Phần mềm Nova

Chia sẻ: tran_nam_2209

Trong trường hợp tuyến dài nhiều cây số Nova TDN cho phép tách trắc dọc ra nhiều đoạn khác nhau trong cùng 1 bản vẽ. Mẫu biểu bảng trắc dọc và trắc ngang có thể tuỳ ý thay đổi cho phù hợp với bảng biểu của cơ quan hoặc theo yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế. Trắc ngang có thể sắp xếp cho vừa khổ giấy cần xuất ra và có thể chọn chức năng in nhiều trang cắt ngang thiết kế chuẩn mà khai báo cho tuyến....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần mềm Nova

Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng

Tr−êng ®¹i häc x©y dùng
khoa x©y dùng cÇu ®−êng
&
c«ng ty hµi hoµ
-------------- --------------
Hµ néi 10/2006

Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 1
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng

Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung
I.1. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh
Nova -TDN 2004 Ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®−êng bé ®−îc thùc hiÖn trªn m«i
tr−êng AutoCAD Release 2005. Víi Nova -TDN 2004 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c
thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt.
Sö dông Nova -TDN 2004 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï
hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ ®−êng bé vµ cã thÓ thiÕt kÕ theo tiªu
chuÈn AASHTO.
C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch−¬ng tr×nh:
• NhËp sè liÖu kh¶o s¸t.
• VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn.
• ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang.
• TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi l−îng ®µo ®¾p.
• VÏ ®−êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh
vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D.
I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ
NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh ®Þa h×nh dïng cho
c¸c b−íc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ ®−îc x©y dùng tõ:
• C¸c ®ưêng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸
thµnh b¶n vÏ AutoCAD.
• C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang
c¬.
• Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang.
• Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt).
Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®−îc m« h×nh l−íi
bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®−êng ®ång møc. §©y lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp
néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh l−íi.
I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn
Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®−îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña khu vùc.
Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh v¹ch c¸c ®−êng tim
tuyÕn kh¸c nhau cña con ®−êng cÇn thiÕt kÕ nh»m chän ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u
hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. Nova
-TDN tù ®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu. C¸c sè
liÖu ®−îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung
thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa h×nh thùc tÕ. Nova –TDN 2004 cho phÐp thiÕt kÕ
c¸c®−êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®−êng cong trßn cã siªu cao hoÆc kh«ng cã siªu
cao.
NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi
phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn bông khi ch−a më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn
cho NSD, Nova_TDN 2004 cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng
cong
vµ siªu cao.
KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn ngoµi hiÖn tr−êng.
I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 2
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Trong tr−êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho phÐp t¸ch tr¾c däc ra
nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ. MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang
cã thÓ tuú ý thay ®æi cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña
nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ
chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn.
Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph−¬ng ¸n ®−êng ®á nh»m chän ra ph−¬ng ¸n
tèi −u theo khèi l−îng ®µo ®¾p, ®−îc tÝnh to¸n s¬ bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ
chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tuyÕn.
§èi víi ®−êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c giÕng thu n−íc,
cao ®é ®¸y cèng ngÇm.
Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c líp ®Þa chÊt dùa vµo
chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi l−îng ®µo cña tõng líp.
Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t thiÕt kÕ sÏ ®−îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é dèc siªu cao
vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao vµ cã më réng.
C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph−¬ng ¸n. ViÖc
thay ®æi ph−¬ng ¸n ®−êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay ®æi
theo phï hîp víi cao ®é cña ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh.
Trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt nh−: ta luy cã dËt cÊp, lÒ hoÆc mÆt ®−êng
kh«ng khai b¸o ®−îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®−êng, lÒ,
luy b»ng c¸c ®−êng Polyline cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi t−îng
t−¬ng øng cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c.
I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l−îng ®µo ®¾p
NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho gÇn 70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn
c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ng−êi sö dông cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c
c«ng thøc tÝnh sao cho phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn
tõng tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang vµ qua qu¸ tr×nh
vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp khèi l−îng ®µo ®¾p.
I.1.5. VÏ ®−êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D
Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®−êng ®ång møc cña m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm.
Dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng thiÕt kÕ vµ bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng,
t¹o ho¹t c¶nh. M« duyn nµy th−êng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶
thi.
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 3
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng

Ch−¬ng II . c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN 2004


Danh môc Tªn lÖnh
1. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu NS
Menu Khai b¸o KBNDH
®Þa
HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ...
h×nh
§iÒn ký hiÖu h−íng b¾c HB
T¹o l−íi khèng chÕ mÆt b»ng LUOI
ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh TDDL
§Þnh nghÜa tr¹m m¸y NM
D÷ liÖu ®iÓm ®o ...
T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu CDTEP
T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh NT
T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o NDD
T¹o ®Þa h×nh nhµ NHA
ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö HYURVEYT
XuÊt cao ®é theo TEXT CDTEXT
NhËp ®−êng ®ång møc NDM
§Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc hoÆc ®−êng mÐp DNDM
§Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc DNCDM
Sè liÖu tuyÕn…
NhËp sè liÖu tuyÕn RTDN
ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TDN CVERT
ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TKD PMNV
ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CCIC QHNV
ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TEDI TDCD
ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu DHGTVT CNVSY
X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt LTG
VÏ ®−êng ®ång møc DM
Tra cøu cao ®é tù nhiªn CDTN
HiÖu chØnh ...
HiÖu chØnh cao tr×nh HCCT
BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu BTCD
§iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh CDT
BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ BCD
T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ TCD
XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp XCD
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 4
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Th− viÖn vËt ®Þa h×nh- Nova- TDN TVDH
2. Tuú chän TCH
Menu Khai b¸o ...
tuyÕn
Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang BB
Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ KBVB
Khai b¸o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN KBK
Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng ST
TuyÕn ®−êng....
Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ CS
VÏ tuyÕn theo TCVN T
Khai b¸o gèc tuyÕn GT
§Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn DMB
Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao CN
Chªnh lý tr×nh cò vµ míi OLDS
Khai b¸o b¸n kÝnh ®iÒn BKD
T¹o ®iÓn cao tr×nh theo sè liÖu tr¾c ngang
Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn DT
X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ
Cäc trªn tuyÕn ...
Ph¸t sinh cäc PSC
ChÌn cäc míi CC
X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn KD
X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia PSL
Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc XOA
HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia SSLT
LÊy sè liÖu vØa hÌ SLVH
CËp nhËt l¹i sè liÖu tù nhiªn tõ tr¾c ngang TNTT
VÏ l¹i sè liÖu ®iÓm TIN theo tuyÕn DCD
Söa tªn cäc STC
Tra cøu sè liÖu cäc TCC
VÏ mÆt b»ng tuyÕn ...
MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn BTC
MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang BT
§iÒn yÕu tè cong YTC
§iÒn tªn cäc trªn tuyÕn DTC
§iÒn cao ®é cäc DCDC
§iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn DCDT
XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong SLC

Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 5
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
§iÒn ký hiÖu lý tr×nh DLT
Tra lý tr×nh TLT
Tr¾c däc tù nhiªn ...
Tr¾c däc tù nhiªn TD
Líp ®Þa chÊt LDC
§iÒn møc so s¸nh DSSTD
Thay ®æi møc so s¸nh TSSTD
HiÖu chØnh tr¾c däc EDTD
HÖ to¹ ®é tr¾c däc GTD
ThiÕt kÕ tr¾c däc ...
Ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh PADD
ThiÕt kÕ tr¾c däc DD
§−êng cong ®øng CD
§iÒn thiÕt kÕ DTK
§iÒn lý tr×nh DLTTD
Cèng trßn CONG
CÇu CAU
T¹o giÕng thu n−íc TGT
NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ NCD
§Þnh nghÜa ®−êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt DNDD
Huû cao ®é thiÕt kÕ HCDTK
Nèi cao ®é ®−êng ®á mÆt VDD
Tr¾c ngang tù nhiªn ...
VÏ tr¾c ngang tù nhiªn TN
§−êng cò VDC
NhËp líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NDCTN
VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang DCTN
ThiÕt kÕ tr¾c ngang...
ThiÕt kÕ tr¾c ngang TKTN
§Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang DNTKTN
T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang DTD
T¹o luy TL
T¹o èp taluy ®¾p TOPTL
T¹o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN APK
§iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang DTKTN
VÐt bïn vµ h÷u c¬ VB
Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ VBTD
§¸nh cÊp DC

Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 6
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD
TÝnh diÖn tÝch ...
NhËp chiÒu dµi chiÕm dông NLCD
TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p DTSB
TÝnh diÖn tÝch TDT
§iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch DDT
B¶ng biÓu…
XuÊt b¶ng c¾m cong BCC
B¶ng yÕu tè cong BYTC
XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc TDC
LËp b¶ng Khèi l−îng LBDT
LËp b¶ng khèi l−îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn LBGT
HiÖu chØnh tr¾c ngang...
Copy c¸c ®èi t−îng tr¾c ngang CTK
Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang XTK
DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang DTN
HÖ to¹ ®é tr¾c ngang GTN
HiÖu chØnh tr¾c ngang EDTN
HiÖn tr¾c ngang theo tªn HTN
Cèng...
Tr¾c ngang cèng trßn TNCT
Cèng trßn CTCT
Cèng b¶n CBCT
CÊu t¹o mãng cèng MONGC
Phèi c¶nh tuyÕn….
Phèi c¶nh tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ PC
VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn CED
T¹o v¹ch s¬n VVS
T¹o ho¹t c¶nh 3D SD
Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh OB
Phô trî…
Lo¹i ®èi t−îng khái Nova -TDN LDT
Tra cøu c¸c ®èi t−îng cña Nova -TDN TRA
Nova -TDN Help
About Nova -TDN AboutTDN
3. Phô Pline h−íng tuyÕn PLT
trî Pline PLTD
Pline theo ®é dèc PLDD

Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 7
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
R¶i luy RTL
KÝch th−íc KT
Xo¸ ®èi t−îng theo líp XL
HiÖu chØnh líp ELAY
C¨n chØnh c¸c côm kÝch th−íc EMD
Söa Text ET
§æi co ch÷ DCCHU
HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Text EMT
HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Attribute EMA
Lµm tr¬n c¸c ®−êng ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT LT
Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n LTP
Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline LTS
Mòi tªn liªn tôc MT
Ký hiÖu c¾t ®øt CDUT
HiÖu chØnh b¶ng…
T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng THB
HiÖu chØnh b¶ng HCB
T¸ch b¶ng CHB
TrÝch b¶ng TRICHB
Thªm bít hµng cét b¶ng HHCB
Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng CPB
In nhiÒu trang U-PL
Th− viÖn ng−êi dïng TV
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 8
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Ch−¬ng III Bµi to¸n thiÕt kÕ ®−êng
III.1. Sè liÖu ®Çu vµo
Cã c¸c c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo lµ :
• C¸c ®−êng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸
thµnh b¶n vÏ AutoCAD.
• C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang
c¬.
• Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang.
• Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt).
Trong bµi to¸n nµy chóng t«i xin tr×nh bµy c¸ch x©y dùng tuyÕn ®−êng tõ b×nh ®å
phôc vô cho sinh viªn lµm ®å ¸n ®−êng .
Cô thÓ c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo nh− sau :
QuÐt ¶nh b×nh ®å vµo m¸y vµ t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc. Khi t« cÇn l−u ý
nh÷ng ®iÓm sau :
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 9
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
- §Æt layer riªng cho ®−êng ®ång møc cÇn t« .
- Ph¶i t« l¹i ®−êng ®ång møc b»ng lÖnh polyline cña Cad (l−u ý
nªn lµm trong ch−¬ng tr×nh NOVA)
- C¸c ph©n ®o¹n t« cµng nhá th× viÖc néi suy cao ®é cµng chÝnh
x¸c .
- Nªn t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc thµnh 1 ®o¹n liÒn kh«ng bÞ ®øt .
Trong tr−êng hîp ®−êng ®ång møc bÞ ®øt ®o¹n, ta dïng lÖnh
PolylineEdit (PE) cña Cad ®Ó nèi l¹i .
L−u ý : HiÖn nay cã 1 sè phÇn mÒm cã thÓ chuyÓn tõ b×nh ®å giÊy thµnh b×nh
®å sè hoÆc b¹n cã thÓ ®Õn c¸c viÖn ®Ó lÊy b×nh ®å sè t¹i tuyÕn sÏ ®i qua.

III.2. C¸c b−íc thiÕt kÕ b»ng Nova_TDN
Sau khi vµo NOVA vµ më b×nh ®å ®· t¹o ë trªn ta tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau :
III.2.1. ThiÕt kÕ tuyÕn :
B−íc 1 : Khai b¸o th«ng sè ban ®Çu .
§©y lµ lÖnh tiÖn Ých cña Nova phôc vô cho viÖc ®Þnh d¹ng ch÷ sè trong khi thiÕt
kÕ . §Þnh d¹ng sè ch÷ sè chÝnh x¸c sau dÊu phÈy lµ 2 ch÷ sè (0.00)
NS ↵
Có ph¸p :
Menu : §Þa h×nh / Cµi ®Æt th«ng sè ban ®Çu
Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØnh ®Þnh d¹ng ch÷ sè theo mong muèn b»ng c¸ch hiÖu
chØnh b¶n vÏ cña Cad , trªn menu chän : Format / Units …
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 10
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng

B−íc 2 : Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ :
Có ph¸p : CS ↵
Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng / Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ
Tuú theo c¸c yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ò ra mµ ta cã thÓ chän:
Chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
Chän Vtk.
Chän lý tr×nh ®Çu .
Chän tû lÖ b×nh ®å.
B−íc 3 : §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc :
Có ph¸p : DNDM ↵
Menu : §Þa h×nh / §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc vµ ®−êng mÐp
Chän vµo ®−êng ®ång møc cÇn ®Þnh nghÜa vµ nhËp cao ®é
¸p dông cho nh÷ng b×nh ®å ch−a ®−îc sè ho¸, ta ph¶i ®Þnh nghÜa cao ®é cho tõng
®−êng ®ång møc.
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 11
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
L−u ý : Nªn ®¸nh dÊu møc cao ®é cho c¸c ®−êng ®ång møc tr−íc b»ng lÖnh Dtext
cña Cad ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn cao ®é

B−íc 4 : KiÓm tra viÖc ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc b»ng mét trong c¸c c¸ch :
Dïng VP ↵ .
Dïng CDTN ↵ .
§Ó ch¾c ch¾n ®· nhËp ®−êng ®ång møc chÝnh x¸c, ta cÇn kiÓm tra l¹i. HoÆc cã thÓ
dïng lÖnh LIST ( LI ) ®Ó kiÓm tra to¹ ®é còng nh− cao ®é cña tõng ®−êng, tõng
®iÓm.
B−íc 5 : ChÌn thªm ®iÓm cao ®é cho vÞ trÝ mµ NOVA kh«ng ®Þnh nghÜa ®−îc cao
®é :
VÞ trÝ ®Ìo yªn ngùa.
VÞ trÝ gi÷a 2 ®−êng ®ång møc song song c¸ch xa nhau .
C¸c ®iÓm ®Ønh…
Có ph¸p : NT ↵ .
B−íc 6 : X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt .
Có ph¸p : LTG ↵
Menu : §Þa h×nh / X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt .
Môc ®Ých cña lÖnh nµy lµ c¬ së ®Ó x©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt ®Þa h×nh mµ tuyÕn
®−êng sÏ ®i qua, gióp ta cã c¸i nh×n trùc quan h¬n, t¹o cho viÖc ®i tuyÕn ®−îc chÝnh
x¸c h¬n .
B−íc 7 : Xem l−íi tam gi¸c :
Có ph¸p : CED ↵
Menu : TuyÕn /Phèi c¶nh tuyÕn/ VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn .
Sau khi ®· ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc, ta ®−îc b×nh ®å sè ho¸.
Tõ ®©y ta cã thÓ v¹ch tuyÕn vµ thiÕt kÕ ®−êng .
B−íc 8 : V¹ch tuyÕn trªn b×nh ®å
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 12
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Có ph¸p : PL ↵ ( dïng lÖnh polyline ®Ó v¹ch tuyÕn )
ThiÕt kÕ tuyÕn ph¶i chó ý ®Õn ®Þa h×nh,tu©n thñ theo nh÷ng nguyªn t¾c ®i tuyÕn
trªn tõng ®Þa h×nh mµ ta ®· ®−îc häc.VÝ dô nh− ®Þa h×nh miÒn nói cã nhiÒu ®−êng
®ång møc san s¸t nhau th× ®i tuyÕn ph¶i chó ý lµ ®ñ b−íc Compa ®Ó tr¸nh ®é dèc
®ét ngét, ph¶i ®i men theo ®−êng ®ång møc…
B−íc 9 : Khai b¸o gèc tuyÕn
Có ph¸p : GT ↵
Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng/ Khai b¸o gèc tuyÕn .
Sau khi click vµo nót ta chän gèc tuyÕn ë trªn b×nh ®å cÇn thiÕt kÕ .
Tuú theo tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ tõ ®©u ®Õn ®©u mµ ta chän ®iÓm gèc tuyÕn cho phï
hîp.
B−íc 10 : §Þnh nghÜa tim tuyÕn
Có ph¸p : DMB ↵
Menu: TuyÕn/ TuyÕn ®−êng/ §Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn
Chän vµo tuyÕn ®· v¹ch trªn b×nh ®å ( ®−êng Polyline )
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 13
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
§©y lµ lÖnh ®Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn, ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®−îc nhiÒu
®−êng. ë ®©y ta v¹ch tuyÕn theo tim ®−êng .
B−íc 11 : C¾m ®−êng cong n»m vµ bè trÝ siªu cao :
Có ph¸p : CN ↵
Menu : TuyÕn/ TuyÕn ®−êng / Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao
Sau ®ã chän hai c¹nh cña ®Ønh cÇn bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao . SÏ cã mét hép
tho¹i xuÊt hiÖn :
:
L−u ý:
NÕu b¸n kÝnh cong chän nhá th× ph¶i bè trÝ siªu cao, ®ång thêi chän bè trÝ ®−êng
cong chuyÓn tiÕp vµ phÇn më réng cho phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng mµ ta
®· chän.
KÕt thóc, ta ®−îc kÕt qu¶ m« h×nh trªn b×nh ®å nh− sau :
B−íc 12 : Ph¸t sinh cäc trªn tuyÕn :
Có ph¸p : PSC ↵
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 14
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / Ph¸t sinh cäc
Do yªu cÇu thiÕt kÕ mµ ta cã thÓ nhËp kho¶ng c¸ch c¾m cäc trªn c¶ tuyÕn hoÆc trªn
mét ®o¹n tuyÕn b»ng viÖc chän lý tr×nh tõ ®©u ®Õn ®©u vµ chän
B−íc 13 : ChÌn cäc :
Có ph¸p : CC ↵
Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / ChÌn cäc míi
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 15
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
§©y lµ b−íc chÌn c¸c cäc ®Æc biÖt mµ b−íc ph¸t sinh cäc ch−a chÌn vµo nh− : cäc
trong ®−êng cong ( TD , TC , P ) vµ c¸c cäc ®Þa h×nh ( Ph©n thuû , tô thuû , giao
®−êng ®ång møc , ®iÓm xuyªn … ) ViÖc chän cäc nµy cã thÓ trùc tiÕp trªn tuyÕn
hoÆc lµ trªn tr¾c däc sau khi ®· ch¹y xong tr¾c däc .
L−u ý : Ph¶i nhËp tªn cäc ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c cäc ®· cã tõ tr−íc .
B−íc 14 : HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia
Có ph¸p : SSLT ↵
Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia
Thùc hiÖn lÖnh nµy sÏ xuÊt hiÖn b¶ng ®iÒn c¸c th«ng sè cña c¸c cäc, ë ®©y ta còng
cã thÓ söa tªn c¸c cäc ë cét “Tªn cäc”.
B−íc 15 : §iÒn tªn cäc :
Có ph¸p : DTC ↵
Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn
Thùc hiÖn lÖnh nµy, tªn c¸c cäc sÏ ®−îc ®iÒn trªn tuyÕn .Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 16
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Ta cã thÓ ®iÒn so le hoÆc ®iÒn mét phÝa vµ c¶ kho¶ng c¸ch tõ c¸c tªn cäc ®Õn tuyÕn
vµ cao ch÷ ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi tuyÕn dÔ dµng .
B−íc 16 : §iÒn yÕu tè cong :
Có ph¸p : YTC ↵
Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn yÕu tè cong
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 17
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng


III.2.1.2 ThiÕt kÕ tr¾c däc :
B−íc 17 : Khai mÉu b¶ng biÓu tr¾c däc, tr¾c ngang :
Có ph¸p : BB ↵
Menu : TuyÕn / Khai b¸o / Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu
B−íc 18 : VÏ tr¾c däc tù nhiªn :
Có ph¸p : TD ↵
Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / VÏ tr¾c däc tù nhiªn
Trong b−íc nµy ta cã thÓ khai b¸o l¹i b¶ng biÓu , cã thÓ chän vµo tù ®éng thay ®æi
møc so s¸nh cho phï hîp víi viÖc bè trÝ khæ giÊy thuËn lîi cho c«ng viÖc in Ên sau
nµy. Sau ®ã chØ ®iÓm chuét tr¸i ®Ó chän ®iÓm ®Æt tr¾c däc, ta ®−îc tr¾c däc tù nhiªn


Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 18
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
B−íc 19 : §iÒn møc so s¸nh tr¾c däc :
Có ph¸p : DSSTD ↵
Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / §iÒn møc so s¸nh
B−íc 20 : ThiÕt kÕ ®−êng ®á :
Có ph¸p : DD ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / ThiÕt kÕ tr¾c däc.
XuÊt hiÖn hép tho¹i :
B−íc 21 : C¾m ®−êng cong ®øng :¿
Có ph¸p : CD ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §−êng cong ®øng
Sau khi chän vµo c¸c c¹nh cña ®−êng cong ®øng, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i cho phÐp
ta nhËp vµo b¸n kÝnh ®iÒn :
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 19
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
B−íc 22 : §iÒn thiÕt kÕ tr¾c däc :
Có ph¸p : DTK ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §iÒn thiÕt kÕ
Chän ta ®−îc tr¾c däc hoµn thiÖn.
III.2.1.3 ThiÕt kÕ tr¾c ngang :
B−íc 23 : VÏ tr¾c ngang tù nhiªn :
Có ph¸p : TN ↵
Menu : TuyÕn / Tr¾c ngang tù nhiªn/ VÏ tr¾c ngang tù nhiªn
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 20
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
§iÒn c¸c th«ng sè, sau ®ã ta ®−îc c¸c tr¾c ngang tù nhiªn :
B−íc 24 : ThiÕt kÕ tr¾c ngang :
Có ph¸p : TKTN ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c ngang/ThiÕt kÕ tr¾c ngang
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 21
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Chän vµo ®Ó khai b¸o mÉu mÆt c¾t :
Chän sau ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i:
Chän ®Ó kÕt thóc khai b¸o.Trªn tr¾c ngang xuÊt hiÖn :
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 22
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
B−íc 25 : §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang : DTKTN
Có ph¸p : DTKTN ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c ngang/ThiÕt kÕ tr¾c ngang
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
Chän trªn tr¾c ngang xuÊt hiÖn:
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 23
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
B−íc 26 : ¸p khu«n ¸o ®−êng : APK
Có ph¸p : APK ↵
Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c ngang/T¹o c¸c líp ¸o ®−êng
XuÊt hiÖn hép tho¹i:
Vµo phÇn khai b¸o khu«n
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 24
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Chän sè líp cÇn thiÕt kÕ vµ khai b¸o c¸c líp gåm tªn líp vµ chiÒu dµy t−¬ng øng.
Chó ý ë ®©y ta cã thÓ khai b¸o nhiÒu khu«n ¸o ®−êng . Sau ®ã chän
Ta ®−îc tr¾c ngang cã ¸p khu«n ¸o ®−êng :
III.2.1.4 TÝnh diÖn tÝch :
B−íc 27 : LËp b¶ng tÝnh diÖn tÝch :
Có ph¸p : LBDT ↵
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 25
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Trong hép tho¹i viÖc tÝnh to¸n c¸c diÖn tÝch cã thÓ theo tiªu chuÈn ®· chän hoÆc ta
còng cã thÓ tù khai b¸o l¹i c«ng thøc :
Sau ®ã ta cã thÓ l−u l¹i thµnh file ®Ó sö dông sau nµy:

B−íc 28 : TÝnh diÖn tÝch :
Có ph¸p : TDT ↵
Menu : TuyÕn / DiÖn tÝch/TÝnh diÖn tÝch.
Lóc nµy ch−¬ng tr×nh sÏ tù ®éng tÝnh diÖn tÝch, b−íc nµy t¹o c¬ së cho viÖc xuÊt
c¸c b¶ng biÓu vÒ diÖn tÝch .
B−íc 29: §iÒn diÖn tÝch :
Có ph¸p : DDT ↵
Menu : TuyÕn / DiÖn tÝch/§iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch.
Ta còng cã thÓ khai b¸o c¸c th«ng sè sÏ ®iÒn ra tr¾c ngang. T¹i ®©y ta còng cã thÓ
söa l¹i c«ng thøc tÝnh ®· khai b¸o t¹i phÇn tr−íc.
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 26
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Khi ®ã diÖn tÝch ®µo ®¾p sÏ ®−îc ®iÒn vµo tr¾c ngang t−¬ng øng. §−îc thÓ hiÖn trªn
h×nh :
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 27
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng

III.2.1.5 XuÊt c¸c b¶ng biÓu :
B−íc 30 : LËp b¶ng diÖn tÝch :
Có ph¸p : LBGT ↵
Menu : TuyÕn / B¶ng biÓu/ B¶ng khèi l−îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn .
B−íc 31: XuÊt b¶ng yÕu tè cong :
Có ph¸p : BYTC ↵
Menu : TuyÕn / B¶ng biÓu/ B¶ng yÕu tè cong.
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 28
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
B−íc 32: XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc :
Có ph¸p : TDC ↵
Menu : TuyÕn / B¶ng biÓu/ XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc.
B−íc 33: XuÊt b¶ng thèng kª c¸c yÕu tè h×nh häc tuyÕn :
Có ph¸p : TKYTT ↵
Menu : TuyÕn / B¶ng biÓu/Thèng kª c¸c yÕu tè h×nh häc tuyÕn .
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 29
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
III.2.1.6 Phèi c¶nh 3D :
B−íc 34: Phèi c¶nh tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ :
Có ph¸p : PC ↵
Menu : TuyÕn / Phèi c¶nh tuyÕn/ Phèi c¶nh tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ .
B−íc 35: VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn :
Có ph¸p : CED ↵
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 30
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Menu : TuyÕn / Phèi c¶nh tuyÕn/ VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn .
B−íc 36 : T¹o ho¹t c¶nh 3D :
Có ph¸p : SD ↵
Menu : TuyÕn / Phèi c¶nh tuyÕn/ Ho¹t c¶nh 3D
B−íc 37 : T¹o ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh :
Có ph¸p : OB ↵
Menu : TuyÕn / Phèi c¶nh tuyÕn/ Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh .
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 31
Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng
Chän ®Ó xem ho¹t c¶nh.
Ngoµi ra ta cã thÓ chÌn thªm ®Þa vËt vµo ho¹t c¶nh, ®ång thêi xuÊt ra file avi ®Ó
xem b»ng c¸c phÇn mÒm kh¸c.
Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn
– Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản