Phần I: Mạng máy tính căn bản

Chia sẻ: Vu Thanh Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:159

0
466
lượt xem
213
download

Phần I: Mạng máy tính căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính: Các kiến trúc mạng khác nhau: Ethernet, Token Ring, WLAN, FDDI Nối mạng dùng Windows như thế nào? Cài đặt card mạng và giao thức mạng dùng Windows Chia xẻ tài nguyên trong một mạng Nối các mạng với nhau: liên mạng. Nối mạng là cách thức ghép nối các máy tính với nhau bằng một phương tiện truyền dẫn vật lý nào đó và tuân theo một kiến trúc nhất định sao cho chúng có thể chia xẻ tài nguyên (thiết bị và dữ liệu)với nhau Topology vật lý và Topology logic: dáng vẻ Giao thức:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần I: Mạng máy tính căn bản

 1. Phần I Mạng máy tính căn bản
 2. Nội dung chính Các kiến trúc mạng khác nhau: Ethernet, Token Ring, WLAN, FDDI Nối mạng dùng Windows như thế nào? Cài đặt card mạng và giao thức mạng dùng Windows Chia xẻ tài nguyên trong một mạng Nối các mạng với nhau: liên mạng
 3. Nối m¹ng m¸y tÝnh Nối mạng là cách thức ghép nối các máy tính với nhau bằng một phương tiện truyền dẫn vật lý nào đó và tuân theo một kiến trúc nhất định sao cho chúng có thể chia xẻ tài nguyên (thiết bị và dữ liệu)với nhau Topology vật lý và Topology logic: dáng vẻ Giao thức: Các qui tắc, qui ước Phương tiện truyền dẫn: cáp hoặc sóng radio
 4. KiÕn tróc m¹ng Việc kết nối các thiết bị trong mạng cung cấp cách thức cho các máy con, máy chủ, máy in và các thiết bị khác thông tin và chia xẻ tài nguyên Mô tả thiết kế toàn bộ của mạng: •Các thành phần vật lý •Phần mềm giao tiếp •Giao thức (Protocols) cần thiết để thiết lập cuộc truyền thông tin cậy giữa các nút mạng
 5. Ph©n lo¹i m¹ng C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n dïng ®Ó ph©n biÖt • C¸c m¸y tÝnh ®−îc nèi kÕt vÒ mÆt logic? • L−u th«ng d÷ liÖu ®−îc ®iÒu khiÓn? C¸c lo¹i m¹ng • LAN (M¹ng côc bé) • WAN (M¹ng diÖn réng) • Internetwork (Liªn m¹ng)
 6. M« h×nh tham chiÕu OSI Mét m« h×nh 7 líp vÒ truyÒn th«ng trong m¹ng; c¸c líp cã tr¸ch nhiÖm: • T¸ch sè liÖu thµnh tõng ®o¹n ®Ó ®−a vµo c¸c gãi riªng biÖt • GhÐp c¸c gãi ®Ó t¹o l¹i c¸c d÷ liÖu liªn tôc • ChuyÓn c¸c gãi ®Õn hoÆc nhËn c¸c gãi tõ ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn cña m¹ng (c¸p) L−u ý: Toµn bé 7 líp chØ ®Ò cËp ®Õn phÇn mÒm vµ phÇn sôn (®−îc n¹p s½n trong ROM ë c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng)
 7. B¶y líp cña m« h×nh OSI Líp øng dông (Application layer) • Giao tiÕp víi ng−êi sö dông hoÆc phÇn mÒm øng dông sö dông m¹ng Líp biÓu diÔn (Presentation layer) • NÐn vµ Gi¶i nÐn d÷ liÖu; Giao tiÕp víi líp øng dông vµ líp phiªn Líp phiªn (Session layer) • ThiÕt lËp vµ duy tr× mét phiªn truyÒn th«ng gi÷a hai nót m¹ng continued
 8. B¶y líp cña m« h×nh OSI Líp vËn t¶i (Transport layer) • KiÓm so¸t lçi vµ yªu cÇu ph¸t l¹i khi sè liÖu bÞ háng do bÞ lçi Líp m¹ng (Network layer) • §Þnh tuyÕn cho c¸c gãi Líp liªn kÕt d÷ liÖu (Data-link layer) • T¸ch vµ GhÐp c¸c gãi Líp vËt lý (Physical layer) • Giao tiÕp víi ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn m¹ng (c¸p)
 9. Khung d÷ liÖu
 10. Các kiến trúc mạng phổ biến Ethernet (phổ biến nhất) LAN không dây Token Ring FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
 11. Ethernet Th«ng dông nhÊt Nèi ghÐp theo d¹ng bus hoÆc star Mét m¹ng thô ®éng (c¸c m¸y tÝnh, kh«ng ph¶i lµ thiÕt bÞ m¹ng chuyªn dông, ®iÒu khiÓn c¸c tÝn hiÖu trªn m¹ng) Mét hÖ thèng dùa trªn tranh chÊp (tõng m¸y tÝnh tranh nhau c¬ héi ph¸t lªn m¹ng)
 12. Ethernet Sö dông giao thøc Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) • Carrier Sense (c¶m nhËn sãng mang) • Tr−íc khi ph¸t ®i mét tÝn hiÖu, mét m¸y ph¶i nhËn biÕt ®−îc lµ m¹ng ®ang r¶nh ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu truyÒn t¶i • Multiple Access (®a truy cËp) • NhiÒu m¸y tÝnh dïng chung ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn m¹ng • Collision Detection (ph¸t hiÖn xung ®ét) • Tõng m¸y tÝnh ph¶i ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt xung ®ét
 13. Các biến thể Ethernet 10-Mbps Ethernet • Dùng cáp xoắn đôi có bảo vệ (STP), cáp xoắn không bảo vệ (UTP) hoặc cáp đồng trục 100-Mbps Ethernet hay Fast Ethernet • Chỉ dùng UTP hoặc STP • 100BaseFX dùng cáp quang (đơn mode, đa mode và plastic) 1000-Mbps hay Gigabit Ethernet • Dùng cáp xoắn và cáp quang
 14. Cáp mạng
 15. Cáp mạng
 16. Cáp mạng
 17. Ethernet Bus topology • Nối từng nút vào đường truyền • Không có điểm kết nối trung tâm Star topology • Nối tất cả các nút vào một hub trung tâm • Phổ biến và dễ bảo quản
 18. Ethernet
 19. Ethernet với Star Topology
Đồng bộ tài khoản