Phần mềm NX

Chia sẻ: ZeroCool All | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
219
lượt xem
126
download

Phần mềm NX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NX là một trong những gải pháp phát triển sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới . Phần mềm Unigraphics của hãng UGS là phần mềm CAD/CAM rát mạng và được xếp vào các phần mềm CAD/CAM hàng đầu thế giới như CATIA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm NX

 1. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com M CL C CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX................................................................. 2 CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 10 CHƯƠNG 3 : CÁC THAO TÁC V I FEATURE ................................................................ 30 CHƯƠNG 4 : T O B N V 2D ............................................................................................ 59 CHƯƠNG 5 : CÁC THAO TÁC TRÊN SKETCH ............................................................... 73 CHƯƠNG 6 : CÁC FEATURE CÓ BIÊN D NG T DO ................................................... 93 CHƯƠNG 7 : L P RÁP CHI TI T ..................................................................................... 108 CHƯƠNG 8 : MÔ PH NG GIA CÔNG ............................................................................. 128 1
 2. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com CHƯƠNG 1 : T NG QUAN V PH N M M NX 1.1. GI I THI U V PH N M M NX : NX là m t trong nh ng gi i pháp phát tri n s n ph m tiên ti n nh t trên th gi i. Ph n m m Unigraphics c a hãng UGS là ph n m m CAD/CAM r t m nh và ñư c x p vào nhóm các ph n m m CAD/CAM hàng ñ u th gi i như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép ñơn gi n hóa quá trình thi t k s n ph m, t ñó có th rút ng n th i gian thi t k và s n ph m ñư c nhanh chóng ñưa ra th trư ng tiêu th . 1.2. GI I THI U GIAO DI N UNIGRAPHICS NX : 1.2.1. Gi i thi u các menu trên ph n m m Unigraphics NX : 2
 3. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com A. Các thanh công c và ch c năng : Title bar : trên thanh Title bar s hi n th các thông tin sau : • Tên part • Tên part ñang th c thi • Thu c tính ch ñ c c a work part • work part ñư c ch nh s a t l n lưu sau cùng Menu bar : • Menu bar n m dư i Title bar, bao g m các option sau : File, Edit, View, Insert, Format, Tool, Assemblies, Information, Analysis, Preferences, Windows, Help. Tool bar : • Là thanh công c , trên ñó có ch a các bi u tư ng mà ta có th kích ho t tr c ti p ñ th c hi n m t thao tác nào ñó. Resource bar : • N m bên trái c a s NX • Bao g m : History Palette, Assembly navigator, Part navigator, Roles and the Web Browser... • Có th t t ho c m băng cách click chu t vào bi u tư ng (ho c ) Cue Line : • N m ph n trên c a s , dư i thanh Toolbar. • Hi n th các l i nh c cho các bư c th c thi ti p theo. Status Line : • N m bên ph i ph n Cue Line. • Hi n th các thông tin v các l a ch n hi n hành, ho c các l nh v a th c hi n. Progress Meter : • Hi n th ph n trên Cue Line khi h th ng ñang th c hi n m t công ño n nào ñó. Ví d khi chúng ta m m t Assembly, trên Cue Line s hi n th s ph n trăm Assembly ñó ñư c t i, khi k t thúc thì Cue Line s hi n th các l i nh c ti p theo. Part Navigator : • Bi u tư ng th hai t trên xu ng trong Resource bar • Part Navigator cho ta m t cái nhìn tr c quan v m i tương quan gi a các feature và ñư c bi u th dư i d ng m t cây quan h như hình v . 3
 4. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • Ta có th b ho c ch n các feature b ng cách b ho c ch n d u ki m màu xanh. Ngoài ra ta còn có th thay ñ i kích thư c ho c các thông s c a chúng. Khi ñó, ph n m m s hi n th c nh báo n u m i quan h gi a các feature b phá v . • Part Navigator có s n trong t t c các ng d ng c a NX mà không ch riêng ph n Modeling. Các Model s t ñ ng c p nh t khi ta tùy ch nh các feature trong Part Navigator. V n ñ này s ñư c ñ c p ph n sau. History : • Bi u tư ng th tư t trên xu ng trong Resource bar. • Cho phép ta m nhanh các file ñư c th c hi n trong th i gian g n, ho c là m các part ñang làm vi c. H th ng s không xóa History khi các part b xóa ñi. • Ta có th dùng l i các part b ng cách kéo th nó t History vào c a s làm vi c. B. Các phương pháp l a ch n hình h c: Các phương th c l a ch n trong NX r t ña d ng và ti n d ng cho ngư i s d ng.Khi l a ch n thì con tr s hi n th như hình . Sau ñây là m t s phương pháp l a ch n cơ b n : 1. L a ch n Feature : Ta có th l a ch n chi ti t b ng cách click chu t vào các bi u tư ng trên thanh công c sau : 4
 5. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Ngoài ra ta còn có th l a ch n các ñ i tư ng m t cách d dàng nh vào b l c l a ch n. Ví d ta mu n ch n các c nh ta có th ch n Edge trong hình sau : 2. Phương pháp l a ch n t ng quát : Ch n select all ñ l a ch n toàn b v t th . N u mu n ch n m t ñ i tư ng nào ñó, ta có th rê chu t l i g n ñ i tư ng ñó cho ñ n khi ñ i tư ng chuy n sang màu h ng Đ i v i các ñ i tư ng b che khu t ta có th ch n chúng b ng cách : chuy n cách hi n th chi ti t sang d ng Wireframe with Hidden Edges (nh p vào bi u tư ng ), ho c ta có th hi n th các ñ i tư ng b khu t b ng cách nh p vào bi u tư ng Highlight Hidden Edges sau : M t cách khác ñ l a ch n chính xác các ñ i tư ng là dùng công c QuickPick. Cách ti n hành như sau : ta rê chu t l i g n chi ti t, ch th i gian kho ng 2 giây ta s th y con tr hi n 5
 6. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com lên như hình bên, click chu t trái, ta s th y h p tho i QuickPick. Trong h p tho i QuickPick, các ñ i tư ng s ñư c phân thành các nhóm như : All objects, Features, Body Objects … và các ñ i tư ng s ñư c highlight khi ta rê chu t lên các tên ñ i tư ng ñó trong QuickPick. Ta ch n ñ i tư ng b ng cách click trái chu t. 3. Các tương thích cho ngư i dùng (User Preferences) : Ch n Preferences trên Menu bar. User Preferences ñư c dùng ñ ñ nh nghĩa các thông s hi n th như tên chi ti t, cách b trí (layouts), views … Ngoài ra ta có th thi t l p cho các layer, màu, font … cho các chi ti t. a. Giao di n ngư i dùng (User Interface) Ch n Preferences\User Interface. User Interface cho phép ta tùy ch nh cách NX làm vi c và tương tác v i các ñ c tính do ta thi t l p. Ch ng h n như ta có th thay ñ i v trí, kích thư c ho c tr ng thái hi n th c a c a s chính, vùng ñ h a, ho c c a s hi n th thông tin. • General Tab : thi t l p m c ñ chính xác hi n th trong c a s thông tin. • Layout Tab : thi t l p v trí c a Resource bar. • Macro Tab : thi t l p kho ng th i gian cho m t mô ph ng chuy n ñ ng. b. Visualization : Ch n Preferences\Visualization. 6
 7. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com C. Thi t l p Object Display : Object display ñư c dùng ñ thay ñ i các thi t l p như màu, font, layer, tr ng thái hi n th c a các ñ i tư ng. • Click Preferences\ Object : c a s Object Preferences xu t hi n như hình bên. Trong ñó ta có th tùy ch nh work layer, color, translucency … • cách th hai là ta click ph i chu t vào dòng in ñ m trong Part Navigator, ch n Edit Display. • Ngoài ra ta còn có th ng d ng các tùy ch nh này cho t ng ñ i tư ng như các ñư ng, các m t … 7
 8. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com D. Các trình ng d ng : Ta có th m các trình ng d ng b ng cách ch n START trên thanh Standard Toolbar. M t khác ta có th ch n các ng d ng khác t drop-down menu như hình bên. Ví d ta có th l a ch n ph n Modeling, Drafting, Assembly … M c ñ nh c a trình ng d ng là Modeling khi ta t o m t file m i. 8
 9. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG D NG 2.1. Đ NH NGHĨA : Features là các ph n t ñư c ñ nh nghĩa như là các hình cơ b n, ñư ng, m t, hay các hình kh i. Ví d m t s feature thư ng dùng như : blocks (kh i), cylinder (hình tr ), cones (hình côn) , spheres(hình c u), extruded bodies (các kh i ñư c t o ra kéo dài), và revolved bodies (các kh i ñư c t o ra b ng cách xoay tròn). 9
 10. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.2. CÁC KI U FEARURE : Có 6 ki u feature : Reference features, Swept features, Remove features, Userdefined features, Extract features and Primitives. Các ki u feature này ñư c ch a trong menu Insert. • Click Insert ñ ch n l a ki u feature. Các l nh th c thi c a Form Features ñư c ch a trong các menu ñư c ñánh d u màu ñ hình trên. Các bi u tư ng c a Form Features cũng ñư c hi n th trên thanh Formm Features Toolbar như hình dư i. Trên ñó có các l nh th c thi mà b n thư ng xuyên s d ng. • Ngoài ra ta có th chèn thêm các l nh khác vào b ng cách click vào ADD OR REMOVE BUTTONS/ FORM FEATURE. 10
 11. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • REFERENCE FEATURES : cho phép ta thi t l p các m t tham kh o, các ñư ng tham kh o. Các ñ i tư ng tham kh o này h tr vi c d ng các m t tr , m t côn, m t c u, các v t tròn xoay. Click vào INSERT → DATUM/POINT ñ m các l a ch n khác c a Reference Feature : Datum Plane, Datum Axis, Datum CSYS, và Point • SWEPT FEATURES : cho phép ta d ng các hình b ng cách kéo dài ho c xoay tròn m t ñ i tư ng ban ñ u. Swept Feature bao g m : Extruded Body Revolved Body Sweep along Guide Tube Styled Sweep L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE : dùng cho extrude (kéo dài) hay Revolve (xoay tròn). INSERT → SWEEP : dùng cho các l nh còn l i. • REMOVE FEATURES : cho phép t o ra mô hình b ng cách c t b ñi m t ph n nào ñó c a hình ban ñ u. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE Remove Features bao g m : Hole (t o l ) Boss (t o ph n tr l i trên m t ph ng) Pocket (t o túi) Pad Slot (khe) Groove (rãnh) Có th ch n b ng cách click chu t vào các icons sau : 11
 12. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • USER-DEFINED FEATURES : (ki u feature do ngư i dùng ñ nh nghĩa cho phép ngư i dùng ñ nh nghĩa features m u c a mình. L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE → USER DEFINED • EXTRACT FEATURES : cho phép t o ra các kh i b ng cách xu t ra các curve (ñư ng cong), faces ho c là các vùng. Extract features bao g m : Extract Sheet from curves Bounded plane Thicken Sheet Sheet to Solid Assistant L nh th c thi : • INSERT → ASSOCIATIVE COPY → EXTRACT : dùng cho tùy ch n extract. • INSERT → OFFSET/SCALE : dùng cho Thicken Sheet ho c Sheet to Solid Assistant. • INSERT → SURFACE : dùng cho Bounded Plane ho c Sheet from curve. • PRIMITIVES (các kh i cơ b n) : cho phép t o ra các mô hình t các kh i hình h c cơ b n. Bao g m : Block (kh i hình ch nh t) Cylinder (kh i tr ) Cone (kh i hình nón) Sphere (kh i hình c u) L nh th c thi : INSERT → DESIGN FEATURE 12
 13. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.3. PRIMITIVES : Primitive Features là các feature cơ s ñ hình thành nên các feature khác. Các primitives cơ b n g m : blocks, cylinders, cones và spheres. Các thông s c a Primitives có th thay ñ i ñư c. Sau ñây ta s xét m t s thí d : 2.3.1. T O BLOCK (KH I) : T o file m i có tên là Arborpress_plate.prt (lưu ý ñơn v là Inches) Ch n insert → design feature → block ho c click vào bi u tư ng C a s Block xu t hi n. Ta có 3 cách ñ t o block : • Góc t a ñ , chi u dài các c nh • Chi u cao, hai ñi m • Hai ñi m trên ñư ng chéo kh i Ch n Origin, Edge lengths bây gi ta xác ñ nh góc t a ñ b ng cách dùng Point Constructor. Click vào bi u tư ng POINT CONSTRUCTOR trên thanh Utility H p tho i Point Constructor xu t hi n. M c ñ nh XC, YC, ZC là 0. Cick OK H p tho i Block xu t hi n. Ta xác ñ nh các thông s hình h c như sau : • Length (XC) = 65 inches • Width (YC) = 85 inches 13
 14. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com • Height (ZC) = 20 inches Click OK Đ xem toàn b v t th : right-click ch n Fit ho c nh n + F Right – click ch n ORIENT VIEW → TRIMETRIC K t qu là ta s nh n ñư c m t kh i như hình v sau : 2.3.2. T O M T TR C (SHAFT) : T o m t tr c v i hai ph n hình tr (cylinders) và 1 ph n hình côn (cone) n i l i v i nhau như hình v : 14
 15. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com T o file m i v i tên Impeller_shaft.prt (ñơn v Inch) Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CYLINDER ho c nh p vào bi u tư ng Có 2 cách ñ d ng m t tr : • Axis, Diameter, Height (tr c , ñư ng kính, chi u cao) • Arc, Height (cung tròn, chi u cao) Ch n AXIS, DIAMETER, HEIGHT Sau ñó ch n Vector Constructor g n bi u tư ng Specify Vector Click ZC ñ ch n chi u d ng hình theo d c tr c Z. Click OK Ti p theo, click vào bi u tư ng Point Constructor k bên Specify Point ñ thi t l p g c t a ñ cho cylinder. 15
 16. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Thi t l p các t a ñ XC, YC, ZC là 0 (trùng v i g c t a ñ WCS) Nh p các thông s vào c a s ti p theo như sau : • Diameter = 4 inches • Height = 18 inches Click OK, CANCEL Right-click và ch n ORIENT VIEW → ISOMETRIC t o ra m t kh i tr ñ c như hình v sau : Ti p theo ta s t o hình côn ph n cu i c a hình tr . 16
 17. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Ch n INSERT → DESIGN FEATURE → CONE ho c click vào bi u tư ng Có nhi u cách ñ t o m t kh i hình cone : • Diameters, Height (ñư ng kính, chi u cao) • Diameters, Half Angle (ñư ng kính, góc cone) • Base Diameter, Height, Half Angle (ñư ng kính ñáy, chi u cao, góc cone) • Top Diameter, Height, Half Angle(ñư ng kính ñ nh, chi u cao, góc cone) • Two Coaxial Arcs (2 cung tròn ñ ng tr c) Ch n DIAMETERS, HEIGHT Trong h p tho i VECTOR ta ch n Z-Axis, chi u vector theo chi u dương c a tr c Z. Click OK Trong h p tho i CONE ta nh p các thông s như sau : • Base diameter = 4 inches • Top Diameter = 6 inches • Height = 10 inches Click OK C a s Point Constructor xu t hi n, ta ch n bi u tư ng Arc/Ellipse/Sphere Center ho c click vào bi u tư ng , sau ñó ch n m t trên c a hình tr v a t o lúc nãy. Ho c ta cũng có th nh p các t a ñ như sau : XC = 0 YC = 0 ZC = 18 Click OK Trên c a s BOOLEAN OPERATION, ch n UNITE (N I). Ph n hình cone s ñư c n i vào ph n ñ u c a hình tr . 17
 18. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Click Cancel trên t t c các c a s , k t qu ta s nh n ñư c hình v như sau : Click + F ñ hi n th toàn b mô hình v a v . Ti p theo, chúng ta s t o m t ph n hình tr n i ti p vào ph n hình cone v a v . L p l i các bư c như cách d ng ph n hình tr ñ u tiên. Kích thư c : diameter = 6 inches, height = 20 inches. Mô hình nh n ñư c s gi ng như hình sau : 18
 19. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com 2.4. REFERENCE FEATURES (CÁC FEATURE THAM CHI U) 2.4.1. DATUM PLANE (M T CHU N) : Các m t chu n (datum plane) là các feature tham chi u h tr vi c d ng các feature khác như cylinder, cone, sphere, và các mô hình tròn xoay ho c t o ra các feature t nhi u góc ñ khác nhau . Sau ñây,ta s t o ra m t Datum Plane t m t m t cho trư c. Có nhi u cách ñ t o Datum Plane : M Arborpress_plate.prt Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM PLANE. Cách khác là click vào bi u tư ng Datum Plane trên thanh công c FORM FEATURE H p tho i Datum Plane xu t hi n như hình v . Ta có nhi u l a ch n ñ t o Datum Plane nhưng các phiên b n NX sau này ñ thông minh ñ t l a ch n phương pháp thích h p, tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n n u ta ch n ki u Infered (NX cũng m c ñ nh ki u này) Click m t trên c a kh i hình h p. Chi u vector ñ t o Datum Plane s hư ng ra. Do ñó n u ta ch n m t ñáy ñ t o Datum Plane thì chi u c a vector s hư ng xu ng. Nh p thông s cho OFFSET DISTANCE (kho ng cách t m t Datum Plane ñ n m t ta ch n) là 15 inches. Click APPLY. Ta ñư c hình sau : 19
 20. neverlose-meslab.org/mes phuochai_qn@yahoo.com Click CANCEL 2.4.2. DATUM AXIS (TR C THAM CHI U) : Trong ph n này ta h c cách t o ra tr c tham chi u Datum Axis. Datum Axis là m t feature tham kh o ñư c dùng ñ d ng các feature khác như Datum Plane, feature tròn xoay ho c kéo dài ... Datum Axis không t o ra các ràng bu c hình h c v i các ñ i tư ng khác cũng như các tr c t a ñ khác. Ch n INSERT → DATUM/POINT → DATUM AXIS . Cách khác là nh p vào bi u tư ng trong thanh From Feature như hình sau : Có nhi u phương pháp ñ t o ra Datum Axis. Cũng gi ng như cách d ng Datum Plane, NX có kh năng l a ch n cách d ng Datum Axis tùy thu c vào ñ i tư ng mà ta ch n (m c ñ nh cũng là Infered). 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản