Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Phần mềm NX

Chia sẻ: | Ngày: pdf 168 p | 57

0
93
views

NX là một trong những gải pháp phát triển sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới . Phần mềm Unigraphics của hãng UGS là phần mềm CAD/CAM rát mạng và được xếp vào các phần mềm CAD/CAM hàng đầu thế giới như CATIA.

Phần mềm NX
Nội dung Text

 1. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com M CL C CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX................................................................. 2 CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 10 CHƯƠNG 3 : CÁC THAO TÁC V I FEATURE ................................................................ 30 CHƯƠNG 4 : T O B N V 2D ............................................................................................ 59 CHƯƠNG 5 : CÁC THAO TÁC TRÊN SKETCH ............................................................... 73 CHƯƠNG 6 : CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T DO ................................................... 93 CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T ..................................................................................... 108 CHƯƠNG 8 : MÔ PH NG GIA CÔNG ............................................................................. 128 1
 2. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX 1.1. GI I THI U V PH N M M NX : NX là m t trong nh ng gi i pháp phát tri n s n ph m tiên ti n nh t trên th gi i. Ph n m m Unigraphics c a hãng UGS là ph n m m CAD/CAM r t m nh và ñư c x p vào nhóm các ph n m m CAD/CAM hàng ñ u th gi i như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép ñơn gi n hóa quá trình thi t k s n ph m, t ñó có th rút ng n th i gian thi t k và s n ph m ñư c nhanh chóng ñưa ra th trư ng tiêu th . 1.2. GI I THI U GIAO DI N UNIGRAPHICS NX : 1.2.1. Gi i thi u các menu trên ph n m m Unigraphics NX : 2
 3. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com A. Các thanh công c và ch c năng : Title bar : trên thanh Title bar s hi n th các thông tin sau : • Tên part • Tên part ñang th c thi • Thu c tính ch ñ c c a work part • work part ñư c ch nh s a t l n lưu sau cùng Menu bar : • Menu bar n m dư i Title bar, bao g m các option sau : File, Edit, View, Insert, Format, Tool, Assemblies, Information, Analysis, Preferences, Windows, Help. Tool bar : • Là thanh công c , trên ñó có ch a các bi u tư ng mà ta có th kích ho t tr c ti p ñ th c hi n m t thao tác nào ñó. Resource bar : • N m bên trái c a s NX • Bao g m : History Palette, Assembly navigator, Part navigator, Roles and the Web Browser... • Có th t t ho c m băng cách click chu t vào bi u tư ng (ho c ) Cue Line : • N m ph n trên c a s , dư i thanh Toolbar. • Hi n th các l i nh c cho các bư c th c thi ti p theo. Status Line : • N m bên ph i ph n Cue Line. • Hi n th các thông tin v các l a ch n hi n hành, ho c các l nh v a th c hi n. Progress Meter : • Hi n th ph n trên Cue Line khi h th ng ñang th c hi n m t công ño n nào ñó. Ví d khi chúng ta m m t Assembly, trên Cue Line s hi n th s ph n trăm Assembly ñó ñư c t i, khi k t thúc thì Cue Line s hi n th các l i nh c ti p theo. Part Navigator : • Bi u tư ng th hai t trên xu ng trong Resource bar • Part Navigator cho ta m t cái nhìn tr c quan v m i tương quan gi a các feature và ñư c bi u th dư i d ng m t cây quan h như hình v . 3
 4. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • Ta có th b ho c ch n các feature b ng cách b ho c ch n d u ki m màu xanh. Ngoài ra ta còn có th thay ñ i kích thư c ho c các thông s c a chúng. Khi ñó, ph n m m s hi n th c nh báo n u m i quan h gi a các feature b phá v . • Part Navigator có s n trong t t c các ng d ng c a NX mà không ch riêng ph n Modeling. Các Model s t ñ ng c p nh t khi ta tùy ch nh các feature trong Part Navigator. V n ñ này s ñư c ñ c p ph n sau. History : • Bi u tư ng th tư t trên xu ng trong Resource bar. • Cho phép ta m nhanh các file ñư c th c hi n trong th i gian g n, ho c là m các part ñang làm vi c. H th ng s không xóa History khi các part b xóa ñi. • Ta có th dùng l i các part b ng cách kéo th nó t History vào c a s làm vi c. B. Các phương pháp l a ch n hình h c: Các phương th c l a ch n trong NX r t ña d ng và ti n d ng cho ngư i s d ng.Khi l a ch n thì con tr s hi n th như hình . Sau ñây là m t s phương pháp l a ch n cơ b n : 1. L a ch n Feature : Ta có th l a ch n chi ti t b ng cách click chu t vào các bi u tư ng trên thanh công c sau : 4
 5. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Ngoài ra ta còn có th l a ch n các ñ i tư ng m t cách d dàng nh vào b l c l a ch n. Ví d ta mu n ch n các c nh ta có th ch n Edge trong hình sau : 2. Phương pháp l a ch n t ng quát : Ch n select all ñ l a ch n toàn b v t th . N u mu n ch n m t ñ i tư ng nào ñó, ta có th rê chu t l i g n ñ i tư ng ñó cho ñ n khi ñ i tư ng chuy n sang màu h ng Đ i v i các ñ i tư ng b che khu t ta có th ch n chúng b ng cách : chuy n cách hi n th chi ti t sang d ng Wireframe with Hidden Edges (nh p vào bi u tư ng ), ho c ta có th hi n th các ñ i tư ng b khu t b ng cách nh p vào bi u tư ng Highlight Hidden Edges sau : M t cách khác ñ l a ch n chính xác các ñ i tư ng là dùng công c QuickPick. Cách ti n hành như sau : ta rê chu t l i g n chi ti t, ch th i gian kho ng 2 giây ta s th y con tr hi n 5
 6. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com lên như hình bên, click chu t trái, ta s th y h p tho i QuickPick. Trong h p tho i QuickPick, các ñ i tư ng s ñư c phân thành các nhóm như : All objects, Features, Body Objects … và các ñ i tư ng s ñư c highlight khi ta rê chu t lên các tên ñ i tư ng ñó trong QuickPick. Ta ch n ñ i tư ng b ng cách click trái chu t. 3. Các tương thích cho ngư i dùng (User Preferences) : Ch n Preferences trên Menu bar. User Preferences ñư c dùng ñ ñ nh nghĩa các thông s hi n th như tên chi ti t, cách b trí (layouts), views … Ngoài ra ta có th thi t l p cho các layer, màu, font … cho các chi ti t. a. Giao di n ngư i dùng (User Interface) Ch n Preferences\User Interface. User Interface cho phép ta tùy ch nh cách NX làm vi c và tương tác v i các ñ c tính do ta thi t l p. Ch ng h n như ta có th thay ñ i v trí, kích thư c ho c tr ng thái hi n th c a c a s chính, vùng ñ h a, ho c c a s hi n th thông tin. • General Tab : thi t l p m c ñ chính xác hi n th trong c a s thông tin. • Layout Tab : thi t l p v trí c a Resource bar. • Macro Tab : thi t l p kho ng th i gian cho m t mô ph ng chuy n ñ ng. b. Visualization : Ch n Preferences\Visualization. 6
 7. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com C. Thi t l p Object Display : Object display ñư c dùng ñ thay ñ i các thi t l p như màu, font, layer, tr ng thái hi n th c a các ñ i tư ng. • Click Preferences\ Object : c a s Object Preferences xu t hi n như hình bên. Trong ñó ta có th tùy ch nh work layer, color, translucency … • cách th hai là ta click ph i chu t vào dòng in ñ m trong Part Navigator, ch n Edit Display. • Ngoài ra ta còn có th ng d ng các tùy ch nh này cho t ng ñ i tư ng như các ñư ng, các m t … 7
 8. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com D. Các trình ng d ng : Ta có th m các trình ng d ng b ng cách ch n START trên thanh Standard Toolbar. M t khác ta có th ch n các ng d ng khác t drop-down menu như hình bên. Ví d ta có th l a ch n ph n Modeling, Drafting, Assembly … M c ñ nh c a trình ng d ng là Modeling khi ta t o m t file m i. 8
 9. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 2.1. Đ NH NGHĨA : Features là các ph n t ñư c ñ nh nghĩa như là các hình cơ b n, ñư ng, m t, hay các hình kh i. Ví d m t s feature thư ng dùng như : blocks (kh i), cylinder (hình tr ), cones (hình côn) , spheres(hình c u), extruded bodies (các kh i ñư c t o ra kéo dài), và revolved bodies (các kh i ñư c t o ra b ng cách xoay tròn). 9
 10. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.2. CÁC KI U FEARURE : Có 6 ki u feature : Reference features, Swept features, Remove features, Userdefined features, Extract features and Primitives. Các ki u feature này ñư c ch a trong menu Insert. • Click Insert ñ ch n l a ki u feature. Các l nh th c thi c a Form Features ñư c ch a trong các menu ñư c ñánh d u màu ñ hình trên. Các bi u tư ng c a Form Features cũng ñư c hi n th trên thanh Formm Features Toolbar như hình dư i. Trên ñó có các l nh th c thi mà b n thư ng xuyên s d ng. • Ngoài ra ta có th chèn thêm các l nh khác vào b ng cách click vào ADD OR REMOVE BUTTONS/ FORM FEATURE. 10
 11. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • REFERENCE FEATURES : cho phép ta thi t l p các m t tham kh o, các ñư ng tham kh o. Các ñ i tư ng tham kh o này h tr vi c d ng các m t tr , m t côn, m t c u, các v t tròn xoay. Click vào INSERT → DATUM/POINT ñ m các l a ch n khác c a Reference Feature : Datum Plane, Datum Axis, Datum CSYS, và Point • SWEPT FEATURES : cho phép ta d ng các hình b ng cách kéo dài ho c xoay tròn m t ñ i tư ng ban ñ u. Swept Feature bao g m : Extruded Body Revolved Body Sweep along Guide Tube Styled Sweep L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE : dùng cho extrude (kéo dài) hay Revolve (xoay tròn). INSERT → SWEEP : dùng cho các l nh còn l i. • REMOVE FEATURES : cho phép t o ra mô hình b ng cách c t b ñi m t ph n nào ñó c a hình ban ñ u. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE Remove Features bao g m : Hole (t o l ) Boss (t o ph n tr l i trên m t ph ng) Pocket (t o túi) Pad Slot (khe) Groove (rãnh) Có th ch n b ng cách click chu t vào các icons sau : 11
 12. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • USER-DEFINED FEATURES : (ki u feature do ngư i dùng ñ nh nghĩa cho phép ngư i dùng ñ nh nghĩa features m u c a mình. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE → USER DEFINED • EXTRACT FEATURES : cho phép t o ra các kh i b ng cách xu t ra các curve (ñư ng cong), faces ho c là các vùng. Extract features bao g m : Extract Sheet from curves Bounded plane Thicken Sheet Sheet to Solid Assistant L nh th c thi : • INSERT → ASSOCIATIVE COPY → EXTRACT : dùng cho tùy ch n extract. • INSERT → OFFSET/SCALE : dùng cho Thicken Sheet ho c Sheet to Solid Assistant. • INSERT → SURFACE : dùng cho Bounded Plane ho c Sheet from curve. • PRIMITIVES (các kh i cơ b n) : cho phép t o ra các mô hình t các kh i hình h c cơ b n. Bao g m : Block (kh i hình ch nh t) Cylinder (kh i tr ) Cone (kh i hình nón) Sphere (kh i hình c u) L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE 12
 13. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.3. PRIMITIVES : Primitive Features là các feature cơ s ñ hình thành nên các feature khác. Các primitives cơ b n g m : blocks, cylinders, cones và spheres. Các thông s c a Primitives có th thay ñ i ñư c. Sau ñây ta s xét m t s thí d : 2.3.1. T O BLOCK (KH I) : T o file m i có tên là Arborpress_plate.prt (lưu ý ñơn v là Inches) Ch n insert → design feature → block ho c click vào bi u tư ng C a s Block xu t hi n. Ta có 3 cách ñ t o block : • Góc t a ñ , chi u dài các c nh • Chi u cao, hai ñi m • Hai ñi m trên ñư ng chéo kh i Ch n Origin, Edge lengths bây gi ta xác ñ nh góc t a ñ b ng cách dùng Point Constructor. Click vào bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR trên thanh Utility H p tho i Point Constructor xu t hi n. M c ñ nh XC, YC, ZC là 0. Cick OK H p tho i Block xu t hi n. Ta xác ñ nh các thông s hình h c như sau : • Length (XC) = 65 inches • Width (YC) = 85 inches 13
 14. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • Height (ZC) = 20 inches Click OK Đ xem toàn b v t th : right-click ch n Fit ho c nh n <Ctrl> + F Right – click ch n ORIENT VIEW → TRIMETRIC K t qu là ta s nh n ñư c m t kh i như hình v sau : 2.3.2. T O M T TR C (SHAFT) : T o m t tr c v i hai ph n hình tr (cylinders) và 1 ph n hình côn (cone) n i l i v i nhau như hình v : 14
 15. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com T o file m i v i tên Impeller_shaft.prt (ñơn v Inch) Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER ho c nh p vào bi u tư ng Có 2 cách ñ d ng m t tr : • Axis, Diameter, Height (tr c , ñư ng kính, chi u cao) • Arc, Height (cung tròn, chi u cao) Ch n AXIS, DIAMETER, HEIGHT Sau ñó ch n Vector Constructor g n bi u tư ng Specify Vector Click ZC ñ ch n chi u d ng hình theo d c tr c Z. Click OK Ti p theo, click vào bi u tư ng Point Constructor k bên Specify Point ñ thi t l p g c t a ñ cho cylinder. 15
 16. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Thi t l p các t a ñ XC, YC, ZC là 0 (trùng v i g c t a ñ WCS) Nh p các thông s vào c a s ti p theo như sau : • Diameter = 4 inches • Height = 18 inches Click OK, CANCEL Right-click và ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC t o ra m t kh i tr ñ c như hình v sau : Ti p theo ta s t o hình côn ph n cu i c a hình tr . 16
 17. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE ho c click vào bi u tư ng Có nhi u cách ñ t o m t kh i hình cone : • Diameters, Height (ñư ng kính, chi u cao) • Diameters, Half Angle (ñư ng kính, góc cone) • Base Diameter, Height, Half Angle (ñư ng kính ñáy, chi u cao, góc cone) • Top Diameter, Height, Half Angle(ñư ng kính ñ nh, chi u cao, góc cone) • Two Coaxial Arcs (2 cung tròn ñ ng tr c) Ch n DIAMETERS, HEIGHT Trong h p tho i VECTOR ta ch n Z-Axis, chi u vector theo chi u dương c a tr c Z. Click OK Trong h p tho i CONE ta nh p các thông s như sau : • Base diameter = 4 inches • Top Diameter = 6 inches • Height = 10 inches Click OK C a s Point Constructor xu t hi n, ta ch n bi u tư ng Arc/Ellipse/Sphere Center ho c click vào bi u tư ng , sau ñó ch n m t trên c a hình tr v a t o lúc nãy. Ho c ta cũng có th nh p các t a ñ như sau : XC = 0 YC = 0 ZC = 18 Click OK Trên c a s BOOLEAN OPERATION, ch n UNITE (N I). Ph n hình cone s ñư c n i vào ph n ñ u c a hình tr . 17
 18. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Click Cancel trên t t c các c a s , k t qu ta s nh n ñư c hình v như sau : Click <Ctrl> + F ñ hi n th toàn b mô hình v a v . Ti p theo, chúng ta s t o m t ph n hình tr n i ti p vào ph n hình cone v a v . L p l i các bư c như cách d ng ph n hình tr ñ u tiên. Kích thư c : diameter = 6 inches, height = 20 inches. Mô hình nh n ñư c s gi ng như hình sau : 18
 19. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.4. REFERENCE FEATURES (CÁC FEATURE THAM CHI U) 2.4.1. DATUM PLANE (M T CHU N) : Các m t chu n (datum plane) là các feature tham chi u h tr vi c d ng các feature khác như cylinder, cone, sphere, và các mô hình tròn xoay ho c t o ra các feature t nhi u góc ñ khác nhau . Sau ñây,ta s t o ra m t Datum Plane t m t m t cho trư c. Có nhi u cách ñ t o Datum Plane : M Arborpress_plate.prt Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM PLANE. Cách khác là click vào bi u tư ng Datum Plane trên thanh công c FORM FEATURE H p tho i Datum Plane xu t hi n như hình v . Ta có nhi u l a ch n ñ t o Datum Plane nhưng các phiên b n NX sau này ñ thông minh ñ t l a ch n phương pháp thích h p, tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n n u ta ch n ki u Infered (NX cũng m c ñ nh ki u này) Click m t trên c a kh i hình h p. Chi u vector ñ t o Datum Plane s hư ng ra. Do ñó n u ta ch n m t ñáy ñ t o Datum Plane thì chi u c a vector s hư ng xu ng. Nh p thông s cho OFFSET DISTANCE (kho ng cách t m t Datum Plane ñ n m t ta ch n) là 15 inches. Click APPLY. Ta ñư c hình sau : 19
 20. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Click CANCEL 2.4.2. DATUM AXIS (TR C THAM CHI U) : Trong ph n này ta h c cách t o ra tr c tham chi u Datum Axis. Datum Axis là m t feature tham kh o ñư c dùng ñ d ng các feature khác như Datum Plane, feature tròn xoay ho c kéo dài ... Datum Axis không t o ra các ràng bu c hình h c v i các ñ i tư ng khác cũng như các tr c t a ñ khác. Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM AXIS . Cách khác là nh p vào bi u tư ng trong thanh From Feature như hình sau : Có nhi u phương pháp ñ t o ra Datum Axis. Cũng gi ng như cách d ng Datum Plane, NX có kh năng l a ch n cách d ng Datum Axis tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n (m c ñ nh cũng là Infered). 20

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản