Phần mềm máy tính trong bệnh viện

Chia sẻ: Le Van Tuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
244
lượt xem
90
download

Phần mềm máy tính trong bệnh viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân hệ phần mềm phòng khám bao gồm các chức năng hỗ trợ BS trong việc khám bệnh, kê toa thuốc, nhập viện cho bệnh nhân hoặc bệnh nhân đi nơi khác.
Giới thiệu tổng quát:
-Giới thiệu tổng quát chức năng phần mềm phòng khám: + Phân hệ phần mềm phòng khám bao gồm các chức năng được sắp xếp theo thứ tự: toa thuốc, sổ tay, sinh hiệu, hồ sơ, bệnh án, tra cứu thuốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm máy tính trong bệnh viện

 1. HƯ NG D N PHÂN H CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG KHÁM M c L c: 1 Gi i thi u : .................................................................................................................. 2 2 Gi i thi u t ng quát: ................................................................................................... 2 2.1 Gi i thi u t ng quát ch c năng ph n m m Phòng Khám: .................................. 2 2.2 Gi i thi u t ng quát giao di n ph n m m phân h Phòng Khám: ...................... 3 2.2.1 Giao di n chung phân h Phòng Khám: ..................................................... 3 2.2.2 Giao di n t ng ch c năng : ......................................................................... 3 3 Hư ng d n s d ng phân h Phòng khám: ................................................................. 5 3.1 Trang ăng nh p: ............................................................................................... 5 3.2 Trang Toa Thu c: ............................................................................................... 6 3.2.1 Phi u Khám B nh: ...................................................................................... 6 3.2.2 Ch nh d ch v cho b nh nhân: ................................................................ 8 3.2.3 Ph n x trí cách kê toa c a BS: .................................................................. 8 3.2.4 Phác i u tr : .......................................................................................... 9 3.2.5 Ch n phác i u tr :............................................................................... 10 3.2.6 Ch c năng các Button trong b ng phác : .............................................. 11 3.2.7 Khám, kê toa thu c cho Bn th c hi n các bư c : ..................................... 11 3.3 Trang S tay:..................................................................................................... 12 3.3.1 S tay dùng thu c: .................................................................................... 12 3.3.2 S tay Chu n oán: ................................................................................... 13 3.3.3 S tay Ch nh i u tr : ............................................................................ 13 3.3.4 S tay Gõ t t: ............................................................................................ 13 3.4 Trang Sinh Hi u:............................................................................................... 13 3.5 Trang H sơ: ..................................................................................................... 14 3.6 Trang B nh án:.................................................................................................. 15 3.7 Trang Tra c u thu c: ........................................................................................ 15
 2. 1 Gi i thi u : Phân h Phòng Khám có ch c năng h tr BS trong vi c khám b nh, kê toa thu c, nh p vi n cho b nh nhân ho c chuy n b nh nhân i nơi khác. 2 Gi i thi u t ng quát: 2.1 Gi i thi u t ng quát ch c năng ph n m m Phòng Khám: Phân h ph n m m Phòng Khám bao g m các ch c năng ư c s p x p theo th t : Toa Thu c, S Tay, Sinh Hi u, H Sơ, B nh Án, Tra C u Thu c. - Ch c năng Toa Thu c: bác sĩ khám b nh, kê toa thu c và ch nh hư ng i u tr cho Bn. - Ch c năng S tay: công c ph c v Bác sĩ dùng thu c, chu n oán, ch nh i u tr và gõ t t. - Ch c năng Sinh hi u: Bác sĩ theo dõi tình tr ng sinh hi u, th tr ng và ti n s b nh c a Bn. - Ch c năng H sơ: Bác sĩ theo dõi, xem trư c k t qu b nh án c a Bn. - Ch c năng B nh án: qu n lý b nh án c a t t c các khoa. - Ch c năng Tra C u Thu c: tra c u danh m c thu c.
 3. 2.2 Gi i thi u t ng quát giao di n ph n m m phân h Phòng Khám: 2.2.1 Giao di n chung phân h Phòng Khám: 2.2.2 Giao di n t ng ch c năng : 2.2.2.1 Giao di n Toa Thu c: 2.2.2.2 Giao di n S tay bác sĩ :
 4. 2.2.2.3 Giao di n Sinh hi u: 2.2.2.4 Giao di n H sơ:
 5. 2.2.2.5 Giao di n B nh án: 2.2.2.6 Giao di n Tra c u thu c: 3 Hư ng d n s d ng phân h Phòng khám: 3.1 Trang ăng nh p: Trư c khi s d ng ph n m m, ngư i s d ng ư c c p m t Mã ngư i dùng và m t kh u và ch n khoa ăng nh p vào h th ng. Mã ngư i dùng và m t kh u ư c c p b i ngư i qu n tr h th ng.
 6. 1.Nh p Khoa ăng nh p 2.Nh p Mã ngư i dùng 3.Nh p M t kh u 3.2 Trang Toa Thu c: 3.2.1 Phi u Khám B nh: Bao g m thông tin cá nhân cơ b n c a bn, tri u ch ng, chu n oán sơ b , x trí bác sĩ, phác i u tr , ch nh d ch v . • Button : li t kê toàn b ds b nh nhân ã khám b nh.
 7. • Ô DSBN ch : Danh sách này s li t kê toàn b danh sách b nh nhân ch khám theo khoa (m c nh khi bs ăng nh p vào) bs ch c n click ch n vào tên b nh nhân chương trình s t ng hi n th y thông tin hành chánh b nh nhân. • Button : li t kê danh sách b nh nhân mà bs ã khám và lưu l i thông tin khám b nh c a b nh nhân. • Button : l p m t phi u khám b nh m i. • Button : n u là b nh nhân cũ sao ó n h n tái khám bs ch n trong danh sách này. • Button : li t kê toàn b danh sách theo chu n ICD 10 ph n này BS có th so n trong s tay ch n oán. Nghĩa là nh ng ch n oán này BS s so n ra 1 l n sau ó ch c n nh p ký t i di n, chương trình t ng li t kê toàn b nh ng ch n oán có liên quan. • Button : BS ch nh d ch v cho BN qua các khoa khác, ph n này s liên thông qua phân h ti p nh n và thu phí, bên b ph n ti p nh n s thu phí d ch v cho bênh nhân, và chuy n b nh nhân xu ng khoa khác mà BS ã ch nh. (ví d : sau khi b nh nhân ã khám b nh, bs khám b nh th y b nh nhân c n i siêu âm hay ch p X-quang xem rõ b nh tr ng c a b nh nhân, bs khám b nh s thông qua button ch nh d ch v , sau ó b nh nhân ra b ph n ti p nh n và thu phí bên ó s thu phí siêu âm hay X-quang và chuy n b nh nhân n khoa ó.) • Button : liên k t v i trang H Sơ li t kê toàn b b nh án i n t c a Bn. Giao di n Phi u ch nh d ch v :
 8. 3.2.2 Ch nh d ch v cho b nh nhân: • Ch n button Ch n Bn c n ch nh d ch v t ds BN Ch n Nhóm d ch v t Phi u ch nh d ch v ch n th li t kê toàn b d ch v ch nh c a Bs cho Bn ch n button lưu Phi u ch nh ho c button lưu và in Phi u ch nh. • T o phi u ch nh d ch v m i ch n button . Lưu ý: Button : ch c năng l y thông tin b nh nhân khi bi t mã b nh nhân, mã phi u dùng tra c u nhanh thông tin b nh nhân. Button : li t kê toàn b Ds B nh nhân ã ư c Bs ch nh d ch v . 3.2.3 Ph n x trí cách kê toa c a BS: Có 3 l a ch n là kê toa, nh p vi n và gi i thi u nơi khác ng v i m i ph n có ch c năng khác nhau. • : sau khi khám b nh cho b nh nhân ho c sau khi xem các k t qu c n lâm sàng n u b nh nhân không có d u hi u gì nghiêm tr ng bs s kê toa cho b nh nhân có th ch n t ng tên thu c bên dư i hay k t h p v i phác i u tr mà bs ã so n trư c.
 9. • hay Khi Bs ch n m c nh p vi n này ng nghĩa v i vi c cho b nh nhân nh p vi n (ngo i trú hay n i trú) và ch n khoa cho b nh nhân. • : chy n vi n cho b nh nhân, khi Bs ch n m c chuy n vi n này hai l a ch n bên c nh s li t kê danh sách các b nh vi n theo t nh thành mình v a l a ch n. Lưu ý: N u kích ch n vào checkbox Ki m tra thành ph n thu c , chương trình t ng ki m tra các lo i thu c trong toa có tương tác hay không và c nh báo cho Bs kê toa bi t. Kích ch n vào checkbox S d ng thu c trong t i n chương trình s l y h t toàn b thông tin thu c trong t i n, n u không check chương trình s li t kê toàn b thu c có trong kho thu c. 3.2.4 Phác i u tr : Có 3 m c chính: Lưu phác cũ, lưu phác m i, qu n lý phác . • Lưu phác cũ: cho phép Bs lưu ch ng lên phác ã ư c so n trư c ch c n click vào phác c n lưu, • Lưu phác m i: Bs sau khi ch n lo i thu c c n kê toa theo phác kích ch n m c Lưu phác m i nh p tên phác m i kích ch n button .
 10. • Qu n lý phác : ph n này cho phép Bs qu n lý t t c phác mà Bs ã lưu trư c ó, Bs có th xóa phác cũ b ng cách ch n phác click button . 3.2.5 Ch n phác i u tr : Sau khi ch n b nh nhân kích ch n m c ch n phác c n l y chương trình s l y thông tin thu c thu c phác mà Bs ã t o trư c ó.
 11. 3.2.6 Ch c năng các Button trong b ng phác : Ph n kê thu c c a BS X trí phác • Button : có ch c năng thêm dòng nh p thu c trong toa thu c. • Button : ch c năng lưu thông tin b nh nhân, cách kê toa thu c c a Bs… • Button : lưu và in toa thu c cho b nh nhân sau khi Bs khám b nh và kê toa thu c. 3.2.7 Khám, kê toa thu c cho Bn th c hi n các bư c : Bư c 1: ch n Bn khám b nh t m c hay kích ch n button li t kê toàn b thông tin Bn. Bư c 2: Bs nh p các thông tin v Tri u ch ng, chu n oán sơ b , chu n oán, chu n oán ph 1, chu n oán ph 2 ch n m c x trí ch n ch nh c n th c hi n cho Bn (Kê toa, nh p vi n, chuy n vi n …), ch nh i u tr , l i d n Bs, n i dung tái khám, ngày tái khám. Lưu ý: Trong ph n chu n oán, chu n oán ph 1, chu n oán ph 2, Bs có th s d ng m c tra c u ICD 10 b ng cách nh p mã ICD hay kích ch n button .
 12. Bs có th ch n ch c năng Ch nh d ch v cho Bn kích ch n button . Bư c 3: Kích ch n button lưu toa thu c và d ch v ch nh cho Bn ho c button lưu và in toa thu c cho Bn. 3.3 Trang S tay: BS s so n cho mình s tay dùng thu c, s tay chu n oán, s tay ch nh i u tr , s tay gõ t t. 3.3.1 S tay dùng thu c: BS s so n cho mình cách dùng thu c g m ơn v dùng, cách dùng, li u dùng,…trong ph n s tay dùng thu c ph n này s hi n th n i dung trong ph n kê toa c a BS, ph n này là toa thu c thông minh c a BS chương trình t ng phân bi t ư c lo i thu c nào có cùng h tr li u, tương tác l n nhau và báo cho Bs bi t cách dùng thu c, ph n này giúp cho BS r t nhi u trong ph n kê toa nh m tránh sai sót. M c so n th o ơn v , cách dùng, ơn v dùng S a thông tin thu c • Trong s tay dùng thu c, Bs có th Thêm, s a, xóa thông tin cách dung thu c (Tên thu c, s lư ng, ơn v , cách dùng…). • Trong s tay dùng thu c, Bs có th So n th o ơn v , cách dùng, ơn v dùng thu c. • tra c u danh m c thu c kích ch n button nh p tên thu c c n tra c u vào ô ch n button .
 13. 3.3.2 S tay Chu n oán: BS so n trư c nh ng chu n oán sau ó g i l i trong trang toa thu c. Ph n này BS tra c u theo ICD 10 có s n. Button S a chu n oán c a BS Button Xóa chu n oán c a BS Button Thêm chu n oán c a BS 3.3.3 S tay Ch nh i u tr : BS so n các ch nh i u tr riêng, sang ph n toa thu c BS ch c n gõ vào ký t i di n s tra c u nhanh ch nh i u tr . 3.3.4 S tay Gõ t t: Giúp Bs gõ nhanh trong khi kê toa.Ph n này Bs s so n cho mình n i dung gõ t t, qua ó trong ph n kê toa Bs ch vi c gõ mã vi t t t ph n n i dung s hi n th ra bên ngoài. Bs có th Thêm, s a, xóa ph n gõ t t. 3.4 Trang Sinh Hi u: Qu n lý thông tin v Sinh hi u, th tr ng, ti n s b nh c a Bn.
 14. Ch n Bn o Sinh hi u trong m c hay kích ch n button Nh p thông tin Sinh hi u, Th tr ng, Ti n s b nh Kích ch n buton Lưu tương ng m i m c Sinh hi u , Th tr ng và Ti n s b nh . 3.5 Trang H sơ: Trang này giúp Bs xem l i m t cách chi ti t quá trình i u tr c a b nh nhân và Bs có th theo dõi ư c b nh án c a b nh nhân.
 15. 3.6 Trang B nh án: Li t kê m t s bên án ngo i trú theo yêu c u c a t ng b nh vi n. 3.7 Trang Tra c u thu c: Ch c năng tra c u nhanh thu c trong CSDL thu c c a b nh vi n. • tra c u danh m c thu c kích ch n button nh p tên thu c c n tra c u vào ô ch n button .
Đồng bộ tài khoản