Phân bón hóa học

Chia sẻ: ntgioi120401

Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất mùa màng. ơ hPhân bón hóa học có vai trò quan trọng trong nông nghiệp vì vậy chúng ta cần phải biết. Phânđạm cung cấp notơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân bón hóa học

Phaân boùn hoaù hoïc coù vai troø quan troïng
trong noâng nghieäp, vì vaäy chuùng ta caàn phaûi
bieát:
Nguoàn dinh
döôõng thieát yeáu
cuûa caây troàng laø
gì ?Boùn nhöõnh loaïi
phaân naøo? Caùch
duøng vaø öùng
duïng cuûa chuùng?
A/ KHAÙI NIEÄM:
Phaân boùn hoaù hoïc laø nhöõng hoaù chaát coù chöùa caùc
nguyeân toá dinh döôõng , ñöôïc boùn cho caây nhaèm
naâng cao naêng suaát muøa maøng.
PHAÂN BOÙN
COÙ 3 LOAÏI
KALI
ÑAÏM

LAÂN
I/ PHAÂN ÑAÏM:
Cung caáp nitô hoaù hôïp cho caây döôùi daïng ion nitraùt
NO-3vaø ion amoni NH4+.
Coù taùc duïng kich thích caùc quaù trình sinh tröôûng ,
laøm taêng tæ leä cuûa protein thöïc vaät.
Giuùp cho caây troàng phaùt trieån nhanh, maïnh, caønh laù
xanh töôi cho nhieàu haït , nhieàu cuû vaø quaû.
Coù 3 loaïi
Phaân ñaïm amoni:
Ñoù laø caùc muoái amoni: NH4CL, (NH4)2SO4,
NH4NO3, … Caùc muoái naøy ñöôïc ñieàu cheá töø
amoniac vaø axit töông öùng.
2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4
Muoái amoni coù khaû naêng laøm cho ñaát chua theâm
(coù pH Ca(H2PO4)2 +2CaSO4
• ÔÛ nöôùc ta hieän nay, Supephotphat ñôn ñöôïc
saûn xuaát taïi nhaø maùy Supephotphat vaø Hoaù
Chaát Laâm Thao, Phuù Thoï.
• b) Supephoâtphat keùp:
Chöùa haøm löôïng P2O5 cao hôn (40-45%).Quaù
trình saûn xuaát suppephoâtphaùt keùp xaûy ra
Goàm 2 giai ñoaïn:
• +ñieàu cheá axit phoátphoric
• Ca3(PO4)2 +3H2SO4 2H3PO4 +3CaSO4
• +cho axit photphoric taùc duïng vôùi phoâtphorit
hoaëc apatit
• Ca3(PO)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2
2.Phaân laân nung chaûy
• Thaønh phaàn chính cuûa phaân laân nung chaûy laø
hoãn hôïp phoátphat vaø silicat cuûa canxi vaø
Magie.
Quy trình saûn xuaát:
+Nung hoãn hôïp quaëng apatit, ñaù xaø vaân vaø
than coác ôû nhieät ñoä treân 10000C
Saûn phaåm noùng chaûy töø loø ra ñöôïc laøm nguoäi
laïnh nhanh baèng nöôùc , roài saáy khoâ vaø nghieàn
thaøng boät.
• III/ PHAÂN KALI
Cung caáp cho caây troàng nguyeân toá kali döôùi daïng
ion K+.
Thuùc ñaåy nhanh quaù trình taïo ra caùc chaát
ñöôøng, boät , chaát xô, chaát daàu.

Taêng cöôøng söùc choáng reùt , choáng saâu beänh vaø
chòu haïn cuûa caây.
TAÙC DUÏNG
Taêng khaû naêng
Ñoàng hoaù vaät
choáng choïi
chaát cuûa caây cuûa caây troàng
troàng

Taêng phaåm chaát noâng saûn
taêng naêng suaát caây troàng
Khaùi nieäm: Laø loaïi phaân boùn chöùa ñoàng thôøi
moät soá nguyeân toá dinh döôõng cô baûn.
a/ Phaân hoãn hôïp
Laø saûn phaåm troän laãn caùc loaïi phaän ñôn tyû leä
N: P:K khaùc nhau,tuyø theo loaïi ñaát vaø caây
troàng.
Phaân hoãn hôïp chöùa
Nitô, Photpho, Kali,
ñöôïc goïi chung laø
NPK.
b/ phaân phöùc hôïp Laø hoãn hôïp caùc chaát
ñöôïc taïo ra ñoàng thôøi
baèng töông taùc hoaù
hoïc cuûa caùc chaát.
V/ PHAÂN VI LÖÔÏNG
Laø nguyeân toá caàn thieát cho caây troàng vôùi soá
löôïng raát ít.
VAI TROØCung caáp Nhö nhöõng
Taêng khaû naêng
cho caây Vitamin
kích thích quaù
caùc cho thöïc vaät
trình sinh tröôûng
nguyeân toá nhö:
vaø trao ñoåi chaát,
B,Zn,Mn,
taêng hieäu löïc
Cu,Mo,…
quang hôïp,…
Nguoàn
dinh
döôõng
cuoäc
soáng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản