Phần mềm NX

Chia sẻ: allspackht

NX là một trong những gải pháp phát triển sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới . Phần mềm Unigraphics của hãng UGS là phần mềm CAD/CAM rát mạng và được xếp vào các phần mềm CAD/CAM hàng đầu thế giới như CATIA.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần mềm NX

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

M CL CCHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX................................................................. 2

CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 10

CHƯƠNG 3 : CÁC THAO TÁC V I FEATURE ................................................................ 30

CHƯƠNG 4 : T O B N V 2D ............................................................................................ 59

CHƯƠNG 5 : CÁC THAO TÁC TRÊN SKETCH ............................................................... 73

CHƯƠNG 6 : CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T DO ................................................... 93

CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T ..................................................................................... 108

CHƯƠNG 8 : MÔ PH NG GIA CÔNG ............................................................................. 128
1
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX

1.1. GI I THI U V PH N M M NX :

NX là m t trong nh ng gi i pháp phát tri n s n ph m tiên ti n nh t trên th gi i. Ph n m m
Unigraphics c a hãng UGS là ph n m m CAD/CAM r t m nh và ñư c x p vào nhóm các ph n
m m CAD/CAM hàng ñ u th gi i như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép ñơn gi n hóa quá
trình thi t k s n ph m, t ñó có th rút ng n th i gian thi t k và s n ph m ñư c nhanh chóng
ñưa ra th trư ng tiêu th .

1.2. GI I THI U GIAO DI N UNIGRAPHICS NX :
1.2.1. Gi i thi u các menu trên ph n m m Unigraphics NX :
2
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

A. Các thanh công c và ch c năng :

Title bar : trên thanh Title bar s hi n th các thông tin sau :
• Tên part
• Tên part ñang th c thi
• Thu c tính ch ñ c c a work part
• work part ñư c ch nh s a t l n lưu sau cùng
Menu bar :
• Menu bar n m dư i Title bar, bao g m các option sau : File, Edit, View, Insert,
Format, Tool, Assemblies, Information, Analysis, Preferences, Windows, Help.
Tool bar :
• Là thanh công c , trên ñó có ch a các bi u tư ng mà ta có th kích ho t tr c ti p ñ
th c hi n m t thao tác nào ñó.
Resource bar :
• N m bên trái c a s NX
• Bao g m : History Palette, Assembly navigator, Part navigator, Roles and the Web
Browser...
• Có th t t ho c m băng cách click chu t vào bi u tư ng (ho c )
Cue Line :
• N m ph n trên c a s , dư i thanh Toolbar.
• Hi n th các l i nh c cho các bư c th c thi ti p theo.
Status Line :
• N m bên ph i ph n Cue Line.
• Hi n th các thông tin v các l a ch n hi n hành, ho c các l nh v a th c hi n.
Progress Meter :
• Hi n th ph n trên Cue Line khi h th ng ñang
th c hi n m t công ño n nào ñó. Ví d khi
chúng ta m m t Assembly, trên Cue Line s
hi n th s ph n trăm Assembly ñó ñư c t i, khi
k t thúc thì Cue Line s hi n th các l i nh c
ti p theo.
Part Navigator :
• Bi u tư ng th hai t trên xu ng trong
Resource bar
• Part Navigator cho ta m t cái nhìn tr c quan v
m i tương quan gi a các feature và ñư c bi u
th dư i d ng m t cây quan h như hình v .


3
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• Ta có th b ho c ch n các feature b ng cách b ho c ch n d u ki m màu xanh.
Ngoài ra ta còn có th thay ñ i kích thư c ho c các thông s c a chúng. Khi ñó, ph n
m m s hi n th c nh báo n u m i quan h gi a các feature b phá v .
• Part Navigator có s n trong t t c các ng d ng c a NX mà không ch riêng ph n
Modeling. Các Model s t ñ ng c p nh t khi ta tùy ch nh các feature trong Part
Navigator. V n ñ này s ñư c ñ c p ph n sau.
History :
• Bi u tư ng th tư t trên xu ng trong Resource bar.
• Cho phép ta m nhanh các file ñư c th c hi n trong th i gian g n, ho c là m các part
ñang làm vi c. H th ng s không xóa History khi các part b xóa ñi.
• Ta có th dùng l i các part b ng cách kéo th nó t History vào c a s làm vi c.
B. Các phương pháp l a ch n hình h c:

Các phương th c l a ch n trong NX r t ña d ng và ti n d ng cho ngư i s d ng.Khi l a

ch n thì con tr s hi n th như hình . Sau ñây là m t s phương pháp l a ch n cơ b n :

1. L a ch n Feature :

Ta có th l a ch n chi ti t b ng cách click chu t vào các bi u tư ng trên thanh công c sau :4
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ngoài ra ta còn có th l a ch n các ñ i tư ng m t cách d dàng nh vào b l c l a ch n. Ví
d ta mu n ch n các c nh ta có th ch n Edge trong hình sau :
2. Phương pháp l a ch n t ng quát :

Ch n select all ñ l a ch n toàn b v t th .
N u mu n ch n m t ñ i tư ng nào ñó, ta có th rê chu t l i g n ñ i tư ng ñó cho ñ n khi ñ i

tư ng chuy n sang màu h ng
Đ i v i các ñ i tư ng b che khu t ta có th ch n chúng b ng cách : chuy n cách hi n th chi

ti t sang d ng Wireframe with Hidden Edges (nh p vào bi u tư ng ), ho c ta có th
hi n th các ñ i tư ng b khu t b ng cách nh p vào bi u tư ng Highlight Hidden Edges sau :
M t cách khác ñ l a ch n chính xác các ñ i tư ng là dùng công c QuickPick. Cách ti n
hành như sau : ta rê chu t l i g n chi ti t, ch th i gian kho ng 2 giây ta s th y con tr hi n
5
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

lên như hình bên, click chu t trái, ta s th y h p tho i QuickPick. Trong h p tho i QuickPick,
các ñ i tư ng s ñư c phân thành các nhóm như : All objects, Features, Body Objects … và
các ñ i tư ng s ñư c highlight khi ta rê chu t lên các tên ñ i tư ng ñó trong QuickPick. Ta
ch n ñ i tư ng b ng cách click trái chu t.
3. Các tương thích cho ngư i dùng (User
Preferences) :

Ch n Preferences trên Menu bar.
User Preferences ñư c dùng ñ ñ nh nghĩa các
thông s hi n th như tên chi ti t, cách b trí
(layouts), views … Ngoài ra ta có th thi t l p cho
các layer, màu, font … cho các chi ti t.

a. Giao di n ngư i dùng (User Interface)

Ch n Preferences\User Interface.
User Interface cho phép ta tùy ch nh cách NX làm
vi c và tương tác v i các ñ c tính do ta thi t l p. Ch ng h n như ta có th thay ñ i v trí, kích
thư c ho c tr ng thái hi n th c a c a s chính, vùng ñ h a, ho c c a s hi n th thông tin.
• General Tab : thi t l p m c ñ chính xác hi n th trong c a s thông tin.
• Layout Tab : thi t l p v trí c a Resource bar.
• Macro Tab : thi t l p kho ng th i gian cho m t mô ph ng chuy n ñ ng.

b. Visualization :

Ch n Preferences\Visualization.

6
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

C. Thi t l p Object Display :

Object display ñư c dùng ñ thay ñ i các thi t l p như màu, font, layer, tr ng thái hi n th c a
các ñ i tư ng.
• Click Preferences\ Object : c a s Object Preferences xu t hi n như hình bên. Trong
ñó ta có th tùy ch nh work layer, color, translucency …
• cách th hai là ta click ph i chu t vào dòng in ñ m trong Part Navigator, ch n Edit
Display.
• Ngoài ra ta còn có th ng d ng các tùy ch nh này cho t ng ñ i tư ng như các ñư ng,
các m t …
7
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
D. Các trình ng d ng :

Ta có th m các trình ng d ng b ng cách ch n START trên thanh Standard Toolbar.
M t khác ta có th ch n các ng d ng khác t drop-down menu như hình bên. Ví d ta có th l a
ch n ph n Modeling, Drafting, Assembly … M c ñ nh c a trình ng d ng là Modeling khi ta t o
m t file m i.
8
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG

2.1. Đ NH NGHĨA :

Features là các ph n t ñư c ñ nh nghĩa như là các hình cơ b n, ñư ng, m t, hay các hình
kh i. Ví d m t s feature thư ng dùng như : blocks (kh i), cylinder (hình tr ), cones (hình
côn) , spheres(hình c u), extruded bodies (các kh i ñư c t o ra kéo dài), và revolved bodies
(các kh i ñư c t o ra b ng cách xoay tròn).
9
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
2.2. CÁC KI U FEARURE :

Có 6 ki u feature : Reference features, Swept features, Remove features, Userdefined
features, Extract features and Primitives. Các ki u feature này ñư c ch a trong menu Insert.
• Click Insert ñ ch n l a ki u feature.
Các l nh th c thi c a Form Features ñư c ch a trong các menu ñư c ñánh d u màu ñ hình
trên.
Các bi u tư ng c a Form Features cũng ñư c hi n th trên thanh Formm Features Toolbar như
hình dư i. Trên ñó có các l nh th c thi mà b n thư ng xuyên s d ng.
• Ngoài ra ta có th chèn thêm các l nh khác vào b ng cách click vào ADD OR
REMOVE BUTTONS/ FORM FEATURE.
10
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• REFERENCE FEATURES : cho phép ta thi t l p các m t tham kh o, các ñư ng
tham kh o. Các ñ i tư ng tham kh o này h tr vi c d ng các m t tr , m t côn, m t
c u, các v t tròn xoay.
Click vào INSERT → DATUM/POINT ñ m các l a ch n khác c a Reference
Feature : Datum Plane, Datum Axis, Datum CSYS, và Point
• SWEPT FEATURES : cho phép ta d ng các hình b ng cách kéo dài ho c xoay tròn
m t ñ i tư ng ban ñ u. Swept Feature bao g m :
Extruded Body
Revolved Body
Sweep along Guide
Tube
Styled SweepL nh th c thi :

INSERT → DESIGN FEATURE : dùng cho extrude (kéo dài) hay Revolve
(xoay tròn).
INSERT → SWEEP : dùng cho các l nh còn l i.


REMOVE FEATURES : cho phép t o ra mô
hình b ng cách c t b ñi m t ph n nào ñó c a
hình ban ñ u.
L nh th c thi : INSERT → DESIGN
FEATURE
Remove Features bao g m :
Hole (t o l )
Boss (t o ph n tr l i trên m t ph ng)
Pocket (t o túi)
Pad
Slot (khe)
Groove (rãnh)
Có th ch n b ng cách click chu t vào các icons sau :
11
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• USER-DEFINED FEATURES : (ki u feature do ngư i dùng ñ nh nghĩa cho phép
ngư i dùng ñ nh nghĩa features m u c a mình.
L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE → USER DEFINED

• EXTRACT FEATURES : cho phép t o ra các kh i b ng cách xu t ra các curve
(ñư ng cong), faces ho c là các vùng. Extract features bao g m :
Extract
Sheet from curves
Bounded plane
Thicken Sheet
Sheet to Solid Assistant
L nh th c thi :
• INSERT → ASSOCIATIVE COPY
→ EXTRACT : dùng cho tùy ch n
extract.
• INSERT → OFFSET/SCALE : dùng cho Thicken Sheet ho c Sheet to Solid
Assistant.
• INSERT → SURFACE : dùng cho Bounded Plane ho c Sheet from curve.
• PRIMITIVES (các kh i cơ b n) : cho phép t o ra các mô hình t các kh i hình h c
cơ b n. Bao g m :
Block (kh i hình ch nh t)
Cylinder (kh i tr )
Cone (kh i hình nón)
Sphere (kh i hình c u)
L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE
12
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
2.3. PRIMITIVES :

Primitive Features là các feature cơ s ñ hình thành nên các feature khác. Các primitives cơ
b n g m : blocks, cylinders, cones và spheres. Các thông s c a Primitives có th thay ñ i
ñư c. Sau ñây ta s xét m t s thí d :

2.3.1. T O BLOCK (KH I) :
T o file m i có tên là Arborpress_plate.prt (lưu ý ñơn v là Inches)

Ch n insert → design feature → block ho c click vào bi u tư ng
C a s Block xu t hi n. Ta có 3 cách ñ t o block :
• Góc t a ñ , chi u dài các c nh
• Chi u cao, hai ñi m
• Hai ñi m trên ñư ng chéo kh i
Ch n Origin, Edge lengths
bây gi ta xác ñ nh góc t a ñ b ng cách dùng
Point Constructor.
Click vào bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR
trên thanh Utility
H p tho i Point Constructor xu t hi n. M c ñ nh
XC, YC, ZC là 0.
Cick OK
H p tho i Block xu t hi n. Ta xác ñ nh các thông s hình h c như sau :
• Length (XC) = 65 inches
• Width (YC) = 85 inches
13
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• Height (ZC) = 20 inches
Click OK
Đ xem toàn b v t th : right-click ch n Fit ho c
nh n + F
Right – click ch n ORIENT VIEW →
TRIMETRIC
K t qu là ta s nh n ñư c m t kh i như hình v
sau :
2.3.2. T O M T TR C (SHAFT) :

T o m t tr c v i hai ph n hình tr (cylinders) và 1 ph n hình côn (cone) n i l i v i nhau như
hình v :
14
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
T o file m i v i tên Impeller_shaft.prt (ñơn v Inch)

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER ho c nh p vào bi u tư ng

Có 2 cách ñ d ng m t tr :
• Axis, Diameter, Height (tr c , ñư ng kính, chi u cao)
• Arc, Height (cung tròn, chi u cao)
Ch n AXIS, DIAMETER, HEIGHT
Sau ñó ch n Vector Constructor g n bi u tư ng Specify Vector

Click ZC ñ ch n chi u d ng hình theo d c tr c Z.
Click OK
Ti p theo, click vào bi u tư ng Point Constructor k bên Specify Point ñ thi t l p g c t a
ñ cho cylinder.
15
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Thi t l p các t a ñ XC, YC, ZC là 0 (trùng v i g c t a ñ WCS)
Nh p các thông s vào c a s ti p theo như sau :
• Diameter = 4 inches
• Height = 18 inches
Click OK, CANCEL
Right-click và ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC t o ra m t kh i tr ñ c như hình v
sau :
Ti p theo ta s t o hình côn ph n cu i c a hình tr .


16
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE ho c click vào bi u tư ng

Có nhi u cách ñ t o m t kh i hình cone :
• Diameters, Height (ñư ng kính, chi u cao)
• Diameters, Half Angle (ñư ng kính, góc cone)
• Base Diameter, Height, Half Angle (ñư ng kính ñáy, chi u cao, góc cone)
• Top Diameter, Height, Half Angle(ñư ng kính ñ nh, chi u cao, góc cone)
• Two Coaxial Arcs (2 cung tròn ñ ng tr c)

Ch n DIAMETERS, HEIGHT
Trong h p tho i VECTOR ta ch n Z-Axis, chi u vector
theo chi u dương c a tr c Z.
Click OK
Trong h p tho i CONE ta nh p các thông s như sau :
• Base diameter = 4 inches
• Top Diameter = 6 inches
• Height = 10 inches
Click OK
C a s Point Constructor xu t hi n, ta ch n bi u tư ng Arc/Ellipse/Sphere Center ho c click

vào bi u tư ng , sau ñó ch n m t trên c a hình tr v a t o lúc nãy. Ho c ta cũng có th
nh p các t a ñ như sau : XC = 0 YC = 0 ZC = 18

Click OK
Trên c a s BOOLEAN OPERATION, ch n UNITE (N I). Ph n hình cone s ñư c n i
vào ph n ñ u c a hình tr .17
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click Cancel trên t t c các c a s , k t qu ta s nh n ñư c hình v như sau :
Click + F ñ hi n th toàn b mô hình v a v .
Ti p theo, chúng ta s t o m t ph n hình tr n i ti p vào ph n hình cone v a v . L p l i các
bư c như cách d ng ph n hình tr ñ u tiên. Kích thư c : diameter = 6 inches, height = 20
inches. Mô hình nh n ñư c s gi ng như hình sau :
18
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
2.4. REFERENCE FEATURES (CÁC FEATURE THAM CHI U)
2.4.1. DATUM PLANE (M T CHU N) :

Các m t chu n (datum plane) là các feature tham chi u h tr vi c d ng các feature khác
như cylinder, cone, sphere, và các mô hình tròn xoay ho c t o ra các feature t nhi u góc ñ khác
nhau . Sau ñây,ta s t o ra m t Datum Plane t m t m t cho trư c. Có nhi u cách ñ t o Datum
Plane :
M Arborpress_plate.prt
Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM PLANE. Cách khác là click vào bi u
tư ng Datum Plane trên thanh công c FORM FEATURE
H p tho i Datum Plane xu t hi n như hình v . Ta có nhi u l a ch n ñ t o Datum Plane
nhưng các phiên b n NX sau này ñ thông minh ñ t l a ch n phương pháp thích h p, tùy
thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n n u ta ch n ki u Infered (NX cũng m c ñ nh ki u này)
Click m t trên c a kh i hình h p. Chi u vector ñ t o Datum Plane s hư ng ra. Do ñó n u ta
ch n m t ñáy ñ t o Datum Plane thì chi u c a vector s hư ng xu ng.
Nh p thông s cho OFFSET DISTANCE (kho ng cách t m t Datum Plane ñ n m t ta
ch n) là 15 inches. Click APPLY. Ta ñư c hình sau :


19
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click CANCEL

2.4.2. DATUM AXIS (TR C THAM CHI U) :

Trong ph n này ta h c cách t o ra tr c tham chi u Datum Axis. Datum Axis là m t
feature tham kh o ñư c dùng ñ d ng các feature khác như Datum Plane, feature tròn xoay ho c
kéo dài ... Datum Axis không t o ra các ràng bu c hình h c v i các ñ i tư ng khác cũng như các
tr c t a ñ khác.
Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM AXIS . Cách khác là nh p vào bi u tư ng
trong thanh From Feature như hình sau :
Có nhi u phương pháp ñ t o ra Datum Axis. Cũng gi ng như cách d ng Datum Plane, NX
có kh năng l a ch n cách d ng Datum Axis tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n (m c ñ nh
cũng là Infered).
20
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n TWO POINTS ho c bi u tư ng c a nó t c a s Datum Axis
Ch n hai ñi m trên kh i như trong hình :
21
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK ta ñư c ñư ng chéo như hình v , ñó là Datum Axis.
2.5. SWEPT FEATURES (các feature ñư c t o ra b ng cách quét theo m t biên d ng cho
trư c) :
2.5.1. EXTRUDED BODY : cho phép ta v các v t d ng t m ho c kh i ñ c b ng cách quét
m t biên d ng hình h c theo m t phương v i kho ng cách xác ñ nh. Sau ñây ta s làm m t ví
d v cách t o m t kh i ch nh t b ng phương pháp trên.

T o và lưu m t file m i v i tên Arborpress_rack.prt
Right-click, ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC .
Trư c khi t o ra kh i ch nh t ta c n v biên d ng c a hình ch nh t, nó s là n n ñ ta d ng
nên kh i ch nh t.

22
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Ch n INSERT → CURVE → LINE . Ho c có th ch n bi u tư ng trên thanh
toolbar.
H p tho i Line xu t hi n như hình v :
Dư i ph n START POINT ch n bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR
Thi t l p t a ñ XC = 0, YC = 0, ZC = 0 và click OK.

C a s m i ñư c m ra cho phép ta xác ñ nh ñi m ñ u và ñi m cu i c a ño n th ng.

Click bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR dư i END POINT và nh p vào t a ñ XC = 0,
YC = 25, ZC = 0
Click OK, sau ñó click APPLY.
Ti p t c l p l i các bư c trên ñ t o thành hình ch nh t. t a ñ các ñ nh ñư c cho như sau :

XC YC ZC
0 0 0
0 25 0
240 25 0
240 0 0
0 0 0

Click OK sau m i l n nh p t a ñ
23
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click CANCEL sau khi t t c các ñi m ñư c nh p t a ñ .
Ta s ñư c m t hình ch nh t trông như hình sau :
Bây gi ta s th c hi n bư c extrude ñ t o kh i ch nh t.

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE ho c click vào bi u tư ng
H p tho i EXTRUDE xu t hi n, ta ch n l n lư t 4 c nh hình ch nh t theo th t hình tròn.
Sau ñó nh p vào các thông s sau : START = 0, END = 20.
Click OK
24
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Ta ñư c kh i ch nh t như hình sau :
2.6. REMOVE FEATURES (các feature ñư c t o thành b ng cách c t b m t hay nhi u
ph n c a ñ i tư ng ban ñ u) :

Hole : t o các l ñơn gi n, counter-bored, countersunk trong m t kh i ñ c.
Boss : t o m t kh i tr ñơn nhô trên m t m t ph ng ho c m t tham chi u.
Pocket : t o ph n r ng bên trong kh i ñ c. Ph n r ng có th là hình tr ho c hình h p ch nh t.
Pad : t o kh i hình ch nh t trên m t b m t kh i hi n hành.
Slot : t o ra ñư ng rãnh vào bên trong ho c xuyên qua kh i hi n hành. Hình d ng c a ñư ng rãnh
có th là ch T, U, Ball ho c Dovetail.
Groove : t o rãnh trên ph n tròn xoay
Thread : t o ren trên b m t tr c a m t kh i ñ c.

Bây gi ta làm ví d v cách t o các l (hole)
M file Arborpress_plate.prt

Ch n INSERT → DESIGN FEATURES → HOLE ho c click vào bi u tư ng trên
thanh Form Feature Toolbar.
Trong c a s Hole ta nh p các thông s sau :
• Diameter = 8 inches
• Depth = 25 inches
25
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• Tip Angle = 118 degrees
Ch n m t trên c a kh i hi n hành.
Click OK
C a s ti p theo cho phép ta xác ñ nh v trí c a l .
Ch n PERPENDICULAR t h p tho i Positioning
Đ u tiên ta click ch n c nh như hình bên dư i.
Nh p thông s Distance = 10 in vào khung Current Expression
Ch n APPLY
26
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Làm tương t cho c nh còn l i v i Distance = 11,25 in
27
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK ta ñư c hình sau.
L p l i các bư c trên ñ t o 5 l v i các t a ñ cho như sau.


XC YC ZC
11,25 10 0 DONE
32,5 23,5 0
53,75 10 0
11,25 75 0
32,5 61,5 0
53,75 75 0


Cu i cùng ta ñư c hình như sau.
28
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 3
CÁC THAO TÁC V I FEATURE

Feature Operations là ph n ti p theo c a Form features. Trong chương này chúng ta s
tìm hi u các ch c năng s ñư c ng d ng vào các m t ho c các ñư ng c a kh i ñ c ho c là
feature mà ta v a t o ra. Các ch c năng này bao g m : taper, edge blend, face blend, chamfer,
trim …

3.1. KHÁI QUÁT :

Feature operations ñư c th c hi n d a trên form features ñ làm smooth các góc, t o ra
các m t vát cone, liên k t ho c c t b các kh i ph ñ t o ra hình v mong mu n. Ví d m t s
feature operations :
29
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Sau ñây chúng ta s tìm hi u các l nh c a feature operations và công d ng c a chúng.

3.2. CÁC KI U FEATURE OPERATIONS :

Các feature operations trong NX bao g m : Edge blend, Face blend, Soft blend, Chamfer,
Hollow, Instance, Sew, and Patch. Sau ñây ta s tìm hi u chi ti t các l nh :
Edge blend : dùng ñ bo tròn góc v i bán kính xác ñ nh

L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :
30
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
C
h
a
m
f
e
r

:

d
ù
n
g ñ vát ph ng góc (góc trong hay góc ngoài)

L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :
a.Vát góc trong b.Vát góc ngoài

Thread : thread (ren) ch có th t o trên m t c a hình tr . Ch c năng c a thread là t o ren
trên các b m t hình tr , ren trái hay ren ph i, ren trong hay ren ngoài. Nó còn cho ta nhi u
phương pháp ñ v ren như cut, rolled , milled hay ground .

L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :
31
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trim Body : dùng ñ c t các kh i ñ c b ng các m t ph ng.

L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :
Split Body : dùng ñ c t kh i ñ c ra thành 2 ph n (g n gi ng như Trim) b i 1 m t ph ng ho c
t m m ng.

L nh : INSERT  DESIGN FEATURE. Ho c click :32
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Instance :dùng ñ t o nhanh các dãy (array) theo biên d ng hình ch nh t hay hình tròn.
L nh : INSERT → ASSOCIATIVE COPY → INSTANCE FEATURE. Ho c click vào bi u

tư ng :
Boolean Operations : bao g m unite, subtract, intersect.
1. UNITE : dùng ñ n i hai ph n l i v i nhau.
L nh : INSERT → COMBINE BODIES → UNITE. Ho c click :
33
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
2. SUBTRACT : dùng ñ c t b ph n nào ñó trên kh i ñ c.

L nh : INSERT → COMBINE BODIES → SUBTRACT. Ho c click :
3. INTERSECT : dùng ñ t o ra hình b ng cách giao hai kh i ñ c l i v i nhau.

L nh : INSERT → COMBINE BODIES → INTERSECT. Ho c click :
34
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
3.3. FEATURE OPERATIONS ON MODELS :
3.3.1. D ng mô hình vis l c giác :

T o file m i và lưu l i v i tên Impeller_hexa-bolt.
Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER
Hình tr t o ra ph i có tâm m t ñáy trùng v i g c t a ñ và hư ng theo chi u dương tr c Z.
các thông s c a hình tr : ñư ng kính 0,25 in, cao 1,5 in.
Bây gi ta s t o m t t m tròn gi ng ñ u c a vis :
T o m t cylinder trên ñ nh c a hình tr v a v . Kích thư c : ñư ng kính 0,387in, cao
0,0156in.
35
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trên c a s POINT CONSTRUCTOR, click vào CENTER.
Click vào m t trên c a hình tr m i v ñ ch n tâm c a m t ñó.
Trong ph n BOOLEAN ch n UNITE.
Click OK ta ñư c hình v như bên dư i.
36
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Lưu l i file.

K ti p ta s t o ñ u l c giác cho vis :


Ch n bi u tư ng POLYGON trên thanh CURVE TOOLBAR.
Trong c a s POLYGON, nh p 6 c nh vào NUMBER OF SIDES.
Click OK.
Có 3 cách ñ t o ña giác :
• INSCRIBED RADIUS
• SIDE OF POLYGON
• CIRCUMSCRIBED RADIUS
Ch n SIDE OF POLYGON
Trên c a s k , nh p các thông s kích thư c vào :
• Side = 0.246 inches
• Orientation Angle = 0.00 degree
Click OK
Trên c a s POINCONSTRUCTOR, ch n bi u tư ng CENTER
Click m t ñ nh c a ph n ñ u vis v a v .
Đa giác v xong s gi ng như hình bên dư i, ñ có th nhìn ñư c như th ta ch n ch ñ

WIREFRAME WITH DIM EDGES
37
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
K ti p ta s kéo dài (extrude) ph n ña giác v a v ñ t o ph n ñ u vis.

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE
Click vào 6 c nh c a ña giác v a v ñ t o biên d ng cho vi c extrude nó.
Nh p vào End Distance là 0.1876 inches
Sau khi extrude ta ñư c hình v tương t như sau :
38
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trên ñ nh c a ph n tr có ñư ng kính 0,387in ta thêm m t hình tr khác v i các thông s
kích thư c sau :
• Diameter = 0.387 inches
• Height = 0.1875 inches
Ta ch có th nhìn th y ph n hình tr m ng này ch ñ wireframe b i vì nó n m khu t bên
trong ph n ñ u l c giác. Mô hình ch ñ wireframe như hình dư i :
Bây gi ta s dùng ng d ng INTERSECT c a FEATURE OPERATIONS.

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → SPHERE
Ch n DIAMETER, CENTER
Nh p vào kích thư c ñư ng kính là 0,55in

39
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s POINT CONSTRUCTOR ch n CENTER.
Ch n m t ñáy c a ph n tr ta v a v .
Click OK, ta th y xu t hi n h p tho i BOOLEAN OPERATION như hình bên.
Ch n INTERSECT
Click ch n ph n ñ u l c giác
40
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK ta ñư c hình bên dư i :
Sau ñây ta s v ti p ph n ren cho thân vis.

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE →
THREAD.
Ta th y h p tho i THREAD như hình bên

Có 2 l a ch n chính ñ t o ren là SYMBOLIC và
DETAILED

Click ch n DETAILED
Ch n ren ph i RIGHT HANDED
Click ch n thân vis
Click OKCu i cùng ta ñư c vis l c giác gi ng như hình bên
dư i. Lưu l i file.
41
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
3.3.2. Model a L – Bar :

Trong ví d này ta s ng d ng các ch c năng trong feature operations như
edge blend, chamfer, và subtract.

T o file m i và lưu l i v i tên Arborpress_L-bar
Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → BLOCK
T o m t kh i hình ch nh t v i các kích thư c như sau :
• Length = 65 inches
• Width = 65 inches
• Height = 285 inches
T o m t kh i ch nh t khác cũng n m góc t a ñ v i kích thư c sau :
• Length = 182 inches
• Width = 65 inches
• Height = 85 inches
Có th b n c n ph i dùng POINT CONSTRUCTOR ñ ñ t kh i hình ch nh t này góc t a
ñ . Sau khi hoàn t t ta s th y hai kh i n m như hình v sau :
42
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta ph i di chuy n kh i th hai lên ph n ñ u c a kh i th nh t.
Click EDIT → TRANSFORM
Ch n kh i th hai (kh i n m ngang)
Click OK
Click TRANSLATE
Ch n DELTA
Nh p 200 vào DZC và click OK
Click MOVE sau ñó CANCEL c a s k ñ không l p l i quá trình này. Sau khi di chuy n
ta ñư c hình sau :
43
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Sau ñây ta s t o m t l , có nhi u cách t o l . ñây ta s t o m t cylinder (hình tr ñ c), sau ñó
ta s tr ñi và ñ l i m t l v i kích thư c gi ng hình tr trên.

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER
Trên c a Vector Constructor, ch n bi u tư ng tr c
YC
Ch n bi u tư ng Point Constructor, nh p các thông
s xác ñ nh ñi m ñ t tâm c a cylinder :
• XC = 130
• YC = -5
• ZC = 242
Nh p các thông s kích thư c c a cylinder :
• Diameter = 35
• Height = 100
Trong tùy ch n c a Boolean, ch n Subtract
Ch n Block n m ngang
Click OK ta ñư c hình v như bên dư i
44
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s t o m t l khác cũng trên kh i n m ngang.

Đ nh v hư ng l theo hư ng c a tr c Y
Xác ñ nh t a ñ tâm c a l như sau :
• XC = 130
• YC = 22.5
• ZC = 242
Kích thư c l :
• Diameter = 66
• Height = 20
Ta cũng làm tương t như các bư c t o l trên ta ñư c hình v sau (ch n wireframe ñ
xem )
45
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s t o m t rãnh b ng cách subtract m t block (gi ng như t o l nhưng ta dùng block
thay vì cylinder)

Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → BLOCK
Nh p các thông s kích thư c c a block như sau :
• Length = 25
• Width = 20
• Height = 150

Xác ñ nh v trí g c c a block b ng cách ch n Point Constructor và nh p vào các
thông s t a ñ sau :
• XC = 157
• YC = 22.5
• ZC = 180
Ta s th y mô hình như sau :

46
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s Subtract ph n block v a t o v i các l lúc nãy :
Ch n INSERT → COMBINE BODIES → SUBTRACT
Click vào block và 2 l (lưu ý Target : kh i n m ngang, Tool :
kh i v a t o)
Khi c a s Class Selection xu t hi n, ch n block v a m i t o
Click OK ta s ñư c hình bên :
Bây gi ta s bo góc vuông c a hai kh i. Đ th c hi n ñư c l nh này ta ph i n i (unite) hai kh i
l i v i nhau :

Ch n INSERT → COMBINE BODIES → UNITE
Click ch n hai kh i và ch n OK
Ta ñư c hình như sau (sau khi Unite ta không còn th y các ñư ng giao nhau gi a hai kh i)47
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n INSERT → DETAIL FEATURE → EDGE BLEND
Đ i Default Radius sang 60
Ch n c nh mà mũi tên trên hình ñang ch vào
Ch n OK ta ñư c hình v sau :
48
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Làm l i các bư c tương t ñ u n góc trong v i bán kính là 30.
Lưu l i file.

Bây gi ta s t o 4 l khác, ta có th t o l b ng cách s d ng ch c năng Hole. Tuy nhiên chúng
ta ñang th c hành ph n Feature Operations , nên ta s dùng các cách t o l như trên ñã trình bày.

49
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


T o các l có kích thư c gi ng nhau :
• Diameter = 8
• Height = 20
T o các l theo hư ng c a tr c X v i các tâm ñư c xác ñ nh như sau :
Sau khi Subtract ta ñư c hình sau :
Cu i cùng ta t o m t block và subtract nó t các block trên.

T o block v i các kích thư c sau :
• Length = 60
• Width = 20
• Height = 66
Xác ñ nh t a ñ góc c a block (dùng Point Constructor)

50
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• XC = 130
• YC = 22.5
• ZC = 209.5
Sau khi t o xong block, Subtract block này t block n m ngang b ng cách click vào block
ban ñ u, sau ñó ch n block v a m i t o.
Cu i cùng ta ñư c hình v như sau :
3.3.3. Model a Hexagonal Nut (ñai c l c giác) :
T o file m i và lưu l i v i tên là Impeller_hexa-nut.

Click bi u tư ng hình ña giác t thanh công c
T o hình l c giác v i kích thư c m i c nh là 0.28685 có tâm trùng v i g c t a ñ .
Đùn xu t (extrude) hình l c giác v i chi u cao 0.125 inc ta có hình như sau :
Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → SPHERE
Ch n CENTER, DIAMETER
51
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Nh p vào thông s ñư ng kính = 0.57inc
Dùng Point Constructor xác ñ n tâm c a kh i c u như sau :
• XC = 0
• YC = 0
• ZC = 0.125
Trong ph n Boolean ta ch n INTERSECT
Ta ñư c hình v sau :
Bây gi ta s dùng l nh Mirror
Ch n EDIT TRANSFORM
Ch n model và click OK
Click MIRROR THROUGH A PLANE
52
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Click ch n m t ph ng còn ch a các c nh chưa b vát (lưu ý không ch n các c nh)
Click OK
Click COPY
Click CANCEL
Ta ñư c hình v sau :
Bây gi ta n i 2 kh i l i v i nhau b ng l nh UNITE
Ch n INSERT COMBINE BODIES UNITE
Ch n 2 kh i và n i chúng l i
Ta s t o l cho ñai c b ng cách t o l gi ng như ñã trình bày
các ph n trên
T o l theo phương Z v i các kích thư c
• Diameter = 0.25
• Height = 1
Tâm c a hình tr trùng v i g c t a ñ .
Bây gi ta dùng l nh CHAMFER ñ vát c nh bên trong c a
ñai c
53
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT DETAIL FEATURE CHAMFER
Ch n 2 ñư ng tròn bên trong và n m trên 2 m t c a ñai c.
Trong ô Distance ta nh p vào thông s 0.0436 inc và click OK.
Cu i cùng ta ñư c m t ñai c sáu c nh như hình v :
3.3.4. Model a crack (thanh răng) with Instances :

M file Arborpress_rack.prt
Ch n INSERT --> DESIGN FEATURE --> POCKET
Trong h p tho i m i xu t hi n, ta ch n RECTANGULAR
Ch n m t trên c a thanh như hình v
Ch n c nh tham chi u như hình v bên dư i
54
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ta th y xu t hi n c a s các thông s như sau :
Nh p vào các thông s hình h c gi ng như hình sau, sau ñó click OK
55
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n ch ñ Wireframe ñ có th nhìn ñư c rõ ràng hơn.
Khi c a s POSITIONING xu t hi n, ta l a ch n PERPENDICULAR.
Sau ñó ta l a ch n 2 c nh như trong hình v và nh p thông s 37.8inc vào :
L p l i bư c trên v i l a ch n 2 c nh như hình v và kho ng cách t i c nh tham chi u là 10
inc và ch n OK 2 l n
56
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ta ñư c hình như sau :
Ti p theo ta s hoàn t t vi c v các răng c a thanh răng ñ ăn kh p v i các răng c a bánh
răng .
Ch n INSERT --> ASSOCIATIVE COPY--> INSTANCE FEATURE
Ch n RECTANGULAR ARRAY t ô l a ch n
Ch n RECTANGULAR POCKET t h p tho i INSTANCE như hình v :
57
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Nh p các thông s như hình dư i. ta s t o ñư c 19 rãnh tính luôn c r nh ban ñ u.
Click OK
Click YES
Click CANCEL
Sau ñó ta s t o l ñư ng kính 10 inc và sâu 20 inc như hình v bên dư i.
58
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 4
T O B N V 2D

4.1. KHÁI QUÁT :

ng d ng Drafting d a trên các hình chi u c a mô hình 3D như bên dư i. Drafting giúp cho
ta d dàng t o ra các hình chi u tr c giao, các hình chi u ph , kích thư c … và các l i chú
thích.
59
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
M t s các ñ c ñi m h u ích c a ng d ng Drafting là :

Sau khi b n t o ra hình chi u th nh t thì các hình chi u còn l i s d dàng ñư c t o ra b ng
cách gióng các hình chi u ñó b ng cách click chu t .
M i hình chi u có liên quan tr c ti p ñ n mô hình 3D. Vì th khi ta thay ñ i mô hình thì b n
v drafting cũng s t ñ ng c p nh t các thay ñ i ñó.
Các ghi chú c a b n v (kích thư c, labels …) ñư c ñ t tr c ti p trong Drafting và t ñ ng
c p nh t khi mô hình có s thay ñ i.
4.2. DRAFTING OF MODELS :
4.2.1. Drafting :

M file Arborpress_rack.prt
Ch n START ALL APPLICATIONS → DRAFTING như hình v .


60
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trong h p tho i SHEET, ta ch n sheet B, kích thư c 11 x 7; trong CUSTOM SCALE ch n
t l 1 : 25. Sau ñó click OK.
61
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ta s th y xu t hi n c a s DRAFTING như sau :
62
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n INSERT → VIEW → BASE VIEW
Ta th y có h p tho i BASE VIEW.
Trong ph n VIEW ta ch n FRONT.
Trên c a s drafting ta có th th y ñư c hình chi u c a thanh răng. Ta có th di chuy n chu t
và click ñ ñ t hình chi u v trí mong mu n.
63
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ta có th di chuy n chu t ñ ñư c các hình chi u khác. Dư i ñây là m t s hình :
64
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
N u ta mu n thêm m t hình chi u n a sau khi ñóng file ho c chuy n sang các l nh khác, ta làm
như l nh sau :

Ch n INSERT → VIEW → PROJECTED VIEW
Bây gi ta t o ra 2 hình chi u gi ng như hình dư i ñây.
Click ph i chu t vào hình chi u v a t o sau cùng, ch n ADD PROJECT VIEWS, di chuy n
chu t sang bên ph i ñ ñư c hình chi u như sau :
65
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
B m ESCAPE trên bàn phím ñ thoát l nh t o hình chi u.
Bây gi ta s xóa các ñư ng biên (khung hình ch nh t) ñư c t o ra trên các hình chi u.
Ch n PREFERENCES → DRAFTING
H p tho i DRAFTING PREFERENCES xu t hi n, ch n tab VIEW.
B d u ki m ô DISPLAY BORDERS, click OK.
66
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

4.2.2. Dimentioning (ghi kích thư c) :

Bây gi ta s ghi kích thư c cho các hình chi u v a v trên. Có 2 cách ñ ghi kích thư c :

Ch n INSERT → DIMENSION
Click vào thanh công c DIMENTION như trong hình
Ch n INSERT → DIMENSION → INFERRED
H p tho i INFERED DIMENTION ñư c m ra. Nó giúp ta thay ñ i các thu c tính kích
thư c c a b n v .
67
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ph n VALUE cho phép ta ghi các kích thư c danh nghĩa, dung sai …
Ph n TEXT ñ ghi các ñ nhám, các yêu c u kĩ thu t khác …
Ph n SETTING là ph n ñi u ch nh các thu c tính ghi kích thư c. ñây ta có th ch n các
tùy ch nh là m c ñ nh cho vi c ghi kích thư c.
Ta ghi kích thư c ñ u tiên, hình chi u ñ u tiên (FRONT ) ta ch n góc trên bên trái c a
thanh răng, sau ñó ch n ti p góc trên bên ph i.
Kích thư c gi a hai ñi m ta v a ch n ñư c hi n th ra, ta có th ch n v trí c a ñư ng kích
thư c b ng cách di chuy n chu t.
Click chu t ñ ghi kích thư c như hình v sau :
Ta có th thay ñ i các thu c tính c a kích thư c ngay sau khi ñã ghi nó b ng cách sau
Click ph i vào ñư ng kich thư c v a t o và ch n STYLE.
68
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Tăng CHARACTER SIZE ñ n 0.2 và click OK.
Hoàn thành vi c ghi kích thư c ta ñư c b n v như th này.
4.2.3. Sectional View (hình c t) :

Ta s v hình c t bi u di n ñ sâu và biên d ng c a l trên thanh răng.

Ch n INSERT → VIEW → SECTION VIEW
Ch n hình chi u BOTTOM như hình v . Ta th y xu t hi n ñư ng ñ t nét màu cam v i hai
mũi tên ch hư ng nhìn vào m t c t.
69
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click chu t ñ ñ t ñư ng ñ t nét như hình trên.
Di chuy n chu t ñ ñ t hình c t bên dư i như hình v .
Lưu l i file.

4.2.4. L p b n v 2D và ghi kích thư c cho boulon l c giác :

M file Impeller_hexa-bolt.prt.
Ch n START → DRAFTING
Trên c a s Drawing, ch n E-34 X 44 và thay ñ i Numerator Scale value sang 8.0.
70
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n INSERT → VIEW → BASE VIEW
Chèn hình chi u ñ ng (FRONT) vào b n v , chèn thêm hai hình chi u c nh và hình chi u
b ng như hình v .
Đ hi n lên các ñư ng khu t ta dùng l nh PREFERENCES → VIEW ho c nh p ph i vào
hình chi u và ch n STYLE. Trong c a s VIEW STYLE ta ch n HIDDEN LINES, ñ i
tr ng thái INVISIBLE sang tr ng thái DASHED LINES như hình minh h a.
71
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Bây gi ta s ghi kích thư c cho boulon. Ch n INSERT → DIMENSIONS →
VERTICAL.
Ghi kích thư c gi ng hình minh h a.
Ch n INSERT → DIMENSIONS → PARALLEL
Ghi 2 kích thư c như hình minh h a.
Đ ghi kích thư c cho ren ta dùng leader line.
Click vào bi u tư ng như hình v .
Trong c a s Annotation Editor ta nh p các dòng ch ghi kích thư c vào : Right Hand Ø 0.20
X 1.50 Pitch 0.05, Angle 60
Click chu t vào thân ren và ch n v trí, click l n n a ñ ñ nh v trí dòng ch .
72
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 5
CÁC THAO TÁC V I SKETCH

5.1. KHÁI QUÁT :

Sketching hi u m t cách ñơn gi n là ta t o các ñư ng biên trên m t ph ng 2D, sau ñó có th
dùng công c extruded, revolve, swept … ñ t o nên hình kh i 3D t các biên d ng ñó. Đây
cũng là m t cách ñ chúng ta t o ra các mô hình 3D có tính ch t ph c t p cao.
Các ñư ng trong b n v sketch 2D có th ràng bu c v i nhau b ng 2 cách :
• Ràng bu c v hình h c (Geometric Constraints)
• Ràng bu c v kích thư c (Dimentional Constraints)

73
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Như chúng tôi ñã nói trên, b n v sketch có th t o nên hình 3D b ng nhi u cách. Sau ñây
là m t s cách ñi n hình :
• Revolved (xoay tròn biên d ng)
• Extruded (ñùn xu t)
• Swept (quét
theo m t
biên
d ng)
74
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Nh ng ti n ích c a vi c dùng Sketching so v i vi c dùng các ch c năng t o 3D tr c ti p
(Primitives) :
• Dùng cho các mô hình có biên d ng ph c t p.
• Các ñư ng trong sketch có nh ng m i quan h ràng bu c v i nhau, ta có th d dàng
thay ñ i các thông s c a chúng.
• N u m t m t ph ng mà ta ñang làm vi c v i sketch b thay ñ i thì nó cũng s thay
ñ i theo m t cách thích h p.
• Sketch có th ti n d ng cho ta ñi u khi n các biên d ng hình h c c a mô hình. Đ c
bi t ta có th thay ñ i các biên d ng này sau khi ñã v .

5.2. SKETCHING Đ T O RA MÔ HÌNH 3D :
5.2.1. Model an Arbor Press Base :

T o m t file m i và lưu l i v i tên là Arborpress_base.prt

Ch n INSERT → SKETCH ho c click vào bi u tư ng
C a s tùy ch n CREATE SKETCH xu t hi n. trong ñó b n có th ch n m t ph ng ñ t o
sketch, hư ng sketch.
Thông thư ng khi m Sketch thì nó s m c ñ nh là m t ph ng X-Y, ta có th thay ñ i m t
ph ng b ng cách ch n tr c ti p trên góc t a ñ như hình v .
75
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n XC – YC plane và click OK. M t ph ng sketch xu t hi n, ñây là m t 2D v i 2 tr c X
và Y. M t m t ph ng c a mô hình 3D mà ta ñã t o trư c ñó cũng có th ñư c s d ng như
m t m t ph ng sketch.
Hình dư i ñây là c a s sketch v i nhi u ch c năng phong phú :
76
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ta có th ñ i tên c a sketch trong ph n sau :

5.2.1.1. Thanh công c Curve :

Thanh công c Curve ch a nhi u ch c năng t o các ñư ng cong, ñư ng spline, editing,
extending, trimming, filleting … m i lo i ch c năng có cách l a ch n khác nhau. Sau ñây ta s ñi
chi ti t t ng ch c năng :Profile :

Đây là công c t o biên d ng, có th là ñư ng th ng ho c ñư ng cong. Ta có th truy b t
ñi m b ng cách dùng h tr c t a ñ , ho c nh p tr c ti p các kích thư c chi u dài, góc c a các
ñư ng gi ng hình minh h a bên dư i.


77
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Line : Dùng ñ v các ñư ng th ng.Arc : dùng ñ v cung tròn v i 2 cách :
• T o cung tròn v i các t a ñ các ñi m.
T o cung tròn v i tâm, bán kính và góc tâm ho c tâm, ñi m ñ u và ñi m cu i.
Circle : dùng ñ v các ñư ng tròn v i các cách v tương t như v cung tròn.Quick Trim : dùng ñ c t các ño n th a c a các ñư ng giao nhau.Studio Spline : dùng ñ t o ra các ñư ng cong spline cơ b n.
78
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
5.2.1.2. Constraints Toolbar :

T t c các ñư ng trong NX ñư c v b ng vi c truy b t ñi m. Ví d m t ñư ng th ng
ñư c v b ng cách truy b t 2 ñi m. Trong môi trư ng 2D, m i ñi m có 2 b c t do theo 2
phương tr c X và Y. Nh ng b c t do này có th ñư c ràng bu c l i b ng cách t o ra các quan h
ràng bu c hình h c ho c ràng bu c v kích thư c. Sau ñây là m t s các quan h ràng bu c
chính :


Dimensional Constraints: (ràng bu c kích thư c)

Geometric Constraints:ràng bu c hình h c

Show all Constraints:

Show/Remove Constraints:

5.2.1.3. Sketcher Toolbar :


Orient View to Sketch: hi n th sketch trong m t ph ng song song v i màn hình.

Reattach Sketch: chuy n sketch sang m t ph ng khác

Update Model: khi thay ñ i trong sketch mà click bi u tư ng này, ta s th y k t qu mà
không c n thoát kh i ch d sketch.

Bây gi ta s v các ñư ng v i các ch c năng ñư c ñ c p trên :
Ch n INSERT → PROFILE
V hình tương t như hình minh h a bên dư i.
79
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s thêm vào các ràng bu c. Nên thi t l p các ràng bu c v hình h c trư c, sau ñó
m i dùng các ràng bu c v kích thư c.

Ch n INSERT → CONSTRAINTS ho c click vào bi u tư ng
Đ u tiên ta s d i tâm c a cung tròn v g c t a ñ . Ch n tr c Y, sau ñó ch n tâm c a cung
tròn. Click CONSTRAINTS.
Làm l i tương t như bư c trên v i tr c X.
Ch n 2 ñư ng nghiêng và cho chúng b ng nhau v chi u dài (Equal Length).


80
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Làm tương t cho 2 ñư ng th ng ñ ng dài.
Ch n 2 ñư ng ngang ñáy và cho chúng n m ngang nhau (Collinear), sau ñó cho t t c các
ño n th ng gi ng nhau b ng nhau v kích thư c.
81
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n cung tròn và 2 c nh n i v i nó.

Click Tangent icon
Ch n 2 c nh d c và ràng bu c chúng dài b ng nhau.
Ràng bu c 2 ñư ng ngang và cho chúng th ng hàng, dài b ng nhau.

82
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Chúng ta v a t o các ràng bu c v hình h c, ti p theo chúng ta s t o các ràng bu c v
kích thư c. Khi chúng ta thêm các ràng bu c v kích thư c ta th y các b c t do (mũi tên vàng)
m t ñi. NX không cho phép t o nhân ñôi 2 kích thư c gi ng nhau. Đi u này cho th y s ti n l i
khi ta ràng bu c b ng quan h hình h c trư c quan h kích thư c. N u có mâu thu n gi a ràng
bu c v kích thư c và ràng bu c hình h c thì các ñ i tư ng mâu thu n ñó s hi n th màu vàng.
Ch n bi u tư ng INFERED DIMENTIONS trong thanh công c CONSTRAINTSGhi kích thư c gi ng hình bên dư i.
83
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Click EXIT SKETCH ñ hoàn t t.
Click ch n sketch và nh p ph i, ch n INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE
Đùn xu t sketch theo phương Z v i chi u cao là 60inc
T o l ñư ng kính 4inc và cao 30inc ñi m (0,35,0) trong h t a ñ WCS.
Cu i cùng ta ñư ng v t th như hình v bên dư i.
Lưu l i file.


84
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

5.2.2. Model an Impeller Lower Casing

T o file m i v i tên Impeller_lower-casing.prt.
M sketch v i m t ph ng XY

V ñư ng phác h a như hình v , dùng l nh .
Click INSERT → POINT
T o m t ñi m g c t a ñ (0,0,0) và click OK
Click CANCEL ñ thoát c a s POINT CONSTRUCTOR.
Ti p theo ta s thêm các ràng bu c, click bi u tư ng CONSTRAINTS
Ch n ñi m g c t a ñ lúc nãy và click vào bi u tư ng FIXED
Ràng bu c các ñư ng th ng-ñư ng cong, ñư ng cong-ñư ng cong ti p tuy n v i nhau.
Sau ñó thêm các ràng bu c kích thư c vào như hình bên dư i.
85
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n t t c các kích thư c, right click ch n HIDE ñ n chúng.
Ch n EDIT → TRANSFORM
Click nút TYPE FILTER, l c ra các CURVE.
Ch n các ñư ng cong và click OK trên c a s TRANSFORM. TRANSLATE và COPY nó
theo chi u âm tr c Y v i thông s là 0.5inc. Sau ñó n i 2 ñ u các ño n th ng như hình v .
86
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click EXIT SKETCH.
Click INSERT → DESIGN FEATURE → REVOLVE
Click ch n sketch ta s th y có 10 ñ i tư ng ñư ng ñư c ch n.
Trong h p tho i AXIS, ph n SPECIFY VECTOR ta ch n chi u dương tr c X.

87
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trong ph n SPECIFY POINT, nh p t a ñ (0,0,0), lúc ñó các ñư ng phác h a s xoay tròn
quanh tr c X.
Nh p thông s góc b t ñ u (START ANGLE) là 0. Góc k t thúc (END ANGLE) là 180.
Click OK.
Bây gi ta s t o ra các c nh như sau
Ch n INSERT → SKETCH
Ch n m t ph ng XY
Ch n EDIT → TRANSFORM
L c ra các CURVE trong ph n TYPE FILTER
Ch n các ñư ng phác h a ngoài gi ng như hình minh h a sau.
Click OK, TRANSFORM, DELTA
CLICK OK
Click EXIT SKETCH

88
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n EDIT → TRANSFORM
L c ra các CURVE
TRANSLATE ñư ng curve dư i theo tr c Y v i thông s là -1.5inc
Dùng các ñư ng th ng n i các ñ u mút c a các ñư ng l i
Click INSERT → DESIGN FEATURE → EXTRUDE
Ch n các ñư ng phác h a ta v a v trên và 2 ño n th ng n i các ñư ng ñó.
Đùn xu t t m này v i chi u dày là 0.5inc theo chi u âm tr c Z
Ta s có hình gi ng hình dư i ñây.
89
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s chi u ñ i x ng ph n v a ñùn xu t b ng l nh Mirror.
Ch n EDIT → TRANSFORM
Ch n b l c là SOLID BODY, ch n ph n v a ñùn xu t.
Ch n MIRROR THROUGH A PLANE
Ch n tr c Y trong h p tho i PLANE
Ch n COPY và OK ta ñư c hình v như sau
90
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s t o t m khác ñ u c a chi ti t.
T o sketch m i và v ñư ng phác h a như sau (hình ch nh t kích thư c 2 x 1.5 inc)
Thoát kh i sketch, ch n REVOLVE và ch n ñ i tư ng sketch v a v , xoay ñ i tư ng ñó
quanh tr c X v i góc xoay 180 ñ . Cu i cùng ta ñư c hình v như sau.
91
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Lưu l i file.

5.2.3. Model an impeller :

T o file m i và lưu l i v i tên Impeller_impeller.prt
M m t sketch m i trên m t ph ng XY : INSERT → SKETCH
Click INSERT→ POINT t o 2 ñi m v i t a ñ (0,0,0) và (11.75,6,0)
Click vào bi u tư ng ARC, click ch n ARC BY CENTER AND ENDPOINTS.
Click vào ñi m ngay g c t a ñ và v cung tròn bán kính 1.5inc gi ng hình bên dư i.
Click vào ñi m (11.75,6,0) và v cung tròn bán kính 0.5inc.
Click vào bi u tư ng v cung tròn qua 3 ñi m (ARC BY 3 POINTS).
B t ñi m ñ u c a 2 cung và click vào ch b t kì gi a 2 cung ñó ñ n i chúng l i v i nhau.
Làm tương t cho 2 ñi m cu i c a 2 cung.
Click CONSTRAINTS, thêm ràng bu c sao cho t t c các cung ñ u ti p tuy n (tangent) v i
nhau.
Click vào ñi m g c t a ñ và ch n FIXED.
Hình v sketch sau khi hoàn t t :
92
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Sau ñó thêm các ràng bu c kích thư c như hình dư i.
Click EXIT SKETCH
Bây gi ta s model d ng hình cone.
Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE
Ch n DIAMETER, HEIGHT
Ch n tr c X
Nh p các thông s kích thư c sau :
• Base Diameter = 15 inches
• Top Diameter = 8 inches
• Height = 16.25 inches
Trong POINT CONSTRUCTOR, nh p t a ñ (14,0,0)
Ta ñư c hình v như sau :
93
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Đùn xu t (EXTRUDED)ñư ng phác h a v i chi u dày là 13inc.
N i 2 kh i l i v i nhau b ng l nh INSERT → COMBINE BODIES → UNITE
Ta s t o ra 5 cánh qu t v i ch c năng INSTANCE.
Ch n INSERT → ASSOCIATIVE COPY → INSTANCE FEATURE
Ch n CIRCULAR ARRAY
Ch n EXTRUDED
Nh p NUMBER = 5, ANGLE = 72
Click OK
Ch n POINT, DIRECTION
Ch n tr c X trong ph n SPECIFY VECTOR và ch n ñi m t i g c t a ñ trong ph n
SPECIFY POINT.
Click YES

94
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi ta s t o l cho tr c và ch t khóa.
T o và c t (SUBTRACT) m t hình tr ñư ng kính 4inc , cao 16inc m t nón l n.
Tương t cho m t nón nh ta cũng SUBTRACT m t hình tr v i ñư ng kính là 0.275inc,
cao 0.25inc.
Cu i cùng ta ñư c hình v như sau :
Bài t p : Model an Impeller Upper Casing (kích thư c gi ng v i Impeller Lower Casing)
95
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


CHƯƠNG 6
CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T DO
6.1. Khái quát :
6.1.1. T o Freeform Feature t các ñi m :

Ta s t o ra các Freeform Feature b ng các ñi m, có th s d ng m t trong các tùy ch n sau ñ
xây d ng mô hình t các ñi m ñã ñư c cho trư c.
Click INSERT → SURFACE


From Point Cloud : n u b n có các ñi m n m r i rác


Through Points : n u các ñi m ñư c ñ nh nghĩa s p x p thành m t dãy hình ch
nh t.


From Poles : n u các ñi m ñư c ñ nh nghĩa s p x p thành m t dãy hình ch
nh t ti p xúc v i các ñư ng ñi xuyên qua chúng.
96
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
6.1.2. Creating Freeform Features from Section Strings :

N u c u trúc hình h c c a mô hình g m các ñ i tư ng ñư c liên k t v i nhau (các ñư ng, m t,
c nh …), ta có th dùng m t trong 2 tùy ch n sau ñây ñ t o feature :

Click INSERT → MESH SURFACE


Ruled : ñư c dùng khi có 2 dây g n song song nhau
Through Curves : ñư c dùng khi có 2 hay nhi u dây g n song song
97
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


N u c u trúc hình h c c a mô hình các dây g n song song nhau, và m t hay nhi u dây vuông góc
v i ñư ng ñ u tiên, ta có th dùng m t trong các tùy ch n sau ñ t o feature :
Through Curve Mesh : dùng khi có ít nh t 4 ño n dây t n t i v i ít nh t 2 dây m i
hư ng.


Swept : dùng khi có 2 ño n dây g n vuông góc nhau.
6.1.3. Creating Freeform Features from Faces :

N u mô hình ch a các ñ i tư ng d ng t m hay là m t, ta có th dùng 1 trong 2 cách sau ñ t o
feature :

Click INSERT → OFFSET/SCALE98
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Offset Surface : n u ta có m t ñ i tư ng m t ñ offset.
Extension : n u ta có m t m t và m t c nh, c nh cong, hay các ñư ng phác h a trên m t.
6.2. FREEFORM FEATURE MODELING :
6.2.1. Modeling with points :

M file freeform_thrupoints.prt
Click ph i vào thanh công c và ñánh d u hi n th công c SURFACE
B n s th y 7 dãy v i r t nhi u ñi m như hình v bên dư i.
99
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n INSERT → SURFACE → THROUGH POINTS

Ho c click vào bi u tư ng

C a s THROUGH POINTS xu t hi n như hình v
Ch n MULTIPLE cho ph n PATCH TYPE
Ch n NEITHER cho ph n CLOSE ALONG
Trong ph n ROW DEGREE và ph n COLUMN DEGREE nh p vào s 3
Click OK
Ta s th y xu t hi n h p tho i k ti p như hình
100
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click CHAIN FROM ALL
Ch n 2 ñi m ñ u và cu i c a dãy ngoài cùng bên trái như hình minh h a
Dãy ñ u tiên ñó s ñư c highlight như hình minh h a
L p l i bư c l a ch n trên ñ ch n 4 dãy ñ u tiên. Sau ñó, m t h p tho i xu t hi n v i câu
h i là t t c các dãy ñi m ñã ñư c xác ñ nh hay là ta mu n xác ñ nh thêm các dãy khác.

101
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n SPECIFY ANOTHER ROW, ti n hành các bư c cho ñ n khi t t c các dãy ñư c xác
ñ nh.
Khi mà t t c các ñi m ñư c xác ñ nh, ta ch n ALL POINTS SPECIFIED
Click CANCEL trên c a s THROUGH POINTS

Click vào bi u tư ng SHADED
B n s th y m t surface gi ng như hình sau :
CHÚ Ý : KHÔNG LƯU L I FILE NÀY


102
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


6.2.2. Modeling with a point cloud :

M file freeform_cloud.prt
Đám mây ñi m (POINT CLOUD) như hình v :
Ch n INSERT → SURFACE → FROM POINT → CLOUD ho c click vào bi u tư ng

trên thanh công c . M t hôp tho i xu t hi n :
103
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
ph n phía dư i c a h p tho i ta nhìn th y dòng ch Confirm Upon Apply. Tùy ch n này
cho phép ta xem và phân tích feature trư c khi t o ra nó.
Ph i ch c ch n r ng không ñánh d u ki m vào tùy bi n Confirm Upon Apply.
Ch n t t c các ñi m trên màn hình b ng cách kéo th . Sau khi ta ch n t t c các ñi m thì s
gi ng như hình minh h a bên dư i ñây :
104
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trên c a s , ta ch n WCS cho h tr c t a ñ (COORDINATE SYSTEM). Đi u này s giúp
g n h t a ñ c a ñám mây ñi m v i g c t a ñ ban ñ u (ORIGINAL SYSTEM).
Dư i ph n BOUNDARY ta ch n MINIMUM BOX. Tùy ch n này là hình thành khung bao
quanh ñám mây ñi m.
Gi các giá tr m c ñ nh c a U và V DEGREE là 3
Click OK
Click vào bi u tư ng SHADED ñ xem mô hình
Cu i cùng ta ñư c m t sheet như hình v .
Chú ý không lưu l i file.

6.2.3. Modeling with curves :

M file freeform_thrucurves_parameter.prt
Các ñư ng phác h a có hình như sau :
105
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n INSERT → MESH SURFACE → THROUGH CURVES ho c click vào bi u tư ng

trên thanh công c .
Trong h p tho i THROUGH CURVES, ch n ñư ng curve ñ u tiên (lưu ý là ch n t i m t
ñi m nào bên trái c a ñư ng curve ñó)
Ta th y xu t hi n vector ch hư ng cu i ñư ng curve
Click chu t gi a, click vào ñư ng curve ti p theo và click chu t gi a, m t m t cong ñư c
hình thành gi a 2 ñư ng curve như hình minh h a
106
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Làm l i các bư c t o m t như trên cho các ñư ng curve còn l i, lưu ý là ph i click chu t gi a
sau m i l n khi ch n curve.
Trong ph n ALIGNMENT và OUTPUT SURFACE c a h p tho i, ta ch n SINGLE cho
ph n PATCH TYPE, ch n PARAMETER cho ph n ALIGNMENT, ch n SIMPLE cho
ph n CONSTRUCTION. Khi ch c năng SIMPLE ñư c th c thi, NX s t tìm cách t o ra
m t cong ñơn gi n nh t, v i s lư ng m ng (patch) là nh nh t.
Click OK
N u b n không th nhìn th y m t cong thì ch n bi u tư ng shaded trên thanh công c .
Lưu ý là không lưu l i file này.


107
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
6.2.4. Modeling with curves and faces :

M file freeform_thrucurves_faces.prt
Trong hình bên, ta th y có m t ñư ng curve và 2 m t surface :
Ch n INSERT → MESH SURFACE → THROUGH CURVES
Ch n c nh bên trái c a m t trên và click chu t gi a
Ti p theo ch n c nh curve và click chu t gi a.
108
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trong h p tho i SETTING, b tùy ch n PRESERVE SHAPE
Ph i ch c ch n là t t c các mũi tên cùng ch m t hư ng, n u không ta ph i CANCEL và l p
l i bư c trên.
Trong h p tho i ALIGNMENT ta ch n PARAMETER
Trong h p tho i continuity ch n G2 (CURVATURE) và ch n 2 m t trên
109
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click APPLY
Ti p theo ch n c nh gi a và click chu t gi a
Ch n c nh c a m t th p hơn và click chu t gi a
Click chu t gi a ñ hoàn thành vi c ch n curve
Thay ñ i thu c tính sang g2 (curvature) trong h p tho i CONTINUITY
Ch n 3 m t dư i (như hình) và nh n chu t gi a
110
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n m t b n v a t o ra cho ràng bu c CONTINUITY (liên t c) như hình trên
Click APPLY và CANCEL
Cu i cùng ta ñư c hình sau (không lưu l i file)
111
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T

Trong chương này ta chúng ta s h c cách l p ráp các chi ti t. Hàng ngày chúng ta b t g p r t
nhi u các k t c u ñư c l p ráp t các chi ti t riêng bi t. M i chi ti t ñó s ñư c thi t k và ch t o
m t cách phù h p ñ ñ m b o thu n l i cho vi c l p ráp sau này. Trong chương này ta s nghiên
c u hai phương pháp ñ l p ráp. Chúng ta s th c hành v i v i cánh tua bin và m t s chi ti t
ñư c t o t các chương trư c.

7.1. Khái quát :

NX5 Assembly là m t file l p ráp trong ñó có ch a nhi u chi ti t riêng bi t. Chúng ñư c thêm
vào file l p ráp như nh ng chi ti t o và ñư c liên k t v i file thi t k g c. Đi u này giúp cho
máy không c n ph i t o nh ng vùng nh khác nhau khi lưu tr file. T t c các chi ti t ñ u có th
ñư c l a ch n và s d ng trong quá trình thi t k , ñ m b o ñi u ki n thu n l i cho vi c l p ráp
sau này. Hình bên dư i là sơ ñ th hi n c u trúc c a m t k t c u l p ráp :
7.2. Các thu t ng :

C m chi ti t (Assembly)
M t c m chi ti t là t p h p c a nhi u chi ti t nh ho c các c m chi ti t ph v i nhau. File
assembly ñư c xem như m t file chi ti t trong ñó có ch a nhi u ñ i tư ng l p ráp.

Đ i tư ng l p ráp (Component Object)
M t ñ i tư ng l p ráp ch a ñư ng d n t c m chi ti t t i file g c c a chi ti t l p ráp.

Chi ti t l p ráp (Component Part)

112
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

M t chi ti t l p ráp là m t file ñư c ch ñ nh b i ñ i tư ng l p ráp trong c m chi ti t. các biên
d ng c a nó ñư c lưu tr trong chi ti t l p ráp, không ph i copy t c m chi ti t.
7.3. L p ráp các chi ti t :

Có hai phương pháp cơ b n ñ t o m t chi ti t l p ráp :

• Phương pháp l p ráp t trên xu ng (Top – Down Approach)
• Phương pháp l p ráp t dư i lên (Bottom – Up Approach)

7.3.1. Phương pháp l p ráp t trên xu ng (Top – Down Approach) :

Theo phương pháp này, ñ u tiên ta ph i t o m t file l p ráp, các chi ti t l p ráp s ñư c thi t k
trong ñó. Sau ñó các chi ti t nh s ñư c t o ra. Phương pháp này thư ng ñư c dùng nhi u khi
thi t k m t s n ph m m i hoàn toàn.
113
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

7.3.2. Phương pháp l p ráp t dư i lên (Bottom – Up Approach) :

Khi dùng phương pháp này, các chi ti t l p ráp s ñư c t o ra trư c tiên theo cách truy n th ng
và sau ñó s ñư c thêm vào file l p ráp. Phương pháp này có m t ưu ñi m là ta có th s d ng l i
m t chi ti t l p ñã ñư c thi t k trư c ñó.
7.3.3. K t h p :

B n có th k t h p c hai phương pháp v i nhau khi c n thi t ñ tăng tính linh ho t trong quá
trình thi t k l p ráp.

7.4. Các ñi u ki n liên k t :

M i ñ i tư ng s ñư c l p ráp tương ng v i m t ñ i tư ng khác. Đ có th l p ráp các chi ti t
l i v i nhau thì ta ph i thêm các ñi u ki n liên k t gi a chúng như các tương quan v v trí, các
ràng bu c hình h c … Các ñi u ki n này ñư c g i chung là ràng bu c liên k t. M t m i ghép có
th bao g m m t ho c nhi u hơn m t ràng bu c liên k t. Có t t c 8 ràng bu c liên k t :


• Mate : ñư c dùng ñ liên k t hai m t ph ng ñ i di n l i khít l i v i nhau
• Align : liên k t các m t ph ng ñ ng ph ng n m ngang nhau

• Angle : l p ráp hai ñ i tư ng c a hai chi ti t theo m t góc c ñ nh
• Parallel : l p ráp hai ñ i tư ng song song nhau
114
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

• Perpendicular : l p ráp hai ñ i tư ng vuông góc v i nhau

• Center : ñ i tư ng ñư c ch n s n m chính gi a hai ñ i tư ng khác, ví d l p m t
hình tr dài n m d c theo rãnh v i ñi u ki n ñư ng tâm c a hình tr n m gi a rãnh
• Distance : t o m t kho ng offset dương hay âm gi a hai ñ i tư ng

• Tangent : t o m i tương quan ti p xúc gi a hai ñ i tư ng, trong ñó ph i có m t ñ i
tư ng có b m t cong, hình tròn, ho c hình tr

H p tho i Mating Conditions (ñi u ki n ràng bu c) hình bên dư i :
7.5. L p ráp cánh tua bin :

Bây gi chúng ta s b t ñ u ti n hành l p ráp các chi ti t, các chi ti t ñã ñư c t o ra t các ví d
c a các chương trư c.

T o m t file m i và lưu nó l i v i tên là Impeller_assembly.prt
Ch n APPLICATION → MODELING115
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click APPLICATION l n n a và ph i ñ m b o có d u ki m k bên dòng ch

ASSEMBLIES. N u không có thì ta click vào nó

Thanh công c l p ráp ñư c t o ra trên màn hình như sau :
Click vào ASSEMBLIES t menu bar
Chúng ta h u như s d ng nhi u tùy ch n COMPONENTS, trong ñó bao g m :

• ADD COMPONENT : thêm vào m t chi ti t l p ráp ñã ñư c t o trư c
• REPOSITION COMPONENT : xác ñ nh l i v trí c a các chi ti t
• MATE COMPONENT : liên k t các chi ti t l i v i nhau

Ch n ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT

H p tho i Add Component ñư c m ra :
116
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
B n có th ch n các chi ti t ñang hi n có ho c thêm vào các chi ti t m i b ng cách ch n OPEN
ñ m file c n thêm. Các chi ti t sau khi thêm vào s n m ph n LOADED PARTS.

Click vào Impeller – upper – casing.prt

Gi m c ñ nh các tùy ch n trong h p tho i PLACEMENT không ñ i.
B n có th nhìn th y chi ti t v a thêm vào như hình sau :
Bây gi chúng ta s thêm vào chi ti t th hai :

Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD
COMPONENT
117
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n Impeller – lower – casing.prt
Trong h p tho i POSITIONING thay ñ i tùy ch n sang MATE
Ch n APPLY

Ta ñ ý trên c a s xu t hi n m t c a s nh hi n th chi ti t v a thêm vào – COMPONENT
PREVIEW
Bây gi chúng ta s ráp hai ph n c a n p tua bin l i v i nhau :


Ph i ch c ch n r ng ñã ch n bi u tư ng Mate
Ch n m t ph ng mà mũi tên ñang ch trong c a s Component Preview hình a dư i ñây.
Click ch n m t ph ng c a Upper Casing (n p trên) trên màn hình chính như hình b bên dư i.
B n có th c n ph i xoay chi ti t ñ l a ch n ñư c m t này.
a) b)

Bây gi chúng ta b t ñ u t o ràng bu c th hai :


Click vào bi u tư ng c a ràng bu c Center trên c a s Mating Conditions
Đ u tiên ta ch n m t ph ng n m trên n p dư i trong c a s Component Preview gi ng hình
a bên dư i.
Ch n m t ph ng c a n p trên gi ng hình b bên dư i.
118
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
a) b)

Chúng ta s t o m t ràng bu c n a ñ ñ nh v các b c t do c a n p dư i :

Click vào bi u tư ng Align trên c a s Mating Conditions
Ch n hai m t ph ng, m t n m trên n p dư i và m t n m n p trên như hình bên dư i
Click APPLY và ch n OK
Sau khi l p ráp ta ñư c k t c u như hình v :
119
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ti p theo ta s ráp thêm cánh tua bin vào :

Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT
M file Impeller – impeller.prt
Click OK

Chúng ta s ng d ng ràng bu c v kho ng cách - Distance


Click vào bi u tư ng Distance trên c a s Mating Conditions
Ch n hai m t ph ng, m t trên n p và m t trên cánh tuabin như trong hình
Trong Offset Expression nh p giá tr là -3
120
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trên c a s Mating Conditions ch n Preview k t c u
Trên c a s Mating Conditions nh p ph i chu t vào ràng bu c Distance
Ch n ALTERNATE SOLUTION
HO C
Click vào bi u tư ng này g n Selection Steps


121
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Bây gi tuabin s quay theo hư ng nhìn ñúng c a nó :
Bây gi ta s ng d ng ràng bu c Center :


Click vào bi u tư ng Center
Ch n hai m t ph ng, m t trên n p và m t trên cánh tuabin như trong hình.
Click APPLY và ch n OK
122
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Lưu l i file. Chúng ta ti p t c thêm tr c tuabin vào :
Click vào ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT
M file Impeller – shaft.prt
Click OK

Ch n bi u tư ng Center
Ch n hai m t ph ng, m t trên tr c tuabin trong c a s Component Preview và m t trên cánh
tuabin như trong hình
Đ u tiên, ch n m t m t trên tr c c a tuabin, sau ñó ch n m t ñáy c a l trên cánh tuabin như
trong hình
Ch n APPLY và click OK
123
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Sau khi l p ta ñư c c m chi ti t như trong hình :
Click ASSEMBLIES → COMPONENTS → ADD COMPONENT
M file Impeller – hexa – bolt.prt
Ch n ràng bu c Center


124
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Đ u tiên ta ch n m t ren ngoài trên bulong, sau ñó ch n b m t trong c a l n m n p trên
c a tuabin như trong hình
Ch n ràng bu c Mate
Ch n m t ph ng trên bulong và m t ph ng n m trên vành c a n p trên như trong hình
Click APPLY và ch n OK
M i l p gi ng như hình sau :
125
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Làm l i như bư c trên cho chi ti t có tên file là Impeller – washer.prt
Ch n ràng bu c Center
Ch n m t trong c a vòng ñ m và m t ren ngoài c a bulong như trong hình
Ch n ràng bu c Mate
Ch n m t ph ng ñ u vòng ñ m, sau ñó ch n m t ph ng n m trên vành c a n p dư i tuabin
như trong hình
Click APPLY và ch n OK
126
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
M i ghép có hình như sau :
Thêm file có tên là Impeller – hexa – nut.prt
Ch n ràng bu c Center
Ch n m t trong c a ñai c và sau ñó ch n vành ngoài c a vòng ñ m
127
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n ràng bu c Mate
Ch n m t ñ u ñai c sau ñó ch n m t ñ u dư i c a vòng ñ m như trong hình
Click APPLY và ch n OK
K t c u sau khi l p có d ng như sau :
128
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
L p l i các bư c tương t ñ l p bulong ñai c, vòng ñ m vào t t c các l trên tuabin. Cu i
cùng ta ñư c k t c u l p ráp tuabin hoàn ch nh.

Có m t cách ñơn gi n hơn ñ l p bulong, ñai c và vòng ñ m vào tuabin là ta có th l p ráp 3 chi
ti t này thành m t c m chi ti t ph trong m t file l p ráp. Sau ñó ta có th l p c c m này vào
tuabin.

C m l p ráp cu i cùng có d ng như hình :
7.6. Xem cách tháo r i c m chi ti t l p ráp :

Trong ph n này chúng ta s tìm hi u cách tháo r i c m chi ti t ñ có th quan sát rõ hơn t ng chi
ti t. Trong th c t ngành công nghi p hi n nay thì vi c này r t h u ích cho các nhà l p ráp, nó
giúp cho h bi t ñư c ñ i tư ng nào nên ñ t v trí thích h p nh t. Ngư i s d ng không nên
nh m l n là vi c tháo r i không có nghĩa là xác ñ nh l i v trí c a t ng chi ti t mà nó ch giúp ta
có cái nhìn rõ ràng hơn ñ i v i t ng chi ti t riêng bi t. ñây b n có th quay tr v tr ng thái l p
ráp ban ñ u b t kỳ lúc nào. Bây gi chúng ta b t ñ u tháo r i tuabin :


129
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch n ASSEMBLIES → EXPLODED VIEWS → NEW EXPLOSION
Ch n OK trong h p tho i Create Explosion
Khi ti n hành tháo r i, chúng ta nên quy t ñ nh xem c n d a vào m t chi ti t khác ñ làm v trí
tham chi u. Chi ti t này không ñư c di chuy n kh i v trí ban ñ u c a nó. Trong trư ng h p này
thì ta ch n cánh tua bin là thích h p nh t.

Click ph i vào n p trên c a tua bin và ch n EDIT EXPLOSION
Trong c a s Edit Explosion, click ch n tr c Z, gi chu t và kéo lên cho ñ n khi Distance
ñ t giá tr là 20 như trong hình
Ch n OK
Click ph i vào n p dư i và ch n EDIT EXPLOSION
Ti p t c click vào tr c Z, gi chu t và kéo xu ng cho ñ n khi Distance ñ t giá tr -20 như
trong hình
Click OK
130
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click ph i vào tr c tuabin và ch n EDIT EXPLOSION
L n này ta click vào tr c X, gi chu t và kéo sang ph i ñ n khi giá tr c a Distance là -25
Ch n OK
Ch n t t c các 6 bulong
Click ph i vào m t trong 6 cái và ch n EDIT EXPLOSION


131
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click vào tr c Z, gi chu t và kéo lên ñ n khi giá tr c a Distance là 25. T t c 6 bulong ñ u
ñư c nâng lên cùng m t lúc.
Ch n OK
Tương t như v y, ta di chuy n 6 ñai c xu ng t a ñ -30 và 6 vòng ñ m xu ng v trí -27. Hình
sau ñây th hi n v trí các chi ti t sau khi tách r i :
B n có th tr l i tr ng thái l p ráp ban ñ u c a m t m i l p b ng cách :

132
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Click ph i vào m t chi ti t và ch n UNEXPLODE

Ho c n u b n mu n l p l i toàn b c m chi ti t thì ta làm như sau :

Ch n ASSEMBLIES → EXPLODED VIEWS → UNEXPLODE COMPONENT
Ch n t t c các k t c u và click OK
CHƯƠNG 8
MÔ PH NG GIA CÔNG

8.1. B t ñ u v i Module gia công (Manufacturing Module) :

Trư c khi xu t m t chi ti t t môi trư ng CAD sang môi trư ng CAM thì c n m t vài bư c
chu n b . Thông qua chương này, chúng ta s th c hành v i m t trong các chi ti t ñã t o trong
các bài t p trư c. Lưu ý, t t c các ñơn v s ñư c tính theo milimet.

Trư c khi b t ñ u, b n nên vào ph n CAM Express. Đ th c hi n vi c này, vào menu Roles trên
thanh Resource Bar và click vào INDUSTRY SPECIFIC.
133
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Hình minh h a menu Roles
8.1.1. T o phôi :

Sau khi thi t kh xong chi ti t, b n nên ch n sơ b kích thư c và hình d ng cho phôi ñ sau này
ñưa vào máy gia công. D li u này s ñư c nh p vào trong ph n m m NX5. Có th th c hi n
vi c t o phôi b ng hai phương pháp : cách th nh t, ta có th t o và nh p phôi cùng v i chi ti t
trong cùng m t file CAD (lưu ý phôi và chi ti t là hai kh i ñ c l p, không dính nhau); cách th
hai, ta có th ñ cho ph n m m t ñ ng tính toán và t o phôi d a trên các kích thư c c a chi ti t.
Phương pháp sau cho phép t o phôi m t cách nhanh chóng nhưng ch thích h p cho các hình
d ng ki u lăng tr .

M file ‘Die_cavity.prt’ c a bài t p trong chương 6
Click START → MODELING
T o phôi v i các kích thư c ñư c cho dư i ñây :
Length = 150 mm
Width = 100 mm
Height = 80 mm
Dùng ch c năng Point Constructor (bi u tư ng bên dư i) :
134
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Đ t v trí phôi t a ñ (-75, -50, -80).
Ta th y phôi che m t toàn b chi ti t, ñ có th nhìn th y
ñư c chi ti t ta ph i thay ñ i tính ch t hi n th c a phôi như
sau :

Click bi u tư ng EDIT OBJECT DIPLAY trên thanh
công c sau :
Di chuy n chu t và ch n phôi
Click OK
Khi c a s EDIT OBJECT DIPLAY hi n ra, ta thay ñ i
thông s Translucency sang 50
Click OKĐ n kh i ta v a t o ñi, click ph i chu t vào kh i ñó trong

135
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

ph n Part Navigator. Vi c này s làm n ñi phôi ta v a t o. có th dùng t h p phím t t +
+ B.

8.1.2. Thi t l p môi trư ng gia công :

Ch n START → MANUFACTURING

C a s Machining Enviroment hi n ra. Trong c a s này có r t
nhi u tùy ch n có s n cho t ng phương pháp gia công c th .
ñây ta ch quan tâm ñ n nguyên công phay.
Trong ph n CAM Session Configuration, ch n
cam_general và trong ph n CAM Setup ta ch n
mill_contour.
Click INITIALIZE
8.1.3. Operation Navigator :

136
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Khi vào môi trư ng gia công, ta c n lưu ý b i vì s có nhi u s thay ñ i màn hình ch ñ c bi t
là các bi u tư ng ch c năng.

Click vào tab OPERATION NAVIGATOR góc bên ph i thanh RESOURCE BAR.
Operation Navigator cung c p t t c các thông tin v chương trình gia công, d ng c c t, các
phương pháp và chi n lư c ch y dao.
Danh sách các chương trình có th hi n th theo 4 cách trên thanh Operation Navigator. B n cách
hi n th ñó là : Program Order (th t chương trình), Machine Tool (dao c ), Geometry (biên
d ng) và Machining Method (phương pháp gia công). N u b n mu n hi n th danh sách chương
trình dư i d ng dao c , b n có th click vào bi u tư ng tương ng trên thanh công c sau :
8.1.4. H t a ñ c a máy (MCS) :

Click vào bi u tư ng Geometry View trên thanh toolbar
ñ cài ñ t các thông s ban ñ u cho vi c l p trình.
Trên c a s Operation Navigator, nh p ñúp vào
MCS_MILL.


137
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

M t c a s hi n ra cho phép b n thi t l p h t a ñ MCS. Theo m c ñ nh thì NX5 l y g c t a ñ
c a chi ti t WCS làm góc t a ñ c a máy.
Click vào nút như trong hình. H t a ñ c a chi ti t s ñư c tô màu và s ñư c thi t l p là h
t a ñ c a máy MCS.
Click OK ñ ch n MCS
Click OK khi b n xác ñ nh hư ng và v trí c a MCS.
8.1.5. Đ nh nghĩa biên d ng :

Nh p ñúp vào WORKPIECE trên thanh Operation Navigator. N u b n không th y nó, b n
có th click vào d u c ng g n MCS_MILL.
C a s MILL_GEOM xu t hi n. Trong c a s này ta có th ñ nh nghĩa biên d ng c a chi ti t,
biên d ng c a phôi, biên d ng ñ ki m tra.

Click vào bi u tư ng Part

Ch n chi ti t và click OK

Ti p theo ta ch n biên d ng c a phôi :

Click vào bi u tư ng phôi Blank

C a s Blank Geometry Window xu t hi n. Như ñã ñ c p
trên, vi c t o phôi có th ñư c th c hi n b ng cách t o kh i
ho c ñ ñ cho ph n m m t ñ ng tính toán t o phôi theo các kích thư c chi ti t. trên ta ñã t o
m t kh i hình ch nh t, do ñó ta s dùng nó ñ làm phôi. Nh r ng kh i này ñang ñư c n.

Đ hi n th l i phôi thì ta dùng t h p phím + + B.

138
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trong c a s Blank Geometry, chú ý r ng nút Geometry ph i ñư c ch n.
M l i biên d ng chi ti t b ng cách nh n t h p phím + + B.
Click OK trong h p tho i MILL_GEOM.

Bây gi chúng ta ñã ñ nh nghĩa xong biên d ng c a phôi và chi ti t. Đôi khi c n ph i ñ nh nghĩa
biên d ng ki m tra (Check Geometry). Ch c năng này thư ng dùng cho các chi ti t ph c t p
ho c dùng cho gia công trên máy phay CNC 5 tr c khi mà s có nhi u va ch m gi a dao và ñ gá
x y ra. Trong trư ng h p này c a chúng ta thì vi c ñ nh nghĩa biên d ng ki m tra không quan
tr ng l m.
8.2. T o nguyên công và thi t l p các thông s công ngh :
8.2.1. T o nguyên công m i :

Có r t nhi u ki u chi n lư c ch y dao khác nhau khi l p trình và nó ñòi h i b n ph i có kinh
nghi m ñ l a ch n chi n lư c thích h p nh t. Sau ñây là hư ng d n cho cách l p trình m t s
chi n lư c ch y dao thông thư ng. Chương này cũng t p trung vào các thông s quan tr ng khi
l p trình ñ ñ t hi u qu cao.

Click vào bi u tư ng Create Operation trên thanh toolbar sau :
139
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch c ch n r ng Type of Operation là mill_contour
Có r t nhi u ki u khác ngoài Mill-Contour như Cavity Mill, Z-Level, Follow Cavity, Follow
Core, Fixed Contour … m i lo i ñư c dùng cho t ng trư ng h p khác nhau và tùy thu c vào lo i
chi ti t c n gia công. Như ñã ñ c p trên, vi c ch n ki u ch y dao này tùy thu c vào kinh
nghi m c a b n.
Click bi u tư ng CAVITY_MILL như hình
bên c nh :

Thay ñ i NC_PROGRAM thành PROGRAM
Đ i Use Geometry sang WORKPIECE
M c ñ nh tên chương trình là CAVITY_MILL
Click OK
Trong c a s này ta có th thi t l p toàn b các
thông s c a chương trình. M i thông s quan tr ng
ñ u có chú thích và các thu t ng s d ng s ñư c
gi i thích m t cách rõ ràng.
8.2.2. L a ch n và t o d ng c c t :

M t trong các công vi c quan tr ng là vi c l a ch n hình d ng và kích thư c c a d ng c c t khi
gia công. Trư c khi b t ñ u thi t l p các thông s c a d ng c c t b n c n ph i bi t rõ v các lo i
d ng c c t cũng như ñ c tính c a t ng lo i. Các lo i dao phay ñư c phân thành 3 lo i chính.
M t ñi u quan tr ng n a khi l a ch n dao là ta ph i quan tâm t i hình dáng, kích thư c và biên
d ng c a chi ti t gia công. Ví d , khi gia công h c v i bán kính 5 mm thì ta nên s d ng dao có
ñư ng kính t 10 mm tr xu ng n u không nó s c t l m vào chi ti t gây ra sai s khi gia công.
Sau ñây là m t s d ng dao ñ c bi t có s n trên th trư ng ñã ñư c s n xu t phù h p v i nguyên
công c a chúng ta :

Flat End Mill Cutters:
140
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Các lo i dao này có lư i c t ph n cu i c a lư i c t (hình v ). ng d ng c a nó là dùng ñ gia
công tinh các chi ti t có góc s c c nh.
Ball End Mill:
Dao này có bán kính góc dao b ng m t n a so v i ñư ng kính thân dao, có d ng ñ u tròn, ñư c
dùng cho các nguyên công thô ho c tinh ho c các b m t có biên d ng t do.
Bull Nose Cutters:
Dao lo i này có bán kính nh , thư ng ñư c dùng trong các nguyên công thô, bán tinh và tinh ñ i
v i các m t nghiêng và côn.
Dao chúng ta s s d ng là dao BUEM12X1 (Bullnose End Mill ñư ng kính 12 mm và bán kính
góc dao là 1mm).
Trong h p tho i CAVITY_MILL, ch n Create New
trong TOOL.
Click NEW
Trong c a s New Tool, ch n bi u tư ng Mill
Nh p BUEM12X1 vào Name và click OK

M t h p tho i khác m ra cho phép ta thi t l p các thông
s c a dao. Ta cũng có th ch n các dao t thư vi n c a
NX.

Nh p các thông s dao như trong hình :

141
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK

Trong menu CAVITY_MILL click vào tùy ch n Path Settings

8.2.3. Thi t l p ñư ng ch y dao :

Có nhi u cách thi t l p ñư ng ch y dao, m t ví d c th sau :
142
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Zig -Zag : th c hi n ñư ng ch y dao ki u zig zag. Ưu ñi m c a c a ki u ch y dao này là
ti t ki m ñư c kho ng th i gian ch y dao không.

Zig : th c hi n ñư ng ch y dao th ng theo m t chi u nh t ñ nh.

Zig with contour : th c hi n ñư ng ch y dao th ng theo biên d ng c a chi ti t.

Follow Periphery: th c hi n ñư ng ch y dao theo hình d ng chu vi c a chi ti t. Trong bài
t p c a chúng ta, biên d ng chu vi c a chi ti t là hình ch nh t nên ñư ng ch y dao ñư c thi t l p
t ngoài vào trong theo lư ng ch y dao ngang (Stepover). Ki u ch y dao này thư ng dùng cho
gia công các ph n l i hơn là gia công h c.

Trochoidal: th c hi n ñư ng ch y dao theo ki u xicloit. Dao c t l n ñ gia công ñư c
nhi u kim lo i. Chi u sâu c t l n.


Follow Part: ñây là chi n lư c ch y dao t i ưu nh t. Đư ng ch y dao ñư c ñi u khi n
b ng tay theo biên d ng c a chi ti t. N u trên m t chi ti t có các h c và ph n l i, ph n m m s t
ñ ng tính toán ñ l a ch n ra ñư ng ch y dao t i ưu nh t. thư ng s d ng nhi u cho gia công
thô.

Profile: ch th c hi n ñư ng ch y dao theo profile c a biên d ng chi ti t. Thư ng s d ng
gia công tinh và bán tinh.
143
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Trong bài t p c a chúng ta, chi ti t có c ph n l i và ph n h c. Vì v y ta ch n ki u ch y dao
Follow Part t menu Cut Pattern.

8.2.4. Lư ng d ch dao ngang (Stepover) và chi u cao (Scallop height) :
Lư ng d ch dao ngang :

Đây là kho ng cách gi a hai ñư ng chuy n giao k ti p nhau
khi phay. Giá tr này có th ñi u ch nh như h ng s ho c theo
ñư ng kính c a dao. Vì v y, giá tr lư ng d ch dao ngang
không ñư c l n hơn ñư ng kính c a dao. N u l n hơn thì sau
khi gia công s ñ l i lư ng v t li u th a gi a m i l n chuy n
giao. Giá tr này có th th ñi u ch nh tùy thu c vào các thông
s lien quan khác như : Constant (h ng s ), Scallop, Tool
Diameter (ñư ng kính dao). Ví d , Constant yêu c u ta c n
ph i nh p kho ng cách t i ñư ng chuy n giao k ti p.Scallop Height:

Scallop Height ñi u khi n kho ng cách gi a các ñư ng chuy n giao song song nhau sao cho phù
h p v i chi u cao l n nh t c a c a ph n v t li u th a (scallop). Đi u này ph thu c vào vi c ñ nh
nghĩa dao và ñ cong c a b m t chi ti t. Scallop cho phép h th ng tính toán lư ng d ch dao
ngang tùy thu c vào chi u cao scallop mà ta nh p vào.
Trong Step-over, ch n TOOL DIAMETER và thay ñ i Percent thành 70.
144
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
8.2.5. Chi u sâu trên m t l n c t (Depth per cut) :

Đây là giá tr chi u sâu m i l p c t ñ chia chi u sâu c t ra thành nhi u l p và dao c t theo biên
d ng m i l p c t. Giá tr chi u sâu c t có th ñi u ch nh cho m i l p. Các l p c t là các m t
ph ng n m ngang song song v i m t ph ng XY. N u ta không ñ nh nghĩa, ph n m m s t ñ ng
tính toán d a trên toàn b chi ti t và các vùng gia công.

Thay ñ i giá tr Global Depth per Cut thành 0.5
Bây gi chúng ta s them vào các l p, có nghĩa là chia chi ti t thành các l p d c theo tr c Z.
Click CUT LEVELS như hình bên dư i
Trong h p tho i Cut levels có m t mũi tên có th di chuy n lên ho c xu ng, nó có tác d ng ch
cho ta bi t v trí c a các l p các. Chúng ta s không gia công t i m t ph ng ñáy c a chi ti t mà
ch gia công t i m t cách m t trên cùng 40 mm. vì th chúng ta ph i xóa l p cu i cùng này.

Di chuy n mũi tên ñ n khi ñ t ñư c Range Depth là 80 mm.


Click vào bi u tư ng delete ñ xóa l p này.
Ch n OK


145
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
8.2.6. Các thông s c t :

Trên c a s các thông s ta ch n CUTTING PARAMETERS
Dư i tab Strategy, ta ñ i Cut Order (th t c t) t Level First (c t theo l p trư c) thành
DEPTH FIRST (c t theo chi u sâu trư c).146
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Thay ñ i th t c t ra l nh cho ph n m m tính toán ñư ng ch y dao ñ gia công t o thành m t
ph n l i (gi ng hình hòn ñ o) v i ñáy là chi u sâu l n nh t, sau ñó dao m i nâng lên và gia công
l p khác. Vi c l a ch n c t theo chi u sâu trư c cho phép gi m ñư c th i gian ch y dao không
(kho ng th i gian ñ nâng dao lên và ti n dao xu ng ñ gia công l p k ti p n u ta gia công theo
l p trư c).

Ch n tab Stock
Thay ñ i giá tr Part Side Stock thành 0.5
Giá tr này là giá tr cho phép tính t m i c nh c a chi ti t. n u b n mu n thêm các giá tr
khác t i các m t ñáy (ho c các m t ph ng n m ngang), có th b d u ki m dòng Use Floor
Same As Side và nh p giá tr m i vào Part Floor Stock.
147
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Ch n OK

8.2.7. Thi t l p vùng né tránh (Avoidance) :

Ch n NON CUTTING MOVES
Ch n tab AVOIDANCE

C a s này cho phép ta ch n nhi u ñi m c n tránh như ñi m b t ñ u (Start Point), ñi m v home
(Go Home Point)... Theo ñó, chúng ta s s d ng 3 ñi m sau :

From Point:

Đây là ñi m b t ñ u th c hi n l nh thay dao. Giá tr thư ng t 50 ñ n 100 mm tính t m t Z = 0
ñ ñ m b o an toàn khi thay dao t ñ ng - Automatic Tool Changer (ATC).

Click FROM POINT
Ch n SPECIFY
T Point Constructor, nh p t a ñ XC, YC và ZC là (0, 0, 50)
Ch n OK
Ch n OK m t l n n a ñ tr v c a s Avoidance.
148
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Start Point :

Đây là ñi m b t ñ u và k t thúc chương trình gia công. Giá tr cũng thư ng t 50 ñ n 100 mm
tính t m t Z = 0 ñ ñ m b o an toàn. Đây cũng là ñi m ñ ngư i v n hành máy ki m tra ñ cao
c a dao trên tr c chính so v i m t Z = 0, nó có ý nghĩa ñ ta ki m tra thông s offset dao khi
nh p vào máy.

Click START POINT
Ch n SPECIFY
Nh p t a ñ (0, 0, 50) trong Point Constructor
Click OK
Clearance Plane :

Đây là m t ph ng lùi dao trư c khi dao ti p t c gia công vùng k ti p. Đôi khi m t ph ng này
trùng v i m t ph ng gia công trư c ñó. M t ph ng lùi dao nên cách m t trên c a phôi ho c ñ gá
ít nh t 2 mm ñ tránh s va ch m x y ra khi dao di chuy n.

Click TRANSFER/RAPID
149
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Ch n PLANE trong CLEARANCE OPTION
Nh p giá tr Offset là 3 trong c a s Plane
Click bi u tư ng m t ph ng XY dư i ñáy c a s
Click OK hai l n ñ quay v c a s thông s .
8.2.8. Thi t l p t c ñ và lư ng ch y dao :
Ch n FEEDS AND SPEEDS ñ nh p các thông
s t c ñ và lư ng ch y dao.Speed :

T c ñ thư ng ñư c tính theo s vòng quay c a tr c
chính trong m t phút (rpm). Tuy nhiên, theo quan ñi m
công ngh thì t c ñ ñó thư ng là v n t c c t c a dao,

150
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

ñó là v n t c dài c a mũi dao. Các thông s nh hư ng ñ n v n t c này g m t c ñ quay c a tr c
chính và ñư ng kính c a dao.

Nh p giá tr c a Spindle Speed là 4500 rpmĐ i v i Surface Speed (t c ñ di chuy n trên b m t) và Feed per Tooth (lư ng ăn dao răng), b n
nên ch n các thông s theo nhà s n xu t d ng c c t. Khi nh p các giá tr này thì ph n m m s t
ñ ng tính toán t c ñ c t và t c ñ quay c a tr c chính. B n cũng có th nh p các giá tr c a
mình cho chúng.

Feeds :

Có r t nhi u lư ng ch y dao trong m t chương trình. Đi u quan tr ng nh t là lư ng ăn dao. Đây
là lư ng ch y dao mà khi này dao th t s c t chi ti t, là v n t c dài khi dao chuy n ñ ng tương
ñ i so v i bàn máy.

Các lư ng ch y dao khác ta có th l a ch n. M t vài h
ñi u khi n máy dùng các t c ñ m c ñ nh c a nó khi lùi
ho c di chuy n dao. Th m chí khi ta không nh p các
thông s cho các lư ng ch y dao khác thì cũng không có
v n ñ gì x y ra. M t vài h ñi u khi n khác có th tìm
lư ng ch y dao trong chương trình, có th nh hơn m t
chút so v i lư ng ch y dao t i ña c a máy.
Đ i v i bài t p này ta nh p giá tr các thông s như hình và ñ m b o giá tr c a Cut là 1200
mmpm
Click OK
151
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


8.3. T o và mô ph ng chương trình gia công :
8.3.1. T o chương trình gia công :

Sau khi ñã nh p t t c các thông s cho m t chương trình thì ta xu t chương trình gia công :

Click bi u tư ng Generate
B n có th theo dõi ph n m m phân tích và chia chi ti t ra thành nhi u l p và t o ñư ng ch y dao
cho m i l p. M i ñư ng màu khác nhau có m t ch c năng khác nhau.
Trong khi t o chương trình b n s ñư c h i v i c a s
Display Parameters
B ch n Pause After Each Path
Click OK ñ xem các l p c t và ñư ng ch y dao
Sau khi xu t chương trình, click OK.

8.3.2. Hi n th ñư ng ch y dao :

152
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Khi b n mu n xem toàn b ñư ng ch y dao c a chương trình, click ph i vào chương trình trong
Operation Navigator và click Replay.
Bây gi b n có th quan sát k bên chương trình trong thanh Operation Navigator có m t
d u ch m than màu vàng. Đi u ñó có nghĩa là chương trình ñã ñư c t o thành công nhưng v n
chưa ñư c x lý. N u có b t kỳ s thay ñ i nào c a chi ti t thì s có thêm m t d u ch m ñ k
nó. Đi u này có nghĩa là ta ph i t o l i chương trình. Tuy nhiên, ñây ta không c n ph i thay ñ i
b t kì thông s nào c a chương trình.

8.3.3. Mô ph ng ñư ng ch y dao :

Vi c ki m tra chương trình là m t ñi u r t quan tr ng. nó có th giúp ta d ñoán ñư c các chuy n
ñ ng sai và nguy hi m c a ñư ng ch y dao. Các l i ñó thư ng x y ra do các thông s công ngh
và các thi t l p c a ta không chính xác d n ñ n làm h ng chi ti t. ñ tránh x y ra các l i này,
NX5 và các ph n m m CAM khác cung c p ch c năng ki m tra ñư ng ch y dao và ki m tra v t
gia công th a.

Verify :

Ch c năng ki m tra ñư ng ch y dao có th ñư c dùng ñ xem các chuy n ñ ng c a dao trong
toàn b chương trình. B n có th theo dõi cách dao ti p xúc v i b m t gia công và cách nó lùi
dao sau khi c t. V i ch c năng này ta có th hi n th c v t li u th c c a chi ti t khi gia công.

153
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click ph i vào chương trình trong Operation Navigator và ch n TOOL PATH → VERIFY
ho c click vào nút Verify Tool trên thanh toolbar.
Tùy ch n sau cho phép b n thi t l p các thông s hi n th
ñư ng ch y dao.

Trên c a s Tool Path Visualization, click bi u tư ng

Play ñ xem các chuy n ñ ng c a dao.
Click 3D DYNAMIC
Click DISPLAY OPTIONS
Thay ñ i Number of Motions thành 50
Đ i Animation Accuracy thành FINE
Đ i IPW Color thành Green
Click OK
154
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Click Play
Hình mô ph ng gi ng v i hình dư i ñây :
V i tùy ch n này, b n có th mô ph ng quá trình gia công v i dao và v t li u c t gi ng
h t v i quá trình gia công th t. trong ch ñ mô ph ng 3D Dynamic b n có th xoay, di chuy n
ho c phóng to hay thu nh vùng hi n th khi ñang mô ph ng gia công. Ngư c l i trong ch ñ gia
công 2D thì ta không th th c hi n b t kỳ thao tác nào khi mô ph ng. N u b n mu n xem chi ti t
hư ng nhìn khác thì b n ph i d ng quá trình mô ph ng l i. ch ñ gia công 2D cho t c ñ
nhanh hơn 3D.
8.3.4. Ki m tra v t gia công th a :155
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Ch c năng này ñư c dùng ñ ki m tra xem dao có c t ph m so v i kích thư c c a chi ti t. Theo
dung sai thi t k , b t kỳ quá trình s n xu t nào cũng có các ph ph m b i hai lý do. Th nh t là
c t ph m hay còn còn g i là ch ñ c t h t v t li u (Less Material Condition). Th hai là ch ñ
c t th a v t li u (More Material Condition). N u x y ra trư ng h p th nh t thì r t nghiêm tr ng
vì ta không th s a ñư c chi ti t. Còn trư ng h p th hai thì có th gia công l i ñ ñư c chi ti t
hoàn ch nh. Tùy ch n Gouge check s ki m tra nơi nào x y ra các trư ng h p trên.

Click vào bi u tư ng ràng bu c ZC Constraint dư i Principal Planes
Nh p giá tr 3 vào
Click OK

Bây gi chúng ta b t ñ u ch n các c nh t chi ti t. các c nh ñư c ch n này s ñư c chi u lên m t
có Z = 3, các hình chi u ñó ñư c dùng như các ñư ng bao.

Ch n t t c các c nh trên n m phía ngoài theo thành d c theo ñư ng biên d ng như hình. Đ m
b o r ng ta ñã l a ch n ñư c 8 c nh theo m t th t liên t c.

Ch n OK
Nh p giá tr Global Depth per Cut là 0.2
Click CUTTING PARAMETERS
Click vào tab STOCK
Nh p giá tr c a Part Side Stock và Part Floor Stock là 0.00


156
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Intol:
Intol cho phép b n xác ñ nh kho ng cách l n nh t mà dao l ch hư ng khi ti n vào chi ti t.

Outtol:
Outtol cho phép b n xác ñ nh kho ng cách l n nh t mà dao l ch hư ng khi di chuy n ra kh i chi
ti t.

Nh p giá tr c a Intol và Outtol là 0.001 như trong hình
Click vào tab CONTAINMENT
Thay ñ i thông s In-process Workpiece thành NONE
Click OK

Click vào bi u tư ng Generate ñ t o ra chương trình trong c a s thông s chính
Main Parameters.
Click OK trên c a s các thông s .
157
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Chương trình gia công tinh cho biên d ng ngoài ñã s n sàng. B n có th theo dõi nó khi xem
l i ñư ng ch y dao
Biên d ng bên trong :

L p l i các bư c trên ñ copy và dán CAVITY_MILL_2
trên Operation Navigator. Đ i tên chương trình thành
CAVITY_MILL_3. Chúng ta s l p l i các bư c cho
CAVITY_MILL_2 nhưng l n này chúng ta s ch n vòng
bên trong làm ñư ng bao.

Nh p ñúp vào CAVITY_MILL_3 ñ ch nh s a các
thông s ho c click ph i lên nó và ch n edit.
Ch n tab ‘Specify Trim Boundaries’ và ch n Trim
Side ch ñ OUTSIDE.
Ch ñ trên nh m ñ m b o cho dao không vư t ra
kh i ñư ng bao.

Ch n phương pháp l c ñ i tư ng Filter Method là
CURVES
Thay ñ i m t ch n b ng tay thành m t ZC và nh p kho ng offset là 3.
158
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Click OK
Ch n t t c các c nh bên trong d c theo biên d ng c a m t như trong hình, ph i ñ m b o là
ch n ñư c t t c 8 c nh liên ti p nhau.
Click OK
Ch n OK ñ tr v c a s thông s .
T o chương trình b ng cách click vào Generate. Click OK khi t o xong. Click OK n u b n
g p b t c l i c nh báo nào v vi c ch n dao.

Bây gi thì chương trình gia công tinh ñã ñư c s n sàng.
Khi xem ñư ng ch y dao ta có th th y dao không vư t ra
kh i gi i h n mà ta ñã qui ñ nh.

8.3.5. Ch y tinh biên d ng ngoài :

Bây gi b n ph i dùng m t ki u ch y dao khác ñ gia
công tinh b m t có biên d ng t do.
Click vào Create Operation trên thanh Toolbar ñ t o
nguyên công m i.
Sau ñó click vào bi u tư ng FIXED_CONTOUR như
trong hình.
Ch n PROGRAM trong Program
Ch n WORKPIECE trong Geometry
Gi m c ñ nh cho tên c a chương trình.
Click OK
159
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Trên c a s các thông s , bên dư i Drive Method (phương pháp ñi u khi n) ta ch n
BOUNDERY.
Click vào bi u tư ng Spanner như trong hình ñ
m menu Boundary Drive Method
Trên c a s Create Boundary, thay ñ i Mode
thành CURVES/EDGES
Ch n Material Side là OUTSIDE

Ch n Tool Position là ON

V trí dao s quy t ñ nh cách nó ti p c n v i ph n biên d ng c a chi ti t. Các ph n biên d ng có
th ñư c gán cho m t trong ba v trí dao : trên (On), (Tanto), ti p xúc (contact).

• Khi ch ñ ON, ñi m gi a c a dao ng m ngang v i ñư ng bao d c theo tr c c a dao.
• Ch ñ Tanto, c nh c a dao n m ngang v i ñư ng bao.
• Ch ñ Contact, dao ti p xúc v i ñư ng bao.

Trong Plane, ch n USER-DEFINED (ch n m t ph ng theo ñ nh nghĩa c a ngư i dùng)
Ch n l i m t có Z=3
Click OK
Ch n vòng biên phía ngoài c a m t trên cùng như trong hình v . Lưu ý là ph i ch n các c nh
theo th t liên ti p.
160
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK

Chúng ta ñã c t b các ph n ngoài c a vòng ngoài.
Bây gi chúng ta s c t b biên d ng bên trong c a
vòng trong ñ cu i cùng ta còn ñư c biên d ng gi a
vòng trong và vòng ngoài.

Ch n CURVES/EDGES trong mode
Ch n Material Side là INSIDE và Tool
Position là ON
Ch n m t ph ng t a ñ Z = 3
Ch n các c nh bên trong theo biên d ng c a m t như trong hình :
161
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com


Click OK hai l n ñ tr v c a s Boundary Drive Method
Thay ñ i thông s Stepover là SCALLOP và nh p vào chi u cao (height) giá tr 0.001 và
click OK

Trên c a s Cutting Parameters :

Thay ñ i các giá tr c a Tolerance sao cho giá tr c a Part Intol và Part Outtol là 0.001
Click tab MORE và nh p giá tr c a Max Step (bư c l n nh t) là 1.0
Click OK
Sau ñó click vào bi u tư ng FEEDS AND SPEEDS
trên c a s các thông s
Nh p giá các thông s c a speed (t c ñ ) như trong
hình
Click OK

Trên c a s thông s chính :

T o dao m i v i tên là BEM10
Nh p ñư ng kính dao là 10 mm và bán kính mũi dao
là 5 mm
Click OK
Click Generate ñ t o chương trình162
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Biên d ng c a b m t ñã ñư c t o ra và bây gi b n có th xem mô ph ng b ng ch c năng Tool
path verification.
8.3.6. M t ñáy :

M t ñáy là nguyên công tinh ñư c th c hi n trên các m t ph ng ngang c a chi ti t. Trong h u h t
các quá trình phay, gia công m t ñáy thư ng là nguyên công cu i cùng.Click vào bi u tư ng Create Operation trên toolbar
Đ i Type thành mill_planar
Đ i t t c các thông s như trong hình
Click OK
163
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Trên c a s thông s , ta ñ i Cut Pattern thành Follow Part
Thay ñ i ph n trăm ñư ng kính – Percent cho Stepover thành 40

Trong nguyên công phay m t ñáy thì vi c l a ch n
Stepover ph i luôn luôn nh hơn m t n a ñư ng kính c a
dao ñ m t ph ng sau khi gia công ñư c ph ng hơn.

Không gi ng như các chương trình trư c ñó, ta ph i ch n
m t vùng c t

Click vào tab Specify Cut Area
Ch n m t ph ng ñư c ñánh d u trong hình
164
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
Click OK
Click CUTTING PARAMETERS trên c a s thông s chính
Click vào tab STOCK và nh p giá tr Intol và Outtol như trong hình
Click OK
Click FEEDS AND SPEEDS

B i vì ñây là nguyên công phay m t ñáy nên vi c ch n t c
ñ tr c chính và lư ng ch y dao th p hơn các chương trình
trư c s t t hơn.

Nh p chính xác các giá tr trong hình
Ch n OK


165
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Generate chương trình. Sau ñó xem l i và ki m tra ñư ng ch y dao
Hình bên dư i th hi n ñư ng ch y dao khi gia công m t ñáy
8.4. POST PROCESSING :

ng d ng ñ u tiên c a ch ñ gia công là xu t ñư ng ch y dao ñ gia công chi ti t. Nói
chung, chúng ta không th nào nh p file gia công vào m t máy b i vì có r t nhi u lo i máy khác
nhau. M i lo i có ñ c ñi m riêng v kh năng c a ph n c ng, các yêu c u và h ñi u khi n cũng
khác nhau. Ví d như máy có tr c chính n m ngang ho c th ng ñ ng, có th c t ñ ng th i khi các
tr c cùng chuy n ñ ng … B ñi u khi n nh n file gia công và ñi u khi n các chuy n ñ ng c a
dao và các ho t ñ ng khác c a máy.

Thông thư ng m i lo i máy có các ñ c tính ph n c ng riêng c a nó, các ph n m m b ñi u khi n
cũng khác nhau. Ví d như m t s b ñi u khi n yêu c u m nư c làm ngu i b ng m t mã ñ c
bi t. M t s b ñi u khi n khác thì gi i h n s code M trên m t dòng l nh xu t ra.
166
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

Vì v y file gia công ph i ñư c ch nh s a cho phù h p v i ki u máy và b ñi u khi n c a
nó. Quá trình ch nh s a ñó g i là Post Processing. K t qu là m t file gia công ñã ñư c ch nh s a
phù h p.

Có 2 bư c ñ t o ra file gia công ch nh s a sau cùng :

1. T o file d li u ñư ng ch y dao g i là CLSF (Cutter Location Source File).
2. Chuy n ñ i file CLSF thành file ch a các code c a máy CNC (Post processed file).
Chương trình này s ñ c file CLSF và ñ nh d ng l i theo ki u máy và b ñi u khi n c a
nó.

8.4.1. T o file CLSF :

Click vào m t chương trình b t kỳ trong Operation Navigator mà b n mu n xu t :

Click TOOLS → OPERATION NAVIGATOR → OUTPUT → NX POSTPROCESSING
Ch n ki u máy phay 3 tr c MILL_3_AXIS và nh p ñ a ch file vào
Ch n OK
Ph n m m s xu t file gia công cho máy mà b n mu n. B n có th ñ c các kh i l nh v i các
mã G và M theo h ñi u khi n c a máy. File có ñuôi là xxx.ptp
File gia công có th truy n sang máy CNC nh h th ng DNC và quá trình gia công s ñư c ti n
hành. Toàn b quá trình t giai ño n nh p chi ti t vào ph n m m NX (Manufacturing) cho ñ n

167
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

giai ño n truy n file gia công vào máy và ti n hành gia công ñư c g i là CAM (Computer Aided
Manufacturing).

TÀI LI U THAM KH O : UG-NX5 TUTORIAL. Tác gi : Ming C. Leu - Department of
Mechanical and Aerospace Engineering - Missouri University of Science and Technology.
168
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản