Phân loại máy và ống kính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
122
lượt xem
52
download

Phân loại máy và ống kính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên thị trường có nhièu loại máy ảnh, mỗi máy lại có một số đặc tính riêng do nhiều hãng chế tạo . Phân loại máy ảnh có nhiều cách, trong phạm vi bài này máy ảnh được phân biệt bằng cỡ phim . - Máy dùng phim 110: Cỡ phim nhỏ khoảng đốt ngón tay , phẩm chất kém , khong thôn dụng . - Máy 35mm: dùng phim 135 (24 X 36mm), đây là loại máy rất thông dụng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân loại máy và ống kính

  1. Phân lo i máy và ng kính Phân lo i máy Trên th trư ng có nhièu lo i máy nh, m i máy l i có m t s c tính riêng do nhi u hãng ch t o . Phân lo i máy nh có nhi u cách, trong ph m vi bài này máy nh ư c phân bi t b ng c phim . - Máy dùng phim 110: C phim nh kho ng t ngón tay , ph m ch t kém , khong thôn d ng . - Máy 35mm: dùng phim 135 (24 X 36mm), ây là lo i máy r t thông d ng . - Máy trung : dùng phim 120 (c 6 X 4.5cm, 6 X 6cm và l n hơn). - Máy l n (view): dùng phim c 4" x 5", 8' X 10". Máy căn b n s d ng cho c p I là máy 35mm, ta t m chia máy này thành các lo i :
  2. 1. Máy hoàn toàn t ng (point and shoot): Không thay i ư c ng kính, máy g n nh thư ng dùng ng kính tiêu c 35mm ho z zoom, r t ti n d ng ch p hình k ni m . 2.Máy ơn kính ph n chi u: single lens reflex (SLR): có th thay i dùng v i nhi u lo i ng kính . Lo i máy này r t thông d nh trong gi i tài t và nhà ngh . SLR t m chia thành các lo i sau : a) Máy t ch nh (manual): ta t l y nét , ch nh kh u ,t c , khong dùng pin . a s lo i máy này ã ngưng s n xu t nhưng v n còn thông d ng và d mua : canon F1,nikon F2,FM v.v... b) Máy bán t ng : ta ch n kh u , máy cho t c ho c ngư c l i có Nh úng sáng . Máy cũng có th t ch n kh u l nt c , ta f i t láy nét : nikon F3 , FE,canon A1, EA1 v.v... c) Máy hoàn toàn t ng : T o sáng, t l y nét, t lên phim : nikon N90,canon EOS-1 v.v...Vào kho ng năm 1995 có các lo i máy m i s n xu t như : - Máy APS (Advanced Photo System): Máy này hoàn toàn t ng, có th i u ch nh ê ch p v i 3 kh phim khác nhau . APS l thu c vào b ph n i n t trong vi c r a phim, in nh .
  3. - Máy i n toán (digital camera) : dùng chip i n t thay cho phim . Vì s ph c t p trong vi c in nh nên máy này chưa ư c ph thông trong gi i nhi p nh ngh thu t nhưng chi m ưu th trên th trư ng thương m i , qu ng cáo . Phân Lo i ng Kính ng kính là ph n quan tr ng nh t t o nên hình nh s c nét . ng kính th ong ư c phân bi t b ng tiêu c . Tiêu c ng kín là kho ng cách t tâm c a ng kín n m t phim . Các ng kính g m 4 lo i : 1. ng kính góc r ng (wide angle lens) còn g i là ng kính ng n (short lenses) g m các ng kính có tiêu c 35mm (góc r ng 63 ) và ng n hơn như 28mm, 24mm v.v... ng kính càng ng n thì góc thu hình càng r ng . Dùng ng kín t m r ng khi mu n ch p c nh r ng ho c ông ngư i , cũng như ch p trong nhà khi ph m vi di chuy n b h n ch . 2. ng kính cơ b nh (normal lenses): Tiêu c 50mm (góc r ng 46 ) tương ương v i góc m t c a con ngư i . ng kính này ch p t ng quát cho các tài . 3. ng kính tiêu c dài (long focal length ho c telephoto lenses) là nh ng ng kính có tiêu c t 75mm tr lên .
  4. - ng kính tiêu c t 75 - 135 thích h p ch p nh chân dung . - ng kính tiêu c t 200 - 1000 ti n d ng ch p chim hay nh ng gì xa . 4. Zoom: Khác v i các ng kính có tiêu c c nh (fixed focal length) vi t ph n trên, zoom là ng kính thay i ư c tiêu c nên 1 zoom có th thay th cho nhi u ng kính tiêu c c nh . Thí d zoom 35-70 có th dùng v i các tiêu c 35,40,45,50,55,70mm. Trên th trư ng có nhi u lo i zoom như: 17-35,28-80,100-300,v.v...Zoom ti n d ng ch p trong nhà, phóng s , du l ch v.v. Tuy nhiên cũng có m t s i u i m so v i ng kính tiêu c c nh như b t i khi l y nét vì không m ư c kh u t i a , khó ch p trong hoàn c nh thi u sáng , n ng , t ti n . B o Trì máy và ng kính 1. ng kính dơ nh b m t nét nên c n có m t b lau chùi (cleaning kit) g m : bàn ch I g n li n v i bình th i hơi (blower brush) , bình thu c lau ng kính (lens cleaner) , gi y lau ng kính (lens cleaning tissue). 2. Cách lau ng kính :
  5. a) quét và th i hơi cho m t ng kính s ch b i b) L y m t mi ng gi y lau g p làm ôi, nh 2 gi t thu c lau trên gi y c) Lau nh theo vòng tròn b t u t tâm c a m t kính r i r ng d n ra ngoài , lau hai m t kính phía trư c và sau ng kính . 3. Nên g n skylight ho c UV filter vào ng kính, kính l c b o v và giúp m t ng kính không b b i . 4. Ch p g n bi n, sương mù, g n thác nư c, lúc mưa, máy và ng kính d b m ư t , c n lau chùi ngay sau khi ch p . 5. Bên trong máy hình phía sau cũng c n ư c quét b ng blower brush b ii không làm tr y phim . Tránh ch m vào màn tr p t c .
Đồng bộ tài khoản