Phần III_ Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt nam định hướng XHCN

Chia sẻ: anhntk54

Đặc điểm kinh tế Việt Nam + Nền kinh tế Việt Nam đang hình thành và phát triển. + Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước chiếm vai trò chủ đạo. + Nền kinh tế thị trường phát triển theo kinh tế " mở". + Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng của CNXH với sự quản lý vĩ mô của nhà nước.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần III_ Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt nam định hướng XHCN

VẬN DỤNG QUY
LUẬT
LƯỢNG CHẤT VÀO
NỀN KINH TẾ VIỆT
NAM ĐỊNH HƯỚNG
XHCN
   
Kinh Tế Việt Nam Thời kỳ đổi
mới
1. Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam thời 
kỳ đổi mới
2. Thành tựu và hạn chế trong những 
năm đổi mới.
   
Đặc điểm kinh tế Việt Nam
 Đặc điểm kinh tế Việt Nam
• Nền kinh tế Việt Nam đang hình thành và phát 
triển
• Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước chiếm vai 
trò chủ đạo
• Nền kinh tế thị trường phát triển theo kinh tế 
“mở”
• Nền kinh tế thị trường phát triển theo đinh 
hướng của chủ nghĩa xã hội với sự quản lí vĩ 
 
mô của nhà nước.  
Đặc điểm Kinh tế Việt Nam thời kỳ
đổi mới
Kinh tế thị trường
 định hướng XHCN
Nền kinh tế hàng hóa  Sự Quản lý nhà nước
nhiều thành phần  theo định hướng XHCN
   
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
là một tất yếu khách quan
Là kết quả của sự nhận 
 Phát triễn kinh tế định hướng 
XHCN là một tất yếu khách 

thức và vận hành quy luật 
phù hợp giữa QHXS với  quan, là sự nhận thức đúng 
tích chất trình độ của lực  đắn quy luật về lượng sẽ dẫn 
lượng sản xuất. đến sự thay đổi về chất và 
 Phù hợp với bản chất thời  ngược lại. Điều đó có nghĩa 
kỳ quá độ lên XHCN là khi chúng ta chưa tích lũy 
 Thực hiện chính sách  được đầy đủ những điều kiện 
nhất quán và lâu dài 
chính sách kinh tế vật chất cho CNXH thì chúng 
 Tiểm năng của các thành  ta chưa thể nóng vội xây 
phần kinh tế được khai  dựng quan hệ sản xuất 
thác để phát triễn lực  XHCN như năm 1986, mà 
lượng lao động, xây dựng  chúng ta phải tiến hành dần 
cơ sở vật chất kỹ thuật,  dần, hay nói khác đi, chúng 
nâng cao đời sống nhân 
dân, đảo bảo xây dựng  ta  phải có một thời kỳ quá 
thành công CNXH độ

   
Thành tựu và Hạn chế trong nhưng năm đổi mớiTăng trưởng nhanh
Phát triễn kinh tế
Hội Nhập
 nhiều thành phần


Thành Tưu

Thể chế kinh tế  Công nghiệp hóa,
thị trường Hiện đại hóa
   
Hạn chế
1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế 
không cao thể hiện ở tốc độ 
chuyển dịch cơ cấu chậm thiếu 
tính hiệu quả và sức cạnh tranh 
thấp
2. Chất lượng tăng trưởng không 
bền vững, thể hiện ở các vấn đề 
xã hội và môi trường ngày càng 
bức xúc
Lao động  và việc làm Xóa đói giảm nghèo Nhân lực, giáo dục, y tế
   
Hướng đi mới cho nền kinh tế

 Thúc đẩy tiêu dùng nội địa
 Chiến lược ưu tiên xuất khẩu
 Tăng cường an sinh xã hội cho người dân
 Cải cách khu vực tài chính và bảo đảm sự 
linh hoạt tỷ giá trao đổi tiền tệ
   
CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý
CỦA CÁC BẠN


   
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản