PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

Chia sẻ: tuanxd07

Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit Architecture. Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 1


Nguyễn Văn Thiệp
REVIT
ARCHITECTURE
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D
Dùng cho phiên bản 2011-2012
Phần nâng cao
Tập 1
Tập hợp các bài lý thuyết và thực hành nâng cao giành cho
những người đã biết phần cơ bản
HÀ NỘI 2011
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
2


Lời giới thiệu
Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit
Architecture.
Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng
dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác
giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.
Có thể có một số bài, phương án thực hiện có thể chưa phải là hay nhất, chỉ là ý tưởng,
các bạn có thể nghiên cứu và tạo ra bằng các phương pháp khác hay hơn.
Nếu có bài nào của các tác giả trên mạng (trong hoặc ngoài nước), nguồn gốc rõ ràng, qua
đây tôi xin phép tác giả và đề rõ nguồn. Bài nào không rõ ràng, tôi xin phép được đề nguồn: sưu
tầm trên mạng, mong các vị lượng thứ.
Đây là Tập 1.
Các tập tiếp theo sẽ được cập nhật và biên soạn.

Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp.
Email: onlineth3d@gmail.com.
Web: http://th3d.forumotion.net, http://th3d.blogspot.com.
Tel: 0904766850.VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH
I-1
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

Xác định vị trí công trình
I-1.1
Để có được dữ liệu về khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý của công trình, chúng ta có thể xác
định vị trí của công trình trên bản đồ thế giới.
1. Ra lệnh Manage  Location.
Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục Location.
2.
Tại Define Location by: chọn Internet Mapping Service (tất nhiên phải nối mạng).
3.
Tại Project Address: gõ tên địa danh vào dòng dưới, gõ Enter.
4.
Nếu tên vừa gõ không có trong dữ liệu, sẽ hiện ra các địa danh gần giống để chọn.
5.
Địa danh được hiển thị theo tọa độ: Latitude: vĩ tuyến, Longitude: kinh tuyến như hình
6.
dưới bên trái hoặc ký hiệu màu đỏ như hình dưới bên phải.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 3
Có thể cho vĩ độ, kinh độ cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc nhấn giữ biểu tượng và rê
7.
chuột đến vị trí trên bản đồ.
Nhấn OK, kết thúc lệnh.
8.

Xác định hướng công trình
I-1.2
Hướng của công trình giúp chúng ta khi render, tạo ánh sáng, bóng đổ phù hợp với thực
địa dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn.
Khi tạo dự án mới, màn hình hiện khung nhìn mặt bằng Level 1 (cao độ 1) có bốn ký
hiệu của bố hướng nhìn chính: East (Đông), North (Bắc), South (Nam), W est (Tây).
Tại thanh Properties (đặc tính của khung nhìn), mục Orientation (hướng nhìn), được
chọn mặc định là Project North (hướng Bắc của Dự án) có nghĩa là các hướng ở đây chỉ là so
với hình vẽ của dự án, không phải là hướng ngoài thực địa.
Chúng ta có thể dùng hướng mặc định này để thiết kế cũng được.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
4
Khi thiết kế, các đường vẽ ra thường căn chỉnh theo 2 phương thẳng đứng và nằm ngang
trên màn hình do đó khi công trình của chúng ta không phải hướng Bắc-Nam hoặc Đông-Tây,
việc thực hiện thiết kế sẽ gặp khó khăn. Chúng ta có thể xoay hướng thực địa để hướng công
trình luôn theo ph ương thẳng đứng và nằm ngang của màn hình.
Muốn các hướng này trở thành hướng ngoài thực địa, làm như sau:
1. Nhấn chọn True North tại mục Orientation trên thanh Properties.
Ra lệnh Manage  Position  Rotate True North.
2.
Nhấn chuột định hướng gốc như hình dưới.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 5
Rê chuột định vị hướng mới (có thể gõ số để cho giá trị góc xoay, gõ Enter), nhấn
4.
chuột.
Hệ thống các hướng được xoay đi như hình dưới.
5.
Bây giờ có thể thiết kế bình thường nhưng hướng nhà sẽ là Đông-Nam, Tây-Bắc,
6.
Đông-Bắc hoặc Tây-Nam.
Khi đã xoay hướng thực địa, chúng ta được các hướng và công trình như hình dưới.
7.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
6
Khi mở khung n hìn mặt bằng, nếu tại mục Orientation trên thanh Properties nhấn
8.
chọn Project North chúng ta sẽ thấy công trình có hướng như hình dưới. Khi thiết kế
luôn chọn True North để căn chỉnh theo hai phương thẳng đứng và nằm ngang.
Các hướ ng nhìn mặt đứng mặc định theo các hướng East (Đông), West (Tây), South
(Nam), North (Bắc).
Nếu các hướng này là các hướng của công trình (Project North), không phải hướng thực
địa (True North) như ph trên đã nói hoặc là hướng thực địa nhưng chúng ta không xoay
ần
hướng trên thực địa có thể dùng các mặt đứng theo các hướng này. Các tên này có thể thay đổi
tuỳ ý.
Nếu các hướng này là các hướng thực địa, đã bị xoay thì mặt đứng theo các hướng này
không vuông góc với công trình. Chúng ta có thể tạo các hướng nhìn mặt đứng theo hướng tùy
ý. Xem phần “Các khung nhìn trong dự án”.

Tạo hướng nhìn mặt đứng cho công trình
I-1.3
Ra lệnh View  Elevation  Elavation.
1.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 7


Nhấn chuột vào vị trí cần thiết để đặt ký hiệu.
2.
Nhấn Modify hoặc Esc, kết thúc lệnh.
3.
Nhấn vào ký hiệu, các nút kiểm soát hiện ra.
4.
Nhấn đánh dấu vào ô vuông để xác định hướng nhìn phù hợp, xóa hướng nhìn cũ.
5.
Nhấn trái chuột vào hình tam giác màu đen, phạm vi nhìn hiện ra. Nhấn vào mũi tên,
6.
giữ và rê chuột để thay đổi phạm vi nhìn. Những đối tượng nào nằm ngoài phạm vi nhìn
sẽ không hiển thị trên màn hình (xem phần “Các khung nhìn của Dự án ” trong 3 tập
cơ bản).


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
8
Các khung nhìn mặt đứng được đưa vào danh sách.
7.
Đổi tên khung nhìn:
8.
• Nhấn chuột mở khung nhìn cần đổi tên. Mặt đứng hiện ra. Chúng ta có thể quan
sát thấy các lứi trục đã tạo. Có thể đặt tên theo các lưới trục phù hợp với qui tắc
bản vẽ kỹ thuật kiến trúc.
• Nhấn phải chuột vào tên khung nhìn, chọn Rename.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 9


Hộp thoại hiện ra. Gõ tên mới.

Nhấn OK.

Hết bài.


TẠO DỰ ÁN MẪU – template
I-2
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

Khi chúng ta đã thiết lập được các tham số của Dự án phù hợp cho một công trình và có
thể làm mẫu cho các Dự án tiếp theo, có thể lưu trữ nó thành tệp mẫu *.RTE.
Có hai cách tạo Dự án mẫu:
1. Khởi động dự án với lựa chọn Template.
• Khi ra ệnh New Project, h thoại hiện ra. Nhấn chọn phương án Project
ộp
l
Template như hình dưới.
Sau khi tạo các thiết lập cần thiết, ra lệnh Save. Hộp thoại hiện ra. Tại mục File of

Type hiện sẵn kiểu tệp *.rte.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
10
• Đặt tên tệp tại ô File name và nhấn Save.
Mở tệp Dự án thiết kế.
2.
• Khi ra lệnh New Project, hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn phương án Project như
hình dưới.
Sau khi tạo các thiết lập cần thiết, ra lệnh Save As. Hộp thoại hiện ra. Tại mụ c

File of Type chọn kiểu tệp *.rte.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 11
• Đặt tên tệp tại ô File name và nhấn Save.
Việc sử dụng tệp mẫu đã được giới thiệu tại phần “Tạo Dự án mới”.
Hết bài.


CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẦN TỪ DỰ ÁN NÀY SANG
I-3
DỰ ÁN KHÁC
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

Các tiêu chuẩn của Dự án gồm nhiều thiết lập và mẫu thư viện cho rất nhiều đối tượng
khác nhau. Để thiết lập những tiêu chuẩn này cũng mất nhiều thời gian, chúng ta có thể tận dụng
công cụ chuyển tiếp Transfer Project Standards của Revit để nhập tiêu chuẩn từ dự án này
sang Dự án khác.

Lý thuyết chung
I-3.1
Điều kiện ban đầu: Mở dự án nguồn và Dự án đích.
1. Chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn của Dự án đích.
2. Ra lệnh: Manage  Settings panel  Transfer Project Standards.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
12


Hộp thoại hiện ra.
3.
Copy From: chọn tệp dự án đang mở, có thiết lập cần cho dự án đang làm. Nếu có hơn
4.
hai dự án được mở thì nhấn mũi tên để chọn. Nếu chỉ có dự án gốc và dự án đích được
mở thì tên mặc định tại ô này là dự án gốc.
Nhấn chọn các mục cần chuyển vào.
5.
• Check All: nút trợ gipus nhấn chọn tất cả các mục.
• Check None: xóa dấu chọn tất cả các mục.
Nhấn OK, quá trình chuyển giao diễn ra. Hộp thoại tiếp theo hiện ra.
6.
Nội dung hộp thoại thông báo có một số kiểu thiết lập đã có (trùng tên) nhưng có sự
7.
khác biệt (nội dung). Tại đây có thể chọn cách xử lý:
• Nhấn nút Ovewrite: ghi đè lên.
• Nhấn nút New Only: chỉ nhập những thiết lập mới.
Kết quả các thiết lập được chuyển từ tệp gốc sang tệp chúng ta đang thiết kế.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 13


Ví dụ với hai Dự án Project - Project
I-3.2
Đế minh họa cho phần lý thuyết và giúp các bạn hiểu cụ thể hơn công dụng của việc này
tôi xin lấy ví dụ trình bày dưới đây.
Chúng ta có tệp dự án “biet-thu-3”, có ký hiệu thư viện cao độ như hình dưới.
Tệp dự án “nhap1” chỉ có ký hiệu cao độ mặc định.
Chúng ta muốn có ký hiệu như tệp “ biet-thu-3” nhưng không có ệp thư viện và không
t
muốn tạo tệp thư viện (tiết kiệm thời gian), chúng ta dùng công cụ Transfer Project
Standards như trên.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
14


Mở tệp “biet-thu-3” .
1.
Mở tệp “nhap1”.
2.
Kích hoạt khung nhìn mặt đứng của tệp “nhap1”.
3.
Ra lệnh Transfer Project Standards.
4.
Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Level Types. Nếu không biết nó
5.
nằm ở đâu, có thể chọn tất cả các mục.
Nhấn OK.
6.
Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuyn giao diễn ra thành

7.
công.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 15


Khi thay đổi mẫu ký hiệu, chúng ta có mẫu như ở tệp “biet-thu-3”.
8.
Kết quả như hình dưới.
9.
I-3.2.1 Chuyển đổi từ Dự án sang tệp Thư viện Project – Family
Trong phần này tôi lấy ví dụ mà mọi người cũng đang cần đó là vật liệu – Material trong
Family.
Trong Dự án, các mẫu vật liệu rất đầy đủ như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
16
Nhưng trong Family rất nghèo nàn.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 17


Chúng ta cũng tiến hành chuyển các mẫu vật liệu từ tệp dự án vào tệp Family.
Mở tệp dự án bất kỳ hoặc tệp đã tạo thêm nhiều mẫu vật liệu mới ngoài các mẫu mặc
1.
định ví dụ “nhap1”.
Mở tệp thư viện đang thiết kế ví dụ “cot”.
2.
Kích hoạt khung nhìn của tệp “cot”.
3.
Ra lệnh Transfer Project Standards.
4.
Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Material. Nhấn OK.
5.
Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuyn giao diễn ra thành

6.
công.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
18


Khi chọn vật liệu tại tệp Family, chúng ta có đủ như ở Project.
7.
Hết bài.


DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG REVIT TỪ BẢN VẼ
I-4
ACAD HOÀN CHỈNH
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

NHẬP BẢN VẼ TỪ AUTOCAD
I-4.1
Chúng ta sử dụng các bản vẽ AutoCAD 2D trong các trường hợp sau:
1. Dùng các bản vẽ AutoCAD 2D để làm cơ sở thiết kế các mô hình 3D trong Revit.
2. Dùng các b vẽ AutoCAD 2D làm các hình v mô tả trong khung nhìn chi tiết –
ản ẽ
Detailing View.

I-4.1.1 Chuẩn bị bản vẽ AutoCAD
Trong AutocAD, một bản vẽ (file) có thể chứa nhiều khung nhìn, có thể cả mặt đứng, mặt
bằng, bản vẽ chi tiết. Muốn sử dụng các bản này để đưa vào trong Revit, chúng ta phải tách mỗi
khung nhìn (tờ giấy) thành một tệp riêng.
Ví dụ, trong hình dưới là các bản vẽ trong AutoCAD.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 19
Muốn lấy hình trích để đưa vào khung nhìn Detailing View trong Revit, phải làm như
sau:
Mở bản vẽ AutoCAD.
1.
Dùng lệnh Edit  Copy (Ctrl+C).
2.
Nhấn chọn các đối tượng cần xuất thành tệp mới.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
20


Ra lệnh New – tạo bản vẽ mới.
4.
Ra lệnh Edit  Paste (Ctrl+V).
5.
Dán hình vừa copy vào, chọn điểm đặt là 0,0. Kết quả như hình dưới.
6.
Ra lệnh Save, lưu trữ bản vẽ.
7.
Đối với các bản vẽ mặt bằng tầng, mặt đứng cũng làm tương tự.
8.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 21


I-4.1.2 Khởi động lệnh nhập bản vẽ
Mở khung nhìn mặt bằng, mặt đứng hoặc Detailing View.
1.
Có hai cách đưa bản AutoCAD vào:
2.
• Ra lệnh trên Ruy băng: Insert Import CAD. Lệnh này tạo ra bản vẽ 2D mặt
bằng tầng, các đối tượng trở thành của Revit, không liên kết với tệp AutoCAD nữa
(hình dưới bên trái).
• Ra lệnh trên Ruy băng: Insert Link CAD. Lệnh này tạo ra bản vẽ 2D mặt bằng
tầng, các đối tượng luôn liên kết với tệp AutoCAD. Nếu mất tệp CAD, các đối
tượng này không hiện ra. (hình dưới bên phải).
Hộp thoại mở ra. Chọn tệp cần đưa vào.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
22


Các phương án:
4.
 Current view only – chỉ đưa vào khung nhìn hiện thời thôi.

o ON – chỉ đưa vào khung nhìn hiện thời.
o OFF – thông số Place at hiện ra để chọn khung nhìn sẽ đưa bản AutoCAD
vào.
Colors - màu, nhấn chọn:

o Black and White: đen trắng.
o Invert: giữ nguyên như màu bên ACAD.
o Preserve: đảo màu.
Layer – các lớp, nhấn chọn:

All: nhập tất cả các lớp.
o
Visible: chọn các lớp có hiển thị.
o
Specify …: sau khi mở bạn vẽ, hôpj thoại hiện ra, cho phép xác định lại các
o
lớp. Lớp nào có đánh dấu được đưa vào,
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 23


Import units - đơn vị nhập vào:

Auto – Detect: tự động. Lấy đơn vị được thiết lập từ AutoCAD.
o Cutstom factor: cho hệ số. Nếu trong AutoCAD vẽ theo tỷ lệ 1:100, tại
Revit muốn tỷ lệ 1:1, giá trị này cho = 100.
o Còn lại các đơn vị như chúng ta đã biết.
Positioning: vị trí, chọn các phương án:

Auto - Center to Center: tự động lấy tâm bản ACAD trùng với tâm khung
o
nhìn. Thường chọn phương án này.
o Auto - Origin to Origin: tự động lấy gốc tọa độ trong ACAD trùng với gốc
tọa độ của Revit.
o Manual - …. Dùng con trỏ để xác định vị trí đặt bản ACAD.
Nhấn Open.
5.
Bản vẽ được đưa vào như hình dưới.
6.
Dưới đây chúng ta nghiên cứu một số ví dụ về sử dụng bản AutoCAD.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
24


SỬ DỤNG BẢN AUTOCAD
I-4.2
I-4.2.1 Kiểm tra tỷ lệ bản AutoCAD
Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1.
1.
Ra lệnh Insert Import CAD.
2.
Hộp thoại hiện ra.
3.
Tại Import units: chọn Custom factor và cho giá trị 200 vì bản AutoCAD vẽ theo tỷ
4.
lệ 1:200.
Tại Positioning, chọn Auto - Center to Center
5.
Tại Layers, chọn All.
6.
Tại Place at, chọn Level1.
7.
Nhấn Open.
8.
Sau khi có b ACAD tại mặt bằng tầng, dùng lệnh Dimension để kiểm tra tại một
ản
9.
kích thước bất kỳ. Nếu thấy 2 kết quả giống nhau tức là đơn vị đưa vào đúng tỷ lệ. Nếu
sai phải xem lại tại Import units.
I-4.2.2 Xử lý bản ACAD trong Revit
Nhấn trái chuột vào bản ACAD.
1.
Xóa các lớp không cần thiết:
2.
• Ra lệnh Delete Layers.
Hộp thoại hiện ra. Nhấn chuột đánh dấu các lớp cần xóa.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 25
• Nhấn OK.
Bung các bản ACAD thành các cụm đối tượng: trường hợp này giữ nguyên các cụm
3.
của AutoCAD như các block, cụm kích thước, mặt cắt, chữ được bảo toàn.
• Ra lệnh Explode  Partial Explode.
Bung toàn bộ các đường nét trong bản ACAD thành các đối tượng riêng:
4.
• Ra lệnh Explode  Full Explode.
Cho ẩn bản ACAD:
5.
• Ra lệnh VG.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
26


Tại hộp thoai, chọn mục Imported Categories, xóa dấu tại tên bản ACAD muốn

ẩn, nhấn OK.
Việc xóa, copy, xoay, đổi cao độ giống như các đối tượng Revit khác.
6.

I-4.2.3 Dựng hình theo ACAD trong mặt bẳng tầng
Khi đã có bản ACAD làm nền, chúng ta có thể dựa vào đó để thiết kế. Dưới đây tôi chỉ
giới thiệu một số việc có thể làm.
1. Tạo lưới trục:

Chọn công cụ
• .
Nhấn chuột vào đường lưới trong bản ACAD, đường lưới được tạo ra.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 27


Vẽ tường:
2.
• Nhấn chọn đường chuẩn là mặt ngoài của tường như hình dưới.
Dùng công cụ Line
• .
Bắt điểm vào góc tường trong ACAD như hình dưới.

Kéo và bắt điểm tại góc thứ 2.

Tiếp tục vẽ các bức khác với bề dầy như trong ACAD, chúng ta được tường bao

như hình dưới.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
28
Tương tự, có thể áp dụng cho cột, các tường ngăn, cửa, cửa sổ, cầu thang, thiết bị vệ
3.
sinh, nội thất v.v…
Hết bài.


TÁCH CÁC MẪU THƯ VIỆN CỦA DỰ ÁN HIỆN
I-5
HÀNH THÀNH CÁC TỆP RIÊNG
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

Khi chúng ta mở một bản vẽ (Dự án) của người khác gửi cho (hoặc tải về), trong đó có rất
nhiều mô hình mẫu mà chúng ta không có. Chúng ta có thể tách chúng ra khỏi bản vẽ (dự án)
hiện thời và lưu trữ thành các tệp riêng để dùng sau này.
Cách làm như sau:
1. Ra lệnh Save As  Library  Family.
Hộp thoại hiện ra.
2.
Thư viện lưu trữ mặc định là Metric Library. Có thể chọn thư mục khác.
3.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 29


Nhấn chọn mẫu thư viện cần xuất ra tại Family to save.
4.
Tại File name: mặc định là Same as family name – tên giống như tên mẫu thư viện
5.
được chọn. Có thể gõ tên khác.
Nhấn Save. Kết quả chúng ta được một tệp thư viện mới.
6.
Hết bài.


CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ – DESIGN OPTIONS
I-6
(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

Sau khi thi t kế xong phần chính của dự án, chúng ta dùng các phương án thiết kế
ế
(Design options) để thay đổi một số phần tử hoặc bộ phận của công trình. Ví dụ, chúng ta có
thể dùng các phương án khác nhau để thay đổi trong phạm vi dự án, xem xét và lựa chọn hoặc
trình bày cho khách hàng.
Hình dưới minh họa hai phương án thiết kế mái tầng thượng.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
30
TẠO BỘ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
I-6.1
Nói chung, quá trình s ử dụng phương án thiết kế theo các bước sau:
1. Xác định khu vực cần áp dụng các phương án khác nhau.
Ví dụ: chúng ta muốn bố trí phương án thiết kế cho một là cửa vào tòa nhà, hai là phần
mái.
2. Tạo các mô hình của tòa nhà không bị thay đổi bới các phương án. Đây là khối chính
(main model).
Ví dụ: chúng ta tạo móng, nền, tường, và các phần khác không có ý định thay đổi thiết
kế trừ cửa vào hoặc phần mái (theo ví dụ trên) như hình dưới . Các phần tử này sẽ được
thêm vào theo các phương án thiết kế khác nhau.
Thiết lập phương án thiết kế cho mỗi vùng đã xác định (trong ví dụ là lối vào và phần
3.
mái).
Với mỗi thiết lập phương án, phải có phương án (primary option).
4.
Tạo phương án thứ hai. Số lượng các phương án không hạn chế.
5.
Tạo khung nhìn cho từng phương án.
6.
Kết hợp phương án với mô hình chính.
7.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 31


I-6.1.1 Tạo bộ phương án thiết kế - Design Options Sets
Bắt đầu quá trình thực hiện các phương án thiết kế, chúng ta phải tạo bộ phương án. Bộ
phương án là tập hợp các phương án có thể tráo đổi cho nhau trong thiết kế.
Ví dụ chúng ta tạo một bộ phương án cho lối đi của tòa nhà và mộ t bộ phương án khác
cho phần mái.
Trong mỗi bộ phương án có phương án gốc ( Primary option) và m hoặc nhiều các
ột
phương án thay thế (secondary options).
1. Ra lệnh Manage Design Options.
Hộp thoại hiện ra.
2.
Option Set: bộ phương án.
3.
• Nhấn New: tạo bộ mới. Sau khi nhấn nút New, bộ mới được tạo ra. Xem hình
trên, hộp thoại bên phải.
• Mỗi lần nhấn New, một bộ mới được tạo ra.
• Tên của bộ thường để mặc định là Option Set 1, Option Set 2 v.v….
o Nhấn vào tên bộ, các nút chức năng khác hiện ra.
o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra:
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
32
o New: cho tên mới.
o Nhấn OK, kết thúc đổi tên.
o Delete: xóa bộ.
Option: phương án. Sau khi tạo bộ mới, mục này được kích hoạt.
4.
New: tạo phương án thứ hai (phương án thay thế).

Mỗi lần nhấn New, một phương án mới được tạo ra.

Tên của bộ thường để mặc định là Option 1, Option 2 v.v….

o Nhấn vào tên phương án, các nút chức năng khác hiện ra.
o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra:
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 33
o New: cho tên mới.
o Nhấn OK, kết thúc đổi tên.
o Delete: xóa phương án.
Hình dưới là các bộ và phương án của mỗi bộ được tạo ra.
Nhấn Close, kết thúc lệnh.
5.

I-6.1.2 Xóa bộ phương án hoặc phương án
Ra lệnh Design Options.
1.
Nhấn chọn tên phương án hoặc bộ phương án đúp trong hộp thoại.
2.
Nhấn nút Delete.
3.
Hộp thoại hiện ra để xác định có xóa hay không:
4.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
34
Nhấn OK, có xóa phương án và toàn bộ hình khối của nó.
5.
Nhấn Close, kết thúc lệnh.
6.

TẠO HÌNH KHỐI CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC
I-6.2
CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN
Như trên chúng ta ã biết, khi xây dựng mô hình, chúng ta xây dựng những mô đun
đ
không bị ảnh hưởng khi thay đổi phương án trước. Những mô đun thay đổi theo các phương án
sẽ xây dựng sau khi đã tạo bộ phương án và các phương án trong bộ đó.
Những điều lưu ý khi tạo mô hình cho phương án:
• Những đối tượng gắn vào đối tượng chủ thể như cửa sổ, cửa ra vào, gờ phào v.v…
thuộc phương án thay đổi thì đ ối tượng chủ thể cũng phải nằm trong các đối tượng
thay đổi theo phương án, ngha là nó ph ải được tạo cùng với các đối tượng gắn
ĩ
vào.
• Có hai cách tạo mô hình cho phương án:
o Tạo ngay trong lúc tạo bộ phương án và các phương án.
o Sau khi đã hoàn tất việc tạo bộ phương án.

I-6.2.1 Cho hiển thị mô hình của phương án thiết kế trên mô
hình chính
Trong một khung nhìn, thường mô hình chính được hiện ra với các phương án gốc của
các bộ phương án. Để hiện ra các phương án khác, chúng ta dùng lệnh VG.
1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
• Ruy băng: View  Visibility/Graphics
• Phím tắt: VG
2. Hộp thoại hiện ra.
3. Nhấn mục Design Options. Trong này có hai cột.
4. Design Option Set: bộ phương án. Nhấn chọn tên bộ nào, bộ đó được hiển thị trên mô
hình.
5. Design Option: các phương án. Các phương án này là ủa bộ tương ứng đã chọn tại
c
cột bên.
• Mặc định là là hiển thị phương cần tạo mô hình hoặc sửa chữa. Nếu
để phương án này, khi nhấn chọn tên phương án nào trên Manage, mô hình của
phương án đó tự động hiện ra.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 35
Nhấn chọn tên phương cần hiển thị trên mô hình. Chỉ có mô hình của phương án

được chọn tại đây hiển thị trên khung nhìn trong mọi thao tác khác.
Nhấn OK, kết thúc lệnh.
6.

I-6.2.2 Tạo mô hình cho các phương án
Việc dựng mô hình được thực hiện ngay khi tạo bộ phương án hoặc sau khi đã tạo xong.
Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), c họn phương án hiển thị mô hình của các
1.
phương án thiết kế: .
2. Ra lệnh bằng một trong các cách sau:
• Khi đã tạo xong bộ phương án, nhấn chọn trên ruy băng như h ình dưới.
Ra lệnh Manage Design Options.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
36


Hộp thoại hiện ra. Trong hộp thoại, nhấn vào tên phương án.
o
Nhấn nút Edit Selected: biên tập phương án đã chọn , tiếp theo nhấn nút
o
Close đóng hộp thoại.
Trở lại màn hình mô hình, các mô hìnhđã dựng bị mờ đi. Dựng các mô hình cho
3.
phương án mới.
Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing kết thúc thiết kế phương
4.
án thứ nhất.
Kết quả như hình dưới.
5.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 37
Tiếp tục thiết kế cho phương án thứ hai giống như trên.
6.
Kết quả như hình dưới.
7.
Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing kết thúc thiết kế
8.
phương án thứ hai. Trên mô hình lại xuất hiện phương án thứ nhất (phương án gốc).Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
38


I-6.2.3 Tạo phương án đúp
Trên thực tế, trong một phương án thiết kế lại có những phương án khác nhau để bố trí
một số một số mô hình (không phải toàn bộ) theo cách khác. Như vậy chúng ta không phải thay
toàn bộ phương án này bằng p hương án khác mà ch thay đổi một phần của nó. Để tạo một

phương án con của phương án đó, chúng ta có thể tạo ra phương án đúp.
Nên xây dựng mô hình cho phương án chính trước sau đó mới tạo phương án đúp.
1. Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của các
phương án thiết kế: .
2. Ra lệnh Design Options.
3. Nhấn chọn tên phương án cần tạo đúp trong hộp thoại. Mô hình của phương án đó hiện
ra. Ví dụ Cửa Vòm như hình dưới.
Nhấn nút Duplicate. Có thể tạo nhiều phương án đúp từ một phương án.
4.
Tên phương án đúp m định là Copy of …. Có thể đổi tên giống như các phương án
ặc
5.
khác.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 39
Nhấn Close, kết thúc lệnh.
6.
Sau khi có phương án đúp, có th tạo tiếp các mô hình thêm vào dựa trên phương án

7.
gốc trước đó.
Hình dưới minh họa phương án cửa vòm có sảnh, dựa vào phương án cửa vòm để tạo
8.
thêm bức tường chắn.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
40


I-6.2.4 Chuyển phương án thiết kế thay thế thành phương án
gốc
Khi tạo xong bộ phương án, chỉ có một phương án được coi là phương án gốc ( Primary
option), nó luôn được ưu tiên hiển thị cùng mô hình chính tại khung nhìn gốc. Các phương án
khác đều được gọi là phương án thay thế (Secondary options).
Chúng ta có thể chuyển (nâng cấp) phương án thay thế bất kỳ thành phương án gốc, lúc
này, phương án gốc chuyển thành phương án thay thế.
1. Ra lệnh Design Options.
1. Nhấn chọn tên phương án thay thế cần nâng cấp.
2. Nhấn nút Make Primary.
Nhấn Close, kết thúc hộp thoại.
3.

I-6.2.5 Sửa mô hình của phương án
Chỉnh sửa bằng một trong các cách sau:
1. Cách 1:
• Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của
các phương án thiết kế: nhấn chọn tên phương án cần chỉnh sửa.
• Ra lệnh Manage Design Options  Pick to Edit.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 41


Tiếp theo nhấn chuột vào mô hình của phương án.

Các mô hình của phương án khác và môình chính m ờ đi. Các mô ình c ủa
h h

phương án được chọn hiện rõ ra để sửa. Có thể vẽ thêm mô hình mới.
2. Cách 2:
• Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của
các phương án thiết kế: .
• Nhấn Manage, nhấn mũi tên chọn phương án cần chỉnh sửa.
3. Cách 3:
• Ra lệnh Manage Design Options.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
42


Hộp thoại hiện ra. Trong hộp thoại, nhấn vào tên phương án.

Nhấn nút Edit Selected: biên tập phương án đã ch ọn, tiếp theo nhấn nút Close

đóng hộp thoại.
Trở lại màn hình mô hình, các mô hìnhđã d ựng bị mờ đi. Dựng các mô hình cho

phương án mới.
Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết
4.
thúc sửa.

I-6.2.6 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ mô hình chính
sang mô hình phương án
Trong một số trường hợp, một số mô hình được coi là không thay đổi trong các phương
án, nhưng sau khi xem xét lại được coi là sẽ thay đổi theo một phương án nào đó. Chúng ta sẽ
chuyển chúng vào mô hình phương án.
1. Mở khung nhìn Main Model có mô hình cần chuyển đổi.
2. Nhấn trái chuột vào đối tượng mô hình.
• Những đối tượng phụ thuộc như cửa, cửa sổ, gờ phào v.v…, không được chọn độc
lập phải chọn mô hình chủ thể như tường, sàn có chứa các mô hình phụ thuộc nói
trên.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 43
Nhấn Manage trên ruy băng.
3.
Nhấn nút Add to Set trên thanh công c ụ Design Options.
4.
Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn bộ phương án bằng nút , các phương án c a bộ đã

5.
chọn hiện ra bên dưới.
Đánh dấu vào phương án cần chuyển mô hình đến.
6.
Nhấn OK, kết thúc lệnh. Mô hình được chuyển đến phương án đã chọn. Khi cho hiể n
7.
thị phương án khác, mô hình đó sẽ không hiện ra.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
44
I-6.2.7 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ phương án này
sang phương án khác
Ra lệnh sửa phương án có mô hình cần chuyển đổi (xem phần “ Sửa mô hình của
1.
phương án”).
Nhấn trái chuột vào đối tượng cần chuyển.
2.
Nhấn CTRL+X (Cut), đối tượng bị xóa và chuyển vào bộ nhớ tạm.
3.
Nhấn nút , hộp thoại hiện ra, nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết
4.
thúc sửa phương án vừa rồi. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại.
Ra lệnh sửa phương án cần tiếp nhận mô hình vừa cắt. Ví dụ phương án “ Cửa vòm”
5.
như hình dưới.
Ra lệnh trên trình đơn: Modify Paste  Aligned to Same Place.
6.
Đối tượng được chuyển đến đúng vị trí của nó tại phương án trước, nhưng bây giờ là
7.
phương án khác (hình dưới bên phải).Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 45
Nhấn nút , hộp thoại hiện ra, nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết thúc
8.
sửa phương án vừa rồi. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại.

I-6.2.8 Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành
các đối tượng của mô hình chính
Việc này được thực hiện sau khi phương án đã được chấp nhận và sẽ trở thành thành phần
thiết kế của công trình, không còn phương án nào khác.
1. Chuyển phương án đã duyệt thành phương án gốc ( Primary Option) bằng lệnh Make
Primary nếu nó không phải là phương án gốc. Xem phần “Chuyển phương án thiết
kế thay thế thành phương án gốc”.
2. Ra lệnh Manage  Design Options.
3. Trong hộp thoại, nhấn chọn tên bộ phương án có phương án cần gắn vào thành mô hình
chính.
4. Nhấn nút Accept Primary.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
46


Hộp thoại tiếp theo hiện ra.
5.
Nội dung là “ Có muốn xóa các mô hình của các phương án thay thế của bộ

phương án này và xóa bộ phương nán này hay không?”
• Nhấn nút Yes – có, công việc được thực hiện, No – không, kết thúc lệnh, công
việc không thực hiện.
Nhấn Close, kết thúc lệnh. Tất cả các mô hình của phương án đã chọn được chuyển
6.
thành mô hình chính. Bộ phương án vừa rồi bị xóa. Trong hộp thoại phương án thiết kế
không còn bộ phương án đó nữa.
I-6.2.9 Chọn đối tượng khi đã có các phương án thiết kế
Khi đã có các phương án thiết kế, nếu đang chỉnh sửa mô hình chính thì không thể chọn
đối tượng của mô hình phương án và ngược lại.
Để có thể chọn các đối tượng của tất cả các mô hình trong khung nhìn, chúng ta thực hiện
như sau:
1. Khi đang ở mô hình chính, tại thanh trạng thái dưới đáy màn hình xóa dấu của lựa chọn
Exclude Options.
Khi đang sửa mô hình phương án, tại thanh công cụ xóa dấu của lựa chọn Active Option
2.
Only.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 47


I-6.2.10 Các đối tượng không được đưa vào phương án thiết
kế
Một số đối tượng không được đưa vào các phương án thiết kế là:
1. Cao độ tầng – Levels. Nếu chúng ta đưa cao độ vào bản thiết kế khi đang tạo phương
án, Revit Architecture sẽ đưa vào mô hình chính và nó xuất hiện với tông màu mờ.
2. Khung nhìn – Views. Chúng ta không th thêm khung nhìn vào phương án, nhưng có

thể tạo khung nhìn đúp chứa phương án thiết kế.
3. Chú thích chi ti ết - Annotations and details. Các đối tượng này được đưa vào mô hình
chính.

CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÁC CÔNG
I-6.3
VIỆC LIÊN QUAN
I-6.3.1 Xây dựng mô hình chính khi đã có phương án thiết kế
Sau khi đã tạo ra một số bộ phương án thiết kế, việc chỉnh sửa phương án thiết kế được
thực hiện tại bất kỳ thời gian nào như trên đã trình bày.
Khi đã hoàn tất việc sửa mô hình của các phương án, khung nhìn tự động chuyển về mô
hình chính để tiếp tục công việc.
Nếu không tự động chuyển về mô hình chính, có thể làm tại một trong hai nơi như sau:
1. Nhấn nút tại thanh trạng thái, nhấn chọn Main Model (hình dưới bên trái).
2. Nhấn mục Manage, nhấn mũi tên, chọn Main Model (hình dưới bên phải).
I-6.3.2 Tạo khung nhìn khi có các phương án thiết kế
Khi đã có các phương án thi t kế, các khung nhìn luôn có mô hình chính và mô hình
ế
phương án thi t kế gốc hoặc phương án thay thế được chọn trong lệnh VG, đồng thời cũng
ế
không thể ghi các chỉ dẫn riêng cho từng phương án thiết kế trong khung nhìn đó.
Để tạo được các khung nhìn có các phương án thiết kế đã định và có thể ghi các chỉ dẫn
riêng cho từng phương án thiết kế, chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các khung nhìn kiểu đó.
1. Tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính: để tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính, chúng
ta làm như sau:
• Tạo phương án không có mô hình và đưa nó lên thành phương án gốc.
• Nếu có nhiều bộ phương án thì mỗi bộ phải có một phương án gốc rỗng (không có
mô hình).
2. Tạo khung nhìn cho một phương án:Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
48


Tạo khung nhìn đúp từ khung nhìn chính có hiển thị phương án đã định bằng lệnh:

View  Duplicate View  Duplicate hoặc
View  Duplicate View  Duplicate with Detailling.
• Đổi tên khung nhìn.
• Dùng lệnh VG, cho hiển thị mô hình của phương án đã chọn.
• Tại khung nhìn này chúng ta có thể đưa các ghi chú, ghi kích thước của các đối
tượng mô hình của phương án và của mô hình chính.

I-6.3.3 Phương án thiết kế với việc tạo phòng và diện tích
Việc tạo và phân vùng diện tích và các phòng chỉ thực hiện được với mô hình chính kết
1.
hợp với mô hình của phương án gốc.
Trong bảng thống kê phòng cũng chỉ tính các phòng của phương án gốc.
2.
Khi gắn tường của các phương án thiết kế vào tường của mô hình chính thường chỗ nối
3.
bị ngắt rời (không liền mạch). Để khắc phục việc này, nên chuyển bức tường của mô
hình chính nối với tường của phương án thành tường của phương án.
Hết bài.


TẠO TƯỜNG KÍNH GIỮA TƯỜNG GẠCH
I-7
Nguyễn Văn Thiệp

Hình dưới minh họa bức tường kính nằm giữa bức tường gạch.
Cách làm như sau:
1. Ra lệnh tạo bức tường chính như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 49


Ra lệnh vẽ bức tường khác có bề dầy nhỏ hơn bề dầy bức tường chính và đồng tâm.
2.
Ra lệnh Modify  Cut  Cut Geometry.
3.
Nhấn chọn bức chủ thể.
4.
Nhấn chọn bức gắn vào.
5.
Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Hai bức được gắn vào nhau như hình dưới.
6.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
50


Mở khung nhìn mặt đứng, thu nhỏ kích thước của bức tường nhỏ.
7.
Chọn kiểu tường là tường kính.
8.
Tiếp theo cho lưới và thanh nẹp tùy ý. Kết quả như hình dưới.
9.
10. Nếu hai bức tường phẳng, chúng ta có thể dùng lệnh Edit Profile để tạo hình bức tường
kính tùy ý.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 51
Hết bài.


TẠO CỬA SỔ CÓ HÌNH DẠNG BẤT KỲ
I-8
Nguyễn Văn Thiệp
Ra lệnh New Family.
1.
Chọn tệp mẫu Metric Window.rtf.
2.
Mở khung nhìn Interior (mặt trong).
3.
Nhấn vào hốc khoét vào tường, chọn Edit Sketch – thay đổi hình dạng hốc khoét.
4.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
52


5. Xóa hình chữ nhật, vẽ hình bất kỳ, nhấn Finish Edit Mode kết thúc sửa hốc, kết quả
như hình dưới.
6. Dùng công cụ Extrusion để tạo khung cửa sổ.
7. Vẽ biên dạng như hình dưới.
8. Cho giá trị Extrusion = 50.
9. Nhấn Finish Edit Mode kết thúc tạo khung cửa mặt bên trong.
10. Mở khung nhìn ta thấy khung cửa như hình dưới.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 53
11. Làm tương tự với mặt trong của khung cửa sổ với giá trị Extrusion = -50, kết quả
như hình dưới.
12. Chọn vật liệu cho hai khối khung cửa sổ.
13. Có thể tạo các thanh ngang như hình dưới.
14. Tiếp theo tạo khối để hiển thị là kính.


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
54


15. Chọn mặt phẳng làm việc là Center Front/Back.
Ra lệnh Extrusion, cho các giá tr ị End và Start Extrusion bằng -15 và 15.
16.
Chọn vật liệu là Glass (kính).
17.
Lưu trữ tệp.
18.
Khi đưa vào bản vẽ chúng ra có cửa sổ như hình dưới.
19.
Kết luận: chúng ta có thể làm các cửa sổ hình dạng bất kỳ như tròn, ô van v.v..
20.
Hết bài.


I-9 THIẾT KẾ HÀNG RÀO MẮT CÁO
Nguyễn Văn Thiệp

Bài này tôi giới thiệu cách tạo hàng rào lưới mắt cáo trong Revit Arch 2011, tùy theo
phiên bản các bạn sử dụng mà suy ra theo tên lệnh.
1. Ra lệnh vẽ tường: Home  Wall  Wall.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 55


Tại thanh Properties, chọn kiểu tường là Curtain Wall.
2.
Vẽ tường vào vị trí đặt hàng rào.
3.
Nhấn trái chuột vào tường vừa tạo. Nhấn Edit Type.
4.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
56


Hộp thoại hiện ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới, tránh làm hỏng kiểu mặc định.
5.
Cho các thông số sau như hộp thoại dưới đây:
6.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 57


Nhấn OK, các chấn song ngang dọc được tạo ra như hình dưới.
7.
Chúng ta có thể thay đổi số chấn song bằng cách:
8.
Nhấn trái chuột vào hàng rào.
Cho số thanh ngang và thanh dọc như hình dưới.
Cho góc nghiêng của các thanh:
9.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
58


10. Thay đổi biên dạng thanh: Để thay đổi thanh có biên dạng tùy ý, chúng ta phải tạo
biên dạng bằng lệnh tạo Family Profile. Tại ví dụ này, tôi tạo thanh thép đường kính
5mm có tên là day-5ly.
• Nhấn chọn toàn bộ các chấn song của hàng rào.
• Nhân Edit Type, hộp thoại hiện ra.
Nhấn chọn biên dạng đã đưa vào dự án tại dòng Profile.

Nhấn OK, thanh có hình dạng như đã chọn.

Chúng ta có thể thay đổi số thanh cho hàng rào dầy lại như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 59


11. Bỏ tấm panel tại các ô:
• Nhấn chọn toàn bộ hàng rào. Dùng lệnh Filter để chọn tất cả các tấm panel.
Nhấn chọn Empty, các ô bị làm trống, như vậy ta được hàng rào như ý muốn.

Hết bài.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
60


I-10 TẠO LAN CAN TRÊN TƯỜNG
Trong bài này tôi ch gi ới thiệu phần chế tác lan can trên tường. Bậc thang và tường đã

được xây dựng từ trước trên nền RAC 2011.
Bài này dựa theo bài Railing over a Wall
By http://revitoped.blogspot.com/2008/07/railing-over-wall.html
Chúng ta đã có cầu thang ngoài trời và tường bao như hình dưới bên trái. Chúng ta phải
tạo lan can cắm trên tường như hình dưới bên phải.
Mở khung nhìn mặt đứng và vẽ các mặt phẳng tham chiếu để làm cữ ngắt đoạn lan can
1.
như hình dưới.
Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1, ra lệnh Railing để tạo lan can.
2.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 61


Các công cụ hiện ra. Chọn chân lan can là Level1.
3.
Dùng công cụ Draw, vẽ từng đoạn lan can theo các chỗ ngắt tại mặt phẳng tham chiếu.
4.
Chúng ta được 3 đoạn như hình dưới.
5.
Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới.
6.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
62


Nhấn trái chuột vào lan can, thanh Properties hiện ra. Nhấn Edit Type. Hộp thoại hiện
7.
ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu lan can mới.
Nhấn Edit tại dòng Rail Strucure để tạo thanh ngang. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Insert,
8.
thêm thanh ngang, đặt tên là Top và Base, cho cao độ như hình dưới. Hai cao độ này
trừ đi nhau sẽ ra chiều cao của lan can.
9. Nhấn OK, trở lại hộ thoại trước.
10. Nhấn Edit tại thông số Baluster Placement để thiết lập các chấn song dọc.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 63
11. Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn các thông số như hình dưới.
12. Nhấn OK, trở ra hộp thoại trước, nhấn OK, chúng ta thấy lan can chỉ nối từ thanh ngang
dưới lên thanh ngang trên.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
64


13. Bây giờ xử lý độ dốc cho các đoạn. Trước khi cho độ dốc, chúng ta đo khoảng cách
chênh giữa các thành tường như hình dưới. Độ chênh này sẽ là cao độ của đoạn lan can
cuối nằm trên đoạn tường cao.
14. Nhấn trái chuột vào lan can.
15. Nhấn Edit Path . Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1.
16. Nhấn trái chuột vào đoạn đầu, cho tham số như hình dưới.17. Nhấn trái chuột vào đoạn giữa. cho tham số như hình dưới (đoạn này dốc).18. Nhấn trái chuột vào đoạn cuối. cho tham số như hình dưới (đoạn này nằm cao hơn).19. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới.
20. Mở mặt bằng tầng 2.
21. Tạo mặt phẳng tham chiếu đi qua chính giữa cầu thang như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 65
22. Dùng lệnh Mirror để tạo lan can bên đối diện. Mặt phằng đối xứng là mặt phẳng vừa
tạo. Kết quả chúng ta được lan can như ý muốn.
Hết bài.


I-11 TÔ MÀU ĐỒ NÔI THẤT TẠI KHUNG NHÌN MẶT
BẰNG TẦNG
Nguyễn Văn Thiệp

Trong khung nhìn mặt bằng tầng, chúng ta có thể cho hiển thị màu đồ nội thất bằng cách
sau:
Mở khung nhìn mặt bằng tầng.
1.
Ra lệnh VG. Hộp thoại hiện ra.
2.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
66
Nhấn mục Model Categories.
3.
Tìm Furnture, nhấn vào cột Projection/Surface  Patterns (mẫu tô bề mặt của đồ
4.
vật tại hình chiếu).
Hộp thoại Fill Pattern Graphics hiện ra (hình dưới bên trái). Nhấn vào ô Color, hộp
5.
thoại Color (hình dưới bên phải) hiện ra. Chọn màu cần tô. Màu này sẽ tô tất cả các đồ
nội thất. Nhấn OK, trỏ lại hộp thoại Fill Pattern Graphics.
Nhấn tại ô Pattern, danh sách các m tô hiện ra, nhấn chọn Solid fill như hình
ẫu
6.
dưới.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 67
Nhấn OK, trở lại hộp thoại ban đầu, nhấn OK, kết thúc lệnh.
7.
Kết quả như hình dưới.
8.
Hết bài.


I-12 TẠO MÁI TÔN SÓNG
Trong cấu tạo của mái nhà trong Revit chỉ là một tấm phẳng. Như bài “Tạo ngói âm
dương” chúng ta thấy họ đã dùng các thanh song (mullion) của mái kính làm ngói.
Tương tự, trong bài này, tác giả Shaun Van Rooyen (http://revitfamilies.blogspot.com)
lại dùng hệ thống dầm làm tấm lợp. Cách làm như sau:
1. Dùng lệnh New Family, chọn tệp Metric Profile.rtf, vẽ biên dạng như hìn dưới và lưu
trữ. Ví dụ : “bien dang mai ton”. Nhớ nơi đặt tệp này để sau này gọi ra.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
68


Dùng lệnh New Family, chọn tệp Structural Framing - Beams and Braces.rft tạo
2.
dầm.
Tại màn hình tạo dầm, xóa khối hình chữ nhật đi.
3.
Dùng lệnh Sweep tạo khối dầm.
4.
Nhấn nút Pick Path, chọn đường nằm ngang làm đường dẫn.
5.
Nhấn nút Load Profile, chọn tệp biên dạng đã lưu lúc trước.
6.
Kết quả được thanh dầm như có tiết diện như hình dưới.
7.
Lưu trữ tệp mẫu, ví dụ : dam-mai-ton.
8.
Mở bản vẽ thiết kế, tạo mái và cho bề dầy mái = 10mm.
9.
10. Dùng lệnh Load Family để gọi tệp mẫu dầm vào dự án.
11. Chọn mặt mái làm mặt phẳng làm việc.
12. Ra lệnh tạo hệ thống dầm System Beams, vẽ biên dạng và hướng của dầm như ình
dưới.
13. Cho giá trị khoảng cách giữa các thanh dầm là 688 (bằng bề rộng tấm tôn).


Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 69
14. Chọn kiểu dầm là mẫu dầm vừa đưa vào.
15. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc tạo dầm. Nhưng đặc điểm của dâmg là luôn nằm bên
dưới mặt phẳng làm việc nên bị lẫn vào mái như hình dưới.
16. Nhấn trái chuột vào dầm, cho z-Direction Offset =36, dầm nâng lên trên mái.
17. Chuyển tất cả các thanh khách lên trên mái, kết quả chúng ta có mái tôn như ý.
Hết bài.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
70


I-13 TẠO HÌNH KHỐI CÓ THAM SỐ
Nguyễn Văn Thiệp

Trong môi trường Conceptual Mass, chúng ta có thể tạo ra hình khối có tham số để khi
đưa vào dự án (Project), chúng ta có th ể thay đổi tham số cho phù hợp.
Vừa kết hợp lý thuyết với thực hành, tôi lấy ví dụ tạo một tấm cong để sau này có thể làm
mái nhà hoặc đối tượng nào tùy ý.

I-13.1 Tạo các mặt phẳng làm việc và cho tham số
Dùng lệnh Reference Plane, tao các mặt phẳng như hình dưới.
1.
Nhấn nút để ghi kích thước. Và cho các kích thước bằng nhau như hình dưới.
2.
Ghi kích thư giữa hai mặt phẳng ngoài cùng. Nhấn vào kích thước vừa ghi, chọn
ớc
3.
tại thông số Label.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 71
Hộp thoại hiện ra, chọn phương án và cho tên như hình dưới, nhấn OK.
4.
Ghi kích thước bề rộ ng trong lòng, cho khoảng cách hai mặt đến mặt phẳng giữa bằng
5.
nhau. Ghi kích thước hai mặt hai bên và chọn tại thông số Label.
Xem hình dưới bên trái.
Cho thông số như hộp thoại dưới bên phải, nhấn OK.
6.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
72


Tiến hành tương tự với kích thước còn lại.
7.
Nhấn nút , hộp thoại hiện ra. Cho các giá trị khác tại các kích thước vừa thiết lập,
8.
nhấn Apply thấy có thay đổi trên bản vẽ.
I-13.2 Vẽ các đường dựng hình
Nhấn Set , chọn mặt phẳng thẳng đứng làm mặt phẳng làm việc.
1.

Ra lệnh
2. .
Vẽ 2 đường tham chiếu (Reference line) như hình dưới.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 73
Cho kích thước và tham số:
4.
Nhấn vào đường bên kia, ghi kích thước và chọn tham số “chieu cao mep”.
5.
Nhấn chọn hai đường vừa tạo, cả kích thước, dùng lệnh Mirror tạo hai đường qua mặt
6.
phẳng giữa như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
74


Nhấn Set , chọn mặt phẳng thẳng đứng ở giữa như hình dưới làm mặt phẳng
7.
làm việc.
Vẽ đường tham chiếu như hình dưới.
8.
Copy đường này sang điểm bên kia.
9.
10. Cho kích thước của hai đường này là tham số “chieu cao dinh”.
11. Nhấn Set , chọn mặt phẳng thẳng đứng ở giữa như hình dưới làm mặt phẳng
làm việc.
12. Vẽ đường 3 tham chiếu như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 75
13. Cho kích thước hai đường 2 bên là “chieu cao mep giua”.
14. Kích thước đường giữa là “chieu cai dinh giua”.
Như vậy chúng ta đã có đầy đủ tham số theo chiều ngang cũng như chiều đứng.

I-13.3 Vẽ biên dạng
Ra lệnh Reference Line  Spline Throuth Point.
1.
Chọn chế độ 3D Snap.
2.
Vẽ đường như hình dưới.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
76


Tiếp tục vẽ các đường như vậy qua các điểm còn lại.
4.
I-13.4 Tạo hình khối
Nhấn chọn 3 đường cong (nhấn phím Ctrl).
1.
Ra lệnh Create Form  Solid Form.
2.
Mặt được tạo ra.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 77
Khi thay đổi tham số, mặt thay đổi theo.
4.
Lưu trữ bản vẽ, đặt tên “mass-tham-so”.
5.
Khi đưa vào d án, nhấn trái chuột vào mô hình, chúng ta có thể thay đổi giá trị kích

6.
thước tại thanh Properties.
Chúng ta có thể dùng lệnh Roof by Face để tạo mái dựa trên mặt này.
7.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
78
Chúng ta có thể tạo ra các mô hình với nhiều kích thước khác nhau.
8.
I-13.5 Ví dụ tạo mái đầu đao
Tôi đã hoàn thành vi ệc tạo mặt có dạng mái đình chùa có đầu đao theo tham số.
Dưới đây là hình ảnh tại tệp gốc “mai-tham-so.rfa”.
Hình 3D:
Mặt bằng:Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 79
Mặt đứng:
Khi đưa vào dự án bạn có thể thay đổi các tham số để được khối có kích thước khác nhau.
Có thể đặt tại bất kỳ cao độ nào.
Dùng lệnh Roof by Face để tạo mái. Sau khi render kết quả như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
80
Hết bài.


I-14 TẠO MẪU BẬU CỬA SỔ
Nguyễn Văn Thiệp

Trong bài này tôi hướng dẫn các bạn tạo một mẫu thư viện bậu cửa sổ như hình dưới.
I-14.1 Mở tệp mẫu
Ra lệnh: New  Family
1.
Hộp thoại Open tệp mẫu hiện ra. Bậu cửa sổ gắn vào tường nên chúng ta chọn tệp mẫu
2.
là Metric Generic Model wall based như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 81


Nhấn Open.
3.
Ruy băng Family Editor và các khung nhìn, các mặt phẳng qui chiếu mẫu hiện ra.
4.
I-14.2 Tạo các mặt phẳng tham chiếu giới hạn biên dạng tiết
diện thanh ngang
Trong các khung nhìn, có vẽ sẵn hình bức tường và các mặt phẳng tham chiếu.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
82


Chúng ta phải thêm các mặt phẳng tham chiếu để giới hạn kích thước của bậu cửa.
1. Tạo mặt phẳng giới hạn mặt trên của khối.
• Mở khung nhìn Right.
• Ra lệnh Home  Reference Plane.
Dùng con trỏ vẽ đường nằm ngang.

Nhấn trái chuột vào mặt phẳng vừa tạo.

Tại thanh Properties gõ tên mặt phẳng là “mat-tren” tại ô Name, nhấn Apply.

Nhấn trái chuột vào mặt vừa tạo, nhấn lệnh Pin, cố định mặt phẳng này.

Tạo mặt phẳng giới hạn dưới của thanh bậu cửa.
2.
• Làm tương tự như trên.
• Cho kích thước giữa hai mặt là 180mm.
• Đặt tên mặt phẳng vửa tạo là “mat-duoi”.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 83
Cho tham số giữa hai mặt giới hạn trên và dưới . Tham số này sẽ thay đổi khi chúng
3.
ta cần tạo ra những kiểu có chiều cao thanh khác nhau.
• Nhấn Modify, nhấn chọn Aligned Dimenssion (phím tắt DI). Chọn hai mặt
phẳng vừa tạo để ghi kích thước.
Nhấn Modify, kết thúc ghi. Nhấn trái chuột vào cụm kích thước vừa ghi.

Tại ô Label, nhấn mũi tên, chọn Add Parameter...

Hộp thoại hiện ra.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
84
Tại Group Parameter under, nhấn chọn Dimenssions.

Nhấn đánh dấu lựa chọn Type (tham số của kiểu).

Tại ô Name: gõ tên là Cao thanh.

Nhấn OK, kết thúc lệnh. Kích thước được hiển thị tên tham số như hình dưới.

Tạo mặt phẳng tham chiếu giới hạn bề dầy của thanh:
4.
• Vẽ mặt phẳng thảng đứng, cách mặt phẳng Back là 90mm.
• Làm các bước tương tự như hai mặt phẳng trên, khoảng cách này được cho tham
số là “be-rong-thanh” như hình dưới.
• Khi cho kích thước nên chọn chuẩn là W all Face (mặt ngoài của tường).

. Nếu chọn tim tường, khi tường dầy sẽ ăn
lẹm mất bề rộng của hình khối.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 85
I-14.3 Tạo mặt phẳng giới hạn chiều dài thanh ngang
Mở khung nhìn mặt phẳng Placement side.
1.
Ra lệnh tạo mặt phẳng tham chiếu hai bên mặt phẳng chính giữa và đặt tên “ mep-trai”
2.
và “mep-phai”, các mặt cách đều mặt phằng giữa 400mm như hình dưới.
Ra lệnh ghi kích thước Aligned Dimenssion.
3.
Nhấn chọn mặt bên trái, nhấn chọn mặt chính giữa, nhấn chọn mặt bên phải, nhấn tiếp
4.
ra ngoài khoảng trống. Các kích thước hiện ra cùng với chữ EQ bị gạch chéo.Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
86


Nhấn vào chữ EQ, bỏ dấu gạch chéo để hai mặt này đối xứng nhau qua mặt chính giữa.
5.
Ràng buộc là hai khoảng cách bằng nhau.
Tiếp tục cho kích thước giữa hai mặt mép trái và mép phải. Cho tham biến này là “be-
6.
dai-thanh”.
I-14.4 Vẽ biên dạng thanh ngang
Nhấn mục Create trên ruy-băng.
1.
Nhấn nút Set để chọn mặt phẳng làm việc (chứa biên dạng).
2.
Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tên mặt phẳng “mep-trai” như hình dưới.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 87
Hộp thoại tiếp theo hiện ra để chọn hướng mở khung nhìn.
4.
Tại đây chọn hướng nhìn Right. (khi nhìn từ bên phải sang thì khi đùn biên dạng mới
5.
đúng hướng là đùn từ trái sang phải).
Ra lệnh Home  Extrusion.
6.
Dùng các lệnh Lines, vẽ biên dạng tiết diện thanh như hình dưới.
7.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
88
Cho giá trị Depth = 800mm
8.
Nhấn Finish Extrusion, hình khối được tạo ra, trên biên dạng có các nút mũi tên để
9.
sửa.
10. Nhấn vào mũi tên của các cạnh mép trùng với mặt phẳng tham chiếu, chiếc khóa hiện
ra, nhấn khóa lại. Cạnh mép này sẽ luôn gắn kết với mặt phẳng giới hạn. Khi chúng ta
thay đổi kích thước tham chiếu, hình khôi sẽ thay đổi theo (hình trên bên phải).
11. Nhấn mở khung nhìn Placement Side, nhấn vào hình khối đã tạo, khóa các cạnh mép
hai bên vào các mặt phẳng tham chiếu tương ứng.
12. Xoay hướng nhìn 3D như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 89


I-14.5 Tạo mặt phẳng giới hạn cho khối ở giữa
Ra lệnh Create  Reference Plane.
1.
Thực hiện tương tự như các mặt phẳng đã giới thiệu ở trên. Kết quả hình dưới là hai mặt
2.
phẳng giới hạn chiều dài và mặt phẳng giới hạn chiều cao khối. Chiều dài khối là
250mm, chiều cao khối là 250mm.
Đặt tên tham số: “dai_khoi_giua” và “cao_khoi_giua” như hình dưới.
3.
Vẽ các mặt giới hạn chiều dài đáy dưới và đáy trên hình thang tiết diện khối giữa như
4.
hình dưới. Đáy dưới rộng 130mm, đáy trên rộng 170mm.
Mở khung nhìn Right, tiếp tục vẽ mặt trước và mặt nghiêng khối giữa như hình dưới.
5.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
90
I-14.6 Vẽ biên dạng khối giữa
Chọn mặt phẳng Back làm mặt phẳng làm việc.
1.
Chọn hướng nhìn Placement side.
2.
Ra lệnh Home  Extrusion.
3.
Dùng các lệnh Lines, vẽ biên d ạng như hình dưới.
4.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 91
Cho giá trị Depth = -150mm.
5.
Nhấn Finish Extrusion.
6.
Nhấn các mũi tên để khóa các cạnh mép với các mặt phẳng giới hạn.
7.
Kết quả như hình dưới.
8.
I-14.7 Tiếp tục hoàn thiện hình dạng khối giữa
Nhấn nút Set để chọn mặt phẳng làm việc (chứa biên dạng).
1.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
92
Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tên mặt phẳng “trai_khoi_giua” như hình dưới.
2.
Hộp thoại tiếp theo hiện ra để chọn hướng mở khung nhìn.
3.
Tại đây chọn hướng nhìn Right. (khi nhìn ừ bên phải sang thì khi đùn biên dạng mới
t
đúng hướng là đùn từ trái sang phải).
4. Ra lệnh Home  Void  Extrusion.
5. Dùng các công cụ vẽ hình để vẽ biên dạng như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 93Cho giá trị Depth = 250mm.
6.
Nhấn Finish Extrusion.
7.
Nhấn các mũi tên để khóa các cạnh mép với các mặt phẳng giới hạn.
8.
Kết quả như hình dưới.
9.
10. Chọn “mat-nghieng” làm mặt phẳng làm việc. Nhấn nút Show cho hiện mặt phẳng.
11. Mở khung nhìn Placsment side, vẽ biên dạng như hình dưới.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
9412. Cho giá trị Depth=-10mm.
13. Nhấn Finish Extrusion. Kết quả như hình dưới.
I-14.8 Tạo kiểu mẫu với kích thước khác nhau
Ra lệnh Home  Family Types.
1.
Hộp thoại hiện ra.
2.
Nhấn Rename: đổi tên kiểu.
3.
Nhấn New: tạo kiểu mới.
4.
Hộp thoại tiếp theo hiện ra, cho tên kiểu. Nên đặt tên kiểu theo kích thước thanh.
5.
Sau khi ã cho tên ểu mới, cho các giá trị tham số khác. Hình dưới là kiểu
đ
6. ki
“go_1500_200”, có các thamốs mới: dai_thanh=1500mm; cao-thanh=200mm.
Các kích thước này tủy theo các mẫu sửa sổ hiện có để cho giá trị phù hợp.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 95
Nhấn Delete: xóa kiểu đã tạo.
7.
Nhấn Apply, kết thúc tạo một kiểu. Số lượng kiểu không hạn chế.
8.
Nhấn OK, kết thúc lệnh.
9.

I-14.9 Đưa mẫu vào bản vẽ
Mở dự án.
1.
Ra lệnh Componet  Place Component Load Family.
2.
Chọn tệp chứa mẫu bậu của sổ, nhấn Open.
3.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
96


Nhấn chọn kiểu cần đưa vào.
4.
Tìm vị trí thích hợp nhấn chuột.
5.
Chúng ta chỉnh kích thước ngang như hình dưới.
6.
Cho kích thước theo chiều cao:
7.
Nhấn trái chuột vào bậu cửa, tại thanh Properties, cho giá trị tại Elevation.

Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 97


Kết quả như hình dưới.
8.
I-15 TẠO MÁI CONG ĐẦU ĐAO BẰNG HÌNH KHỐI
Nguyễn Văn Thiệp

Trong các đình, chùa Vi ệt Nam có mái cong vút lên tại bốn góc rất đặc trưng.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
98


Việc thiết kế các mái này bằng Revit cũng gặp một số khó khăn, thường một số người
dùng các hình kh tạo từ các phần mềm khác như 3DsMax, Rhino sau đó nh vào Revit,
ối ập
chuyển thành một khối (Mass) của Revit và dùng lệnh Roof by Face để tạo mái.
Phần khó nhất của mái này là cái đầu đao vừa cong lên hình cung lại tỏa ra hai mái. Tôi
đã nghiên cứu và tìm được cách làm hoàn toàn trong Revit.
I-15.1 TẠO HÌNH KHỐI
Trước hết chúng ta phải tạo hình khối phần mái cơ bản. Để tạo hình khối chính xác,
chúng ta nghiên cứu các mặt cắt để bố trí các mặt chuẩn.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 99
I-15.1.1 Tạo các mặt phẳng khống chế kích thước
Ra lệnh Family  New Conceptual Mass.
1.
Hộp thoại hiện ra, chọn Metric Mass, nhấn Open.
2.
Mở khung nhìn mặt bằng Level1.
3.
Nhấn trái chuột vào mặt phẳng thẳng đứng ở giữa, ra lệnh Copy.
4.
Di chuyển mặt phẳng đi một đoạn 10000mm (mặt phẳng này khống chế chiều dài nóc).
5.
Nguyễn Văn Thiệp
100 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
Tiếp tục nhấn vào mặt phẳng vừa tạo, ra lệnh Copy, di chuyển một khoảng 6000mm
6.
(mặt phẳng này khống chế bề rộng chái nhà theo mặt bằng).
Nhấn chọn 2 mặt phằng vừa tạo, ra lệnh Mirror, nhấn chuột vào mặt phẳng giữa, tạo
7.
được hai mặt phẳng như thế về phía bên kia. Kết quả như hình dưới.
Nhấn vào mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với mặt vừa làm. Ra lệnh Copy, tạo ra các
8.
mặt phẳng khống chế chiều rộng của tam giác chái nhà 7000mm.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 101


9. Mở khung nhìn mặt đứng.
10. Nhấn trái chuột vào mặt phẳng nằm ngang. Ra lệnh Copy, di chuyển mặt phẳng lên trên
1500mm (chiều cao từ mép mái đến chỗ uốn cong).
11. Tiếp theo tạo mặt phẳng cách mặt vừa tạo 3000mm (mặt đáy của tam giác tường đầu
hồi).
12. Tiếp theo tạo mặt phẳng cách mặt vừa tạo 4500mm (đỉnh mái).
I-15.1.2 Tạo hình khối cơ bản
Ra lệnh Home  Set để chọn mặt phẳng làm việc.
1.
Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn phương án Pick a Plane, nhấn OK.
2.
Nhấn trái chuột vào mặt phằng thứ 2 bên trái màn hình như hình dưới.
3.
Hộp thoại hiện ra để chọn khung nhìn mặt đứng nào thuận tiện cho việc vẽ hình. Nhấn
4.
Open View, mở khung nhìn mặt đứng East.
Nguyễn Văn Thiệp
102 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
Dùng công cụ Lines vẽ hình tam giác, bắt vào các điểm như hình dưới.
5.
Nhấn Modify, kết thúc vẽ.
6.
Nhấn trái chuột vào hình vừa vẽ, ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối
7.
được tạo ra.
Nhấn mở khung nhìn mặt đứng North. Nhấn mũ i tên x an h , giữ và rê ch uộ t kéo th eo
8.
chiều ngang sang trái đến mặt phẳng thứ 2 bên trái, nhả chuột. Nhấn vào khoảng trống,
kết thúc tạo khối.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 103
Quan sát tại khung nhìn 3D ta có hình khối như dưới đây.
9.
10. Mở khung nhìn mặt đứng East.
11. Vẽ đoạn thẳng nối từ đỉnh tam giác đến Level1 để xác định chân mái.
12. Nhấn chuột vào mặt phẳng bên phải, ra lệnh Copy. Di chuyển chân mặt phẳng đến giao
điểm giữa đoạn thẳng vừa vẽ và mặt nằm ngang.
Nguyễn Văn Thiệp
104 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao


13. Nhấn chuột vào mặt phẳng vừa tạo, ra lệnh Mirror, nhấn trái chuột vào mặt phẳng
chính giữa tam giác (mặt đối xứng) để tạo mặt bên đối diện.
14. Xóa đoạn thẳng đã tạo trước đó.
15. Mở khung nhìn mặt bằng tầng Level1.
16. Vẽ hình chữ nhật như hình dưới.
17. Mở khung nhìn 3D, xoay hình nhìn từ đáy lên.
18. Giữ phím Ctrl, nhấn vào hình chữ nhật vửa vẽ và nhấn vào mặt đáy của khối lăng trụ
vừa vẽ.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 105


19. Ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối được tạo ra.
I-15.1.3 Cắt góc để tạo chỗ uốn
Mở khung nhìn mặt bằng Level 1.
1.
Vẽ biên dạng nư hình dưới.
2.
Nhấn Modify, kết thúc vẽ.
3.
Nhấn trái chuột vào hình vừa vẽ, ra lệnh Create Form  Void Form.
4.
Mở khung nhìn mặt đứng West, kéo mũi tên cho khối cao lên như hình dưới.
5.
Hình vết cắt được tạo ra.
6.
Nguyễn Văn Thiệp
106 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao
Nhấn chọn khối rỗng vừa tạo ra. Ra lệnh Mirror, chọn mặt phẳng chính giữa để tạo các
7.
nhát cắt của các góc còn lại.
Kết quả như hình dưới.
8.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 107


I-15.1.4 Tạo hình đầu đao
Mở khung nhìn mặt bằng.
1.
Nhấn trái chuột vào mặt phẳng tận cùng bên trái. Nhấn nút Rotate, xoay hình, nhấn ON
2.
lựa chọn Copy để tạo một bản sao.
Di chuyển tâm xoay về giao điểm dưới, xoay mặt phẳng trùng với đường chéo mái như
3.
hình dưới.
Ra lệnh View Section để tạo mặt cắt tạo hướng nhìn để vẽ đường dẫn.
4.
Nhấn nút Set, chọn mặt phẳng làm việc. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Pick a Plane,
5.
nhấn OK. Nhấn chọn vào mặt chéo vừa tạo.


Nguyễn Văn Thiệp
108 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao


Hộp thoại hiện ra, mặc định là Section1, để nguyên, nhấn Open View.
6.
Ra lệnh Reference , chọn công cụ vẽ đoạn thẳng như hình dưới. Nhấn Modify, kết thúc
7.
lệnh.
Mở khung nhìn 3D, xoay hường nhìn thuận tiện để thấy đoạn vừa vẽ.
8.
Ra lệnh Set – chọn mặt phẳng làm việc. Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn Pick a Plane,
9.
nhấn OK. Nhấn chọn vào mặt phẳng tại đầu mút của đoạn thẳng vừa vẽ.

10. Nhấn nút để hiển thi mặt phẳng làm việc.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 109
11. Xoay hướng nhìn thuân tiện để vẽ biên dạng như hình dưới.
12. Ra lệnh Set, nhấn vào mặt của vết cắt để tạo mặt phẳng làm việc.
13. Vẽ biên dạng theo cạnh mép của mặt cắt.
14. Giữ phím Ctrl, nhấn trái chuột vào biên dạng vừa tạo, nhấn trái chuột và biên dạng tạo
trước đó.
15. Ra lệnh Create Form  Solid Form. Hình khối được tạo ra.
Nguyễn Văn Thiệp
110 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao


I-15.1.5 Uốn đoạn đầu đao
Xoay hình để nhìn thấy phần đầu đao như hình dưới.
1.
Nhấn trái chuột vào khối đầu đao, ra lệnh Add Profile.
2.
Đưa con trỏ vào hình khối, rê chuột đến khoảng 1/3 chiều dài khối, nhấn chuột.
3.
Nhấn trái chuột vào điểm cạnh dưới hình khối. Cho các giá trị tại hai kích thước để tăng
4.
dần độ uốn.
Xoay hình sang mặt bên kia, kết cho giá trị khoảng cách và kéo mũi tên thẳng đứng để
5.
tạo độ cong.
Nguyễn Văn Thiệp
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 111


Nhấn trái chuột vào điểm trên cạnh trên cùng, kết hợp như hai điểm kia, tạo ra độ cong
6.
cần thiết.
Mở khung nhì mặt bằng Level 1, dùng mũi tên tại điểm nút để chỉnh hìnhnh] hình dưới.
7.
Sau khi chỉnh chúng ta được đầu đao như hình dưới.
8.
Dùng lệnh Mirror để nhân ra các góc còn lại.
9.
Nguyễn Văn Thiệp
112 Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao


10. Ra lệnh Join Geometry để kết hợp các khối thành một khối.
11. Lưu trữ bản vẽ với tên “mai-dao” và sẵn sàng sử dụng.

I-15.2 ĐƯA HÌNH KHỐI VÀO VÀ TẠO MÁI
Mở bản vẽ cần đưa mái vào. Trong này tôi dùng một bản vẽ mới.
1.
Ra lệnh Mass&Site  Place Mass.
2.
Load bản vừa tạo vào.
3.
Dùng lệnh Roof by Face để tạo mái.
4.
Kết quả như hình dưới.
5.
Khi Render, được mái ngói như sau:
6.
Hết bài


Nguyễn Văn Thiệp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản