Phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của Jean Baptiste Say

Chia sẻ: Digiworld Hà Nội 06 Hàng Bài | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
257
lượt xem
55
download

Phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của Jean Baptiste Say

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của jean baptiste say', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích nội dung cơ bản lý thuyết kinh tế của Jean Baptiste Say

  1. http://digiworldhanoi.vn 1   http://digiworldhanoi.vn a/ Phân tich nôi dung cơ ban lý thuyêt kinh tế cua Jean Baptiste Say. Đưa ra nhân xet ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ về lý thuyêt nay. ́ ̀ b/ So sanh lý luân giá trị cua Say vơi lý luân giá trị cua D. Ricardo. ́ ̣ ̉ ̣ ̉ a/ Lý thuyêt kinh tế cua Jean Baptiste Say và nhưng nhân xet: ́ ̉ ̣ ́ Say xuât thân tư môt gia đinh thương nhân lơn ơ Lyon. Tư tương và luân điêm kinh tế ́ ̣ ̀ ̣ ̉ cua Say thể hiên nhưng vân đề chủ yêu sau: ̉ ̣ ́ ́ Lý luân về giá tri: ̣ ̣ Ông xa rơi lý thuyêt giá trị lao đông và ung hộ lý thuyêt giá trị ich lơi hay giá trị chủ ́ ̣ ̉ ́ ́ quan. Ông cho răng có san xuât thì có tao ra giá trị sư dung. Giá trị sư dung đó truyên cho ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ môi vât phâm giá trị trao đôi hay giá tri. Trong “hoc thuyêt về tinh hưu dung” Say cho ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ răng giá cả là thươc đo giá tri, còn giá trị là thươc đo lơi ich (do giá trị sư dung cua vât ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ phâm). Ich lơi cua vât phâm cang nhiêu thì giá trị cua vât phâm cang cao. ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ Nhân xet: - Về nguôn gôc giá trị nó đôi lâp hoan toan vơi hoc thuyêt giá trị lao đông cua David ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ Ricardo và Adam Smith. - Chưa giai thich đươc vì sao có nhưng cua cai có giá trị sư dung mà không có giá trị ̉ ́ ̉ ̉ ̣ trao đôi, chưa lam rõ giá trị sư dung ơ đây là giá trị sư dung khach quan hay giá trị sư ̉ ̀ ̣ ̣ ́ dung chủ quan. ̣ Chinh luân điêm nay là môt trong nhưng cơ sơ xuât phat để hinh thanh hoc thuyêt giá trị ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ công dung sau nay dươi hinh thưc hoc thuyêt công dung cân biên. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Quan điêm về thu nhâp: ̉ ̣ Đươc phan anh trong hoc thuyêt 3 nhân tố cua ông và nó liên quan mât thiêt vơi thuyêt ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ giá trị công dung cua ông. Say phủ nhân vai trò thuân tuy cua lao đông trong viêc hinh ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ thanh giá tri. Theo ông, 3 nhân tố tao nên giá trị là lao đông, tư san và tư nhiên (đât đai). ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ Môi nhân tố chỉ đưa lai môt lơi ich (giá tri) nhât đinh. Ông cho răng nên đâu tư thêm tư ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ban vao san xuât sẽ lam tăng thêm san phâm phù hơp vơi phân tăng thêm về giá tri. May ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ́ moc tham gia vao quá trinh san xuât sẽ tham gia vao tăng giá trị 3 nhân tố trên sẽ tao ra ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ cho cac chủ sơ hưu cua nó nhưng nguôn thu nhâp riêng biêt, lao đông tao ra tiên lương, ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ đât đai tao ra đia tô, tư ban tao ra lơi tưc. Theo ông, ơ đây không có quan hệ boc lôt. Nhà ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ tư ban kinh doanh cung như nhưng ngươi lao đông, thu nhâp cua họ cung là tiên lương ̉ ̃ ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ nhưng đó là loai tiên lương đăc biêt, là phân thương đăc biêt cho năng lưc kinh doanh và ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ tinh thân lam viêc cua anh ta. Công nhân lam viêc đơn gian nên nhân đươc tiên lương ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ thâp, ông thưa nhân tiên lương chưa đap ưng nhu câu sinh hoat cho công nhân nhưng ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ông cho răng XH tư ban không chiu trach nhiêm về tinh hinh nay. ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀
  2. http://digiworldhanoi.vn 2 ̣ ́ Nhân xet: Quan điêm về thu nhâp cua Say đôi lâp vơi hoc thuyêt giá trị lao đông về nguôn gôc cua ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ thu nhâp. Ông phủ nhân về sư boc lôt cua chủ tư ban đôi vơi ngươi lam thuê. Quan điêm ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ về thu nhâp cua Say là cơ sơ để hinh thanh hoc thuyêt năng suât cân biên sau nay. ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ Lý thuyêt bôi hoan: ́ ̀ ̀ Say coi sư tiên bộ kỹ thuât có vai trò đăc biêt đôi vơi cả nhà tư ban lân công nhân lam ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̃ ̀ thuê. Ông cho răng chỉ thơi kỳ đâu ap dung may moc kỹ thuât thì ngươi công nhân mơi ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ có sư bât lơi vì gat bỏ môt số công nhân lam cho họ tam thơi không có viêc lam. Nhưng ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ cuôi cung thì công nhân vân có lơi do viêc sư dung may moc lam cho cac san phâm re, ́ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ngươi công nhân đươc hương. ̣ ́ Nhân xet: Vân chưa đề câp đên sư boc lôt khôn cung cua giai câp tư san đôi vơi giai câp công nhân ̃ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ lam thuê. b/ So sanh lý luân giá trị cua Say vơi lý luân giá trị cua David Ricardo. ́ ̣ ̉ ̣ ̉ Say: 1/ Say đã đem thuyêt về tinh hưu dung đôi lâp vơi lý luân giá trị cua David Ricardo. ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ 2/ Cho răng lao đông tao ra giá tri. Phân biêt giá trị trao đôi và giá trị sư dung cua hang ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ hoa. Ông cho răng: giá trị sư dung truyên lai cho cac vât phâm giá trị trao đôi, là thươc đo ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ cua giá trị trao đôi, như là giá trị trao đôi cao hay thâp. ̉ ̉ ̉ ́ 3/ Say cho răng: giá trị cua cai cang cao thì tin h hưu dung cang lơn, cua cai cang nhiêu thì ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ giá trị cang lơn. ̀ 4/ Say noi: giá trị đươc xac đinh trên thương trương hay giá trị chỉ xuât hiên trong trao ́ ́ ̣ ́ ̣ đôi, noi cach khac theo ông giá trị đươc quyêt đinh bơi quan hệ cung-câu, luân điêm nay ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ cho thây vât nao cang hiêm thì giá trị cang cao. Nó mâu thuân vơi lý luân cua ông cho ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̃ ̣ ̉ răng vât có giá trị sư dung cao thì có giá trị cao. ̀ ̣ ̣ David Ricardo: 1/ Đưng vưng trên cơ sơ lý luân giá trị lao đông và xem xet cac pham trù kinh tế dươi ̣ ̣ ́ ́ ̣ anh sang lý luân đo. ́ ́ ̣ ́ 2/ Phân biêt rõ hai thuôc tinh cua hang hoa là giá trị sư dung và giá trị trao đôi, chỉ rõ giá ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ trị sư dung là điêu cân thiêt cho giá trị trao đôi nhưng không phai là thươc đo cua giá trị ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ trao đôi.̉ 3/ Cho răng giá trị cang giam khi năng suât lao đông tăng lên. Ông gat bỏ quan điêm cua ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ Say về cua cai cang nhiêu thì giá trị cang lơn. ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ 4/ Ông hinh dung vai trò cua ngươi lao đông quá khư nghia là vai trò cua cac yêu tố vât ̀ ̉ ̣ ̃ ̉ ́ ́ ̣ chât trong viêc hinh thanh giá trị san phâm mơi. ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ http://digiworldhanoi.vn
  3. http://digiworldhanoi.vn 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản