Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.

Chia sẻ: Digiworld Hà Nội 06 Hàng Bài | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
188
lượt xem
69
download

Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của cn trọng nông.', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông.

 1. 1  http://digiworldhanoi.vn 1 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế luận: Sự kiện trên làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, nền sản t xuất phong kiến bắt đầu nhường chỗ cho chế độ tư bản thương mại => CN trọng thương xuất hiện. ́ những luận điểm kinh tế cơ bản của CN trọng nông. a/ Phân tich 2. Những luận ngể kinh tếvề bảlucủakinhtrếng thương:ọng nông. b/ Đưa ra nhữ đi nhận xét cơ lý n ận CN t ọ của CN tr m c/ Ý nghia rut ra từ việc nghiên cứu? ̃ ́ Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu chuẩn căń bản cữngủa ận điểm kinh tđíchơ bản của CN trọsách kinh tế của mỗi nước là a/ Phân tich nhủa c lucải, do đó mục ế c chính trong chính ng nông. CN trọng nông là một trong những trường phái của kinh tế chính trị học tư sản và CN trọng nông có những luận điểm kinh tế cơ bản như sau:
 2. 1  http://digiworldhanoi.vn 2 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kếthuyết sSự kiệnm thuần túy (sảđổi nhanh chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, nền sản Lý t luận: ản phẩ trên làm thay n phẩm ròng): xuất phongsản n bẩt đầu nhườnglà lý cho chế độ tư bảnctha CN trọng nông. trọng thương Lý thuyết kiếph ắm thuần túy chỗ thuyết trung tâm ủ ương mại => CN Theo đó sản xuấtm thuần túy là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất. Nó là phần phẩ hiện. 2. Những luận điể phí sảtếxuấtản của CNệpọngchỉương: nghiệp mới cho sản phẩm dôi ra ngoài các chi kinh n cơ b nông nghi tr và th có nông m Luậnnđiểm mà tiền tệ: CN ận ng thđã ng t cơ sgiácho việctrò của ticứutiềnnđượcscoi là tiêu thuầ túy về thôi. Lý lu trọ này ươ đặđánh ở cao vai nghiên ền, vấ đề ản phẩm thặẩn dư. chung căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là
 3. 1  http://digiworldhanoi.vn 3 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế iluận: Sự kinn ốc của sảthay ẩm thuần túy. CNbtrọmặtnông cho rếnng: vì nôngnền sệp Giả thích nguồ ệ g trên làm n ph đổi nhanh chóng ộ ng phong ki ằ trung cổ, nghi ản t xuấtược hưởng sự ttrđầu nhường tchnhiên, chế đđộtư bảnmỡương đấạiđai, của trọngtitht, khí đã đ phong kiến bắ ợ giúp của ự ỗ cho như ộ màu th của m t => CN thời ế ương xuất hiước… do vậy, sản xuất nông nghiệp có sự tăng thêm về chất. hậu, n ện. 2. Những luận điể kinh tếcơ bảncchình thànhng thtrị tương ứng với hai lĩnh vực công Theo F. Quesnay có hai nguyên tắ ủa CN trọ giá ương: m Luận điểm nôngền tệ: CN trọng thắc ng đánh ủa trao đổi là phủa ngang ền được c đích của nghiệp và về ti nghiệp. Nguyên t ươ chung c giá cao vai trò c ải tiền, ti giá. Mụ coi là tiêu chuẩđổi chỉản của củasửảdụng. Tiềụctệ chỉchính ương chínhcsách kinhổế của mỗitrao đổi trao n căn b là giá trị c i, do đó m n đích là phtrong tiện ủa trao đ t i. Giá trị nước là không phải được mang đến trong lưu thông mà được đem đến trong quá trình sản xuất. Ông cho rằng sản xuất công nghiệp cũng tạo ra giá trị trao đổi nhưng giá trị trao đổi ấy
 4. 1  http://digiworldhanoi.vn 4 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế đểận: Sự kiện trên làm thay đổiộnhanh chóng vựcmặt phong kiền trung cchonnhàstư chỉt lu nuôi sống những người lao đ ng trong lĩnh bộ này. Đó là ti ế lương ổ, ền ản xuất và tiềnkiươngt cho công ng chỗ cho chế n ộ tư tbản thươngệpạgiá trCN trọngi thương bản phong lến bắ đầu nhườnhân. Trong sả đ xuấ công nghi m i => ị trao đổ tươ xuất vớin. chi phí sản xuất và do các yếu tố sản xuất chi phối quyết định. Sản xuất ứng hiệ các 2. Nhnghiệpận điể đikinh tện ơ bảnthường không ttho ra sản phẩm thuần túy, không tạo công ững lu trongm ều ki ếc bình của CN trọng ạ ương: ra lợi nhuận. Họ giải thích nguyên nhân là do trong công nghiệp quá trình tạo ra sản Luẩn điểm vềỉtiềnquá trìnhtrọnghthp giảnđánh giáữcao chấttrò của không ền được coi ề chất ph ậm mới ch là tệ: CN kết ợ ương đơn nh ng vai cũ mà tiền, ti tăng thêm v là tiêu chuẩn căn bạn của ảủaphải, do đó n túy.đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là nên không t ảo ra s c n c ẩm thuầ mục
 5. 1  http://digiworldhanoi.vn 5 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế trọng nông chotrên làm thay đổipnhanh chóng bnhấtặtạphongảkiến ẩm thuần nền cho CN luận: Sự kiện rằng nông nghiệ là ngành duy ộ m t o ra s n ph trung cổ, túy sản t xuất ội. Lý luận bắt đầu u hiệng cho sự quan độ tgiảnnđthn ở himn itượng để ọngathương xã h phong kiế này biể nhườn chỗ cho chế sát ư bả ơ ương ệ ạ => CN tr đư ra kết xuấn.hiện. luật 2. Những lao n ộng sản xuất cơ bản động khôngng thxuất: Lý thuyết luậđ điể kinh tế và lao của CN trọ sản ương: m Luận điểm ếềsản ph:ẩCNthuần túy trên,đánh giá cao đã xây dựa tiền, tilýnthuyếtcoi là ộng Từ lý thuy vt tiền tệ m trọng thương F. Quesnay vai trò củng nên ề được lao đ tiêu chuẩn cănvàản của củakhông sinh mục Nghĩa là căn cứ vào kết quảkinhphânủa ệtỗi nướcng sản xuất b lao động cải, do đó lời. đích chính trong chính sách để tế c bi m các dạ là lao động. Theo đó, chỉ có lao động nào mà làm ra được sản phẩm thuần túy mới được coi là lao động sản xuất hay lao động sinh lời và ngược lại những lao động nào không
 6. 1  http://digiworldhanoi.vn 6 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế ra ận: Sựẩm n trên túy thì không được coi là laoộ ộng sản xuất ến trung được ền sản tạo lu sản ph kiệthuần làm thay đổi nhanh chóng b đ mặt phong ki hay còn cổ, n gọi là t xuất ộng không sinh đờu nhường chỗ cho chế độ tư bản thương mại => CN trọng thương lao đ phong kiến bắt l ầi. xuất hiện. giai cấp: Lý thuyết 2. Những luận điể kinhvàoclý bản củasản phẩng thuần túy thì chỉ có lao động trong khu Theo F. Quesnay, căn cứ tế ơ thuyết CN trọm thương: m Luậnnông nghiệp m: CN trọng thlà sảnđánh t, còn các lao độngtitrongền đượực kháctiêu vực điểm về tiền tệới được coi ương xuấ giá cao vai trò của ền, ti lĩnh v c coi là đề chuẩn căn bảcoi ủa lao đội, doản xuấc đích chính trong chính isách kinhữế của mcấp ước là không được n c là của cảng s đó mụt. F. Quesnay chia xã hộ thành nh t ng giai ỗi n sau: - -
 7. 1  http://digiworldhanoi.vn 7 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. KếGiai n: Sự kiện trên làmởthayu, đó nhanh ng ngườộ chiếm lĩnh ruộn trung phú nền sản - t luậ cấp những người s hữ đổi là nhữ chóng b i mặt phong kiếng đất, cổ, nông… xuất phong kiến bốtngầbằng thu nhỗp hay sảđộphẩbảnthuương mại => CN trọng thp mà giai cấp này s ắ đ u nhường chậ cho chế n tư m thần túy trong nông nghiệ ương xuất ằng năm giai cấp sản xuất phải nộp cho họ. h hiện. 2. Những luậnn xuấtkinh gếcơcôngcnhân nông ng thương:ủ trang trại, chủ đồn điền. - Giai cấp sả điể bao t ồm bản ủa CN trọnghiệp, ch m - Giai cấp không sản xuất gồm công nhân công nghiệp, thương nghiệp, tư bản công Luận điệm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu nghi ểp. chuẩn căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là
 8. 1  http://digiworldhanoi.vn 8 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế trọng nông ện trên làm kết cđổi kinh tếchóng bộ chia phong kiến trung cổ, chia này CN luận: Sự kiđã dựa vào thay ấu nhanh để phân mặt giai cấp. Cách phân nền sản t xuất đơn giảnến bắtựa u nhườngchấỗ ngành ế đạt tđộbản sthn xuấmmà=> ưa dtrọng thương còn phong ki chỉ d đầvào tính ch t cho ch ho ộ ư ng ảương t ại ch CN ựa vào quan xuấtchủn.ếu là quan hệ giữa các tập đoàn người với tư liệu sản xuất. hệ, hiệ y 2. Những vềậnềnểương vàếợơnhuậcủa CN trọng thương: Lý thuyết lu ti đi lm kinh t l c i bản n: Luận ọng nông ền tệ: CNntrọngtượng nghiên cứu caolĩnh vựcclưutithôngền được coiực sản CN tr điểm về ti đã chuyể đối thương đánh giá từ vai trò ủa ền, ti sang lĩnh v là tiêu chuẩntcănlà ản củatìm a cải, n gốc của của cải, vậtrongtchính sách kinh ấế chứ mỗi nướcải xuất, ức b đã đi củ nguồ do đó mục đích chính t chấ là trong sản xu t t của không ph là trong trao đổi. Lý thuyết sản phẩm thuần túy đã đặt cơ sở cho việc nghiên cứu giá trị thặng dư.
 9. 1  http://digiworldhanoi.vn 9 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế trọng nông bước đầlàm thay cứi nhanh chóng cấumặt phong tkiến trungđcổ, biền đặn CN luận: Sự kiện trên u nghiên đổu các bộ phận bộ thành của ư bản và ặc n ệt sảt t xuất đề phân tíchbcó cơusở khoa hchỗvcho chản ộ tấtbảnbthn xã hmi. i => CN trọng thương vấn phong kiến ắt đầ nhường ọc ề tái s ế đ xu ư tư ảương ộ ạ xuất hiện.nh được mức độ tối thiểu của tiền lương. Đã xác đị 2. Những luận điểđưa ra đếcnghản của CN trọng thương: tế của chính phủ: phải ủng CN trọng nông đã m kinh t ề ơ b ị trong các chính sách kinh Luậphátểtriểề tiền tệnghiệtrọng thươngđđánh giá cao vai tròngủaộ ền, do n ạnh ctranhlà tiêu hộ n đi m vn nông : CN p theo kiểu ồn điền TBCN. Ủ c h ti tự tiề c đượ coi trong chuẩn căn trao đủa và a ự ải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là sản xuất, bản c ổi củ t c do cá nhân nói chung. b/ Nhận xét:
 10. 1  http://digiworldhanoi.vn 10 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kế tluạn:chế: kiện trên làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, nền sản Mặ h ận Sự t xuất phong kiến bắt đầu ừng việc nghiên chế độgiư i ản n xem xét,ại =>ả hiệnọng thương - CN trọng nông mới d nhường chỗ cho cứu ở t ớ bhạ thương m mô t CN tr tượng bên xuất hiện.mà chưa đi sâu phân tích để phát triển bản chất của các quá trình kinh tế. ngoài 2. Nhữngniệận về mảkinh ất cơ bản pủa CN trọng thương: kết luận sai lầm rằng giá trị - Quan lu m điểs n xu tế còn hẹc hòi do đó đã đi đến Luận ặngm ưề ứcn tệ: CN trCN trọương đánhọi làcaonvai ẩm của ần n, tiền tđược phẩm của th điể d v t tiề là cái mà ọng th ng nông g giá sả ph trò thu tiềtúy là ặng coi là tiêu ự căn b chutẩn nhiên.ản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là
 11. 1  http://digiworldhanoi.vn 11 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. KếCNận: ng nông đề cao đến mứổituyệt đối hóa sảnmặtấphong kiến ệp, phcổ,nhận sản - t lu trọ Sự kiện trên làm thay đ c nhanh chóng bộ xu t nông nghi trung ủ nền vai xuất phonglưu n bắt đầu ưa ườểu chỗ cho ối ế độ tưệ ảnữa ươngxuấi => lCN thông,thương trò của kiế thông, ch nh hing được m ch quan h b gi th sản mạt và ưu trọng không xuất hiyn.ược vai trò của ngoại thương đối với sự phát triển kinh tế. thấ ệ đ 2. Những lulýnluận, CN trtếcơnôngcchưCN trọngng ương: các phạm trù khái niệm đúng - Về mặt ậ điể kinh ọng bản ủa a xây dự th được m đắn như hàng hóa, tiền tệ, giá trị lợi nhuận… Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu chuẩnghĩa bản của cứa cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là c/ Ý n căn nghiên củ u: - Chính sách của CN trọng nông là đánh thuế mạnh nông nghiệp để lấy tiền phát triển công nghiệp làm cho nông nghiệp kiệt quệ, nạn đói xảy ra khắp nơi. Từ đó
 12. 1  http://digiworldhanoi.vn 12 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. Kếthấận:ằSự kiện trên làmtriển nôngnhanh p một cách đúng mức. Nông nghiệp nềậtssự t lu y r ng, ta phải phát thay đổi nghiệ chóng bộ mặt phong kiến trung cổ, th n ản xuất phong ngếnốiắt ớiầu ỗi ườốc gia nhưng cũng tư bản nên tuyệt ạiối hóa sản xuất ương quan trọ ki đ b v đ m nh qung chỗ cho chế độ không thương m đ => CN trọng th nông xuất hiện. mà phải thấy được vai trò quan trọng của các ngành khác như: công nghiệp, nghiệp 2. Nhữại thương ểốikinh stự cơ bản ểủa CN ttrọng thương: ngo ng luận đi đm với ế phát tri c n kinh ế. - Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu - chuẩn căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là - - -
 13. 1  http://digiworldhanoi.vn 13 a/ Hoàn cảnh và phân tích những luận điể kinh tế cơ bản của CN trọng thương. m b/ Đưa ra những nhận xét về lý luận kinh tếcủa CN trọng thương. c/ Ý nghia rút ra từ việ nghiên cứu? ̃ c 1. Hoàn cảnh ra đời: CN trọng thương là hệ thống tư tưởng kinh tế đầu tiên của giai cấp tư sản, hình thành và phát triển ở Tây Âu vào giữa thế kỷ XV và tồn tại trong khoảng 3 thế kỷ. Trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở Châu Âu bắt đầu tan rã và là thời kỳ tích lũy ban đầu cho CN tư bản, quan hệ sản xuất TBCN bắt đầu xuất hiện. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng thương gắn liền với những tiền đề lịch sử sau: Kinh tế: - Vào thời điểm này hàng hóa ở Châu Âu phát triển mạnh. Thị trường dân tộc trong nước mở rộng xuất hiện các hoạt động giao thông quốc tế. - Tiền tệ không chỉ được sử dụng làm phương tiện trung gian trong trao đổi hàng hóa mà tiền tệ còn sử dụng làm tư bản để sinh lợi 1 cách phổ biến. Chính trị - xã hội: - Giai cấp phong kiến bắt đầu suy tàn, phân hóa rõ rệt. Trong xã hội vị thế của tầng lớp thương nhân tăng lên và sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc. - Xuất hiện khối liên minh của nhà nước phong kiến trung ương và tư bản thương nhân dựa vào nhau để tồn tại. Văn hóa tư tưởng: - Phát triển của khoa học đặc biệt là khoa học tự nhiên. - Xuất hiện phong trào phục hưng (do giai cấp tư sản khởi xướng nhằm chống lại tư tưởng đen tối của phong kiến thời trung cổ, đề cao tư tưởng tự do nhân quyền, bình đẳng). - Sự chuyển biến tâm lý và lối sống của người dân. Đặc biệt trong tôn giáo đã có sự cải cách đáng kể. Về quan điểm chính trị: Có 2 ý niệm cơ bản. - Củng cố nền độc lập và chủ quyền của từng quốc gia. - Xem con người là một thực thể hay một công dân của quốc gia, đề cao cá tính và vai trò cá nhân. KếPhân biSự rõ ện trên làm ựng được các phạm trùộvà ặt phongm đúng đắncổ, ưền sản - t luận: ệt ki ràng, xây d thay đổi nhanh chóng b m khái niệ kiến trung nh n : hàng xuất phongnkiệ, giá ttrịầuợnhường chỗ cho chế độ tư bản thương mại => CN trọng thương hóa, tiề t ến bắ đ, l i nhuận. xuất hiện. 2. Những luận điể kinh tếcơ bản của CN trọng thương: m Luận điểm về tiền tệ: CN trọng thương đánh giá cao vai trò của tiền, tiền được coi là tiêu chuẩn căn bản của của cải, do đó mục đích chính trong chính sách kinh tế của mỗi nước là

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản