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

Chia sẻ: huuthoi88

Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư...

Nội dung Text: PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CỔ PHIẾU: CỔ PHIẾU QUỸ, CỔ PHIẾU PHỔ
THÔNG VÀ CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI TRONG KẾ TOÁN

GV: Nguyễn Thị Hồng Minh

Như chúng ta đã biết khi tiến hành đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn, các
doanh nghiệp có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau như trong đầu tư
ngắn hạn (mua cổ phiếu; trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu và tiền gởi có kỳ hạn,
cho vay ngắn hạn và các hình thức khác ..), và đầu tư dài hạn (đầu tư vào công
ty con, đầu tư vào công ty đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các
hình thức đầu tư dài hạn khác cũng dưới các hình thức mua cổ phiếu, trái phiếu,
đầu tư bằng tiền, tài sản, hàng tồn kho …). Thì trong tất cả các hình thức đầu
tư đó thì việc đầu tư bằng cổ phiếu thường chiếm tỷ trọng nhiều, và có thể
mua cổ phiếu bằng nhiều loại khác nhau như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi
và cổ phiếu quỹ. Trong bài sinh hoạt học thuật này tôi muốn chỉ ra những điểm
khác nhau giữa các loại cổ phiếu trên và vấn đề hạch toán trong kế toán
Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty
phát hành, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi
sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.
Người nắm giữ cổ phiếu trở thánh cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu
của công ty phát hành.
Giữa 3 loại cổ phiếu trên có những điểm khác nhau sau:
Nội dung Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu phổ Cổ phiếu ưu đãi
thông
Khái niệm Là CP do công ty Là loại cổ phiếu Là một loại chứng
phát hành mua thông thường nhất khoán vừa có đặc
ngược lại từ trong các cty cổ điểm giống CP
TTCK phần thường, vừa có
đặc điểm giống
trái phiếu
Quyền biểu quyết Không có quyền Có quyền biểu Chỉ có quyền biểu
biểu quyết, rất quyết đối với các quyết nhất định
hạn chế trong quyết định lớn tại đối với các quyết
tham gia điều đại hội cổ đông định lớn của công
hành công ty ty
Cổ tức Không được trả hưởng cổ tức theo được hưởng một
cổ tức giá trị cổ phiếu mức cổ tức cố
mà người sở hữu định hàng năm cho
nắm giữ, tuy dù công ty kd thua
nhiên có thể thay lỗ hay có lợi
đổi theo tỷ lệ sở nhuận cao. Được
hữu ưu tiên chia lãi cổ
phần trước
Chuyển nhượng chỉ được bán sau 1 được chuyển Sau 3 năm mới
thời gian bắt buộc nhượng tự do giữa được giao dịch
phải nắm giữ kể các chủ sở hữu chuyển nhượng,
từ khi mua (ở Vn sang tên, tuy nhiên
là 6 tháng) và phải có thể 1 năm nếu
đăng ký với cơ công ty vừa phát
quan quản lý hành bán đấu giá
chuyên ngành được 1 năm mà đã
có quyết định lên
sàn giao dịch. Vì
số lượng ít và
không được phép
sang tên khi chưa
cho phép nên gọi
là cổ phiếu hạn
chế chuyển
nhượng
Lý do hình thành - Khi nhận thấy - Mua bán để - Là loại CP bán
CP cổ phiếu của công kiếm lời cho CBCNV,
ty đang giảm giá được mua với giá
trên TTCK thì 60% so với giá
công ty sẽ quyết đấu bình quân khi
định mua lại CP công ty đó đấu giá
để đẩy giá lên - Với những
- Mua lại cp để người không ưa
thưởng cho nhân mạo hiểm mua CP
viên như một hình thức
cho vay và có thể
yên tâm với mức
lãi ổn định hàng
năm
Ảnh hưởng đến - Trên BCĐKT, - Hạch toán tương - hạch toán tương
công tác hạch toán CPQ được ghi vào tự như các khoản tự như CP phổ
mục vốn cổ đông đầu tư, hạch toán thông
nhưng mang giá trị ở phần TS
âm (giảm trừ - Chi phí mua
VCSH) hạch toán vào giá
- Chi phí mua CP vốn CP
được tính vào giá - Chi phí bán hạch
vốn CP toán vào CPTC
- Chi phí bán CP - Chênh lệch giữa
hạch toán giảm giá bán và giá mua
trừ số tiền thu hạch toán vào
được do bán CP CPTC hoặc TNTC
- Chênh lệch giữa
giá bán và giá mua
được ghi vào
thặng dư vốn cổ
phần
Quy định riêng - Tổng số CPQ - Người sở hữu - Giá thường thấp
không được phép được quyền bầu hơn 10 đến 15 giá
vượt quá tỷ lệ cử và ứng cử vào - Sau khi đấu giá 4
vốn hoá mà luật Hội đồng quản trị tháng thì công ty
pháp quy định - Không thể phát hành sẽ cấp
- Sau khi mua có chuyển đổi thành sổ cho loại CP này
thể tiến hành rút CP ưu đãi - Cổ tức được
số CP này đi hoặc chia cao hơn CP
giữ lại để bán khi thường, khi công
cần vốn ty bị thanh lý thì có
- Không dùng vốn ưu tiên thanh toán
vay, vốn chiếm hơn CP thường
dụng để mua - MG CPƯĐ khác
CPQ, chỉ sử dụng với MG CPT chỉ
tiền có giá trị danh
- Không mua CPQ nghĩa
trong trường hợp - Có thể chuyển
công ty đang kd đổi thành CP
thua lỗ, có nợ quá thường
hạn mà không trả
- Không mua CPQ
khi công ty đang
phát hành thêm
chứng khoán để
huy động vốn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản